Page 1

Вежбам за МАЛУ МАТУРУ

Драган Милошевић

датака за завршни и Збирка за спит – основна школа

ГЕОГРАФИЈА


Вежбам за МАЛУ МАТУРУ Географија Збирка задатака за завршни испит – основна школа Прво издање Аутор Мр Драган Милошевић Рецензент Нада Симановић, професор географије, ОШ Јанко Катић, Рогача, Сопот Илустрације Душан Павлић и архива Креативног центра Уредник Наталија Панић Лектор Ивана Игњатовић Графичко обликовање Душан Павлић Припрема за штампу Љиљана Павков Фотографије Shutterstock и архива Креативног центра Издавач Креативни центар Градиштанска 8 Београд Тел./факс: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs За издавача Мр Љиљана Маринковић Штампа Графостил, Крагујевац Година штампе 2017 Тираж 1500 Copyright © Креативни центар 2017

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:91(079.1) МИЛОШЕВИЋ, Драган, 1978– Географија : збирка задатака за завршни испит – основна школа / Драган Милошевић ; [илустрације Душан Павлић]. – 1. изд. – Београд : Креативни центар, 2017 (Крагујевац : Графостил). – 81 стр. : илустр. ; 30 cm. – (Вежбам за малу матуру) Тираж 1.500. ISBN 978-86-529-0447-1 COBISS.SR-ID 244173836


Драган Милошевић

Збирка задатака за завршни испит – основна школа

ГЕОГРАФИЈА Вежбам за МАЛУ МАТУРУ


Водич кроз збирку Задаци у овој збирци поређани су по следећим областима: Географске вештине, Физичка географија, Друштвена географија и Регионална географија. У оквиру сваке области задаци су подељени у три нивоа постигнућа: основни, средњи и напредни. Поред сваког задатка налази се симбол који означава ниво постигнућа: Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво

На крају збирке налазе се решења свих задатака. Уз свако решење наведена је шифра стандарда који обухвата тај задатак, а после решења дата је листа свих стандарда.


Садржај Географске вештине................................................................................................................5 Физичка географија............................................................................................................. 25 Друштвена географија......................................................................................................... 41 Регионална географија........................................................................................................ 53 Решења................................................................................................................................... 71


ОБЛАСТ

ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ

Епицентар

Расед

Хипоцентар

Земљотреси Вулкани


Г

ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ – ГЕОГРАФИЈА

1.

Допуни реченицу уписивањем одговарајућих појмова на линије. За време ведрих ноћи смер севера поуздано можемо одредити помоћу звезде , која се увек налази изнад пола.

2.

Заокружи одговарајући појам тако да дате тврдње о оријентацији буду тачне. а) Сунце излази на истоку/западу. б) Стабло дрвета је јаче обрасло маховином на северној/јужној страни. в) Годови на пању шири су на јужној/северној страни. г) Снег се увек брже топи на јужним/северним падинама.

3.

Ако је тврдња тачна, заокружи ДА, а ако је нетачна, заокружи НЕ. За оријентацију у простору можемо користити годове на дрвету. ДА НE

4.

Заокружи слово испред тачног одговора. Магнетна игла на компасу увек показује правац: а) истока б) севера в) запада.

5.

Заокружи слово испред тачног одговора. Звезда Северњача се налази у сазвежђу: а) Велика кола б) Орион в) Мала кола г) Јужни крст.

6.

Напиши одговор на датој линији. Инструмент којим одређујемо стране света назива се:

6


ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ – ГЕОГРАФИЈА

7.

Упиши одговоре на дате линије. Наведи четири главне стране света.

8.

Упиши одговоре на дате линије. Наведи четири споредне стране света.

9.

Заокружи слова испред тачних одговора. Како се оријентише карта у простору? а) Карта се оријентише тако што се њена горња ивица окрене ка истоку. б) За оријентисање карте користи се компас. в) Карта се оријентише тако што се њена горња ивица окрене ка северу. г) За оријентисање карте не користи се компас.

10.

Попуни табелу. Упиши у празна поља табеле обавезне елементе карте. Обавезни елементи карте

7

Г


Г

ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ – ГЕОГРАФИЈА

11.

Заокружи слово испред тачног одговора. Шта приказује зелена боја на општој географској карти? а) Пределе који су покривени зеленом вегетацијом, травом и жбуњем. б) Области под шумом. в) Ниже делове копна, до 200 m надморске висине. 12.

Допуни реченицу и напиши одговор на датој линији. а) Паралела или упоредник највећег обима на Земљи је

.

б) На које две полулопте почетни меридијан Гринич дели Земљу?

13.

Напиши одговор на датој линији. Како се назива умањени модел Земље лоптастог облика, који најверније представља облик Земље и распоред континената и океана?

14.

Допуни реченицу одговарајућим појмом, тако да исказ буде тачан. Линије које на картама спајају тачке исте надморске висине називају се .

15.

Упиши одговоре на дате линије. За представљање рељефа на географској карти могу се користити различите методе, а то су: а) метод б) метод в) метод г) метод

16.

Допуни реченице одговарајућим појмовима, тако да искази буду тачни. а) Полукружне линије које спајају географске полове називају се или

.

