Page 1


^itanka za pred{kolce i mla|e osnovce Tre}i deo drugo izdawe

DECA MOGU SVE <TO HO>E Kwi$evnost za decu Ilustracije Suzana Kubinec Izbor Dr Simeon Marinkovi} Lektor Violeta Babi} Recenzenti @ivka Krwaja, pedagog Pred{kolske ustanove „Poletarac“, Stara Pazova Jasmina Mesari}, vaspita_ u vrti}u „Ma{tarije“, Beograd Izdaje Kreativni centar Gradi{tanska 8 tel. 38 20 464, 38 20 483, 2440 659 www.kreativnicentar.rs Za izdava_a Qiqana Marinkovi}, direktor Kompjuterska priprema Neboj{a Miti} <tampa Publikum, Beograd Tira$ 3.000 ISBN 978-86-7781-584-4 CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:821-93-028.31 ^ITANKA za pred{kolce i mla|e osnovce. Deo 3, Deca mogu sve {to ho}e : [kwi`evnost za decu] / ilustrovala Suzana Kubinec ; izabrao Simeon Marinkovi}. 2. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2010 (Beograd : Publikum). - 128 str. : ilustr. ; 29 cm Tira` 3.000. - Registar. ISBN 978-86-7781-584-4 1. Marinkovi}, Simeon [urednik] COBISS.SR-ID 175291660

Izdava_ se trudio da do|e do podataka o svim autorima tekstova koji su u{li u ovu kwigu. Ukoliko je, i pored toga, do{lo do nekih propusta, rado }emo ih ispraviti.


SADR@AJ Prole}e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Moje dru{tvo i ja . . . . . . . . . . . . 16 Poma$emo se . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Moje telo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 <ta ose}am â&#x20AC;&#x201C; {ta ose}a{ . . . . . 42 Kakvo je vreme . . . . . . . . . . . . . . . 56 Kako rastu biqke . . . . . . . . . . . . . 58 Kako rastu $ivotiwe . . . . . . . . . 62 Ptice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Lepo pona{awe . . . . . . . . . . . . . . 76 <ta }u biti kad porastem . . . . . 80 Leto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Qubav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Hrana mi je slaba strana . . . . . . 98 Putovawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Bube i bubice . . . . . . . . . . . . . . .104 @ivot u dalekim krajevima . . . 114 @eqe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

6


PROLE>E Zapevâ&#x20AC; na grani mali peva_ kos, po livadi tr_i mali bata bos. Kqucaj, kqucaj, kose, tre{wu jednu, dve, pre no stigne braca i pobere sve. Gvido Tartaqa

QUBI^ICA

PROLE>E

Qubi_ice, lepotice, digni glavu iz travice! Lepa ti je boja plava i krunica mirisava. Podigni se, ne stidi se!

Opet kre}e prole}e s pesmom kroz moj kraj. Do|e lasta, do|e roda, za$ubori bistra voda i polete zmaj. Topli dani, sun_ani, izmenili svet. I gle, svuda naokolo, gde je bilo grawe golo, osuo se cvet.

Stanko Rakita

Vredne p_ele po_ele da skupqaju med. Snega nema, zima nije, bacili smo bundu, skije â&#x20AC;&#x201C; loptin sad je red! Voja Cari}

7


PROLE>NE NAREDBE Prole}e je dotr_alo i naredbe mnoge dalo. Naredilo suncu: – Grej! A rataru reklo: – Sej! Razvigoru samo: – <etaj! A drenu je reklo: – Cvetaj! Reklo lasti: – Vrati se! Kukureku: – Zlati se! Gu{_i}ima: – Ga_ite! Deci reklo: – Ska_ite! Du{an \or|evi}

DO<LO JE PROLE>E Kroz dolinu malu Tiho potok bruji, A u {umi vedro Pevaju slavuji.

POKLON Dotr_ala mala Mica nose} buket qubi_ica: – Bako, bajo, bakice, nosim dar iz {umice! Baka prima lep buketi}, sme{ka joj se svaki cveti}. Radosna je unu_ica, radosna je i bakica. Stanko Rakita

8

Vredne p_ele lete A iz bujne trave Qubi_ice vire Kao nebo plave. Po poqima dugim <areni se cve}e, Do{lo nam je opet @eqeno prole}e. Drag. Vito{evi}


PROLE>NA REKLAMA

ZELENA PESMA Kad do|u prve laste i trava po_ne da raste, kad {uma prolista i behar na grani zablista, kad sine sunce zlatno i poqe ozeleni, ne{to ne$no i toplo zatreperi u meni.

Prole}e je ro|eno za $murke. Zelen-trava porasla do krova. Stigle rode i ostale }urke, brojalicu recituje sova: Eci, peci, pec, u dnevniku kec, a u klupi dvojka, momak i devojka. Mo{o Odalovi}

Laslo Bla{kovi}

9


PROLE>E U RA<EVU Jutros moj deda i{etao na dvori{te, kao petao. Na buwi{tu gu$va i trka, eno prole}a â&#x20AC;&#x201C; ne{to _eprka. Nigde od nemira da se skrasi: Iza|i, baba, pre$ivela si! Tad moja baka doskaku}e i sedne s dedom iza ku}e.

PRO\E ZIMA Pro|e zima, vetri stali, poto_i}i nabujali. Sun_ev zra_ak topao, snen, probudio dekin dren. Nema snega, nesta slane, sti$u ptice raspevane. Poqem ju$ni vetar {e}e, raduju se trave, cve}e... Rusomir Arsi}

10

A sunce, wihov prijateq vrli, prikrade se, pa ih zagrli. Dragorad Dragi~evi}


GOST

PROLE>NA KI<A

Prvi put je jutros u grad do{ao jedan lukac mlad.

Iznenada ki{a pade i napoji sve livade, i travicu, i p{enicu, i poto_i}, i re_icu. I prosu se cve}e belo po {qivama i vi{wama, stara vrba zazeleni, breskvu posu cvet rumeni. Za no} trava poterala i $ivica olistala; sve se ptice raspeva{e, sva se deca razigra{e.

A za wim, oko devet sati, Sunce po_elo da se zlati. Prole}e je tajnu poruku U grad poslalo po mladom luku. Pa sad mo$emo tvrditi smelo, da je prole}e ve} po_elo. Milovan Danojli}

Jovanka Hrva}anin

POZIV NA KREKETAWE Jutros $aba $abama uputila pismo: â&#x20AC;&#x17E;Cele zime, ro|ene, kreketale nismo. Pa nervozu zbog toga dobila sam jaku, te vas zovem: Do|ite na $ur u vrbaku! Izvolite, molim vas, moje gospe fine, da se iskreke}emo, da nas $eqa mine!â&#x20AC;&#x153; Andra Frani~evi}

11


Деца могу све што хоће | Симеон Маринковић  

Ово је трећа књига у серији читанки за старије предшколце и млађе основце. Ради се о својеврсној антологији најлепших прича и песама за децу...

Деца могу све што хоће | Симеон Маринковић  

Ово је трећа књига у серији читанки за старије предшколце и млађе основце. Ради се о својеврсној антологији најлепших прича и песама за децу...