Page 6

ca p001-039chr Coedition:MqtteA1 p1-46 CorrigĹ˝ JH

02-Apr-08

17:40

Page 6

Karlo Veliki Kome na pamet ta ludost pade da se {kole za decu grade? Onom prokletom Karlu Velikom, onom prokletom Karlu Velikom!, ka`e pesma. Jeste tako, ali to i nije ba{ sasvim ta~no. Karlo je ro|en 742. godine; bio je sin frana~kog kralja Pipina Malog i Berte Velikog Stopala (Bertrade fon Lun). Po{to mu roditelji u to vreme jo{ nisu bili u braku, smatrao se nezakonitim detetom. O njemu se zbog toga nisu mnogo brinuli, jer ionako niko nije mislio da }e on postaKarlo Veliki, kralj Frana~ke od 768. godine, zavladao je velikim delom Zapadne Evrope zahvaljuju}i osvaja~kim pohodima. Oko 800. godine papa ga je u Rimu krunisao za cara. Jednom ili dvaput godi{nje okupljao je plemi}e iz svog carstva kako bi odobrili zakone koje je `eleo da donese. Da bi mogao da upravlja carstvom, podelio ga je na grofovije, a njima su upravljali ‌ grofovi. Oni su sprovodili careve odluke, a kao nagradu za vernost dobijali su zemlju. Karlo Veliki ih je kontrolisao uz pomo} izaslanika, nazvanih missi dominici, koji su plemi}e podse}ali na to da je on jedini vladar.

ti vladar. Nasuprot tome, njegovom mla|em bratu Karlomanu svi su uga|ali i on je bio vaspitavan kao princ. U me|uvremenu Berta i Pipin ven~ali su se pred sve{tenikom.

Eto, o ljudskoj sudbini odlu~uju sitnice. Sigurno je zbog svega toga Karlo ostao neobrazovan i govorio je samo maternjim jezikom, nekom vrstom nema~kog. Pa, dobro, ni to nije tako lo{e.

Енциклопедија лоших ђака, бунтовника и осталих генијалаца  

Kо би се кладио на њих када су били млади? Ево галерије портрета личности које су обележиле историју, књижевност, науку или уметност... уп...