Page 1

Dr. Simeon Marinković

Slavica Marković

JJA A UU 4-5 T R +55 V VRTIICCUU a n i d o g

ica n p e j l na

RAZVOJ GOVORA

RAZVOJ GOVORA

LOGIČKO MIŠLJENJE MATEMATIKA UPOZNAVANJE OKOLINE GRAFOMOTOR

IKA

CRTANJE

LOGIČKO MIŠLJENJE MATEMATIKA

UPOZNAVANJE OKOLINE GRAFOMOTOR

IKA

CRTANJ

E


Dr. Simeon Marinković

Slavica Marković

JJA A UU 4-5 +55 V VRRTTIICCUU godina

nica p e j l a n

RAZVOJ GOVORA

LOGIČKO MIŠLJENJE

MATEMATIKA UPOZNAVANJE OKOLINE GRAFOMOTOR

IKA

CRTANJE


Uputstvo

P

red vama je knjiga Ja u vrtiću, namijenjena djeci od četiri do pet godina. Njena sadržina odnosi se na prirodnu i društvenu okolinu, ono što je djeci blisko i poznato: na predmete i pojave, porodicu i one koji dijete okružuju u vrtiću, na biljni i životinjski svijet.Teme su usmjerene ka osnovnim sferama dječijeg razvoja, a to su upoznavanje sopstvene ličnosti, razvijanje saznanja o drugima i odnosa s njima i izgrađivanje saznanja o okolini. Rješavanje zadataka u ovim radnim listovima podstiče djecu na raznovrsne aktivnosti: da opažaju, uočavaju sličnosti i razlike, analiziraju cjelinu i dijelove, da porede, pridružuju, grupišu i klasifikuju pojmove, da uočavaju i stvaraju pravila i redoslijed, serijalne nizove, da traže veze i asocijacije, kao i da međusobno upoređuju više elemenata bitnih za rješavanje zadataka. Zadaci podstiču djecu na to da zapažaju, zamišljaju i zaključuju. Prilikom korištenja radnih listova vaspitači i roditelji treba da imaju u vidu ograničene mogućnosti djece ovog uzrasta u grafomotornom predstavljanju, ali isto tako i bogat repertoar mogućnosti drugih načina simboličkog, ikoničkog i praktičnog predstavljanja. Potrebno je da rješavanju zadataka predhode ili da ga prate praktično iskustvo i istraživanje, manipulacija predmetima i raznovrsnim materijalima , kao i stjecanje iskustva i znanja na različite načine. To je preduvjet za prevođenje na misaoni plan i simboličko predstavljanje.

Pitanja za razgovor

Ova knjiga koristi se u zajedničkim aktivnostima djece i vaspitača ili roditelja. Potrebno je da odrasli djeci pruže pomoć i podršku tako što će stvoriti uvjete u kojima će ona samostalno moći da dolaze do sopstvenih rješenja i otkrića. Zbog toga treba poštovati individualni djetetov tempo, njegovo spontano razmišljanje i originalna rješenja i razumjeti greške u rješavanju problema. To je znak da dijete čini samostalne napore u razmišljanju. Vaspitači treba da koriste radne listove u individualnom radu s djecom ili prilikom rada u maloj grupi jer će tako moći da provjere da li su djeca razumjela zadatke. Moci će da im pomognu tako što će im objasniti nove pojmove i nepoznate riječi ili ih uputiti na to da se unutar grupe međusobno pomažu. Dobro je da se od djece traži da objasne svoj način rješavanja problema i da navedu primjere iz svog iskustva. Ovi radni listovi vaspitačima i roditeljima mogu biti dobar izvor informacija o napredovanju djeteta u razvoju. Također, oni mogu biti pisani materijal kojem se dijete može vraćati i tako pratiti sopstvene promjene u razumijevanju svijeta. Nastajanje knjige Ja u vrtiću od početka su pratili timovi saradnika iz predškolskih ustanova iz svih dijelova Srbije, pa sa sigurnošću možemo reći da su ovi radni listovi u potpunosti pravljeni po mjeri djece i u skladu sa s potrebama vaspitača.

Ciljevi aktivnosti


1. DA VAM SE PREDSTAVIM Nacrtaj sebe.Ukrasi ram. Uz pomoć odrasle osobe napiši svoje ime.

Koje je boje tvoja kosa? Koje su boje tvoje oči? Kakvu fruzuru imaš? Kada je tvoj rođendan? Koliko ćeš tada napuniti godina? Koja je tvoja omiljena igra?

QQ QQ

Crtanje ljudske figure. Bojenje ograničenih površina.


2. MOJA RUKA Prisloni dlan na papir. Olovkom povuci liniju oko svih prstiju. Oboji crtež.

Koju ruku si prislonio/prislonila na papir - lijevu ili desnu? Šta ti je bilo teško u ovom zadatku? Šta ti je bilo lahko u ovom zadatku?

