Page 1


ЧИТАНКА за седми разред основне школе прво издање аутори речник и лексикон израдила рецензенти

др Симеон Маринковић Славица Марковић Виолета Бабић проф. др Живојин Станојчић, Филолошки факултет, Београд мр Александра Станић, професор српског језика и књижевности, Београд Миодраг Сретеновић, професор српског језика и књижевности, ОШ „Ј. Ј. Змај“, Стопања

дизајн

Душан Павлић

редактор и лектор

Виолета Бабић

уредник

Анђелка Ружић

ликовни уредник

Душан Павлић

припрема за штампу издавач

за издавача штампа тираж copyright

Марко Хубер Креативни центар Градиштанска 8 Београд Tел./факс: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 мр Љиљана Маринковић Графипроф 10.000 © Креативни центар, 2009

CIP – Kaталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:821-82(075.2) ЧИТАНКА: за седми разред основне школе / [аутори Симеон Маринковић, Славица Марковић ; речник и лексикон Виолета Бабић]. - 1. изд. Београд : Креативни центар, 2009 (Београд : Графипроф). - 226 стр. : илустр. ; 26 cm. (Креативна школа) Тираж 10.000. - Лексикон књижевних појмова: стр. 208-214. - Речник: стр. 215-223. Регистар. ISBN 978-86-7781-719-0 1. Маринковић, Симеон [уредник] 2. Марковић, Славица [уредник] COBISS.SR-ID 169479180

Министар просвете Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника у оквиру уџбеничког комплета за српски језик у седмом разреду основне школе решењем број 119-01-00255/2009-06 od 27. 7. 2009. године.


ЧИТАНКА

за седми разред основне школе

Писати треба тако да речима буде тесно, а мислима широко … да се живот сабије у орахову љуску. у у

А. П. ЧЕ ХО В


ВОДИЧ

Обрати пажњу на: (елементи садржаја и форме дела о којима треба размишљати током читања)Aнализа текстаКњижевни појмовиРечникИсторијски подациИз живота писцаИз књижевне критикеИСКОРАК (исказивање личног става према животним питањима које покреће дело)

2
ЗАШТО ПРОУЧАВАМО КЊИЖЕВНОСТ

Свет књижевног дела посебан je свет, саздан од речи чије значење, вредност и лепоту не откривамо увек при првом читању. Али када се вратимо тим речима и допустимо да нас поведу, осетићемо радост и узбуђење због оног што нам оне откривају, због свега што сазнајемо и са чим се упознајемо. То нису само лепе, пријатне и позитивне појаве из живота већ и оне које су тешке и страшне. И описи ружних појава у књижевном делу могу у читаоцу да изазову интересовање и уживање. У чему је значај књижевности? Књижевна дела: • откривају многа животна питања • пружају одговоре на та питања • упознају нас с личностима сличним нама и другачијим од нас • помажу нам да упознамо себе • развијају нашу способност размишљања • богате наш унутрашњи свет • помажу нам да развијемо вештину језичког изражавања. Када иза нас остану многе прочитане странице, разумећемо зашто се за књигу каже да нам је она најбољи друг.
КАКО ДА ПРОУЧАВАМО КЊИЖЕВНО ДЕЛО Књижевно дело је сложена творевина. Због тога је важно да, док читамо и тумачимо дело, у њему откривамо следеће вредности: 1. естетску вредност, то јест оно што уметничко дело чини лепим 2. моралну вредност, то јест животне вредности које дело предлаже 3. психолошку вредност, то јест различите облике људског понашања и разна осећања о којима дело говори 4. социјалну вредност, идеје о заједници и друштву које се провлаче кроз дело. У тумачењу књижевног дела постоји више различитих метода. Неке од њих полазе од спољашњег света који је описан у делу, друге од унутрашњег света дела и начина на који је он у делу организован. Те методе примењују два поступка: 1. анализу, која представља приступ књижевном делу по којем се оно пажљивим читањем рашчлањује на саставне делове, како на плану израза тако и на плану значења; анализу ћеш највише користити у испитивању текстова у овој књизи. 2. синтезу, која представља методу научног испитивања која се састоји у изучавању појава у целини, у јединству и узајамној повезаности делова; одломци из књижевних критика у овој читанци упућиваће те на синтезу. Tи ћеш се такође служити овим поступцима при анализи текстова из Читанке. Књижевна дела треба да читаш пажљиво јер у њима свака реч и свака појединост имају своје значење и разлог постојања. Тумачење дела треба да засниваш на доказима, аргументима из самог дела и да њима образлажеш своје тврдње. Вредновање садржине и форме засниваћеш на свом искуству из свакодневног живота и знању из различитих области, као што су историја, географија, музика, ликовна уметност или било која друга област. Тако ћеш увидети колико су књижевна дела блиска животу и разумећеш мисао да уз њих никада нисмо сами.


