Page 1

1


Vodi~

zadatak seti se {ta smo nau~ili glumimo pi{emo u svesci gramatika kwi`evnost govorna ve`ba re{avamo istra`ujemo ispri~aj i napi{i u svesci re~nik kqu~ne re~i zadatak u radnoj svesci

2


1

SVAKO IMA GOVOR SVOJ Za{to }uran pu}puri~e, Za{to vo~i} ri~e, Za{to guska ga~e, A magarac wa~e? Za{to maca ka`e ‡ mau, Za{to kuca veli ‡ vau? Svako ima govor svoj, Kao i ti, mili moj. Milica Bingulac


Slobodan Lazi}

TRI SUSRETA Kraj vode susretoh pa~e i pa~e pozdravih ja. Rekoh mu: „Dobar dan, pa~e!“ A pa~e meni: „Kva-kva!“

Dobar dan, pa~e!

Kva-kva!

Na mostu susretoh pile, `uto kô pili}i svi. Rekoh mu: „Dobar dan, pile!“ A pile meni: „Pi-pi!“ Pred ku}om susretoh {tene, na wemu `aketi} plav. Rekoh mu: „Dobar dan, {tene!“ A {tene meni: „Av-av!“ `aketi} de~ji kaputi}

Koga je sve de~ak pozdravio u ovoj pesmi? Kako se pozdravqamo ujutru, a kako uve~e? Kako pozdravqamo odrasle, a kako vr{wake? Za{to je lepo da se pozdravqamo?

4

Dobar dan, {tene! Dobar dan, pile! Av-av! Pi-pi!

Koje re~i nedostaju u ostalim re~enicama? Ma~ka mau~e mau, mau. @aba ... kre, kre.

Krava ... mu, mu.

Guska ... ga, ga.

Magarac ... ia, ia.

Koza

Ovca ... be, be.

pesma

... mee, mee.


Vlada Stojiqkovi}

SA MNOM IMA NEKA GRE[KA Sa mnom ima neka gre{ka lice mi se stalno sme{ka he-he Bez razloga i bez veze usta mi se sama keze ho-ho

Prona|i u pesmi re~i koje govore kako sve mo`e da se smeje.

Sme{ka se... Prona|i u pesmi dve re~i koje nisu pravilno napisane. Navedi ispravan oblik tih re~i.

I kad ne}em i kad ho}em moram da se zakiko}em hi-hi Nestrpqiv sam, jedva ~ekam da se malo zacerekam hu-hu

Zamisli pa ispri~aj {ta je sve moglo da zasmeje ovog de~aka.

Postalo je zbiqa stra{no: smejem se kô lud na bra{no ha-ha.

Izgovori ovu re~enicu na vi{e na~ina: veselo

Evo jednog psa.

tu`no

Evo jednog psa.

upla{eno

Evo jednog psa.

keziti se ‡ ceriti se, kreveqiti kikotati se ‡ glasno se smejati cerekati se ‡ smejati se glasno i nepristojno pesma

Re{i zadatke u Radnoj svesci (Zabavna gramatika 1) na strani 41.

5


[aqiva narodna pesma

JA SAM ^UDO VIDEO Pu` se s bikom tu~e, Koza kola vu~e, Mrav brkove su~e, Kow na grani spava, Zec put preorava, Muva tovar nosi, Vuk na putu prosi, Roda `abu slu`i, Mi{ se s ma~kom dru`i.

slovo

^ ^UDO JA SAM ^UDO VIDEO.

re~ re~enica

~udo ‡ ~udna i neobi~na pojava sukati ‡ doterivati, uvijati brkove tovar ‡ teret koji se nosi

Koje bi ~udo ti najvi{e voleo da vidi{? Objasni za{to. Koje ti je ~udo najsme{nije u ovoj pesmi?

6

{aqiva narodna pesma, slovo, re~, re~enica


JO[ NEKA ^UDA Odaberi jednu od ovih slika. Smisli i ispri~aj pri~u o tom ~udnom doga|aju. Smisli i naslov za pri~u.

Re{i zadatke u Radnoj svesci (Zabavna gramatika 1) na strani 42. pri~a, naslov pri~e

7


Semjon Kogan

KAKO SE KO ZOVE Upitala deca `drebe: „Za{to tebe zovu Vetri}?“ „Ja brzo tr~im. Kao vetar.“ „A za{to se ti zove{ Nosiqa?“, obratila se deca koko{ki. „Ja nosim jaja.“ „A za{to su tebe nazvali Pevac?“, pitala deca petla. „Ja glasno pevam i svojim kukurikawem vas budim u zoru.“ „A tebe, magar~e, za{to Tvrdoglavi?“ „Ne}u da ka`em!“, odgovori magarac i udari kopitima o zemqu. Za{to magarac nije hteo da odgovori na pitawe? Prona|i u tekstu re~enice koje na kraju imaju ta~ku.Prona|i re~enicu koja na kraju ima uzvi~nik. Prona|i u tekstu one re~enice kojima se postavqa pitawe. [ta se nalazi na kraju tih re~enica?

