Page 1

Вежбам за МАЛУ МАТУРУ

Милош Козић

датака за завршни и Збирка за спит – основна школа

ХЕМИЈА


Вежбам за МАЛУ МАТУРУ Хемија Збирка задатака за завршни испит – основна школа Прво издање Аутор Милош Козић Рецензент Александра Ракићевић, професор хемије, Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд Илустрације Душан Павлић и архива Креативног центра Уредник Наталија Панић Лектор Ивана Игњатовић Графичко обликовање Душан Павлић Припрема за штампу Љиљана Павков Фотографије Shutterstock Издавач Креативни центар Градиштанска 8 Београд Тел./факс: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs За издавача Мр Љиљана Маринковић Штампа Графостил, Крагујевац Година штампе 2017 Тираж 1500 Copyright © Креативни центар 2017 ISBN 978-86-529-0408-2

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:54(079.1) КОЗИЋ, Милош, 1991Хемија : збирка задатака за завршни испит основна школа / Милош Козић ; [илустрације Душан Павлић]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2017 (Крагујевац : Графостил). - 88 стр. : илустр. ; 30 cm. - (Вежбам за малу матуру) Тираж 1.500. ISBN 978-86-529-0408-2 COBISS.SR-ID 230752780


Милош Козић

Збирка задатака за завршни испит – основна школа

ХЕМИЈА

Вежбам за МАЛУ МАТУРУ


Водич кроз збирку Задаци у овој збирци поређани су по следећим областима: Општа хемија, Неорганска хемија, Органска хемија, Биохемија и Хемија животне средине. У оквиру прве четири области задаци су подељени у три нивоа постигнућа: основни, средњи и напредни. У области Хемија животне средине дати су само задаци основног нивоа, будући да стандарди постоје само за тај ниво. Поред сваког задатка налази се симбол који означава ниво постигнућа:

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво На крају збирке налазе се решења свих задатака. Уз свако решење наведена је шифра стандарда који обухвата тај задатак, а после решења дата је листа свих стандарда.


Садржај Општа хемија ........................................................................................................................ 5 Неорганска хемија ............................................................................................................ 29 Органска хемија ................................................................................................................ 45 Биохемија ............................................................................................................................ 59 Хемија животне средине ................................................................................................... 69 Решењa ................................................................................................................................ 75


ОБЛАСТ

ОПШТА ХЕМИЈА


Х 1.

ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ – ХЕМИЈА

На сликама су приказане различите супстанце. Заокружи чисте супстанце. МЛЕКО

2.

Наведене су чисте супстанце и смеше: дестилована вода, водоник, кухињска со, песак, ваздух, угљеник(IV)-оксид. Које су од наведених супстанци чисте супстанце, а које смеше? Чисте супстанце: Смеше:

3.

Напиши одговарајуће бројеве на датим цртама. Елемент

1. Хлор

4. Вода за пиће

Једињење

2. Бронза

5. Ваздух

3. Магнезијум-хидроксид

6. Озон

Смеша

4.

Заокружи слово испред тачног одговора. Бакар се користи за израду проводника зато што: а) може да се раствори у води б) има леп сјај в) проводи електрицитет г) гори чађавим пламеном.

5.

На линији испред сваке супстанце напиши број којим је означена примена те супстанце. Графит Челик Алуминијум Угљен-диоксид

1. Израда делова авиона због мале густине. 2. Примена у грађевинарству због велике тврдоће. 3. Израда оловака због мекоће и због тога што може да оставља траг. 4. Израда накита због слабе реактивности и лепог сјаја. 5. Пуњење апарата за гашење пожара јер не подржава горење.

6


ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ – ХЕМИЈА

6.

Заокружи слово испред тачног одговора. Међу наведеним променама хемијска промена је: а) сублимација нафталена б) пражњење акумулатора в) топљење леда г) савијање алуминијумске жице.

7.

Наведени су искази који се односе на супстанце. Одреди да ли је реч о физичком или хемијском својству и упиши знак „+“ у одговарајуће поље. Супстанца

Физичко својство

Хемијско својство

Графит проводи електрицитет. Шећер се раствара у води. Бакарни кров под утицајем ваздуха постаје зелен. Тачка кључања кисеоника је –183°С.

8.

Заокружи слово испред низа у којем се налазе молекули елемената. а) Ca2+, Cl–, H+, SO42– б) O2, N2, H2, P4 в) H2O, NH3, CH4, HCl

9.

Заокружи слово испред низа у којем се налазе молекули једињења. а) Mg2+, F–, Na+, HCO3– б) I2, Cl2, Br2, S8 в) CO2, C6H12O6, HNO3, SO3

10.

10. Заокружи слово испред тачног одговора. Племенити гасови се у природи налазе у облику: а) атома б) молекула елемента в) молекула једињења г) јона.

7

Х


Х 11.

ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ – ХЕМИЈА

Наведене су честице супстанце: K+, O2, He, Br–, H2O, Mg2+, C, NH3, H, Li. Које од наведених честица супстанце представљају атоме, молекуле и јоне? Атоми: Молекули: Јони:

12.

13.

На линији поред формуле супстанце напиши број којим је означен тип хемијске везе заступљен у њој. C60

HCl

KI

F2

H2SO4

MgCl2

1. Ковалентна поларна веза 2. Ковалентна неполарна веза 3. Јонска веза

Да би демонстрирала поларност супстанци, Маша је узела две бирете. У једну бирету је сипала течност А, а у другу течност Б. Затим је пустила млаз течности из бирете А. Том млазу је принела ебонитни штап протрљан вуненом тканином. Увидела је да млаз течности А не скреће. Исти поступак применила је на течност Б. Млаз те течности је скретао. Који од наведених исказа описује супстанце А и Б? а) Супстанца А поседује поларну ковалентну везу, а супстанца Б неполарну. б) Супстанца Б поседује поларну ковалентну везу, а супстанца А неполарну. в) Супстанца А поседује ковалентну везу, а супстанца Б јонску везу.

14.

15.

На линији поред назива супстанце наведи одговарајући симбол или формулу. а) Водоник

г) Озон

б) Сумпор(VI)-оксид

д) Амонијак

в) Калијум

ђ) Азот-субоксид

Заокружи слово испред тачног одговора. Формулска јединка натријум-хлорида представљена је следећом формулом: а) Na2Cl б) NaCl2 в) NaCl г) Na2Cl3

8


ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ – ХЕМИЈА

16.

Заокружи слово испред тачног одговора. Оксидацијом магнезијума настаје: а) Мg2O б) МgO2 в) MgO г) Мg2O3

17.

18.

У наведеном низу супстанци подвуци растворе. Медицински алкохол

Бакар

Вода за пиће

Фулерен

Месинг

Хидроген

Сирће

Кухињска со

Гвожђе

На слици је приказан процес растварања соли у води.

-

-- - + - + -- - + - +- + - + - + - +- + - +

Наведи три фазе које су значајне за ток тог процеса.

+

1.

+

+

+

+

+

+

+

+

2. 3. 19.

У физиолошком раствору процентна концентрација натријум-хлорида износи 0,9%. Тај раствор се користи како би се надокнадио губитак електролита и течности изазван појединим медицинским стањима. Допуни реченицу тако да добијеш тачан исказ. смеша.

Физиолошки раствор је

,

Растворена супстанца у овом раствору је а растварач

20.

.

20. Заокружи слово испред тачног одговора. Смеша амонијака и воде састоји се од: а) различитих молекула и јона б) различитих молекула в) различитих атома, молекула и јона г) различитих јона.

9

+

Х


Х 21.

ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ – ХЕМИЈА

Заокружи ДА ако је исказ тачан или НЕ ако је нетачан. а) Оксидација је реакција у којој настају оксиди.

ДА НЕ

б) Једињење елемента и кисеоника назива се оксид.

ДА НЕ

в) Киселина је неорганско једињење које чине један атом водоника или више њих и киселински остатак.

ДА НЕ

г) Супстанце помоћу којих можемо доказати (испитати) присуство киселине или базе називају се индикатори. ДА НЕ

22.

Заокружи слово испред тачних одговора. Приликом загревања супстанце у епрувети потребно је: а) везати косу б) носити закопчан мантил и рукавице в) причврстити епрувету за статив, а потом отпочети с постављањем следећег експеримента који треба извести г) удаљити се од пламена и окренути отвор епрувете од себе и особа које се налазе у лабораторији.

23.

Заокружи слово испред тачног одговора.

18

Драгица је покушала да помоћу мензуре одмери запремину воде неопходну за растварање шећера. Која од наведених вредности представља исправно очитану запремину воде? а) 19,82 ml

19

a) 19,82 ml б) 19,70 ml в) 19,62 ml

б) 19,70 ml в) 19,62 ml

20

21

24.

Милица је по занимању фармацеутски техничар и запослена је у фабрици за производњу лекова. За потребе контроле квалитета испитиваног лека Милица је морала да измери запремину течне супстанце. Било је важно да што прецизније измери ту запремину. Заокружи ДА ако је Милица за свој експериментални рад користила наведени мерни суд за запремину или НЕ ако га није користила. а) Лабораторијска чаша

ДА НЕ

б) Мензура

ДА НЕ

в) Пипета

ДА НЕ

г) Бирета

ДА НЕ

10


Х

ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ – ХЕМИЈА

25.

Помоћу термометра приказаног на слици мерена је температура течности пре и после загревања. Заокружи слово испред описа који у највећој мери одговара слици. а) Температура пре загревања износи 20°С. Температура после загревања износи 26°С. б) Температура пре загревања износи 20°С. Температура после загревања износи 20°С.

