Page 1


GRA\ANSKO VASPITAWE – SAZNAWE O SEBI I DRUGIMA Радна свеска за четврти разред основне школе Прво издање Аутори

Валерија Живковић, Марина Остојић, Јелена Димитријевић

Илустровао

Нино Маљевић

Рецензенти

проф. др Жарко Требјешанин, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд Зорица Нобл, професор разредне наставе, ОШ „Вељко Дугошевић“, Београд Татјана Љубомировић, наставник разредне наставе, ОШ „Ратко Вукићевић“, Ниш

Лектор Ликовни уредник Технички уредник

Ивана Игњатовић Јелена Рељић Љиљана Павков

Уредник

Наталија Панић

Издавач

Креативни центар Градиштанска 8, Београд Тел./факс: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

За издавача Тираж Штампа ISBN copyright

мр Љиљана Маринковић 3.000 Графипроф 978-86-7781-943-9 © Креативни центар 2012

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:172(075.2)(076.1) ЖИВКОВИЋ, Валерија, 1960Грађанско васпитање : сазнање о себи и другима : радна свеска за четврти разред основне школе / Валерија Живковић, Марина Остојић, Јелена Димитријевић ; [илустровао Нино Маљевић]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2012 (Београд : Графипроф). - 113 стр. : илустр. ; 29 cm. - (Креативна школа) Тираж 3.000. ISBN 978-86-7781-943-9 1. Остојић, Марина, 1964- [аутор] COBISS.SR-ID 191918348

Министар просвете и науке одобрио је издавање и употребу ове радне свеске у оквиру уџбеничког комплета за Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима у четвртом разреду основне школе решењем број 650-02-00446/2011-06 од 9. 2. 2012.


Валерија Живковић Марина Остојић Јелена Димитријевић

G RA\ANSKO VASPITAWE - SAZNAWE O SEBI I DRUGIMA Radna sveska za ~etvrti razred  osnovne {kole


S

ADR@AJ

1. тема: Сарађујемо с вршњацима и са одраслима

5

Упознавање 6 Родитељски састанак

7

Шта нас чека у четвртом разреду

9

2. тема: Универзално важење дечјих права

13

Дрво дечјих права

14

Имам право на права

17

Правимо рекламни штанд дечјих права

21

Сви различити – сви једнаки

22

Сви различити – сви једнаки – истраживачи

24

Неправда је кад…

26

Ставови о правди

28

Где је ту правда?

31

3. тема: Заједно стварамо демократску атмосферу у свом одељењу и у школи

37

Права, дужности, правила

38

Правимо своја правила

40

Ми негујемо вредности у својој учионици

41

Поступак договарања на делу

42

Стереотип 45 Клинци и клинцезе

48

Сви ми имамо предрасуде

50

Да сам чаробњак, ја бих…

52

Ставови о моћи

54

Шта кад мене обузме моћ?

56

4. тема: Залажем се за демократију и живим према демократским начелима – демократска акција

59

Сукобе разрешавамо ненасилном комуникацијом

60

Ја-поруке – лек за сваки сукоб

64

Активно саосећајно слушање

67

Сукобе претварамо у мир

71


Тимски радимо

75

У тиму за сваког места има!

77

Да се чује наш глас – желимо да променимо…

79

И ми се питамо

81

У школи желимо да променимо…

83

Делујемо јединствено

84

Аргументи за нашу визију

86

Заступамо своје интересе

88

Бисер-место – наша акција изван школе

91

Наша је акција атракција

93

5. тема: Међузависност и развијање еколошке свести

95

Међузависност 96 Мрежа живота

97

Бринемо о биљкама и животињама

98

6. тема: Евалуација

101

Ја пре, ја после

102

Картице дечјих права

105


Здраво, другари! Добро дошли у четврти разред! Ми ћемо вас водити кроз радну свеску за грађанско васпитање. Њен назив гласи: Учим о демократији, залажем се за демократију и живим према демократским начелима! Јесте ли спремни за ову авантуру? Крећемоооооо!


Нова мода, нова мода, четврти смо разред сад: договарање, сарадња и занимљив тимски рад!

1. TEMA Sara|ujemo s vr{wacima  i sa odraslima


U

POZNAVAWE

Овде упиши своје име.

У књизи ћеш открити неколико знакова:

– значи да задатке треба да радиш на часовима.

– значи да задатке треба да радиш код куће. – значи да треба да напишеш лични пример, сопствено искуство.

Жирафко те подсећа на то да треба да употребиш било коју од вештина ненасилне комуникације: ЈА-емпатију, ТИ-емпатију, саосећајно слушање, посредовање. Група деце је знак за задатке у којима треба да примениш демократска знања и вештине.

6


R

ODITEQSKI SASTANAK Добро дошли на први састанак с вршњацима и родитељима у вези с грађанским васпитањем!

Моја осећањ а на првом часу ГВ4

Прелистај своју нову радну свеску. Шта ти се свиђа у радној свесци за грађанско васпитање 4? Напиши. Свиђа ми се:

7


Напиши шта је за тебе било вредно из грађанског васпитања у трећем разреду.

Вредно за мене из грађанског васпитања 3 је:

Вредно је зато што

Поразговарај с родитељима о томе да ли су приметили неку промену у твом понашању под утицајем грађанског васпитања 3. Шта је то што сматрају вредним помена из грађанског васпитања 3? Напиши одговор или замоли родитеље да га напишу.

Напиши шта ћете радити на грађанском васпитању у четвртом разреду и шта ти се од тога чини најзанимљивијим.

8


[

TA NAS ^EKA U ^ETVRTOM RAZREDU Садржај предмета грађанско васпитање 4 и начин рада

Подсетили сте се игрица у којима сте сви уживали. Које игрице желите да поновимо у четвртом разреду? Напиши своје предлоге и предлоге своје групе.

Шта је за тебе грађанско васпитање, о чему се ту ради, шта се учи из тог предмета и зашто?

9


Разговарали сте о демократској држави и демократској школи. Како ти то видиш?

Демократска држава је:

Демократска школа је:

А ово је посебан задатак за тебе! Демократија је:

10


Подсетили смо се правила која смо установили и која смо поштовали на часовима грађанског васпитања.

Означи правила која важе за ову школску годину и додај у празна поља нова правила, она за која сте се договорили да ћете их поштовати.

1. правило Важно је да учествујеш у раду највише што можеш, у складу са својим могућностима. 2. правило Кад не желиш да говориш или не можеш да се сетиш шта да кажеш, имаш право да кажеш: „Даље“.

6. правило Кад се не слажеш са оним што неко говори, замоли га за објашњење које ће ти помоћи да сагледаш зашто та особа тако мисли. Наведи разлоге због којих се ти с тим не слажеш. 7. правило Све што кажемо остаје у нашој групи – нема оговарања.

3. правило Док један говори, други слушају и пажљиво прате оно о чему говори.

8. правило

4. правило Говори оно што мислиш чак и ако се то много разликује од мишљења других и наведи разлоге због којих тако мислиш.

9. правило

5. правило Покушај да разумеш разлоге због којих неко мисли другачије од тебе тако што ћеш да уђеш у његове ципелице.

10. правило

11


Građansko vaspitanje 4  

Radna sveska za Građansko vaspitanje u četvrtom razredu