Postavi po jedno pitawe svakoj `ivotiwi sa slike. Neka tvoj par iz klupe smisli odgovor. pri~a, re~enice

8


Vlada Stojiqkovi}

MNOGO ZVUKOVA Kad sko~i pas na tas ~uje se

Kad padne zvrk na {mrk ~uje se

Kad padne kum na drum ~uje se

Kad lupi kup u }up ~uje se

Kad stigne xip u [tip ~uje se

Kad padne brus u |us ~uje se

Koji se zvuci ~uju u ovoj pesmi? tas ‡ metalni deo vage u obliku tawira na kojem stoje tegovi i roba koja se meri zvrk ‡ de~ja igra~ka koja se obr}e, ~igra {mrk ‡ gumeno crevo kojim se pod pritiskom izbacuje voda u mlazevima kup ‡ velika metalna ~a{a brus ‡ kamena alatka za bru{ewe, o{trewe i gla~awe

Izgovaraj vi{e puta glasno. Nastavi niz. S

SA

SO

SU

SE

SI

Z

ZA

ZO

ZU

ZE

ZI

[

[A

[O

[U

[E

[I

@

@A

@O

@U

@E

@I

C

...

...

...

...

...

pesma, zvuci u pesmi

9


Miroslav Anti}

ZAVRZLAMA Zamislite, deco, jao! Rep u mleko mi{u pao. A on jadan nije znao, pa ga skoro progutao. Sve misle}i za svoj rep: „Gle rezanac, {to je lep!“ zavrzlama ‡ zbrka, zabuna

[ta to mi{ nije znao?

Za{to je od svog repa mi{ pomislio da je rezanac?

Smisli druga~iji naslov za ovu pesmu.

Koje se re~i iz pesme kriju iza sira?

REZ

ANA

MI[ C

MLEKO

pesma, naslov

10

REP


RAZGOVOR NA SANKAWU

Pogledaj pa`qivo ove slike. S parom iz klupe smisli i odglumi razgovor koji se vodio izme|u devoj~ica na sankawu. Trudite se da va{ razgovor prati slike. pri~a u slikama Re{i zadatke u Radnoj svesci (Zabavna gramatika 1) na strani 43.

11


SETI SE {ta smo nau~ili... • Poka`i SLOVO. • Poka`i RE^. • Poka`i RE^ENICU.

Na kraju re~enice mo`e da stoji:

ta~ka . upitnik ? uzvi~nik ! Sledi peta provera znawa.

12


SADR@AJ Uputstvo Svako ima govor svoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Tri susreta, Slobodan Lazi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Sa mnom ima neka gre{ka, Vlada Stojiqkovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Ja sam ~udo video, {aqiva narodna pesma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Jo{ neka ~uda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Kako se ko zove, Semjon Kogan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Mnogo zvukova, Vlada Stojiqkovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Zavrzlama, Miroslav Anti} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Razgovor na sankawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Seti se {ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Zima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Pada sneg, Petar Stoki} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Pas i ku}a, narodna pri~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Prvi sneg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Vo}na salata (recept za dve osobe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Sanke, Gvido Tartaqa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Od slova do re~enice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Petao i boje, narodna pri~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Zimske TV vesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Bajka o labudu, Desanka Maksimovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22‡23 Seti se {ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Drugarstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 [aputawe, Dragan Luki} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Telefonski razgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Brodi}, Vladimir Sutejev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28‡29 Car i skitnica, Laza Lazi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30‡31 En den dore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Re~enice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Golub i p~ela, narodna pri~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Izaberi dru{tvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Lav i mi{, po Ezopu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Dva druga, Lav Tolstoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Seti se {ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

