Page 1


Priru~nici kwiga trideset ~etvrta peto izdawe • Autori Vid Stambolovi} Dr Vera Smiqani} • Ilustrovao Dobrosav Bob @ivkovi} • Recenzenti Dr Ivan Ivi} Dr Zorica Mateji}-\uri~i} • Izdaje KREATIVNI CENTAR Gradi{tanska 8, 11000 Beograd tel./faks: 011/38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 e-mail: infoªkreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs • Urednik Dejan Begovi} • Za izdava~a Qiqana Marinkovi}, direktor • Kompjuterska obrada AVANGARDA, Novi Beograd • [tampa INTERGRAF MM, Beograd • Tira` 5.000 • Copyright © Kreativni centar 2007

ISBN 978-86-7781-204-1


Vid STAMBOLOVI] i Vera SMIQANI] ilustrovao Dobrosav Bob @IVKOVI]

kwiga DA PUKNE[ (opet) OD SMEHA 4 (ponovo) zbirka odabranih viceva


[KOLA

Profesor biologije dolazi na ~as i obra}a se u~enicima: – Sada }u vam pokazati kako izgleda jedna secirana `aba! Vadi iz xepa lepo smotan paketi}, otvara ga i ugleda sendvi~. Za~u|eno se po~e{a po glavi pa re~e: – Neverovatno! A siguran sam da sam doru~ak malo~as pojeo!

Profesor: – Gde su mi cipele? Perica: – Na va{im nogama! Profesor: – Sre}a {to ste ih videli, ina~e bih i{ao ku}i bosonog!

U~iteq veronauke poku{ava da objasni deci me|u kojom je i Perica pojam Bo`ijeg provi|ewa. U~iteq: – Zamislite da qudi rade na torwu crkve i da neko od wih slu~ajno padne, ali ni{ta mu se ne dogodi. Kako biste to nazvali? Perica: – Pa to je ~ista sre}a. U~iteq: – Dobro, a da, na primer, narednog dana opet isti ~ovek padne i da mu ni tada ni{ta ne bude? Kako biste to nazvali? Perica: – Slu~ajnost. U~iteq: – A {ta da isti ~ovek i tre}eg dana padne i opet mu se ni{ta ne desi? Perica: – Aaa, pa to je ve} navika.

Do|e Perica ku}i i ka`e

Obja{wava u~iteqica da se svake godine u Jugoslaviji potro{i 12 kg toalet-papira po glavi stanovnika. Sva deca klimaju glavom, jedino Perica di`e ruku. – [ta tebi nije jasno, Perice? – Ma, nije mi jasno {to po glavi?

mami: – Danas smo imali veronauku u {koli, ali meni ni{ta nije jasno. Da li je Bog mu{ko ili `ensko? – Pa, Bog je i jedno i drugo, sine. – A dobro, da li je Bog crnac ili belac? – I jedno i drugo, sine. – Dobro, mama, a da li je onda Majkl Xekson Bog?

5


U~iteqica je pitala decu

U~iteqica: – Kada

Student prirodnih nauka

{ta su jela za ru~ak prethodnog dana. Sva deca reko{e da su ru~ala }evap~i}e, samo Perica re~e da je ru~ao pasuq. Drugog dana se ponovi isto.Tre}eg dana, opet isto. Perica se vrati ku}i i ispri~a mami {ta se dogodilo u {koli, a mama mu re~e da ne mora ba{ uvek da se izdvaja, te da slede}i put i on ka`e kako je jeo isto {to i ostala deca. Sutra u~iteqica opet upita |ake {ta su jeli, svi odgovori{e da su ru~ali }evap~i}e i kona~no do|e red na Pericu. U~iteqica: – Perice, {ta si ti ju~e ru~ao? Perica: – ]evap~i}e. U~iteqica: – A koliko si pojeo? Perica: – Dve kutla~e.

ka`emo pantalone, da li je to jednina ili mno`ina? Perica: – Gore jednina, dole mno`ina.

vr{i eksperimente sa buvama. Stavqa buvu na papir i nare|uje joj da sko~i. Buva ska~e. Onda joj odse~e noge, pa joj ka`e: – Hajde, opet ska~i! Ali buva ne ska~e. Student onda zapisuje zakqu~ak svojih eksperimenata: „Kad se buvi odseku noge, ona ogluvi“.