1

5

ПЛАВИ ЧУПЕРАК Читаћеш: • љубавну поезију Мирослава Антића, Десанке Максимовић и Александра Сергејевича Пушкина • одломке из романа Мали принц А. С. Егзиперија и из Дневника Ане Франк • народне љубавне и посленичке песме • текст Данила Киша Ливада, у јесен • један научнопопуларни текст

Учићеш о: • стилским фигурама: метафори, алегорији и словенској антитези • дневнику као књижевној форми • народној и ауторској лирици • одликама народних љубавних и посленичких песама • лирској прози

Моћи ћеш и да: • изразиш своје ставове о важним животним питањима, као што су: одговорност, пријатељство, љубав и др. • искажеш своје критичко мишљење о вредности појединих текстова • испиташ своју језичку памет

 Пи ш е : З ор ан П е н е в с к и , ц р та: А ндреј В о јко в ић


Има један диван невидљиви свет, а то је онај што га заљубљен носи у срцу. Виктор Иго

Мирослав Антић Обрати пажњу на: • разговорни облик песме • речи којима се описује понашање заљубљене особе

ПЛАВИ ЧУПЕРАК Чуперак косе обично носе неко на оку, неко до носа, ал има један чуперак плави замисли где? У мојој глави.

Измешаш роткве и ромбоиде. Измешаш ноте и пирамиде. Измешаш лептире и градове. И спортове и ручне радове. И тропско биље. И Старе Грке. И лепо не знаш шта ћеш од муке.

Како у глави да буде коса?

Сад видиш шта је чуперак плави кад ти се данима мота по глави, па од дечака – правог јунака направи туњавка и неспретњака.

Лепо. У глави. То није мој чуперак плави већ једне Сање из шестог „а“. Па шта?

Речник умудрити се удрвенити се куњати

6

Видећеш шта кад једно ог дана чуперак нечије косе тууђе ђ мало у твоју главу уђе, па се умудриш, удрвениш, па мало-мало па ... поц црве вени ве ни н иш, па грицкаш нокте, и кријеш лице, па шаљеш тајне цедуљиц це, па нешто куњаш, па се мучиш, па учиш – а све којештта уч у иш.

 И л у ст раци ј а Д у шанa ан н a П ав л и ћ a нa


7

Анализа текста 1.

Који проблем има дечак из ове песме?

2.

Пронађи речи у песми којима се описује понашање дечака (нпр: па се умудриш...). Објасни значење тих речи.

3.

Који циљ има аутор у овој песми? Заокружи један одговор и наведи аргументе који га потврђују. а) да охрабри заљубљене б) да уплаши заљубљене в) да исмеје заљубљене

4.

Ова песма је обликована као поверљив разговор између два дечака или можда разговор са самим собом о тајни прве љубави. Откриј у песми стихове који личе на загонетку и стихове који личе на одгонетку.

5.

