Page 1

2


2


Vodi~ Da bi boqe razumeo ovu kwigu, bilo bi dobro da upozna{ slede}e znake.

Andra Frani~evi}

Poziv na kreketawe Jutros `aba `abama uputila pismo: „Cele zime, ro|ene, kreketale nismo. Pa nervozu zbog toga dobila sam jaku, te vas zovem: Do|ite na `ur u vrbaku! Izvolite, molim vas, moje gospe fine, da se iskreke}emo, da nas `eqa mine!“ nervoza ‡ napetost, uznemirenost

Re~nik

`ur ‡ ku}na proslava da nas `eqa mine ‡ da do`ivimo ne{to lepo, prijatno, da zadovoqimo veliku `equ Za{to je `aba bila nervozna?

Razgovor o tekstu

Da se podesetimo: ovo je pesma. Ona se sastoji od stihova. Koliko je strofa i stihova u ovoj pesmi? Po ovoj pesmi napi{i pri~u. Tvoja pri~a ne treba da bude u stihu, ve} u prozi. Ako `eli{, pri~u mo`e{ i da pro{iri{. Pogledaj na strani …… pravila za dobro pisawe.

Smisli, ispri~aj

Za doma}i zadatak uradi ve`be u Nastavnim listovima na strani ______. 40.

Doma}i zadatak

pesma, strofa, stih, pri~a

74

Kqu~ne re~i


MOJE DRU[TVO I JA ^itamo ✖ pri~e i pesme o drugarstvu U~imo i ve`bamo ✖ basne ✖ kwi`evni lik ✖ osobine lika u pri~i ✖ mesto i vreme doga|awa radwe u pri~i ✖ poslovice


Jovan Jovanovi} Zmaj

Dobri prijateqi Prijateqi dobri {to imaju dele, dok im sre}a sija, zajedno s’ vesele. A kad im se desi zlo i naopako, tad zajedno pla~u, na primer ovako.

[ta zna~i kad se ka`e sre}a sija?

Navedi {ta jo{ mo`e da sija.

[ta zna~i izraz desilo se zlo i naopako? [ta zajedno rade dobri prijateqi u ovoj pesmi?

[ta misli{, koji postupci prema prijatequ mogu da naru{e prijateqstvo? Smisli i predlo`i nekoliko pravila za ~uvawe i negovawe drugarstva.

Navedi igre kojima se igra{ sa svojim prijateqima. Koje od ovih re~i opisuju prijateqstvo? iskren, lukav, dobar, grub, qubazan, sebi~an, pa`qiv Odredi koliko ova pesma ima strofa. Koliko je stihova u svakoj strofi? 4

pesma, strofa, stih


Miroslav Anti}

Tajna Svako ima neku tajnu: {u-{u-{u… Neko lepu i beskrajnu, neko tu`nu ili sme{nu, neko zlu. Neko svoju tajnu sla`e. Neko odmah mami ka`e. Neko svoju tajnu ne bi ispri~ao ni u snu. Neko {apne: samo tebi… kao drugu ‡ {u-{u-{u… Obi~no su tajne glavne izmi{qene i qubavne.

I ja imam tajnu jednu vrlo va`nu, vrlo vrednu. Nikom drugom ‡ samo tebi pri{apnu}u jutros wu. Hodi bli`e: {u-{u-{u… Sutra rano … {u-{u-{u… Ba{ onamo … {u-{u-{u… Ali nikom to ne ka`i. Sam potra`i. [u-{u-{u… Prona}i }e{ vrlo lako i vide}e{ da je tako.

Al’ i druge kad se zbroje, na{e, va{e, moje, tvoje, leve, desne, ~udne, sjajne, sve jednako mnogo zna~e, jer ‡ ina~e za{to bi se zvale tajne?

zbrojati zna~i sabrati, skupiti

Prona|i i objasni re~i koje kazuju kakvih sve tajni ima. Prona|i i navedi stihove u kojima se kazuje kako se pona{amo kad imamo tajnu. Koje su tajne glavne? Za{to?

