Page 4

ca p001-039chr Coedition:MqtteA1 p1-46 CorrigŽ JH

02-Apr-08

17:40

Page 4

Predgovor Ko bi se kladio na njih kada su bili mladi? Evo galerije portreta li~nosti koje su obele`ile istoriju, knji`evnost, nauku ili umetnost … uprkos katastrofalnim po~ecima.

U {koli su ih smatrali netalentovanim, nesposobnim, osu|enim na neuspeh, ukratko – lo{im |acima! Roditelji, nastavnici – svi su zbog njih bili o~ajni, sve je izbezumljivao njihov buntovni~ki duh. Dremali su kraj pe}i ili radijatora ili su i{li raznim zaobilaznim putevima pre nego {to su stupili na onaj pravi i pre nego {to su otvorili prava vrata.

Istorija ih je s vremenom zaogrnula slavom i u~inila od njih genijalce. Njihove li~nosti isti~u se u istoriji poput svetionika. O njima se u~i u {koli, a u knjigama i muzejima prikazani su namr{tenog ~ela i d`epova punih vrlina. Ali – na tim d`epovima postoje rupe!

Hajde da ih ovde upoznamo na druga~iji na~in – kroz pri~e o njihovoj neobi~noj mladosti. One su prepune sme{nih i dirljivih doga|aja: o tome svedo~e autobiografije, prepiska, istorijska dela (koje smo zbog vas morali da ~itamo). U tim pri~ama vladaju ne`nost i se}anja koja }e vam izmamiti osmeh. Crte`i Ser`a Bloka u istom su duhu i ~as drsko izobli~avaju, a ~as ne`no bude nepomi~ne statue.

Енциклопедија лоших ђака, бунтовника и осталих генијалаца  

Kо би се кладио на њих када су били млади? Ево галерије портрета личности које су обележиле историју, књижевност, науку или уметност... уп...