Песму одликује благи хумор. Пронађи хумористичка места у песми. Какву атмосферу песник, по твом мишљењу, постиже својим хумором? а) ведру атмосферу б) тужну атмосферу в) озбиљну атмосферу

6.

Ова песма обилује стилским фигурама.Наведи примере из песме за следеће стилске фигуре: Епитет (реч која се додаје именици да би обогатила њено значење; доприноси живости изражавања) Персонификација (њом се оживљавају појаве и предмети тако што им се придају људске особине) Хипербола (стилска фигура којом се особине или описи преувеличавају ради снажнијег израза) Контраст (настаје тако што се два појма, две слике које имају потпуно супротне особине ставе једна поред друге) Градација (постепено ређање осећања, представа, појава и мисли у књижевном делу по јачини и то од најслабијих до најјачих).

7.

Прочитај мисао Виктора Игоа с претходне стране. Повежи невидљиви свет о којем говори Иго са садржајем песме Плави чуперак. Шта се крије у невидљивом свету Антићеве песме?

КАКО ПИШЕМ ПЕСМЕ Прво сликам. Прво нацртам песму. Онда је понављам у глави. Тек онда је запишем. Онда је остављам да стоји. Прерађујем је, некада и по стотину пута. Пишем ужасно споро. Болестан сам кад пишем.

Мирослав Антић (1932–1986) рођен је у Мокрину, у Банату. Један је од наших највећих песника за младе. Називају га и песником првих љубави. Најпознатије књиге су му: Испричано за пролеће, Плаво небо, Псовке нежности, Плави чуперак, Шашава књига, Гарави сокак. У песмама Антић говори о жељама и сновима дечака и девојчица. Истицао је како је он само записивао оно што су њихове очи виделе, што су они чули, оно о чему су размишљали и шта су осећали.


Књижевни појмови ИСКОРАК Размисли о овој песми и у вези с њом заврши започете реченице.

Нисам знао да

• Метафора је скраћено поређење које се заснива на заједничкој особини двају предмета – првог, који се пореди, и другог – са којим се пореди. У метафори се не помиње оно што се се пореди, већ се именује оно чиме се пореди. Речи којима се пореди имају пренесено значење. У песми Плави чуперак каже се: „Сад видиш шта је чуперак плави / кад ти се данима мота по глави“. Плави чуперак је, метафорично речено, девојчица у коју се дечак заљубио.

Из књижевне критике

Свиђа ђ ми се

[Мирослав Антић је] пјесник који на чудесно једноставан, искрен и фин начин пјева о љубави, о осјећањима оних што су закорачили у друго десетљеће живота. Он то чини финим запажањем покрета, суспрегнутих осјећаја, противности, незграпних поступака младих људи на измаку дјетињства. Милан Црнковић

• Да ли се слажеш са књижевним критичарем који сматра да песник на искрен начин пева о љубави? Образложи свој одговор.

Мислим да

ДОМАЋИ ЗАДАТАК • Научи да изражајно читаш и рецитујеш ову песму. Погледај на крају читанке упутство за добро рецитовање.

8

 Фотографије Мирослава Антића преузете су из приватне збирке породице Ротар.


Ово је део из књиге Мали принц А. С. Егзиперија, који си већ прочитао у четвртом разреду. Ако ме ти припотомиш, мој живот ће бити као обасјан сунцем. Упознаћу бат корака који ће бити другачији од свих осталих. Други кораци ме терају под земљу. Твој ће ме као музика позивати да изађем из јазбине.

Антоан де Сент Егзипери Обрати пажњу на:

МАЛИ ПРИНЦ (одломци из романа)

• поучне мисли о животу • дијалоге Мали принц је отпутовао са своје планете. Путујући среће разне ликове и чезне за својом м ружом.