Objasni kakva se tajna krije u re~ima „{u-{u-{u“ u slede}a tri stiha: Hodi bli`e: {u-{u-{u… Sutra rano … {u-{u-{u… Ba{ onamo … {u-{u-{u… Zbog ~ega treba ~uvati tajne koje nam drugi povere?

stih 5


Toma Slavkovi}

Ogovarawe Ih, te devoj~ice! Znaju samo za lutke i sli~ne trice. Sve su to mamine maze i bakine princeze. Ama, ka`em ti: devoj~ice su bezveze!

Ih, ti de~aci! Samo se biju kô ludaci. Ko za wih mari, izvode samo glupe stvari: ~upaju nam kosu ili se keze… Ama, ka`em ti: de~aci su bezveze!

trice ovde zna~i: bezvredne stvari, tri~arije

Objasni {ta zna~i stih Ko za wih mari. Objasni {ta zna~i ogovarawe. Posavetuj de~aka i devoj~icu kako da se boqe dru`e.

Smisli nastavak ove pesme. Koje bi re~i dodao posle stihova…? Ih, te devoj~ice!… Ih, ti de~aci!… Za doma}i zadatak uradi ve`be u Nastavnim listovima na strani 5.

[ta misli{, koja se ose}awa kriju u ovoj pesmi? pesma, stih 6


@an Lafonten

Lav i mi{ Bio jednom jedan lav ‡ i to kakav! Velik, zubat, grivat, repat, sa {apurda~ama kao lopate. E, taj je jednom uhvatio oma{kom mi{a ‡ ovoli{na! „Lave, pu{taj“, pisnuo je mi{, „nemoj me u`inati, mo`da }u ti nekad u `ivotu biti od koristi!“ „Ti?!“, podrugnu se lav. „Kako ti, bre malac, mo`e{ meni ovakvom biti od koristi?“ „Nikad se ne zna“, odgovori mi{. „Neka ti bude, de~ko“, re~e lav i pusti mi{a. Ubrzo posle toga lovci razape{e mre`u za divqa~ i lav se zaplete u wu. Trzao se, kidao, besneo, urlao ‡ uzalud, iz mre`e se nije mogao ispetqati. [to je vi{e snage upotrebqavao, sve se vi{e zaplitao. Bli`io mu se kraj. Mi{ je, me|utim, ~uo lavqu riku i pohitao da vidi {ta se doga|a. Stigav{i na lice mesta, rekao je: „Bogme se jedan itekako zapetqao!“ „Pro|i me se“, jeknu lav. „Sa mnom je gotovo!“ „Neka, neka“, re~e mi{, „samo ti miruj, {ta je gotovo a {ta nije vide}emo!“, pa izgricka mre`u u parampar~ad. Sko~i lav veselo i izqubi mi{a kao najboqeg prijateqa. Sad je video kad ko kome mo`e vaqati.

ovoli{ni‡ ovolicni, malecki podrugnuti se ‡ narugati se, podsmehnuti se malac ‡ mali{an itekako se zapetqati ‡ mnogo se upetqati u ne{to, zapasti u te{ko}e parampar~e ‡ mali deo, komadi} ne~ega Ovo je basna. Basne su pri~e u kojima `ivotiwe govore i pona{aju se kao qudi. Prona|i u tekstu re~i kojima se opisuje izgled glavnog lika (lava). Objasni kako se lav pona{ao prema mi{u na po~etku pri~e. Navedi i objasni re~enicu iz koje se vidi kako se lav pona{ao prema mi{u na kraju pri~e. Za{to se lav promenio? Obrazlo`i svoje mi{qewe. Nastavi ovu basnu. Smisli i ispri~aj kako je lav pomogao mi{u.