40

40

26

O

30

20

20

10

O

30

20

10

0

0

10

10

20

20

30

30

в) Температура пре загревања износи 26°С. Температура после загревања износи 20°С. г) Температура пре загревања износи 26°С. Температура после загревања износи 26°С. 26.

Александар је за мерење масе супстанце користио вагу с теговима. Неки од тегова су изгубљени, па је Александар на располагању имао тегове од 50 g, 10 g, 10 g, 5 g, 2 g, 2 g и 1 g. Подвуци вредности тегова које Александар треба да употреби ако жели да измери масу од 75 g.

27.

Израчунај. а) 10 g =

dm3

б) 5 l = в) 200 ml = 28.

mg

cm3 =

dm3

На слици је приказан поступак цеђења. Наведи називе делова ове апаратуре, лабораторијског посуђа и прибора којим се може извести овај поступак.

29.

Уписивањем знака „+“ у одговарајуће поље табеле означи супстанце које с водом могу да граде хомогену смешу. Супстанца

С водом гради хомогену смешу

Сумпор Амонијак Јод Натријум-хлорид

11


Х 30.

ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ – ХЕМИЈА

Тачка топљења једињења X износи 801°С, а једињења Y 150°С. Заокружи слово испред тачних исказа. а) Jедињење X поседује јонску везу. б) Jедињење X поседује ковaлентну везу. в) Jедињење Y поседује јонску везу. г) Jедињење Y поседује ковaлентну везу.

31.

Наведени искази односе се на материју. Заокружи слово испред тачних исказа. а) Материја је грађа природе и простире се до у бесконачност. б) Материја се може уништити, али се не може ни из чега створити. в) Материја је у сталном кретању. г) Супстанца има масу, заузима простор и не изграђује физичка тела. д) У природи се материја јавља у облику супстанце и физичког поља. ђ) Физичко поље нема ни масу ни запремину.

32.

На сликама су приказана физичка тела. Поред сваке слике физичког тела наведи назив одговарајуће супстанце од које је оно сачињено.

33.

34.

Заокружи слово испред тачног одговора. Хомогена смеша није: а) раствор шећера б) ваздух в) месинг г) чађав дим.

На линијама уз приказ хемијске реакције напиши слово А ако је представљена реакција анализе или С ако је представљена реакција синтезе. а) водоник + кисеоник  вода б) амонијак  азот + водоник в) жива(II)-оксид  жива + кисеоник г) цинк + хлороводонична киселина  цинк-хлорид + водоник

12


ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ – ХЕМИЈА

35.

а) Попуни табелу тако да добијеш тачне исказе. Супстанца

Анхидрид

CO2 Mg(OH)2 N2O5 CaO Н2SО4 Допуни реченице тако да добијеш тачне исказе. .

б) Други назив за анхидриде киселина је

.

в) Други назив за анхидриде хидроксида (база) јесте 36.

Заокружи слово испред тачног исказа. а) Једињења са истом молекулском формулом а различитом структурном формулом називају се изомери. б) 1-бутин и 2-бутин су изомери положаја. в) n-бутан и метилпропан су структурни изомери. г) Изомерија је појава постојања изомера.

37.

Допуни реченице тако да добијеш тачне исказе. Замена атома или атомске групе другим атомом или атомском групом назива се . Раскидање двоструке или троструке хемијске везе у реакцији с другим молекулом, приликом чега се за атоме угљеника везују други атоми или атомске групе, називамо реакцијом

38.

.

За парове наведених изомера напиши назив врсте изомерије. а) 1-пентен и 2-пентен б) 3-метил-1-бутен и 2-метил-1-бутен

39.

Прецртај нетачно тако да добијеш тачне исказе. а) Засићен раствор на одређеној температури садржи / не садржи количину супстанце која одговара њеној растворљивости на тој температури. б) Незасићен раствор на одређеној температури садржи већу/мању количину супстанце у односу на могућност њене растворљивости на тој температури. в) Презасићен раствор на одређеној температури садржи мању/већу количину супстанце у односу на могућност њене растворљивости на тој температури.

13

Х


-

-- - - - + + - + - - + - ++ - + - ++ - + - + +

+

+

+

+

+

+

+

+

Припреми се за полагање завршног испита! • Уради 250 задатака кључних за разумевање школског градива из хемије. • Провери своје резултате у решењима. • Одреди ниво свог знања (основни, средњи или напредни). • За наставнике и родитеље: Уз свако решење налази се стандард који обухвата тај задатак.

Из исте едиције 9 788652 904082

Profile for Kreativni centar

Hemija - zbirka zadataka za završni ispit  

U zbirci se nalazi 250 zadataka koji su ključni za razumevanje školskog gradiva iz hemije. Zadaci su podeljeni u pet oblasti: Opšta hemija,...

Hemija - zbirka zadataka za završni ispit  

U zbirci se nalazi 250 zadataka koji su ključni za razumevanje školskog gradiva iz hemije. Zadaci su podeljeni u pet oblasti: Opšta hemija,...