Page 1


Priru~nici kwiga ~etrdeseta peto izdawe • Autori Vid Stambolovi} dr Vera Smiqani} • Ilustrovao Dobrosav Bob @ivkovi} • Recenzenti dr Ivan Ivi} dr Zorica Mateji}-\uri~i} • Lektor Aleksandra Markovi} • Izdaje KREATIVNI CENTAR, Beograd Gradi{tanska 8 tel. 011/38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs • Urednik Dejan Begovi} • Za izdava~a mr Qiqana Marinkovi}, direktor • [tampa Grafiprof • Tira` 5.000 • Copyright © Kreativni centar 2006 • ISBN 978-86-7781-366-6


PITAWA

Gde mo`e da se sakrije mi{ od 120 kg? ‡ U mi{ju rupu.

Kako {est slonova u|e u lift? ‡ Jedan za drugim.

Za{to je pijanac

Za{to mama ne

kupio slamku od deset metara? ‡ Zato {to mu je doktor rekao da se udaqi od alkohola.

dozvoqava Perici da gleda komedije u nedequ uve~e? ‡ Da se u ponedeqak ne bi smejao na ~asovima. .

[ta je to smeh? ‡ Zaraza koja se prenosi dobrim vicem.

Za{to je ~ovek poru~io tri kafe? ‡ Zato {to pije sredwu.

[ta je to malo, crno, s malo `utog? ‡ Muva sa zlatnim zubom.

[ta je to malo, crno, pored zida? ‡ Beba na{la {teker.

Kako se naoru`ava dobar vojnik? ‡ Ode u kwi`aru, kupi svesku, olovku i punu kutiju mina.

5


[ta je to malo, crno,

[ta je ribarska

grebe po staklu? ‡ Beba u rerni.

mre`a? ‡ Skup rupa povezanih kanapom.

Kako bi se zvala konfederacija Srbije i Gr~ke? ‡ Sr~ka.

[ta je izgubio ~ovek

[ta radi ~ovek s

koji le`i nasred ulice? ‡ Ravnote`u.

akvarijumom u parku? ‡ [eta zlatnu ribicu.

[ta je to malo, crno,

[ta ka`e vrabac

leti i ~uje se ,,zzzb, zzzb, zzb“? ‡ Muva koja leti unazad.

kad se zabije u drvo i pre`ivi? ‡ @iv, `iv, `iv!

[ta se dobije kada se ukrste zec i kow? ‡ Zekowa.

6

Kako se ka`e vartburg na japanskom? ‡ Jakodimi.


Za{to ~ovek ogra|uje muzi~ki stub ogradom? ‡ Da mu disk ne bi preskakao.

Koji je najefikasniji na~in za odvikavawe od pu{ewa? ‡ Sedewe na buretu benzina.

[ta se dobije kad se ukrste pitbul i bernardinac? ‡ Pas koji ti odgrize nogu, onda te ponudi rumom i otr~i po pomo}.

Gde spava mrav od petsto trideset i tri kilograma? ‡ Gde god ho}e. Za{to ~ovek daje koko{kama da piju kqu~alu vodu? ‡ Da bi mu legle kuvana jaja.

[ta se dobije ukr{tawem je`a i zmije? ‡ Dva metra bodqikave `ice.

Za{to zec ima velike u{i i kratak rep? ‡ Da je obrnuto, zvao bi se veverica.

Ko je najpoznatiji japanski modni kreator? ‡ Sa{imi Sako.

[ta je to svetlosna godina? ‡ Dvanaestomese~ni ra~un za struju.

Kako se zove japanski ekspresni voz? ‡ To{iba koludo.

7


Za{to krave nose zelene nao~are? ‡ Da pomisle da jedu sve`u travu kad im daju seno.

Koji grad najvi{e vole pijanci? ‡ Vinograd.

[ta je to ‡ ima ~etiri Kako se najlak{e ubija noj? ‡ Upla{i{ ga na betonu.

[ta se dobija ukr{tawem baterije i puwene paprike? ‡ Baterija koja ne bi morala da se puni.

noge i ruku? ‡ Sre}ni pitbul.

Koja je najboqa bolest na svetu? ‡ Skleroza. Ne boli ni{ta, a svakog dana ~uje{ ne{to novo.

[ta uradi voza~ kamiona kada vidi grupu dece koja

8

poku{avaju da pre|u ulicu? ‡ Ukqu~i brisa~e.

Koja je razlika izme|u pada sa prvog i pada sa desetog sprata? ‡ Pad sa prvog sprata: „Tras! Aaaaaaaaaaa...“; pad sa desetog sprata: „Aaaaaaaaaaa... Tras!“

U ~emu je razlika izme|u tre}eg i ~etvrtog stepena radijacije? ‡ Kod tre}eg stepena, kad provu~e{ ruku kroz kosu, ostane ti kosa u ruci. Kod ~etvrtog, kad provu~e{ ruku kroz kosu, ostane ti ruka u kosi.


[ta se dobije kada se

[ta radi tvor u

ukrste ma~ka i mrtvac? ‡ Ma~ka sa osam `ivota.

}o{ku? ‡ Smrdi.

Kako se zove vanbra~ni pilot? ‡ Kopilot.

‡ Nobelova nagrada za medicinu.

Za{to kamila ne jede [ta rade tri tvora u }o{ku? ‡ Stra{no smrde.

Kako se zove sin alkoholi~ara? ‡ Sinalko.

pesak? ‡ Zato {to joj se ne jede.

U soliteru od 12 [ta rade tri tvora na raskrsnici? ‡ Smrde na sve strane.

spratova svaki sprat se zove po jednom mesecu u godini. Prvi sprat se zove Januar, drugi se zove Februar itd. Kako se zove lift u toj zgradi? ‡ Pritiskom na dugme.

[ta je to crni humor? ‡ Kada crnci izvode komediju.

[ta se dobije kada se ukrste nilski kow i va{ka?

9


Profile for Kreativni centar

Да пукнеш од смеха 5 | Вид Стамболовић, Вера Смиљанић  

Пета по реду збирка вицева које је маестрално илустровао Добросав Боб Живковић. Kњига која ће обрадовати и развеселити вашу децу и пријатеље...

Да пукнеш од смеха 5 | Вид Стамболовић, Вера Смиљанић  

Пета по реду збирка вицева које је маестрално илустровао Добросав Боб Живковић. Kњига која ће обрадовати и развеселити вашу децу и пријатеље...