Za doma}i zadatak uradi zadatke u Nastavnim listovima na strani 6.

basna, opis, glavni lik 7


Branko ]opi}

Do`ivqaji ma~ka To{e Ma~ak To{o i [arov raspali{e da pje{a~e uz rijeku prema onome klancu na ~ijem je ulazu bio ~i~a Tri{in mlin. Uz put se [arov svaki ~as zadr`avao ~itaju}i pomo}u nosa ze~je tragove. „Idi ovim tragom ‡ pisalo je mirisavim ze~jim {apama ‡ i ta~no gdje on prestaje, tamo po~iwe zec.“ Ma~ak To{o, opet, wu{kao je oko rupa poqskih mi{eva i po raznim znacima, samo wemu vidqivim, ~itao spisak uku}ana. „Ovdje `ivi poqski mi{ @ivko Brki} s familijom i s hromim ujakom Cijukalom.“ [to su se primicali bli`e ~i~a Tri{inom mlinu, To{ino srce sve je ja~e udaralo. Najzad se izme|u vrba i jova pokaza siv mlinski krov. ‡ Eno ga! ‡ uzviknu ma~ak To{o. U istom trenutku [arov pomirisa neki trag u kukuruzima i po~e da re`i: ‡ Oprezno, To{o, ovuda je maloprije pro{ao onaj tvoj @u}o! Obojica dobro otvori{e o~i i polako krenu{e kroz kukuruze prema mlinu, [arov naprijed, a To{o iza wega. Tek {to su izi{li na kraj wive, ugleda{e na maloj zaravni pred mlinom gomilu koko{aka i vrabaca i me|u wima psa @u}u. On se tamo ko~operio i glasno se hvalio: ‡ Au-vau, da samo znate kako sam jurio ma~ka To{u! Jurio sam ga, jurio sve do kraja svijeta i kroz jedna vrata na granici istjerao sam ga sasvim iz svijeta i zalupio vrata. ‡ @iv, `iv? ‡ pitali su vrapci. ‡ @iv, `iv, jakako! ‡ {epurio se @u}o. ‡ Eno ga sjedi pred ulazom u svijet, grebe po vratima i mijau~e: „@u}ove, juna~ino, pusti me da u|em!“ 8

Dok je to iz kukuruza prislu{kivao, ma~ak To{o sav se nakostrije{i od velike qutine i do|e sli~an velikom je`u. ‡ [arove, pusti me naprijed, a ti se sakrij iza mojih le|a, pa kad @u}o jurne ovamo, sko~i i do~ekaj ga. [arov prile`e na ivici kukuruza, a ma~ak To{o stade ispred wega i povika: ‡ Mijau, izi|i mi na megdan, buvolov~e @u}o, la`ove jedan, kradqiv~e bra{na, ze~ja porugo, prase}a wu{ko! Iznena|en, @u}o od velikog ~uda proguta la` koju je upravo htio da ka`e, pa onda, da se ne bi osramotio pred koko{kama, jurnu punom brzinom prema ma~ku To{i urlaju}i: ‡ Oprosti se s repom i u{ima, vi{e ih ne}e{ vidjeti! Poput oluje, @u}o se sru~i do kukuruza, ali ma~ak To{o muwevitom brzinom odsko~i u stranu, a @u}o se istog trenutka sudari s velikim [arovom i… … i nastade okretawe, prevrtawe, lajawe, ski~awe, pra{ewe, kotrqawe i re`awe. Dvije lopte muwevito su se prevrtale i letjele jedna preko druge, sve dok `uta lopta ne odsko~i daleko u stranu, pretvori se u @u}u i, koliko su je noge nosile, strugnu niz rijeku prema selu. ‡ Aha, dr`i ga, dr`i ga! ‡ podrugqivo povika za wim To{o. ^i~a Tri{o je vidio iz mlina zavr{etak te velike borbe, a kad je jo{ prepoznao i svog To{u, sko~io je od radosti kao jarac, bacio uvis bra{wavu kapu i povikao:


