Page 1


DAJ MI KRILA JEDAN KRUG

ore ima barku jedro i katarku More, more, budi drug daj mi barku jedan krug tako mi se baza {irom morskih staza

U ribe peraja srebrnoga sjaja Ribo, ribo, budi drug daj peraja jedan krug da me `eqa mine da vidim dubine

Lastu nose krila po nebu aprila Lasto, lasto, budi drug daj mi krila jedan krug da nadletim lug da odem na jug

No}u kraj `ivica svetli fewer svica Svi~e, svi~e, budi drug daj mi fewer jedan krug da osetim mo} da osvetlim no}

Kad mrav zrno sru{i ~uju ze~je u{i Ze~e, ze~e, budi drug daj mi u{i jedan krug da oslu{nem i ja kako `ito klija

Na nebu se zvezde kao ptice gnezde Nebo, nebo, budi drug daj mi zvezdu jedan krug bi}u lep{i jo{ kad stavim taj bro{

3


SAVR[EN DARMAR

vamo, ovamo – ko ima gara iz sulundara! Pardon, {ta }e nama gar i sulundar? Ovo mora da je mali kvar – nama verovatno treba neka lep{a stvar. Mo`da ~ak i vrlo retka.... Da probamo ispo~etka? Ovamo, ovamo – ko ima dara za zelenog bi~ara! Ne? Neee! Ko ima dara za kamilara s Kilimanxara?

Neeeeee! Mo`da – ko ima dara za sremskog kqunara iz Progara?

Neeeeeeeee! Pardon, opet je do{lo do nekog maweg kvara... Za{to li se stalno ne{to kvari? I ko nama treba u stvari? Neko ko {para za dva para papkara sa va{ara? Neko ko skupqa zbirku bara iz jeseweg kalendara? Neko ko pohara pesak iz plakara starog arhivara? Neko ko se stara oko bubamara sa Madagaskara?

Nenenenene. Nama treba neko ko ima dara za proizvodwu xumbusa, to jest darmara! E pa, onda izgleda nije do{lo ni do kakvog kvara. I u tom slu~aju, kako ve} rekosmooo... Ovamo, ovamo – ko ima gara iz sulundara! Mu}nu}emo sulundar, prosu}emo crni gar. 6


Bi}e gara od Ju`nog pola do polutara i s druge strane – od Severnog pola do polutara! Na taj gar }e drevni Avar da poseje ajvar. A car Dambar Pomodar dobi}e prazan sulundar na dar... I – eto – tako }emo dobiti savr{en darmar. Ima tu svega {to du{a `eli, samo se – je li – pamet ne deli. A naravou~enije? Naravou~enije – to niko ne krije – smislio je izvesni genije iz Kenije. A mo`da ~ak i sam Andre [enije.... Svaki redar bi}e vedar dok zaliva {kolski kedar. Ili jo{ lep{e re~eno... Kad je dabar hrabar, on padne u ~abar!


DOPUWALKE ZA ZNALCE I ZNALKE

ma varo{ Novi Sad u kom `ivi bagrem mlad – pod bagremom dubok... Hlad? E, nije. Pod bagremom – dubok bunar. Ima jo{ i varo{ [abac gde cvrku}e s krova vrabac a iz bare peva... @abac? E, nije. Iz bare peva – slavuj iz bare. U varo{i Mladenovac jedan hrabri |ak osnovac lovi zjala jer je... Lovac? E, nije. Lovi zjala jer je – Mladenov~anin. Putnica za Loznicu ima putnu... Groznicu? E, nije. Putnica za Loznicu ima – putnu torbu.

8


UPUTSTVO

afenom ka{i~icom sr~ite kafu Supenom ka{ikom jedite supu Ka{ikom za obu}u kusajte ~izme patike cokule sandale japanke papu~e za pla`u papu~e za ku}u i ostalu obu}u


DAJ MI KRILA JEDAN KRUG prvo izdawe Autor: Vladimir Andri} Ilustrovali: Milan Pavlovi}, Ivica Stevanovi}, Kosta Milovanovi} Urednik: An|elka Ru`i} Likovno oblikovawe: Jelena Reqi} Lektor: Aleksandra Markovi} Izdaje: Kreativni centar, Gradi{tanska 8, Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 Za izdava~a: mr Qiqana Marinkovi} Tira`: 2.000 [tampa: Quadra graphic

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 821.163.41-93-1 ANDRI], Vladimir Daj mi krila jedan krug / Vladimir Andri} ; [ ilustrovali Milan Pavlovi}, Ivica Stevanovi}, Kosta Milovanovi} ] . – 1. izd. – Beograd : Kreativni centar , 2006 (Beograd : Quadra graphic) . – 96 str. : ilustr. ; 27 cm Tira` 2.000 ISBN 86-7781-490-6 COBISS.SR-ID 133393676


Дај ми крила један круг | Владимир Андрић  

Одабране песме и приче Владимира Андрића, аутора надалеко познатог и вољеног "Пустолова". Kњига за праве сладокусце, који ће уживати у надиг...

Дај ми крила један круг | Владимир Андрић  

Одабране песме и приче Владимира Андрића, аутора надалеко познатог и вољеног "Пустолова". Kњига за праве сладокусце, који ће уживати у надиг...