Page 1


Naslov originala John W Sexton THE JOHNNY COFFIN DIARIES Copyright for text © John W Sexton First published 2001 by The O’Brien Press Ltd, Dublin, Ireland Za izdawe na srpskom jeziku © Kreativni centar 2005 Biblioteka Svet je jedan kwiga devetnaesta drugo izdawe Urednik biblioteke Dejan Begovi} Urednik izdawa Violeta Babi} Ilustracije Milo{ Aleksi} Lektura i korektura Violeta Babi} Dizajn korica Du{an Pavli} Dizajn i priprema za {tampu Neboj{a Miti} Izdava~ Kreativni centar, Beograd, Gradi{tanska 8 tel. 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.co.yu e-mail: info@kreativnicentar.co.yu Za izdava~a Mr Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Publikum Tira` 3.000 ISBN 978-86-7781-391-8


Xon Sekston

S engleskog preveo

Ika \ur|evi}


Ova kwiga posve}ena je mom najmla|em sinu i divnom pomaga~u XERARDU


Dozvolite da se predstavim... Moje ime je Xoni Koflan, ali svi me zovu Xoni Kofin,* zato {to imam crnu kosu i vrlo bledu ko`u, pa ka`u da li~im na vampira. Verovatno mislite da je Xoni Kofin glupo ime, ali u stvari ba{ je kul. „Hej, eno ga Xoni Kofin“, ka`u qudi i oni koji me ne znaju misle kako mora da sam nekog ubio ili tako ve} ne{to. Onda ja ka`em qudima: „Da, pobio sam svoje nastavnike zato {to mi se ne svi|aju. Ubio sam dvojicu, ali niko to ne mo`e da doka`e“. Nekad ka`em qudima, naro~ito devoj~icama, da me zovu Xoni Kofin jer spavam u mrtva~kom sanduku.

* Coffin (engleski) – mrtva~ki sanduk (prim. prev.).

7


Xon Sekston

„Da, da, kako da ne“, ka`u one. „Ne, ja stvarno spavam u mrtva~kom sanduku. Imam jednog ro|aka koji je glumac i glumio je u predstavi Drakulin glib, a kad je prestala da se daje, zadr`ao je sanduk. On je oti{ao u Ameriku i pre polaska dao je sanduk meni. Naravno, mojoj majci se to nikako ne svi|a.“ Ili im nekad ka`em istinu – ali nikad pravu, nego onu koja postane istina. „Zovu me Xoni Kofin zato {to sam ~lan benda Mrtvi krokodili.“ Stvar je u tome {to sam ja zaista u sastavu Mrtvi krokodili. Ali, mi nismo nigde nastupali ili tako ne{to; te{ko je dobiti nastup kad svi u bendu imaju samo dvanaest godina. A osim toga, Ximi Pets Marfi, koji svira solo gitaru, verovatno je najgori solo gitarista u celom svetu. „A {ta ti radi{ u bendu?“, pitaju me qudi. „Ja sam bubwar. Moje ime je Xoni Kofin i ja sam najboqi bubwar na svetu.“ Nije lo{a kombinacija za jedan sastav: najboqi bubwar i najgori gitarista. „Nema da brine{“, ka`e Ximi Pets Marfi. „Mo`da sam ja najgori gitarista na svetu, ali popravqam se.“ I stvarno bi postao mnogo boqi da samo imamo gde da ve`bamo, osim u mojoj sobi.

8


Dnevnik Xonija Kofina

„Ho}ete li da prestanete ve} jednom s tom u`asnom bukom?!“, vi~e tata. „Mozak nam pomerate.“ Da, zovem se Xoni Kofin. Imam dvanaest godina. I mrtav sam krokodil.

Mogu da prkosim sili te`e... [tedim novac da bih sebi kupio jedan stvarno kul par kopa~ki. O wima razmi{qam ve} nedeqama a, znate, kad po~nete da mislite o novim kopa~kama stanete i da umi{qate kako }ete boqe da igrate fudbal ~im ih se domognete. To je glupo, naravno, zato {to nije istina, ali ~ovek to ipak umi{qa. Bilo kako bilo, mora da je sve to zami{qawe raslo i raslo u mojoj glavi, zato {to sam pro{le no}i sawao da zaista imam te nove kopa~ke. Bili smo u svla~ionici i Manki* Marfi je vikao: „Kofin Koflan ima neke nove kopa~ke; mo`da }e ovog puta ~ak mo}i i da {utne loptu“, i svi su se smejali. Ali ~im navukoh kopa~ke, po~eh da tr~im po celoj svla~ionici. Nisam mogao da se kontroli{em. Nisam mogao da se zaustavim. Kretao * Monkey (engleski) – majmun (prim. prev.).

9


Onda sam ~uo glas g. Meklaskog: „Koflane, ko ti je dozvolio da prkosi{ sili te`e? Odmah da si si{ao ovamo, de~a~e!“


Dnevnik Xonija Kofina

sam se sve br`e i br`e, sve dok na kraju nisam tr~ao uza zidove i preko cele tavanice. Svi be`e na sve strane, a ja samo tr~im uza zidove i niz zidove i ne mogu da stanem. Onda sam ~uo glas g. Meklaskog: „Koflane, ko ti je dozvolio da prkosi{ sili te`e? Odmah da si si{ao ovamo, de~a~e!“ A svi su vikali: „Kofin Koflan prkosi sili te`e“, a slede}e ~ega se se}am je to kako me svi ga|aju jabukama, ~ak i moj najboqi drug Ximi Pets Marfi. I kako me koja jabuka pogodi, tako skroz pro|e kroz mene. Pun sam rupa i nekako sam usporio i na podu sam. Onda Manki Marfi baca jednu jabuku i ona mi prolazi ba{ kroz glavu, a on vi~e: „Gledajte, gospodine, Xoni Kofin ima rupu u glavi“. Onda g. Meklaski govori: „Pogledaj se samo, de~a~e, ima{ rupe po ~itavom telu! Nisi u stawu da igra{, ti si bruka jedna. Da si se odmah obukao!“ Tim je odigrao utakmicu da bi izgubio sa 5 : 0 i tada se ja budim. Tako je utakmica bila o~ajna, a ja nisam ni zaigrao. Ali jo{ uvek `elim te kopa~ke.

11


Profile for Kreativni centar

Дневник Џонија Kофина | Џон Секстон  

Џони Kофин је бубњар у бенду Мртви крокодили. Иде у школу где извесни наставник Макласки покушава да му уништи ум енглеском књижевношћу. Без...

Дневник Џонија Kофина | Џон Секстон  

Џони Kофин је бубњар у бенду Мртви крокодили. Иде у школу где извесни наставник Макласки покушава да му уништи ум енглеском књижевношћу. Без...