Page 1


Priru~nici kwiga trideset deveta ~etvrto izdawe • Priredio Branko Vasi} • Ilustrovao Dobrosav Bob @ivkovi} • Lektor Aleksandra Markovi} • Izdaje KREATIVNI CENTAR Gradi{tanska 8, 11000 Beograd tel./faks: 011/382 04 64, 382 04 83, 244 06 59 e-mail: infoªkreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs • Urednik Dejan Begovi} • Za izdava~a Qiqana Marinkovi}, direktor • Kompjuterska obrada AVANGARDA • [tampa GRAFIPROF • Tira` 5.000 • Copyright © Kreativni centar 2006 ISBN 978-86-7781-323-9


Smu~ilo se medi da gleda kako me~i}i po ceo dan sede za kompjuterom, pa re{i da im ispri~a kako su se on i wegov drugar zeka nekada provodili i bez kompjutera. Sede u fotequ, posadi me~i}e u krilo i otvori album sa fotografijama. — Svaka od ovih fotografija je jedna pri~a. Evo, na primer‌

5


Sede gavran i gavranica na grani i }askaju. Ispod drveta le`i mala korwa~a. Nakon nekog vremena korwa~ica po~e da se pewe uz drvo. Pewe se ona, pewe i kad je stigla do vrha, sko~i, po~e da ma{e no`icama, ma{e ru~icama i … razbi se. Na to }e gavranica gavranu: ‡ ’O}e{ ti da ka`e{ malom? Korwa~ica se opet uzvera uz drvo, opet sko~i i opet se razbi. ‡ Dragi, molim te, ka`i malom! Gavran }uti. Uop{te ne reaguje. Korwa~ica se po tre}i put uzvera uz drvo, pope se do vrha, opet se baci, ma{e ru~icama, ma{e no`icama i opet se razbi. Gavranica zaurla na gavrana: ‡ Kad }e{ ve} jednom da ka`e{ malom da je usvojen?!

6


Otvorio meda prodavnicu. Do|e jednog dana zeka i pita ga: ‡ Medo, ima{ li jagode? ‡ Nemam, zeko! Sutradan opet do|e zeka i pita ga: ‡ Medo, ima{ li jagode? Sada ve} jako qut, meda re~e zeki: ‡ Ako me to jo{ jednom bude{ pitao, ubi}u te od batina! Zeka navrati i narednog dana, pa upita: ‡ Medo, ima{ li eksere? ‡ Nemam ‡ odgovara on. A zeka }e: ‡ Pa dobro, onda mi daj kilo jagoda!

7


Prolazi zeka {umom i pu{i. Sretne ga krava, pa mu ka`e: ‡ Kako te nije sramota?! Tako mali, a ve} pu{i{! ‡ Ko si ti da mi to ka`e{?! Vidi na {ta li~i{! ‡ odgovori zeka. ‡ [ta mi fali?! ‡ iznenadi se krava. ‡ Pogledaj kolika si, a ne nosi{ grudwak!

8


Moli zeka medu da ga pro{vercuje preko granice. ‡ Molim te, medo, prenesi me tajno preko granice! ‡ Ne mogu, zeko! Kako misli{ da to izvedem? ‡ Molim te, medo! Evo, ja }u da se uvu~em u tvoj xep i ne}u ni zucnuti! ‡ Dobro, de ‡ pristade nevoqno meda. Do|u oni na granicu. Carinik sumwi~avo odmerava medu. ‡ Je li, medo, {ta ti je to u predwem xepu? ‡ upita carinik. Meda se brzo, iz sve snage, udari po xepu, potom zavu~e {apu i izvu~e spqeskanog zeku. ‡ A, ovo! To mi je zekina slika!

9


Да пукнеш од зеке | Бранко Васић  

Након што су се четири збирке вицева протеклих година сврстале међу најпопуларније књиге Kреативног центра, ево нове збирке вицева под насло...

Да пукнеш од зеке | Бранко Васић  

Након што су се четири збирке вицева протеклих година сврстале међу најпопуларније књиге Kреативног центра, ево нове збирке вицева под насло...