QQ QQ

Crtanje krive linije po modelu. Bojenje crteža.


3. PILE Ima l pile kalendar il časovnik neki bar, pa da znade tačno da je vrijeme da napusti jaje? Il mu koka to šapuče: „Hajde sine, iz te kuće!“

Ukrasi jaje kao što je prikazano u kućici.

Gvido Tartalja

Šta koka šapuće piletu? Gdje se pile nalazi? Šta će koka da kaže piletu kad izađe iz jajeta? Kako će pile da se ponaša kada bude vidjelo mamu? Imitiraj glasove pileta i koke.

QQ QQ

Crtanje krivih i pravih linija. Odgovaranje na pitanja u vezi sa tekstom.


4. NA JEZERU Završi započete šare na čamcu. Oboji crtež.

Kuda su krenuli zec i mačka? Koga su sreli na putovanju? Smisli o tome priču.

QQ QQ

Crtanje krivih i pravih linija. Bojenje crteža


5. ONI SU OGLADNJELI Svakoj životinji nacrtaj put do željenog mjesta.

Šta traži miš? Šta traži zec? Šta traži jež? Šta traži pčela? Koja od tih životinja leti? Koja je od tih životinja najveća? Koja je najmanja?

QQ QQ QQ

Crtanje krivih i pravih linija. Proširivanje znanja o životinjskom svijetu. Određivanje razlike u dimenzijama (najveće/najmanje) ako među objektima nema izrazitih razlika.


6. PRIČAMO BAJKE Nacrtaj put od kružića kao što je započeto.

Iz kojih su bajki junaci sa slika? Koju od tih bajki najviše voliš? Zašto? Ispričaj tu bajku.

QQ QQ

Crtanje kružića u započetom nizu. Prepoznavanje sadržaja poznatih bajki.


Sadržaj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Da vam se predstavim Moja ruka Pile Na jezeru One su ogladnjeli Pričamo bajke Dvorište Puževi i listovi Medvjedić Mačak i pijetao Dan i noć Posljednji lješnik Kućica za pse Šolje i tacne Prsti Ivica i Marica Bobijev zmaj Slagalica Nova godina Zimske slike Lolomotiva kreće! Predmeti i oblici Mudri djedica Dječak s kapom U zoološkom vrtu Skupovi Brojevi Mrak Skrivena bajka

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Započeti nizovi Koji su oblici isti? Proljeće Na trotinetu Šta je ispred, šta je iza? Šta je prije, šta je poslije? Proljeće, ljeto, jesen, zima Visoko i nisko Dugačko i kratko Ko je najviši, ko je najniži? Na selu Slova i slike Kolačići u tanjirima Slova i slike Bojimo predmete Tri gladne vjeverice. Sladoledi Pijetao Slova i riječi Žabe na lokvanju Čime putujemo? Brojimo od 1 do 5 Moje tijelo Kakvo je vrijeme? Skivena slika Brojevi 1 i 2 Brojevi 3 i 4 Broj 5 Moj pas i semafor


Ja u vrtiću prvo izdanje Autori Dr. Simeon Marinković, Slavica Marković Recenzenti Mr. Milica Ćebić, Učiteljski fakultet, Beograd Mirjana Đurđev, stručni saradnik, PU Radosno djetinjsto, Novi Sad Vesna Sekulić, vaspitač, DV Maštarije, Beograd Ilustrator Evelina Daneva Rajninger Urednik Mr. Ljiljana Marinković Likovni urednik Dušan Pavlić Grafički dizajn Dušan Pavlić Letkor Violeta Babić Priprema za štambu Nebojša Mitić Izdaje Kreativni centar Beograd, Gradištanska 8 Tel/faks: 011 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs e-mail: info@kreativnicentar.rs Za izdavača Mr. Ljiljana Marinković Štampa Grafostil Tiraž 2. 000 Copyright © Креативни центар 2015

Ministar prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije odobrio je izdavanje i upotrebu ovih radnih listova u predškolskom obrazovanju i vaspitanju rješenjem broj 650-02-356/2014 – 06 od 19. 1. 2015. godine.


Å¡tancna 12

15

26

32

36 18

50

52

49

58


Dr. Simeon Marinković

Slavica Marković

JJA A UU 4-5 T R +55 V VRTIICCUU a n i d o g

ica n p e j l na

RAZVOJ GOVORA

RAZVOJ GOVORA

LOGIČKO MIŠLJENJE MATEMATIKA UPOZNAVANJE OKOLINE GRAFOMOTOR

IKA

CRTANJE

LOGIČKO MIŠLJENJE MATEMATIKA

UPOZNAVANJE OKOLINE GRAFOMOTOR

IKA

CRTANJ

E

Ja u vrtiću - bosanski jezik  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you