б) Кружне линије које су међусобно паралелне називају се: или

.

8


ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ – ГЕОГРАФИЈА

Г

17.

Упиши одговоре на дате линије. Географске елементе на картама представљамо картографским знацима. Постоје три групе картографских знакова, а то су: а) б) в) 18.

Заокружи слово испред тачног одговора. Гринички меридијан на географској карти обележен је са:

Гринич

а) 0° б) 90° в) 180°. 19.

Заокружи слова испред тачних одговора. Контурни картографски знаци користе се за приказивање: а) река

в) бања

д) аеродрома

б) језера

г) континената

ђ) граница

е) мора.

20.

Заокружи слово испред тачног одговора. Географски елементи карте су: а) рам карте, картографска мрежа и размер б) географски објекти приказани на карти в) назив карте, легенда карте и подаци о изради. 21.

Напиши одговоре на датим линијама. Шта представљају приказани картографски знаци?

22.

Заокружи слово испред тачног одговора. Географски називи водених објеката на географској карти исписују се словима следеће боје: а) зелене б) плаве в) црвене.

9


Г

ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ – ГЕОГРАФИЈА

23.

Напиши бројеве на датим линијама. Картографске размере поређај тако што ћеш им доделити бројеве од 1 до 3. Број 1 додели најкрупнијем размеру, а број 3 најситнијем. 1 : 400 000 1 : 25 000 1 : 1 000 000

24.

Крупноразмерне карте су планови и топографске карте. Напиши на линијама којој врсти свака од датих карата припада. а)

б)

25.

Анализирај приложену карту, па допуни реченице.

а) Рељеф на карти је представљен методом б) Ако је растојање између изохипси мање, рељеф је

10

. .


ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ – ГЕОГРАФИЈА

26.

Заокружи слово испред тачног одговора. Изобате су затворене криве линије на картама којима се представља: а) планински рељеф б) рељеф дна океана, мора и језера в) равничарски рељеф.

27.

Заокружи слово испред тачног одговора. Уколико гледамо у Сунце које залази, иза наших леђа налази се: а) север б) југ в) запад г) исток.

28.

Напиши одговоре на датим линијама. а) Који се океан налази западно од континента представљеног црвеном бојом?

б) Који се континент налази северно од континента представљеног црвеном бојом?

29.

Напиши одговоре на датим линијама. а) На којој се Земљиној полулопти налази означени континент у односу на почетни меридијан Гринич?

б) На којој се Земљиној полулопти налази означени континент у односу на екватор?

11

Г


Г

ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ – ГЕОГРАФИЈА

30.

Поред главних страна света, за оријентацију се користе и споредне стране света. Напиши одговоре на означеним линијама. а) На којој се споредној страни света налази тачка Б у односу на тачку А?

б) На којој се споредној страни света налази тачка В у односу на тачку А?

A

Б

В

31.

Допуни реченицу одговарајућим појмом, тако да исказ буде тачан. Ако се крећемо супротно од тачке која се налази на југоистоку, то значи да смо кренули ка .

32.

Напиши одговор на датој линији. Ако смо лицем окренути ка северу, која нам се страна света налази с леве стране?

33.

Заокружи слово испред тачног одговора. Авион лети од тачке А до тачке Б. Препознај на карти у ком правцу лети авион.

Б

а) Од североистока ка југозападу. A

б) Од југозапада ка југоистоку. в) Од југозапада ка североистоку. 34.

Заокружи слово испред тачног одговора. Ако из Београда путујемо у Пекинг најкраћим путем, крећемо се ка: а) југу б) северу в) истоку г) западу. 35.

Израчунај и напиши одговор на датој линији. На карти размера 1 : 50 000 налази се уцртан део пута дужине 15 cm. Израчунај дужину тог дела пута у природи.

12


ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ – ГЕОГРАФИЈА

36.

Израчунај и напиши одговор на датој линији. Удаљеност места А од места Б у природи износи 5,5 km. Коликом ће дужином та раздаљина бити представљена на карти размера 1 : 100 000? 37.

Анализирај карту и заокружи слова испред тачних одговора. 150 120 90 60 30

0

60

30 60 90 120 150

A

30 Екватор

Б 30

60

1) Тачка А има: а) северну географску ширину б) јужну географску ширину. 2) Тачка Б има: а) источну географску дужину б) западну географску дужину. 38.

Анализирај карту и напиши одговоре на линијама. 150 120 90 60 30

0

30 60 90 120 150

Б

60

30 Екватор

A

30

60

Одреди географску ширину и географску дужину тачака А и Б. а) Координате тачке А су: б) Координате тачке Б су:

13

Г


Епицентар

Расед

Хипоцентар

Припреми се за полагање завршног испита! • Уради 250 задатака кључних за разумевање школског градива из географије. • Провери своје резултате у решењима. • Одреди ниво свог знања (основни, средњи или напредни). • За наставнике и родитеље: Уз свако решење налази се стандард који обухвата тај задатак.

Из исте едиције

ISBN 978-86-529-0447-1

9 78 86 52 9 04 471

Geografija vežbam za maturu