Page 1


GRA\ANSKO VASPITAWE – SAZNAWE O SEBI I DRUGIMA radna sveska za prvi razred osnovne {kole prvo izdawe autori

ilustrovala recenzenti

lektor likovni urednik

Nada Igwatovi}-Savi}, Marija Vulovi}, Gordana Keserovi}, Dijana Kopunovi}, Tatjana Pavlovi}, Jelena Dimitrijevi} Neda Doki} prof. dr @arko Trebje{anin, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd Svetlana Babi}, profesor razredne nastave, O[ „Svetozar Markovi}“, Beograd Zorica Stojanovi}, profesor razredne nastave, O[ „Veqko Dugo{evi}“, Beograd Violeta Babi} Jelena Reqi}

izdava~

Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

urednik

Natalija Pani}

za izdava~a tira` {tampa ISBN

mr Qiqana Marinkovi} 10 000 Publikum 978-86-7781-620-9

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:172-028.31 (075.2)(076) GRA\ANSKO vaspitawe - saznawe o sebi i drugima : radna sveska za prvi razred osnovne {kole / [ autori Nada Igwatovi}-Savi} ... [ i dr. ] ; ilustrovala Neda Doki} ] . - 1. izd. Beograd : Kreativni centar , 2008 (Beograd : Publikum) . - 81 str. : ilustr. ; 30 cm Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. Tira` 10.000. ISBN 978-86-7781-620-9 1. Igwatovi}-Savi}, Nada [autor] COBISS.SR-ID 149492748

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ove radne sveske u okviru uxbeni~kog kompleta za Gra|ansko vaspitawe – saznawe o sebi i drugima u prvom razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00177/2008-06.


GRA\ANSKO VASPITAWE - SAZNAWE O SEBI I DRUGIMA radna sveska za prvi razred osnovne {kole


S ADR@AJ 1. Упознавање................................................................................................... 6 2. Шта ћемо да радимо на часовима грађанског васпитања ........................ 9 3. Ово сам ја ................................................................................................... 11 4. И ово сам ја ................................................................................................ 12 5. Моје путовање у прошлост ........................................................................ 14 6. Моје место за опуштање ........................................................................... 17 7. Шта ме брине ............................................................................................ 18 8. Моја осећања ............................................................................................ 21 9. Погађам осећања ...................................................................................... 22 10. Шта кад не видимо сви исто ..................................................................... 23 11. Ја видим, ти видиш .................................................................................... 25 12. Кад кажем: НЕЋУ! ..................................................................................... 27 13. Увредљиви надимци ................................................................................. 30 14. Тужакање ................................................................................................... 32 15. Заједно стварамо причу ............................................................................ 33 16. Дајем и добијам ....................................................................................... 34 17. Страшан сан ............................................................................................. 38 18. Најлепши сан ............................................................................................ 40


19. Мој бес ...................................................................................................... 42 20. Како се смирује бес .................................................................................. 44 21. Како помирити пса и мачку ..................................................................... 46 22. Мој страх ................................................................................................... 49 23. Шта са страхом ......................................................................................... 51 24. Моја туга ................................................................................................... 53 25. Моје жеље ................................................................................................. 55 26. Ја кад порастем ......................................................................................... 57 27. Ја и како ме виде други ............................................................................ 59 28. Другарство ................................................................................................ 60 29. Обрадуј чланове своје породице ............................................................. 62 30. Љубав ........................................................................................................ 64 31. Дечја права ................................................................................................ 66 32. Школа какву желим ................................................................................. 69 33. Да кажем слободно ................................................................................... 71 34. Право на игру ............................................................................................ 74 35. Путовање кроз радионице ........................................................................ 76 36. Шта волим код тебе .................................................................................. 80


Ја сам огледалце Чуварко. Помоћи ћу ти да сазнаш много тога новог о себи и другима кроз игру, цртање и разговор.


Ако ти је потребна помоћ, замоли наставника да ти помогне. Напиши на линији своје име. Тако ће се знати да је ова свеска твоја.

У свесци ћеш открити два знака.

Звоно значи да ћеш задатке радити на часу.

Кућица значи да ћеш задатке радити код куће.

Затражи помоћ одраслих док не научиш да добро читаш и пишеш.


U

POZNAVAWE

Нацртај у пољу са насмејаним лицем оно што ти је било пријатно у школи.

пријатно

Нацртај у пољу са незадовољним лицем оно што ти није било пријатно у школи.

није пријатно

6


Нацртај оно што је твојим родитељима било пријатно кад су они били прваци.

пријатно

пријатно

Нацртај оно што твојим родитељима није било пријатно кад су они били прваци.

није пријатно

није пријатно

7


Да ли би у школи могло да буде пријатније? Шта бисте ти и друга деца предложили? Нацртај неке од предлога.

8


[

TA ]EMO DA RADIMO NA ^ASOVIMA GRA\ANSKOG VASPITAWA

Нацртај у балончићима шта ћете радити на часовима грађанског васпитања. Сети се онога што смо говорили на часу.

Доцртај нове балончиће ако је потребно.

9


Грађанско васпитање за први разред  

Радна свеска која подржава извођење радионица на часовима грађанског васпитања у првом разреду. Садржај је организован по тематским јединица...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you