Prona|i mesta u pri~i iz kojih se vidi da su ma~ak To{a, pas [arov i ~i~a Tri{a prijateqi i objasni ih. Koji su glavni likovi u ovoj pri~i? Koji su sporedni likovi u ovoj pri~i? ‡ Ovamo, To{o, stara hajdu~ino, da te tvoj ~i~a zagrli! Ovamo i toga hrabrog [arova, koji je protjerao kradqivca @u}u! Ehej, bilo je tu zagrqaja da se od wih naherio mlin, pa suza radosnica da se orosila ~itava ledina pred mlinom, bilo je uzdaha da su {umjele sve okolne vrbe i jele i toliko pri~awa da o tome i danas brbqaju svrake i vrapci. (Odlomak iz kwige Do`ivqaji ma~ka To{e)

Odredi mesto radwe ove pri~e. Koje je vreme radwe u ovoj pri~i? (Zapazi neke detaqe koji }e ti pomo}i da otkrije{ vreme doga|awa; npr. po re~ima „[arov pomirisa neki trag u kukuruzima“ mo`e se zakqu~iti da je godi{we doba u kojem se de{ava radwa leto. Zna~i, vreme radwe u ovoj pri~i je: leto). Opi{i borbu psa @u}e sa psom [arovom.

raspaliti ‡ ovde zna~i: po~eti ne{to brzo, energi~no raditi klanac ‡ uzani prolaz izme|u planina ko~operiti se ‡ praviti se va`an

Po ~emu se vidi da je pas @u}a hvalisav? [ta ukazuje na to da je la`qiv? Svaki lik iz pri~e ima neke osobine. Te osobine vide se iz wegovog pona{awa.

jakako ‡ naravno, dabome nakostre{iti se ‡ naje`iti se poruga ‡ ovde ozna~ava nekog ko je postao ruglo i sramota pra{iti ‡ dizati pra{inu

Prepri~aj ovu pri~u po slede}em planu: 1. ^itawe tragova `ivotiwa 2. @u}a se hvali{e 3. @u}a i [arov se bore 4. Susret prijateqa.

strugnuti ‡ pobe}i, brzo otr~ati naheriti se ‡ nakriviti se ledina ‡ neobra|ena zemqa

glavni lik, sporedni lik, osobine lika, mesto radwe, vreme radwe, prepri~avawe 9


Radomir Putnikovi}

Nilski kow i antilopa

Bio neki nilski kow koji je mislio da je lep, jak i, uop{te, zgodan momak. Jednom, kad je mislio da ga niko ne gleda, zagazi u baru pokraj reke i zagleda se u svoj lik u vodi. „Nije da se hvalim, ali ba{ sam lep de~ko!“, re~e samom sebi. „Imam usta puna zdravih, jakih zuba kao u kowa. Moje o~i su pitome i qupke kao u `abe. Glas mi je zvu~an, podse}a na sviwsko groktawe. Noge su mi stabilne i sna`ne kao u slona. Kada hodam zemqa podrhtava poda mnom. Ko jo{ mo`e da se pohvali da ima najlep{e {to imaju kow, `aba, sviwa i slon?!“ Jedna antilopa, koja je do{la na obalu reke da se napije vode, ~ula je {ta je nilski kow rekao o sebi. Ona mu se pribli`i i re~e: „Ti si mo`da lep kao nilski kow i verovatno simpati~an drugim nilskim kowima. Me|utim, ja mislim da nije mnogo va`no kako neko izgleda.

10

Va`nije je biti dobar i qubazan prema drugima, {to se za tebe ne mo`e re}i. Obi~no se bez druga {eta{ obalom reke i govori{ sam sa sobom. Mo`e{ li mi re}i koliko prijateqa ima{?!“ Nilski kow je mislio ko mu je prijateq. Mo`da majmun? No, priseti se da je jednom upla{io majmuna. Mo`da mu je slon prijateq? Wemu je neu~tivo okrenuo le|a. A mo`da bi `aba mogla da bude wegov prijateq? Ovde se sa `aqewem priseti da je `abu pre nekoliko dana prigwe~io. Nilski kow je mislio i mislio i izme|u svih `ivotiwa nije mogao da na|e ni jednu koja mu je bila prijateq.


