Page 1

8

Славољуб Митић Божидар Николић

ЗБИРКА

питања и задатака из физике с практикумом за осми разред основне школе


ЗБИРКА ПИТАЊА И ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ С ПРАКТИКУМОМ за осми разред основне школе Прво издање Аутори Славољуб Митић др Божидар Николић Стручни консултант др Срђан Вербић Илустровали Дејан Подунавац Милан Драгојловић Рецензенти др Милован Шуваков, Институт за физику, Београд Југослав Ђорђевић, професор физике, ОШ „Бубањски хероји“, Ниш Александра Стефановић, професор физике, ОШ „Надежда Петровић“, Нови Београд Лектор Ивана Игњатовић Дизајнер Оливера Батајић Сретеновић Технички уредник Љиљана Павков Предметни уредник Божидар Николић Уредник издања Свјетлана Петровић Издавач Креативни центар Градиштанска 8 Београд Тел./факс: 011/38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 За издавача мр Љиљана Маринковић

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:53(075.2)(076)

Тираж 2.000

МИТИЋ, Славољуб, 1961Збирка питања и задатака из физике с практикумом : за осми разред основне школе / Славољуб Митић, Божидар Николић ; [илустровали Дејан Подунавац, Милан Драгојловић]. – 1. изд. – Београд : Креативни центар, 2015 (Крагујевац : Графостил). – 102 стр. : илустр. ; 26 cm. – (Креативна школа)

Copyright © Креативни центар 2015

Тираж 2.000.

Штампа Графостил, Крагујевац Година штампе 2015

ISBN 978-86-529-0272-9 Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу ове збирке за наставу физике у осмом разреду основне школе решењем број: 650-02-94/2015-06 од 18. августа 2015. године.

1. Николић, Божидар, 1969- [аутор] COBISS.SR-ID 219162124


ПИТАЊА

Славољуб Митић Божидар Николић

8 ЗБИРКА

РАЧУНСКИ ЗАДАЦИ

питања и задатака из физике с практикумом за осми разред основне школе

ПРАКТИКУМ РЕШЕЊА

1


САДРЖАЈ ПИТАЊА

5

1. ОСЦИЛАТОРНО КРЕТАЊЕ 2. СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 3. ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 4. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 5. МАГНЕТНО ПОЉЕ 6. ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ

6 12 16 20 28 31

РАЧУНСКИ ЗАДАЦИ

37

1. ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ 2. СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 3. EЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 4. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 4.1. ЈАЧИНА ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ 4.2 ЕЛЕКТРИЧНА ОТПОРНОСТ 4.3 ОМОВ ЗАКОН 4.4 ПРВО КИРХОФОВО ПРАВИЛО 4.5 ВЕЗИВАЊЕ ОТПОРНИКА 4.6 ОМОВ ЗАКОН ЗА ЦЕЛО СТРУЈНО КОЛО 4.7 ИЗВОРИ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ 4.8 РАД И СНАГА ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ. ЏУЛ–ЛЕНЦОВ ЗАКОН ПРИЛОГ УЗ РАЧУНСКЕ ЗАДАТКЕ – СПЕЦИФИЧНА ЕЛЕКТРИЧНА ОТПОРНОСТ

38 42 46 49 49 50 51 52 53 56 57 58 61

ПРАКТИКУМ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

63

МЕРЕЊЕ ПЕРИОДА ОСЦИЛОВАЊА КЛАТНА ПРОВЕРА ЗАКОНА ОДБИЈАЊА СВЕТЛОСТИ КОРИШЋЕЊЕМ РАВНОГ ОГЛЕДАЛА ОДРЕЂИВАЊЕ ЖИЖНЕ ДАЉИНЕ САБИРНОГ СОЧИВА ЗАВИСНОСТ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ ОД НАПОНА НА ПРОВОДНИКУ (ТАБЛИЧНИ И ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ЗАВИСНОСТИ)

64 66 67 68


ОДРЕЂИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ОТПОРНОСТИ ОТПОРА У КОЛУ ПОМОЋУ АМПЕРМЕТРА И ВОЛТМЕТРА МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ И НАПОНА У КОЛУ СА СЕРИЈСКИ И ПАРАЛЕЛНО ПОВЕЗАНИМ ОТПОРНИЦИМА И ОДРЕЂИВАЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНЕ ОТПОРНОСТИ

69 71

РЕШЕЊА

75

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1. ОСЦИЛАТОРНО КРЕТАЊЕ 2. СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 3. ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 4. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 5. МАГНЕТНО ПОЉЕ 6. ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ

76 76 77 78 78 80 80

РЕШЕЊА РАЧУНСКИХ ЗАДАТАКА 1. ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ 2. СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 3. EЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 4. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 4.1 ЈАЧИНА ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ 4.2 ЕЛЕКТРИЧНА ОТПОРНОСТ 4.3 ОМОВ ЗАКОН 4.4 ПРВО КИРХОФОВО ПРАВИЛО 4.5 ВЕЗИВАЊЕ ОТПОРНИКА 4.6 ОМОВ ЗАКОН ЗА ЦЕЛО СТРУЈНО КОЛО 4.7 ИЗВОРИ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ 4.8 РАД И СНАГА ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ. ЏУЛ–ЛЕНЦОВ ЗАКОН

82 82 84 88 91 91 92 93 94 94 98 98 99

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ИЗ ПРАКТИКУМА

102


ПИТАЊА


1.1

Шта је то амплитуда? а) Један од равнотежних положаја. б) Највећа удаљеност тела од равнотежног положаја. в) Најмање растојање од равнотежног положаја. г) Таласна дужина осцилације.

1.2

Која се физичка величина мења при осцилацијама математичког клатна? а) амплитуда б) маса в) период г) убрзање

1.3

Која се карактеристика кретања не мења при праволинијском осцилаторном кретању? а) смер б) правац в) брзина г) убрзање

1.4

Колики је период окретања мале казаљке на часовнику? а) 24 h б) 12 h в) 1 h г) 1 min

1.5

Тело закачено на опругу направи 20 пуних осцилација за 10 секунди. Колики је период тих осцилација? а) 2 s б) 5 s в) 10 s г) 0,5 s

РЕШЕЊА

ПРАКТИКУМ

РАЧУНСКИ ЗАДАЦИ

ПИТАЊА

1. ОСЦИЛАТОРНО КРЕТАЊЕ

6


Амплитуда осцилација тела причвршћеног на крај опруге је А. Колики пут пређе то тело за време једне осцилације? а) 1 · А б) 2 · А в) S · А г) 4 · А

1.8

Математичко клатно с периодом Т налази се у равнотежном положају у тренутку t = 0. У ком ће тренутку од понуђених тело бити најдаље од равнотежног положаја? а) t = 0,5 Т б) t = 0,7 Т в) t = Т г) t = 1,5 Т

1.9

Тело је окачено на опругу и осцилује горе-доле с периодом Т. Ако се амплитуда осцилација удвостручи, колики ће бити период осцилација? а) Т б) 0,5 Т в) 2 Т г) 4 Т

1.10

ПРАКТИКУМ

1.7

РАЧУНСКИ ЗАДАЦИ

Када је убрзање које делује на тело математичког клатна највеће? а) Када је растојање од равнотежног положаја нула. б) Када је растојање од равнотежног положаја негативно. в) Када је брзина клатна максимална. г) Када је брзина клатна једнака нули.

ПИТАЊА

1.6

Период осцилација клатна је Т. Колики ће бити период осцилација ако се дужина клатна удвостручи? а) 1 T 2 б) 1 T 2 в) 2T г) 2 Т РЕШЕЊА

7


Математичко клатно дужине L и масе m има период Т. Колики ће бити период осциловања тог клатна ако удвостручимо његову масу? а) 1 T 2 б) Т в) 2T г) 2 Т

1.12

Шта треба учинити да се фреквенција математичког клатна повећа два пута? а) Повећати дужину клатна четири пута. б) Повећати дужину клатна два пута. в) Смањити дужину клатна два пута. г) Смањити дужину клатна четири пута.

1.13

Чему је једнака таласна дужина? а) Амплитуди таласа. б) Дужини од почетка до краја таласа. в) Растојању између најближих тачака које осцилују на исти начин. г) Растојању које пређе талас за време од једне секунде.

1.14

У каквом су односу фреквенција таласа и његова таласна дужина у одређеној средини? а) Фреквенција и таласна дужина не зависе једна од друге. б) Фреквенција је пропорционална таласној дужини. в) Фреквенција је обрнуто пропорционална таласној дужини. г) Фреквенција је увек једнака таласној дужини.

1.15

На слици су приказане три гумене патке које плутају на површини воде крећући се m горе-доле под дејством таласа. Талас се креће надесно брзином 3 s . Користећи податке са слике, одреди фреквенцију таласа. а) 0,75 Hz б) 1,33 Hz в) 1,5 Hz г) 6,0 Hz

РЕШЕЊА

ПРАКТИКУМ

РАЧУНСКИ ЗАДАЦИ

ПИТАЊА

1.11

8


1.16

1.18

Генератор емитује таласе фреквенције 500 Hz и таласне дужине 0,1 m. Колико је времена потребно таквом таласу да пређе растојање од 2 000 m? а) 20 s б) 30 s в) 40 s г) 50 s

1.19

Кроз коју се од наведених средина звук не преноси? а) Кроз чврста тела. б) Кроз гасове. в) Кроз течности. г) Кроз вакуум.

1.20

Шта је заједничка карактеристика свих звучних таласа? а) Имају мале таласне дужине. б) Крећу се брзином светлости. в) Настају као последица вибрација. г) Путују од извора по правој линији.