VIII На планети малог п принца увек је било једноставног цвећа, украшеног само једним редом лаатица, цвећа које није заузимало много места и које никоме није сметало. Оно би се једног јутра појавило у трави, а увече би се затварало. Али оовај цвет је изникао једног дана из неке семенке донесене ко зна одакл ле, и мали принц је помно надгледао ту клицу која није била налик на осттале. Могла је то бити нека нова врста баобаба. Али стабљика је ускор ро престала да расте и почела да пупи. Мали принц, који је пратио развој тог великог пупољка, осећао је да ће из њега изаћи нешто чудесно, али цвет никако да заврши улепшавање у заклону своје зелене собе. Паж жљиво је бирао боје. Облачио се полако, додавао једну по једну латицу. Није хтео да изађе сав згужван као мак. Хтео је да се појави тек у пуноом сјају своје лепоте. О да, био је то веома гиздав цвет. Зато је његово таајанствено улепшавање трајало данима и данима. А онда, једнога јутра, у тренутку кад се сунце рађало, он се показао. И та ружа која се таако пажљиво припремала рече зевајући: – Ах, тек сам се прообудила... Опростите, молим вас... Још сам сва рашчупана... Мали принц се није могао уздржати од дивљења: – Како сте лепи! – Зар не? – умиљатто одговори ружа. – А родила сам се у истом трену кад и сунце... Мали принц је одм мах погодио да није баш превише скромна, али била је тако дирљива! – Мислим да је врееме доручку – она ускоро рече. – Будите тако добри и мислите на м мене. И мали принц, сав сметен, пође по кофицу пуну свеже воде и послужи ружу.

9


 Ма л и принц у с т рипу Хуга Прат а

Тако га она поче узнемиравати својом помало јогунастом таштином. Једног дана, на пример, причајући о своја четири трна, она рече малом принцу: – Могли би доћи тигрови са својим канџама! – На мојој планети нема тигрова – побуни се мали принц – а, осим тога, тигрови не једу траву. – Нисам ја трава – слатко одговори ружа. – Опростите... – Не бојим се тигрова, али се плашим промаје. Имате ли мoжда какав заклон? „Плаши се промаје... То баш није добро за једну биљку“, помисли мали принц. „Ова ружа има тешку нарав...“ – Увече ћете ме ставити под стаклено звоно. Код вас је врло хладно. Нисте на добром месту. Тамо одакле ја долазим... Али заћута. Дошла је у облику семенке. Није могла ништа знати о другим световима. Понижена што је допустила да је ухвати у тако наивној лажи, она се два-три пута накашља не би ли се мали принц осетио кривим: – А где је тај заклон? – Управо сам хтео да одем по њега, али сте ми ви нешто говорили! Она тада поче на силу да кашље како би код малог принца ипак изазвала грижу савести. Тако је мали принц, иако добронамеран у својој љубави, убрзо посумњао у ружу. Озбиљно је схватио безначајне речи и постао врло несрећан. „Нисам смео да је слушам“, повери ми једног дана, „никад не ваља слушати цвеће. Треба га гледати и мирисати. Моја ружа је мирисом обавијала планету, али ја нисам знао томе да се радујем. Та прича о канџама ме је била толико раздражила, требало је да ме разнежи...“ И још ми рече: „Тада нисам ништа схватио! Требало је да судим по делима, а не по речима. М Мирисала ми је и надахњивала ме. Нисам смео да побегнем! Морао сам да осетим њену нежност скривену иза тих ситних лукавстава. Руже су пуне проти ивречности! Али ја сам био превише млад да бих знао да волим.“

XII На идућ ћој планети је живео неки пијанац. Иако се ту задржао врло кратко, маали принц се дубоко растужио. – Шта тти ту радиш? – упита он пијанца кога нађе како седи ћутке пред гомилом п празних и гомилом пуних флаша. – Пијем м – одговори пијанац туробно. – Зашто о пијеш? – упита га мали принц. – Да забборавим – одврати му пијанац. – Шта т д да заборавиш? – распитивао се мали принц који га је већ жалио. – Да забборавим што се стидим – признаде пијанац обарајући главу. – Чега ссе стидиш? – распитивао се мали принц који му је желео помоћи. – Стиди им се што пијем! – заврши пијанац и заувек утону у ћутање. И мали и принц побеже збуњен. „Одрасл ли су заиста јако, јако чудни“, рече он у себи док је путовао.