Nilski kow se zastide zbog ovoga. Skromna i dobronamerna, antilopa je stajala pred wim i ~ekala odgovor. Izgledala je veoma qupko. „Zna{ {ta?“, re~e antilopa naposletku. „Ja }u da budem tvoj prijateq. Me|utim, `elim da za mene u~ini{ jednu malenkost. Molim te da vi{e ne ska~e{ u vodu kad ide{ da se kupa{.“ Nilski kow je bio veoma zadovoqan {to }e antilopa da bude wegov prijateq. Da bi joj pokazao kako mo`e da bude pa`qiv, zakora~io je veoma polako u reku. Ni jedna jedina kapqica tom prilikom nije poprskala antilopu. Prijateqe sti~emo pa`wom i qubazno{}u. Koji su glavni likovi ove basne? Prona|i i navedi re~i kojima se opisuje izgled nilskog kowa. Prona|i i objasni re~enice u kojima se govori kakva je i kako izgleda antilopa. Za{to nilski kow nije imao prijateqe? [ta je antilopa predlo`ila nilskom kowu? Zbog ~ega je nilski kow bio zadovoqan? Kako je to pokazao? Objasni zbog ~ega je ova pri~a basna. Ko je napisao ovu basnu?

Objasni {ta zna~i re~enica: Prijateqe sti~emo pa`wom i qubazno{}u. [ta misli{, ~ime jo{ sti~emo prijateqe? Prona|i re~i koje ozna~avaju prijateqstvo: nesebi~nost, drugarstvo, pa`wa, dobrota, istina, la`, tolerancija, hrabrost, pravda, qubav, mr`wa, saose}awe, po{tovawe, ponos.

basna, glavni lik 11


Narodne poslovice o prijateqstvu Kad led po~ne da puca, zna}e{ ko ti je prijateq. (eskimska poslovica) Ni u {ali ne treba vre|ati prijateqa. (latinska poslovica)

Nema zime dok ne padne iwe, ni prole}a dok sunce ne sine, ni radosti dok ne deli{ s kime. (srpska poslovica)

Prijateq se u nevoqi poznaje. (srpska poslovica)

Prijateqi se ne vuku za nos, ve} jedan drugome ~uvaju ponos. (srpska poslovica)

Prijateqstvo je kao biqka: ako je ne neguje{ ‥ uvenu}e. (srpska poslovica)

Poslovica je kratka i mudra narodna izreka o `ivotu. Objasni zna~ewe srpske poslovice koja je ispisana na saksiji.

Smisli jednu poslovicu o prijateqstvu.

Prona|i dva lista sa poslovicama koje imaju sli~no zna~ewe. [ta zna~i izraz ~uvati nekome ponos? [ta zna~i izraz vu}i nekoga za nos? 12

narodna poslovica


Limunada s medom Recept za dve osobe

Za pripremu ove limunade potrebne su:

1.

2.

3.

4.

• 2 ka{ike meda • 1 limun • 2 ~a{e vode 1. Limun iseci napola. (Neka ti neko stariji pomogne!) Iscedi iz wega sok. 2. Sipaj sok u mawi bokal i dodaj med. Dobro prome{aj, sve dok se med i sok ne sjedine. 3. Sipaj u bokal vodu i dobro prome{aj. 4. Limunada s medom se lako i brzo pravi. Pripremi je i popij zajedno sa svojim drugom.

Napi{i u svesci jo{ jedan recept i nacrtaj sve ono {to ti je bilo potrebno za pripremu. 13


SETI SE {ta smo nau~ili‌ Basne su pri~e u kojima `ivotiwe govore i pona{aju se kao qudi.

