Page 1


ZABAVNA GRAMATIKA za drugi razred osnovne {kole {esto izdawe autor

dr Simeon Marinkovi}

ilustrovao

Miroqub Milutinovi} Brada

recenzenti

Prof. dr @ivojin Stanoj~i}, Filolo{ki fakultet u Beogradu Branka Popovi}, u~iteqica, O[ „Veqko Dugo{evi}“ u Beogradu An|elka Ru`i}, profesor

lektor priprema za {tampu grafi~ki urednik izdava~

mr Aleksandra Markovi} Neboj{a Miti} Du{an Pavli} Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

urednik za izdava~a {tampa tira` copyright

mr Aleksandra Markovi} mr Qiqana Marinkovi}

CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:811.163.41(075.2)(076) MARINKOVI], Simeon, 1941 Zabavna gramatika 2 : [za drugi razred osnovne {kole] / [autor Simeon Marinkovi} ; ilustrovao Miroqub Milutinovi} Brada]. - 6. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2009 (Beograd : Publikum). - 73 str. : ilustr. ; 22 h 24 cm

Publikum

Podatak o autoru preuzet iz kolofona. Tira` 5.000.

5.000

ISBN 978-86-7781-357-4

Ÿ Kreativni centar, 2009

COBISS.SR-ID 167927820

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za srpski jezik u drugom razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00166/2008-06.


Ove godine u~imo latinicu Abeceda {tampanih slova latinice

Abeceda pisanih slova latinice

2


1. MOJE DRU[TVO I JA

Ve`bamo: Evo druge gramatike, za drugake. Druga ti je, druga~ija. U dru{tvu }e{ biti finom: sa Anom i Tintilinom.

‡ pisawe velikog slova ‡ obave{tajne, upitne i zapovedne re~enice ‡ pravilno pisawe re~enica Tvoj zadatak }e biti: ‡ da napi{e{ ~estitku drugu ili drugarici za polazak u drugi razred ‡ da napi{e{ recept ‡ da sastavi{ zagonetke

3


Ovo sam ja u drugom razredu

ime i prezime nadimak

mesto u kojem `ivim fotografija

ulica i broj

{kola i razred

telefon

potpis

Ovo sam ja sa drugovima

4


Drugarska strana Pro~itaj pesmu.

Napi{i sa ~ime se dobar drug poredi u pesmi.

Drugarska Dobar drug ti vredi vi{e i od sunca i od ki{e, i od {ume i od hleba ‥ dobar drug ti uvek treba.

Napi{i nadimke kojima oslovqava{ najboqeg druga ili drugaricu.

Pero Zubac

Napi{i jednu razbrajalicu koju izgovara{ kada se igra{ sa drugarima.

Napi{i svom drugu ili drugarici ~estitku za polazak u drugi razred. Pazi na velika slova. Napi{i jednu poslovicu o drugarstvu.

5


Pisawe recepta, sastavqawe poslovica i pitalice Pitaj nekog druga koje je wegovo omiqeno jelo. Neka ti izdiktira {ta je sve potrebno za pripremawe tog jela. Zapi{i taj recept.

ra va ot

a Le pa

dolijao.

j Li

ao

oz gv

lijao

mu

dobrim

.

de

dobro

na

vra}a

re~

~ini

Ko

at

se

vr

pa

.

Sastavi tri poslovice od zadatih re~i.

Razmisli i odgovori na pitalice: 1. [ta je na svetu najboqe i najgore? 2. [ta je najsla|e na svetu? 3. [ta je najbeqe na svetu? 4. [ta je najbr`e na svetu? (mu, nad, re}e{, ~er)

6


Poslovice i zagonetke

Napi{i pravilno slede}e poslovice. Pazi na veliko slovo! mu drug ko ne lud budi je.

ku}u a bra}a neslo`na grade, slo`na razgra|uju.

se mu ~ini, vra}a dobrim dobro ko.

zanata od goreg nema inata.

Sastavi zagonetke za:

7


Re~enice

koje volim da ~ujem

koje ne volim da ~ujem

Obave{tewa ‡ na kraju re~enice kao ma~ka stoji ___________. Smisli i napi{i svoje primere. Za ve~eru }emo napraviti pala~inke.

Ti ni{ta ne zna{.

Nemate ni{ta za doma}i.

Pitawa ‡ na kraju stoji ___________. Smisli i napi{i svoje primere. @eli{ li celu ~okoladu?

Za{to si opet nevaqala?

Ho}e{ li da se igramo loptom?

Naredbe ‡ na kraju stoji _____________. Smisli i napi{i svoje primere. Molim te, donesi mi sok!

Govorna ve`ba.

8

Odmah do|i ku}i!

Kada zavr{i{ sa pisawem, uradi slede}u ve`bu: izgovaraj re~enice glasno, izra`avaju}i razna ose}awa ‡ ne`nost, radost, mir, qutwu.


2. [TA OSE]AM, [TA OSE]A[

Ve`bamo: ‡ obave{tajne, upitne, zapovedne re~enice Tvoj zadatak }e biti: ‡ ‡ ‡ ‡

da re{i{ rebus da napi{e{ pitawa koja automobil postavqa pu`u i pu` automobilu da odgovori{ na pitawa na sme{an na~in da sastavi{ pri~u o veverici na osnovu pitawa

9


Zabavna gramatika 2- radni udžbenik  
Zabavna gramatika 2- radni udžbenik