Page 9

ca p001-039chr Coedition:MqtteA1 p1-46 CorrigĹ˝ JH

02-Apr-08

17:40

Page 9

Karlo Veliki 9

Utisci i komentari Kako u srednjem veku nisu postojale {tamparije, tekstovi su prepisivani. To su radili monasi ispisuju}i ih na pergamentu, koji je izra|ivan od `ivotinjske ko`e. Pisalo se velikim slovima, koja je bilo te{ko ~itati. Zato je prilikom svakog narednog prepisivanja postojala velika mogu}nost da prepisiva~ pogre{i. I tako su se gre{ke prenosile s pergamenta na pergament i bilo ih je sve vi{e. Car je zbog toga ohrabrivao monahe da pi{u malim slovima, to jest pismom koje se naziva karolin{ka minuskula. Oni su to prihvatili, a zadr`ali su obi~aj da na marginama tekstova ispisuju svoje utiske i komentare ‌ ali od tada ~itko: [to je ovde hladno‌, Gladan sam i jedva ~ekam ru~ak, [to je ovaj tekst dosadan!

{kolu (neku vrstu super univerziteta), a odlu~io je da, uz Alkuinovu pomo}, otvori {kole ~ak i po selima. U {kole su primani |aci koji su dolazili sa svih strana, bogati i siroma{ni, plemenitog roda i oni iz naroda. Nije im bilo potrebno ni{ta drugo osim intelektualnih ili duhovnih sposobnosti, koje su procenjivali direktori {kola, a u ono vreme to su bili opati ili episkopi. Ukratko, da bi se tu dospelo, valjalo je biti me|u najboljima i s tim nije bilo {ale: car je okupljao budu}e nau~nike i ~inovnike. Nije bio glup taj Karlo Veliki.

Po{to je svako pisao {ta je hteo i kako je hteo, Karlo je sproveo reformu pisma. Svuda je uveo pismo koje se naziva karolin{ka minuskula, elegantno i ~itko; ono se nalazi u osnovi francuskog pisma. [titio je manastire i pru`ao podr{ku teolozima i onima koji su prou~avali verske tekstove, ali i umetnicima i arhitektama. Njegovo doba naziva se karolin{kom renesansom. Super je on bio.

Pe~at Karla Velikog

Енциклопедија лоших ђака, бунтовника и осталих генијалаца  

Kо би се кладио на њих када су били млади? Ево галерије портрета личности које су обележиле историју, књижевност, науку или уметност... уп...