PESME Dobri prijateqi, Jovan Jovanovi} Zmaj Tajna, Miroslav Anti} Ogovarawe, Toma Slavkovi}

BASNE Lav i mi{, @an Lafonten Nilski kow i antilopa, Radomir Putnikovi}

Poslovice su kratke i mudre narodne izreke o `ivotu.

Podse}amo se GLAVNI LIK u pri~i

VREME RADWE u pri~i

MESTO RADWE u pri~i 14

OSOBINE LIKA vide se iz wegovog pona{awa


SADR@AJ MOJE DRU[TVO I JA ................................................................................3 Dobri prijateqi, Jovan Jovanovi} Zmaj ..................................................4 Tajna, Miroslav Anti} ...............................................................................5 Ogovarawe, Toma Slavkovi}......................................................................6 Lav i mi{, @an Lafonten .........................................................................7 Do`ivqaji ma~ka To{e, Branko ]opi}....................................................8 Nilski kow i antilopa, Radomir Putnikovi}......................................10 Narodne poslovice o prijateqstvu........................................................12 Limunada s medom .....................................................................................13 Seti se {ta smo nau~ili… ......................................................................14 [TA OSE]AM, [TA OSE]A[ ...............................................................15 Mrak, Jovan Jovanovi} Zmaj.....................................................................16 Prkosna kru{ka, Nikola Jeremi}...........................................................17 Zagonetke....................................................................................................18 Inat, Zlata Vida~ek.................................................................................19 Hvala, Jovan Jovanovi} Zmaj ...................................................................20 Pas i wegova senka, Dositej Obradovi}................................................21 Ej kako bih, Dragomir \or|evi} .............................................................22 [arenorepa, Grozdana Oluji}.................................................................23 ^uo sam, Dobrica Eri} .............................................................................26 Zabrinuti roditeqi, Andra Frani~evi} ..............................................27 Seti se {ta smo nau~ili… ......................................................................28 KO DOBRO ^INI, DOBRIM MU SE VRA]A .........................................29 Pardon, Dragan Luki} ...............................................................................30 Lija i `dral, ruska narodna basna ........................................................31 Lakomi me~i}i, ma|arska narodna pri~a .............................................33 Dva jarca, Du{ko Trifunovi}..................................................................35 Marko Kraqevi} i orao, narodna pesma ...............................................36 Mah i [ebestova, Milo{ Macourek ......................................................38 Seti se {ta smo nau~ili… ......................................................................42

99


SLIKARKA ZIMA .....................................................................................43 Nestrpqewe, Rusomir Arsi} ..................................................................44 Lisica i gavran, narodna basna..............................................................45 Zna on unapred, Gvido Tartaqa ..............................................................46 Pera kao doktor, Jovan Jovanovi} Zmaj .................................................48 Slikarka zima, Desanka Maksimovi} ....................................................49 Stara slika na zidu, Dragan Luki} ........................................................51 Bolesnik na tri sprata, Branko ]opi}..................................................54 Jednoga dana, Qubivoje R{umovi}..........................................................55 Seti se {ta smo nau~ili‌ ......................................................................56 PORODI^NO STABLO .............................................................................57 Majka Jovu u ru`i rodila, narodna pesma ............................................58 Laurina tajna, Odri Korn ........................................................................59 Protestna pesma, Vladimir Andri} ......................................................60 Sveti Sava i otac i mati sa malim detetom, narodna pri~a.............61 Sedam prutova, narodna pripovetka......................................................62 Strip...........................................................................................................63 Medved i devoj~ica, ruska narodna pri~a............................................64 Najlep{a re~, Mira Ale~kovi}...............................................................65 Pesma za mamine o~i, Mira Ale~kovi} .................................................65 Eno gde leti cvet, Feliks Salten .........................................................66 Lepo je sve {to je malo, Du{ko Radovi}................................................67 Dva pisma, Aleksandar Popovi ...................................................................68 Seti se {ta smo nau~ili‌ ......................................................................70