10

 Мали принц, илустрације А. С. Егзиперија


11 XIII На четвртој планети је живео неки пословни човек. Тај је био толико запослен да чак ни главу није подигао кад је мали принц дошао. – Добар дан – рече му овај. – Угасила вам се цигарета. – Три и два су пет. Пет и седам дванаест. Дванаест и три петнаест. Добар дан. Петнаест и седам двадесет два. Двадесет два и шест двадесет осам. Немам времена да је поново запалим. Двадесет шест и пет тридесет један. Ух! То је, дакле, пет стотина један милион шест стотина двадесет две хиљаде седам стотина тридесет један. – Пет стотина милиона чега? – Ха? Још увек си ту? Пет стотина један милион ... не знам више... Имам толико посла! Ја сам озбиљан човек и бавим се глупостима! Два и пет су седам... – Пет стотина милиона чега? – понови мали принц који никад у животу није одустајао од питања које би једном поставио. Пословни човек подигну главу: – Кроз педесет четири године, колико живим на овој планети, узнемирили су ме само три пута. Први пут пре двадесет две године кад је неки гундељ пао ко зна одакле. Толико је галамио да сам четири пута погрешио у сабирању. Други пут пре једанаест година, кад ме је зграбила костобоља. Премало се крећем. Немам времена за шетњу. Ја сам озбиљан човек. И ево ... сад, трећи пут! Рекох, дакле, пет стотина један милион... – Милион чега? Пословни човек схвати да збиља нема наде да ће га оставити на миру. – Милион оних малих ствари што их понекад видимо на небу. – Мушица? – Не. Оних златних стварчица о којима сањаре дангубе. Али ја сам озбиљан човек! Ја немам времена за сањарење. – Ах, звезда? – Да, баш тако! Звезда. – И шта ти радиш с пет стотина милиона звезда? – Пет стотина један милион шестсто двадесет две хиљааде седам стотина тридесет један. Ја сам озбиљан човек, ја сам тачан. – И шта радиш с тим звездама? – Шта с њима радим? – Да. – Ништа. Поседујем их. – Ти поседујеш звезде? – Да. – Али ја сам већ видео једног краља који... – Краљеви ништа не поседују. Они „владају“ над стварима. То је врло велика разлика. – А чему ти служи то што поседујеш звезде? – То ме чини богатим. – А чему ти служи то што си богат? – Да купујем друге звезде, ако их неко нађе.

Из живота писца А. С. Егзипери је током Другог светског рата био у затвору – тамници. Свом непријатељу тамничару једном се осмехнуо. Тај његов осмех пробио је ратну границу између два човека. После тога тамничар и затвореник почели су да разговарају и показују један другом слике своје деце. На крају је тамничар отворио врата затворске ћелије и ослободио Егзиперија. Егзипери је тада записао: „Спасао сам живот захваљујући осмеху“.