U~iteqica: – Perice, koliko je 2 + 2? Perica: – 4? U~iteqica: – Sedi, 5. Perica: – Ma, znao sam da je pet. Ne znam {ta mi bi da ne ka`em.

Do{ao otac u {kolu da

Do{ao bruco{ da upi{e ekonomiju. – Koju granu `elite? – Kako mislite granu, zar nemate klupe?

U~iteqica: – Perice, koliko je 11 i 30? Perica: – Pola dvanaest.

6

vidi ocene svoga sina. Direktor ~ita iz dnevnika: – Srpski – jedan, matematika – jedan, engleski – jedan, istorija – jedan, biologija – jedan... – Pa moj sin }e da ponavqa! – Hajde da se kladimo u 10000 dinara da ne}e!


Po zavr{etku {kolske godine upita majka Pericu: – Perice, kako si se ose}ao danas, posledweg dana ove {kolske godine? – Kao general – odgovori Perica. – Kako to kao general? – Stajao sam mirno i posmatrao svoje jedinice.

U~iteqica: – Ako jedna zgrada ima ~etiri sprata, a do svakog sprata vode po 22 stepenice, koliko stepenica treba pre}i da bi se stiglo do ~etvrtog sprata? Perica: – Treba pre}i sve stepenice.

U~iteqica zadala temu za pismeni zadatak „Da sam direktor“. Svi pi{u, samo Perica ne pi{e. U~iteqica: – Za{to ne pi{e{, Perice? Perica: – ^ekam sekretaricu. – Jesi li popravio onu jedinicu iz matematike? – Nisam, bila je napisana hemijskom olovkom.

Do{ao Perica u {kolu i video da u u~ionici imaju novi ~iviluk na kome pi{e: „Iskqu~ivo za nastavnike“. Perici je to bilo malo ~udno, pa je dodao: „Mogu da se obese i kaputi“.

Iz Amerike sti`e na{em ~oveku telegram od brata. „Dolazim s dece devet“ (DC9). Ovaj iznajmi autobus i krene na aerodrom da do~eka brata.

U~iteqica: – Perice, {ta je to telepatija? Perica: – To je kad krava umre, a tele pati.

U~iteqica: – Va{ sin ima jedinice iz svih predmeta osim iz vladawa. Iz vladawa ima pet. Otac: – Eto vidite, ono {to ga vi u~ite – jedinice, a ono {to ga ja u~im – petica.

7


U~enik se obra}a u~itequ: – [ta je to anatomija? – To je ono {to svako ima, ali je kod `ena lep{e.

– U~itequ, kad se mo`e smatrati da smo mi odrasli? – pita |ak. – Tek onda kada prestanete da pitate odakle ste do{li i kada po~nete da krijete kuda idete.

– Perice, za{to si zakasnio u {kolu? – pita u~iteqica. – Pa, u~iteqice, idem ja ulicom, kad ~ujem – ne{to puca! Okrenem se levo, desno, kad ono – nema ni~eg. I tako

8

nastavim da hodam, opet ne{to po~ne da puca, kad ono „puca mi prsluk“ {to kasnim u {kolu.

Po{to je po~eo pismeni zadatak iz matematike, nastavnik ka`e jednom u~eniku: – Nadam se da te ovog puta ne}u uhvatiti da prepisuje{. – I ja se nadam, gospodine profesore.


Да пукнеш од смеха 4 | Вид Стамболовић, Вера Смиљанић  

Четврта у серији изванредно илустрованих збирки вицева који су својевремено били предмет истраживања др Вере Смиљанић, спроведеног у сарадњи...

Да пукнеш од смеха 4 | Вид Стамболовић, Вера Смиљанић  

Четврта у серији изванредно илустрованих збирки вицева који су својевремено били предмет истраживања др Вере Смиљанић, спроведеног у сарадњи...