100


KAKO SE RASTE .......................................................................................71 Visibaba i razvigor, Branko ]opi} .......................................................72 Sme{no ~udo, {aqiva narodna pesma...................................................73 Poziv na kreketawe, Andra Frani~evi}...............................................74 Lopov, Dimitar Inkiov ............................................................................75 Zec na spavawu, {aqiva narodna pri~a ...............................................77 Prole}no jutro u {umi, Mom~ilo Te{i}................................................78 [kola, Dragan Luki} ................................................................................79 Tri krojaa, engleska narodna pria .............................................................80 Ja sam bio sre}no dete, Dragomir \or|evi} ........................................81 Bik i zec, narodna basna .........................................................................82 Tri brata, Bra}a Grim .............................................................................83 Kad po~ne ki{a da pada, Stevan Rai~kovi} .........................................86 Vrabac i laste, Lav Tolstoj ....................................................................87 Seti se {ta smo nau~ili‌ ......................................................................88 LETWE PUSTOLOVINE...........................................................................89 arolija, Ivica Vanja Rori .............................................................................90 Iz enciklopedije .............................................................................................91 Prgav momak, Vlada Stojiljkovi...................................................................92 Kow i magare, prema Dositeju Obradovi}u ...........................................93 Staro lijino lukavstvo, narodna pri~a ................................................94 Patak i `abe, Jovan Jovanovi} Zmaj ......................................................95 Daj mi krila jedan krug, Vladimir Andri .......................................................96 Seti se {ta smo nau~ili‌ ......................................................................97 SADR@AJ...................................................................................................99 INDEKS AUTORA....................................................................................103

101


INDEKS AUTORA

Ale~kovi}, Mira 65 Andri}, Vladimir 60, 96 Anti}, Miroslav 5 Arsi}, Rusomir 44 Bra}a Grim 83 Vida~ek, Zlata 19 \or|evi}, Dragomir 22, 81 Eri}, Dobrica 26 Inkiov, Dimitar 75 Jeremi}, Nikola 17 Jovanovi}, Jovan Zmaj 4, 16, 20, 48, 95 Korn, Odri 59 Lafonten, @an 7 Luki}, Dragan 30, 51, 79 Maksimovi}, Desanka 49 Macourek, Milo{ 38 Obradovi}, Dositej 21

102

Oluji}, Grozdana 23 Popovi}, Aleksandar 68 Putnikovi}, Radomir 10 Radovi}, Du{an 67 Rai~kovi}, Stevan 86 Rori}, Ivica Vawa 90 R{umovi}, Qubivoje 55 Salten, Feliks 66 Slavkovi}, Toma 6 Stojiqkovi}, Vlada 92 Tartaqa, Gvido 46 Te{i}, Mom~ilo 78 Tolstoj, Lav 87 Trifunovi}, Du{ko 35 ]opi}, Branko 8, 54, 72 Frani~evi}, Andra 27, 74


^ITANKA za drugi razred osnovne {kole prvo izdawe Autori

Ilustrovao Re~nik izradila Recenzenti

dr Simeon Marinkovi} mr Qiqana Marinkovi} Slavica Markovi} Danijel Savovi} Violeta Babi} prof. dr @ivojin Stanoj~i}, Filolo{ki fakultet u Beogradu Branka Popovi}, u~iteqica, O[ „Veqko Dugo{evi}“ u Beogradu An|elka Ru`i}, profesor

Lektor

Violeta Babi}

Grafi~ki urednici

Du{an Pavli} Neda Doki}

Tipografsko oblikovawe Priprema za {tampu Izdava~

Slobodan Miladinov Neboj{a Miti} Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

Urednik Za izdava~a

Violeta Babi} Dejan Begovi}

[tampa Tira` Copyright

Ÿ Kreativni centar, 2011

103

Profile for Kreativni centar

Čitanka 2 -radni udžbenik  

Čitanka 2 -radni udžbenik