Page 1
autor Simeon Marinkovi} ilustrator Boris Kuzmanovi} urednik Sla|ana Ili} lektor Violeta Babi} likovni urednik Du{an Pavli} izdaje Kreativni centar, Gradi{tanska 8, Beograd, telefoni: 011/ 38 20 483, 38 20 464, 24 40 659 e-mail: info@kreativnicentar.co.yu  www.kreativnicentar.co.yu {tampa Grafiprof, Beograd CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 087.5 MARINKOVI], Simeon Do`ivqaji dva ze~i}a / Simeon Marinkovi} ; ilustrovao Boris Kuzmanovi}. Beograd : Kreativni centar, 2007 (Beograd : Grafiprof). – 23 str. : ilustr. ; 25 cm Tira` 2.000 ISBN 978-86-7781-522-6 1. Kuzmanovi}, Boris COBISS.SR–ID 136704012tira` 2000


U divqini, u planini, gde se mnoga zverka krije, gde se bistri potok vije, gde u no}i {uma jekne kad jazavac muklo drekne, jelen rikne, sova hukne, pa u strahu sve umukne, gde po danu sunce vlada, miris cve}a sa livada, pesma ptica do zaranka, u gusti{u kraj proplanka `ivela su dva ze~i}a – ve}i Bokan, mawi Mi}a. Dok ih mama budno ~uva, sklopqena im oba uva; priqubqeni lako di{u, toplo im je, san miri{u.

2


Sve dok mama bdi na stra`i, svaka igra ima dra`i: `murke, jurke, kotrqawe, preko grmqa preskakawe.

3


Gladna lija {umom luwa, kraj ze~je se loge {uwa. Taman ze~ji miris wu{i, mama frknu, di`e u{i.

4


Krenu levo, sko~i desno, za wom lija jurnu besno. Ho}e ru~ak da uhvati, al’ je br`a ze~ja mati.

5


Доживљаји два зечића | Симеон Маринковић  

Јунаци шумских прича пролазе кроз многе узбудљиве догађаје. Некад су то шаљиве, а некад озбиљне пустоловине. У њима увек побеђује љубав и до...

Доживљаји два зечића | Симеон Маринковић  

Јунаци шумских прича пролазе кроз многе узбудљиве догађаје. Некад су то шаљиве, а некад озбиљне пустоловине. У њима увек побеђује љубав и до...