Page 1


^UVARI PRIRODE za drugi razred osnovne {kole tre}e izdawe

autor

Stanka Brdar

ilustrovao

Boris Kuzmanovi}

recenzenti

prof. dr Brigita Petrov, Biolo{ki fakultet Univerziteta u Beogradu Sne`ana Mali}evi}, profesor razredne nastave u O[ „Vuk Karaxi}“ u Beogradu Afrodita Krsti}, nastavnik razredne nastave u O[ „Vuk Karaxi}“ u Beogradu

urednik likovni urednik lektor prelom i priprema za {tampu

izdava~

za izdava~a {tampa tira`

mr Sla|ana Ili} Du{an Pavli} Violeta Babi} Marko Huber Neboj{a Miti} Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 mr Qiqana Marinkovi}

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd

Publikum

37.016:502/504(075.2)

5.000

BRDAR, Stanka (1951) ^uvari prirode : za drugi razred osnovne {kole / [autor Stanka Brdar; ilustrovao Boris Kuzmanovi} ] . – 3. izd. – Beograd : Kreativni centar , 2009 (Beograd : Publikum). – 51 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. (Kreativna {kola) Podatak o autoru preuzet iz kolofona. – Tira` 5.000. ISBN 978-86-7781-618-6 COBISS.SR-ID 169697548

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za predmet ^uvari prirode u drugom razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00176/2008-06.


^UVARI PRIRODE za drugi razred osnovne {kole


SADR@AJ Vodi~ 3 Tvoja okolina 4–5 [ta ~ini prirodu 6 [ta je napravio ~ovek 7 @ivi svet 8–9 [ta ko jede 10 @abac Kraka 11 Kako raste suncokret 12–13 Biqna apoteka 14–15 Pratim kako se priroda mewa 16–17 Za{to je voda va`na 18 [tedeti vodu je lako! Radim to ovako... 19–20 Svaka kap vode je va`na 21 Ko zaga|uje vazduh 22–23 Duvanski dim je opasan 24 Zabraweno pu{ewe 25 Zemqi{te 26–27 Buka 28–29 Brinem o `ivotiwama iz svoje okoline 30 Ugro`ene `ivotiwe 31–32 Pri~a jednog ku}nog qubimca 33 Kako ~uvati prirodu 34 Blago koje nestaje 35 Od starih – nove stvari 36–39 Izlo`ba drve}a 40 Zdrav `ivot 41 Zdravo se hranimo 42 Znaci koji upozoravaju na opasnost 43 Je` u potrazi za pe~urkama 44–45 Bele`nica 46–51


VODI^ zadatak

crtamo i bojimo

razgovaramo

re{avamo

istra`ujemo

pravimo

igramo se

potrebno ti je


TVOJA OKOLINA Nacrtaj mesto na kojem se rado igra{, a koje se nalazi u blizini tvoje ku}e (stana). Ispri~aj kako to mesto izgleda. [ta ti se na tom mestu najvi{e dopada?

4


[ta bi trebalo uraditi da mesta na kojima se igra{ budu jo{ lep{a i da se na wima prijatno ose}a{? Evo nekoliko predloga.

Trebalo bi da se uredi park...

... da se napravi staza za vo`wu bicikala i rolera...

... da se postavi vi{e kanti zas me}e...

... da se zbrinu psi lutalice.

Oboj kru`i} pored predloga koji ti se najvi{e dopao. Kako bi ti ulep{ao svoju okolinu? Nacrtaj. Objasni za{to bi to bilo va`no za tvoju okolinu, a za{to za tebe.

5


[TA ^INI PRIRODU Priroda je sve ono {to te okru`uje. Ona mo`e biti `iva i ne`iva. @ivu prirodu ~ine biqke, `ivotiwe i ~ovek. Sva `iva bi}a se ra|aju, rastu i razmno`avaju. Da bi opstala, `iva bi}a moraju da di{u, piju vodu i da se hrane. Zato je za wihov `ivot va`na ne`iva priroda – vazduh, voda, zemqi{te i sunce.

Napi{i nazive `ivih bi}a koja `ive u tvojoj okolini.

Posmatraj sliku, pa napi{i nazive svega onoga {to pripada ne`ivoj prirodi.

Re{i ukr{tenicu. Dobi}e{ nazive uslova bez kojih ne bi bilo `ivota na zemqi.

2.

Vodoravno: 1. 1. Naj~istiji je u {umama. 2. Krtica `ivi u...

1.

Uspravno:

6

1. Ribe plivaju u... 2. Za wim se suncokret okre}e.

2.


[TA JE NAPRAVIO ^OVEK Sve ove predmete napravio je ~ovek. Za sve {to prave, qudi uzimaju materijal iz prirode.

Ova klupa napravqena je od drveta.

Ove makaze napravqene su od gvo`|a.

Ovaj most napravqen je od kamena.

Nacrtaj jedan predmet koji je napravqen od drveta i jedan koji je napravqen od metala.

Nabroj jo{ neke predmete koji su napravqeni od kamena. 7


@IVI SVET U tvojoj okolini `ive razne biqke i `ivotiwe. Pro{etaj parkom, livadom ili {umom, pa posmatraj `ivotiwe i biqke koje tamo `ive. U bele`nicu, koja se nalazi na kraju kwige, upi{i koje si biqke i `ivotiwe zapazio. Opi{i wihov izgled i pona{awe (koje su boje, kako se kre}u...).

Mali saveti

8

Dok istra`uje{, ne uznemiravaj svoje male susede. Ako podi`e{ kamen da bi saznao ko pod wim `ivi, vrati ga na mesto. Budi tih.


Za istra`ivawe u prirodi mo`e{ da koristi{ vodenu lupu. Napravi je uz malu pomo} odrasle osobe. Tom lupom mo}i }e{ da posmatra{ si}u{na bi}a koja `ive u tvojoj okolini.

Vodena lupa

– par~e kartonskog vaqka od toalet-papira – prozirna folija – gumica za tegle – malo vode

1. Neka ti neko od starijih pomogne da odse~e{ par~e vaqka (oko 3 cm).

2. Preko wega stavi prozirnu foliju, pa je pri~vrsti gumicom za tegle.

3. Okreni vaqak i na foliju sipaj nekoliko kapi vode.

4. Kroz vodenu lupu posmatraj si}u{na bi}a iz tvoje okoline (mrave, paukove, komarce...).

9


Profile for Kreativni centar

Čuvari prirode za drugi razred  

Радни уџбеник који поред основног текста има предвиђен простор за уписивање одговора, цртање и сл. У "Бележницу" на крају књиге ученици запи...

Čuvari prirode za drugi razred  

Радни уџбеник који поред основног текста има предвиђен простор за уписивање одговора, цртање и сл. У "Бележницу" на крају књиге ученици запи...