 Споменик Сент Егзиперију у Лиону, у Француској

Речник баобаб гиздав јогунаст таштина надахњивати туробно ладица

„Овај овде“, рече у себи мали принц, „расуђује помало као онај мој пијанац.“ Он му, међутим, постави још неколико питања: – Како човек може поседовати звезде? – А чије су оне? – мрзовољно одговори пословни човек. – Не знам. Ничије. – Онда су моје јер сам се ја први сетио. – Зар је то довољно? – Свакако. Кад нађеш дијамант који није ничији, твој је. Кад нађеш острво које није ничије, твоје је. Кад први дођеш на неку мисао, ти је патентираш: она је твоја. А ја поседујем звезде, јер никоме пре мене није ни пало на памет да их присвоји. – Истина – рече мали принц. – И шта с њима радиш? – Управљам. Бројим их и пребројавам – рече пословни човек. – То је тешко. Али ја сам озбиљан човек! Мали принц још није био задовољан. – Ако имам мараму, могу је ставити око врата и однети је. Ако имам цвет, могу тај свој цвет убрати и однети га. Али ти не можеш убрати и звезде! – Не, али их могу ставити у банку. – Шта то значи? – То значи да на комадићу папира напишем број мојих звезда. А затим тај папирић закључам у ладицу. – И то је све? – То је довољно. „То је забавно“, помисли мали принц, „прилично песнички. Али није баш озбиљно.“ Мали принц је о озбиљним стварима мислио сасвим другачије него одрасле особе. – Ја – рече он још – имам ружу коју сваког дана заливам. Имам три вулкана које чистим једанпут недељно. Чистим и онај угасли. Никад се не зна. И за моје вулкане и за моју ружу је корисно што их поседујем. Али ти ниси користан звездама... Пословни човек отвори уста, али му никакав одговор не паде на памет, и мали принц побеже. „Одрасли су стварно сасвим необични“, помисли он док је путовао.

А. С. Егзипери (1900–1944) француски је књижевник. Био је

12

пилот и настрадао је у Другом светском рату. Написао је романе: Ноћни лет, Пошта за југ, Ратни пилот, Земља људи, Писма из младости. Његов роман Мали принц једна је од неколико најчитанијих књига на свету.


13

Aнализа текста 1.

2.

О VIII одломку Малог принца две особе су разговарале овако: Особа А: „Овај одломак је расправа о неговању цвећа“. Особа Б: „Мислим да ниси у праву. Текст говори о бризи и одговорности које треба показати према вољеним особама“. Пронађи у причи доказе који би потврдили да обе особе могу да оправдају своје гледиште. Ружа у малом принцу изазива различита осећања. Пронађи делове текста који говоре о тим осећањима.

3.

Да ли је мали принц у праву када каже да ружа није баш превише скромна? Образложи. Због чега мисли да је тако дирљива?

4.

По чему се може закључити да мали принц воли ружу?

5.

Последњи пасус VIII одломка говори о ружи и малом принцу. Наведи речи које се односе на ружу, а онда и речи које се односе на малог принца.

6.

На који начин пијанац сам производи своју ништавност и несрећу?

7.

Који животни циљ има пословни човек? Образложи своје мишљење.

8.

Зашто је мали принц побегао и од пословног човека?

9.

Какав је, по твом мишљењу, тај пословни човек? Заокружи одговор и образложи га. а) човек који се бави озбиљним послом б) човек који се бави послом који користи другима в) човек који је изгубио осећај за стварни живот

10. Шта је мали принц нарочито хтео да истакне у наведеним речима?

– Ја – рече он још – имам ружу коју сваког дана заливам. Имам три вулкана које чистим једанпут недељно. Чистим и онај угасли. Никад се не зна. И за моје вулкане и за моју ружу је корисно што их поседујем. Али ти ниси користан звездама... а) добро је бринути о другима б) треба бити одговоран в) не треба трошити време на послове који ничему не користе

11. Због чега пословни човек није могао да одговори на те речи малог принца?

12.

У овим одломцима из романа Мали принц налазимо поучне мисли о животу. На пример: Треба судити по делима, а не по речима. Објасни ту мисао. Пронађи још неку мисао која је на тебе оставила утисак.

13. Зашто мали принц каже за одрасле да су сасвим необични?

Књига Мали принц једна је од највише превођених и најчитанијих књига на свету.

 Мали принц, насловна страна енглеског и немачког издања књиге


Читанка за седми разред  

Читанка за седми разред рађена је у складу с програмом, а одобрило ју је Министарство просвете. У оквиру анализе текстова дат је низ занимљи...

Читанка за седми разред  

Читанка за седми разред рађена је у складу с програмом, а одобрило ју је Министарство просвете. У оквиру анализе текстова дат је низ занимљи...