Page 1


^UVARI PRIRODE za prvi razred osnovne {kole tre}e izdawe

autor

Stanka Brdar

ilustrovao

Nikola Vitkovi}

recenzenti

Prof. dr Brigita Petrov, Biolo{ki fakultet Univerziteta u Beogradu Stevica Popov, profesor razredne nastave u O[ „Ujediwene nacije“ u Beogradu

urednik likovni urednik lektor izdava~

za izdava~a {tampa tira`

Slavica Markovi} Jelena Reqi} Violeta Babi} Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 mr Qiqana Marinkovi} Publikum 7.000

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:502/504-028.31(075.2) BRDAR, Stanka ^uvari prirode : za prvi razred osnovne {kole / [autor Stanka Brdar; ilustrovao Nikola Vitkovi}]. - 3. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2009 (Beograd : Publikum) . - 44 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. (Kreativna {kola) Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Tira` 7.000. ISBN 978-86-7781-540-0 COBISS.SR-ID 168409612

Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za ^uvare prirode u prvom razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00160/2008-06.


^UVARI PRIRODE za prvi razred osnovne {kole


SADR@AJ @IVOTNA SREDINA Moja okolina 4–5 Gde ko `ivi 6–7 Veze u prirodi 8 Zec Brzi} 9 PRIRODNE POJAVE I PROMENE U @IVOTNOJ SREDINI Pratim kako se priroda mewa 10 Pri~a o vrapcu 11 [ta ko voli da jede 12–13 ZAGA\EWE @IVOTNE SREDINE Voda 14–15 Vazduh 16 Pu{ewe je {tetno 17 Zemqi{te 18 Hrana za biqke 19 Bum-tras 20 Orkestar Zrnce 21 ZA[TITA @IVOTNE SREDINE I ZA[TITA ZDRAVQA Upoznaj svoje male susede 22 U`ina za ptice 23 Ugro`ene `ivotiwe 24 Doga|alo se subotom 25 Tro{ewe prirodnog blaga 26 ^uvar toplote 27 [ta se nalazi u kanti za otpatke 28–29 Zdravo da si! 30 Ba{ta u tawiru 31 Suncobran 32 Velika razmena 33 Zajedni~ko drvo 34 Proslava Dana zemqe 35 Zeleni kviz 36


VODI^ zadatak

crtamo i bojimo

pi{emo

razgovaramo

re{avamo

pevamo

sviramo

zadatak za roditeqe i decu

istra`ujemo

pravimo

ogled


MOJA OKOLINA [ta sve vidi{ kada pogleda{ kroz prozor? To {to vidi{ je tvoja okolina. Oboj kru`i} na onoj slici koja te podse}a na tvoju okolinu.

4


Obi|i svoju okolinu. Posmatraj i razmi{qaj o tome {ta ti se u woj dopada, a {ta ti se ne dopada. Ovde nacrtaj ono {to ti se dopada u woj.

Ovde nacrtaj ono {to ti se u woj ne dopada.

5


GDE KO @IVI Biqke i ` ivotiwe ` ive na ra zli~itim mes tima: u {u mi, u rec i, na l ivadi, u pu stiwi, u o keanu, u b ari. @ivotiwe nalaze i prave svoja skloni{ta tamo gde ima hrane.

Ispri~aj {ta vidi{ na ovim slikama. 6


Gde koja `ivotiwa `ivi? Pove`i kao {to je zapo~eto.

7


VEZE U PRIRODI

Sve {to raste, hoda, pliva, puzi, leti, bez sunca, vazduha, vode i zemqi{ta ne mo`e `iveti. Re{i rebus. Koje `ivotiwe `ive pod zemqom?

PRI 8

Koje `ivotiwe prave skloni{te u stablu drveta?


ZEC BRZI] Ja sam

Brzi}. Ispri~a}u ti pri~u o

i `edan. ^ika \ura je u svojoj Strukove je stavio u

koji volim da grickam. Letos sam bio mnogo gladan

posadio kupus. Za svaki struk kupusa iskopao je i zalio ih

. Da bi

.

porastao, potrebni su mu

zemqi{te, vazduh, voda i Sun~eva svetlost i toplota. Bilo je lepo vreme i kupus je rastao. Zbog velike vru}ine presu{io je

iz kog je ~ika \ura uzimao

za zalivawe kupusa. Ubrzo je kupus po~eo

da vene. Ja sam bio mnogo gladan! Jednog jutra probudila me je jaka grmqavina. Po~ela je da padaa Ubrzo je kupus nastavio da raste. Za nekoliko dana sladio sam se velikom glavicom

.

.

Za{to je kupus po~eo da vene? [ta mu je nedostajalo? [ta bi se dogodilo da je umesto kupusa u ba{ti bila {argarepa? Re{i ukr{tenicu. Zelena poqa }e ti otkriti {ta je pomoglo kupusu da poraste.

9


Чувари природе за први разред  

Уџбеник "Чувари природе за први разред основне школе" прати све теме предвиђене наставним планом и програмом за овај изборни предмет. Теме и...

Чувари природе за први разред  

Уџбеник "Чувари природе за први разред основне школе" прати све теме предвиђене наставним планом и програмом за овај изборни предмет. Теме и...