99


Prole}e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Qubi~ica, Stanko Rakita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Prole}e, Voja Cari} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Veliko slovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Ki{a, Dragomir \or|evi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Prvi leptir, Mom~ilo Te{i} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Potvrdne i odri~ne re~enice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Koza i sedam jari}a, narodna pri~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46‡47 Slikovnica, Mom~ilo Te{i} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Kad prole}e do|e, Bo`idar Timotijevi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Seti se {ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Lepo pona{awe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Lepo‡ru`no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Gozba, Miroslav Anti} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Vetar seja~, Mira Ale~kovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Re~i sa sli~nim zna~ewem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Radoznali susedi, narodna pri~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Dve koze, Dositej Obradovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Tu`ibaba, Du{an Radovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58‡59 Seti se {ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Moja ku}ica ‡ moja slobodica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Srce, Dragan Luki} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Baka, Desanka Maksimovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Nigde reda nigde mira, Dragomir \or|evi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Re~i sa suprotnim zna~ewem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 ^eda i sneg, Mom~ilo Te{i} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Malo slovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Pile, Kornej ^ukovski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68‡69 Mati, Jovan Jovanovi} Zmaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Slavujak, narodna pesma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Re~nik o ku}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Iz de~je enciklopedije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Seti se {ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

[ta ko radi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 ^udo, Budimir Ne{i} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Lisica i mi{, narodna pri~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Apoteka, Bogdan Popovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

100


[ta ko radi u dosadi, Bo`idar Timotijevi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Hleb, Vladimir Andri} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Crtanka, Stevan Rai~kovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Seti se {ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

Leto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Stoji, stoji jer se boji, Jovanka Hrva}anin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Hvalisavi ze~evi, Desanka Maksimovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Senica i drvo, Petar Stoki} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Prvi dan u {koli, Branko ]opi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Princeza na zrnu gra{ka, Hans Kristijan Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Sun~ev pjeva~, Branko ]opi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88‡90 Uspavanke i prazni~ne pesme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Divno ~udo, jevrejska narodna pesma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92‡93 Igra, Arsen Dikli} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Pa~ja {kola, Jovan Jovanovi} Zmaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Seti se {ta smo nau~ili tokom ove godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96‡97 Indeks autora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

101


INDEKS AUTORA Ale~kovi}, Mira 54 Andersen, Hans Kristijan 87 Andri}, Vladimir 80 Anti}, Miroslav 10, 53 Bingulac, Milica 3 Brajkovi}, Dragomir 25 Dikli}, Arsen 94 \or|evi}, Dragomir 43, 64 Jovanovi}, Jovan Zmaj 70, 95 Kogan, Semjon 8 Lazi}, Slobodan 4, 30 Luki}, Dragan 26, 62 Maksimovi}, Desanka 22, 63, 84 Ne{i}, Budimir 76 Obradovi}, Dositej 57 Popovi}, Bogdan 78 Radovi}, Du{an 58 Rai~kovi}, Stevan 81 Rakita, Stanko 40 Stojiqkovi}, Vlada 5, 9 Stoki}, Petar 14, 85 Sutejev, Vladimir 28 Tartaqa, Gvido 18 Te{i}, Mom~ilo 44, 48, 66 Timotijevi}, Bo`idar 49, 79 Tolstoj, Lav 37 ]opi}, Branko 86, 88 Hrva}anin, Jovanka 83 Cari}, Voja 41 ^ukovski, Kornej 68

102


^ITANKA

za prvi razred osnovne {kole ~etvrto izdawe Autori Ilustrovao Re~nik izradila Recenzenti

dr Simeon Marinkovi} Slavica Markovi} Tihomir ^elanovi} Violeta Babi} prof. dr @ivojin Stanoj~i}, Filolo{ki fakultet u Beogradu Jelena Gojak, u~iteqica, O[ „Veqko Dugo{evi}“ u Beogradu mr Sla|ana Ili}

Lektor

Violeta Babi}

Grafi~ko oblikovawe

Du{an Pavli} Neda Doki}

Tipografsko oblikovawe Priprema za {tampu Izdava~

Slobodan Miladinov Neboj{a Miti} Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

Urednik Za izdava~a [tampa Tira` Copyright

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:821-82-028.31(075.2)

mr Qiqana Marinkovi}

ЧИТАНКА 1 : за први разред основне школе / [[приредили] Симеон Маринковић, Славица Марковић ; илустровао Тихомир Челановић ; речник израдила Виолета Бабић]. - 4. изд. Београд : Креативни центар, 2013 (Београд : Публикум). - 103 стр. : илустр. ; 22 x 24 cm. (Креативна школа)

Publikum

Тираж 2.000. - Регистар.

2.000

ISBN 978-86-7781-860-9 1. Маринковић, Симеон, 1941 [приређивач, сакупљач]

Violeta Babi}

Ÿ Kreativni centar, 2014

COBISS.SR-ID 207694604

Министар просвете Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника у оквиру уџбеничког комплета за предмет српски језик у првом разреду основне школе решењем број 650-02-00164/2008-06 од 5. 6. 2008. године.


www.kreativnicentar.rs

Čitanka za prvi razred osnovne škole  
Čitanka za prvi razred osnovne škole