ПРАКТИКУМ

Два ученика између 4 m себе водоравно затежу конопац. Један ученик помера свој крај конопца горе-доле неколико пута. Од чега највише зависи фреквенција таласа који се појављују на конопцу? а) Од висине коју достиже конопац при померању горе-доле. б) Од времена које је потребно да талас стигне с једног краја конопца на други. в) Од броја померања краја конопца горе-доле у јединици времена. г) Од растојања између два узастопна испупчења таласа на конопцу.

РАЧУНСКИ ЗАДАЦИ

1.17

ПИТАЊА

m Колика је фреквенција океанских таласа брзине 18 s , висине 2 m и таласне дужине 50 m? а) 0,36 Hz б) 2,8 Hz 3 m s в) 9 Hz г) 25 Hz

РЕШЕЊА

9


Колика је фреквенција звука који може да чује нормално људско уво? а) Мања од 10 Hz. б) Од 1 до 100 Hz. в) Од 5 до 4 000 Hz. г) Од 20 до 20 000 Hz.

1.22

Шта је то шум? а) Врло тих звук. б) Звук који производи ветар. в) Мешавина звукова различитих фреквенција. г) Звук ниских фреквенција.

1.23

Шта је ултразвук? а) Талас који се креће брже од звука. б) Звук фреквенције преко 20 000 Hz. в) Звучни талас који има велику таласну дужину. г) Врло продоран звучни талас велике амплитуде.

1.24

Кроз коју се од наведених средина звук најбрже преноси? а) Кроз воду. б) Кроз ваздух. в) Кроз гвожђе. г) Кроз вакуум.

1.25

Од чега зависи брзина звучног таласа? а) Од амплитуде таласа. б) Од интензитета звука. в) Од висине звука. г) Од средине кроз коју талас пролази.

1.26

Пиштаљка производи звук фреквенције 1 360 херца. Ако знамо да је брзина звука у m ваздуху 340 s , колика је таласна дужина произведеног звучног таласа? а) 0,25 m б) 4 m в) 34 m г) 1 020 m

РЕШЕЊА

ПРАКТИКУМ

РАЧУНСКИ ЗАДАЦИ

ПИТАЊА

1.21

10


С брода је емитован ултразвучни талас према морском дну. Време између слања и пријема m таласа је 1,6 s. Колика је дубина мора ако је брзина звука у морској води 1 400 s ? а) 1 120 m б) 2 240 m в) 1 400 m г) 112 m

1.28

На слици је приказан изглед еластичне траке која осцилује. Талас који тако настаје креће m се брзином од 1 s . Колика је фреквенција осцилација траке?

ПИТАЊА

1.27

cm

10

20

30

40

50

60

РАЧУНСКИ ЗАДАЦИ

4 2 0 –2 –4

cm

а) 5 Hz б) 20 Hz в) 50 Hz г) 60 Hz

ПРАКТИКУМ РЕШЕЊА

11


ПИТАЊА

2. СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ

2.1

Која од понуђених путања зрака светлости дечаку омогућава да види лопту?

РАЧУНСКИ ЗАДАЦИ

а) Дечакове очи o сијалица o лопта. б) Лопта o сијалица o дечакове очи. в) Сијалица o дечакове очи o лопта. г) Сијалица o лопта o дечакове очи. 2.2

Шта значи када се каже да је извор светлости тачкаст? а) Да има занемарљиво мале димензије. б) Да се састоји од тачкица. в) Да светли само у једном правцу. г) Да има мали интензитет светлости.

2.3

На којој је слици исправно приказано одбијање зрака светлости?

ПРАКТИКУМ

а) 30°

30°

б) 30°

60°

в) 30°

15°

РЕШЕЊА

г) 30°

12

90°


Шта значи реч рефлексија? а) одбијање б) преламање в) пропуштање г) упијање

2.5

У којој је од наведених средина брзина светлости највећа? а) У вакууму. б) У води. в) У стаклу. г) У дијаманту.

2.6

Колика је брзина светлости у вакууму? km а) 30 s km б) 3 000 h km в) 300 000 h m г) 300 000 000 s

2.7

Са S1 обележен је светлосни зрак који из ваздуха (индекс преламања n1) упада у стакло (индекс преламања n2). Који од понуђених праваца одговара том зраку након преламања?

РАЧУНСКИ ЗАДАЦИ

n1 < n2

ПИТАЊА

2.4

S1 n2

S5 S4

ПРАКТИКУМ

n1

S3

S2

а) S2 б) S3 в) S4 г) S5

РЕШЕЊА

13


ISBN 978-86-529-0272-9

9 788652 902729

Zbirka pitanja i zadataka iz fizike s praktikumom za osmi razred osnovne škole  
Zbirka pitanja i zadataka iz fizike s praktikumom za osmi razred osnovne škole