Page 1


Folvil, simpati~an i `ivopisan gradi} na jugu Francuske, stiglo je prole}e. @ilber je iza{ao na ulicu i udahnuo punim plu}ima. Drve}e mimoze ve} je bilo potpuno prekriveno `utim grozdovima cve}a, sve je mirisalo, a u daqini, na horizontu, videla se svetloplava linija. S tog mesta more ne mo`e uvek da se vidi – zimi su ki{e ~este, a gusti oblaci potpuno prekriju okolna brda. Tada je vazduh te`ak i vla`an i neka se tuga uvu~e qudima u kosti. 4


Ali zato, kad prole}e grane i kad pukne vidik sa glavnog gradskog trga, sve `ivo izmili napoqe da u`iva u lepoti pejza`a. Na kaldrmi tada odzvawaju koraci, a `amor ispuni sav prostor ome|en najve}om gradskom crkvom sa dva visoka zvonika, ponosom i dikom svih Folvilovaca, malom gradskom ve}nicom s prastarom kamenom fasadom i glavom lava iznad masivnih drvenih vrata okovanih gvo`|em i sa velikim crnim zvekirom, prodavnicom madam Miwon i Gasparovom pekarom, iz koje se uvek {iri neodoqiv miris hleba i kroasana. 5


@ilber je zastao kod te{ke kamene ~esme na sredini i okrenuo se ka jedinom delu trga gde nije bilo gra|evina, ve} samo jedna kamena klupa i prastara ~vornovata maslina. Odatle je pogled bio najlep{i i kotrqao se preko crvenih krovova malih ku}a, niskog drve}a, vijugavih uli~ica i kamenih svodova, da bi se odbio od mnogobrojnih brda pro{aranih masliwacima i pokojim limunovim drvetom. A onde, iza posledweg brda, daleko, daleko, {}u}urila se ravnica do mora.

6


^AJNIK @ILBEROVOG PRADEDE prvo izdawe

Autor

Gordana Zdjelar

Ilustrator

Boris Kuzmanovi}

Likovni urednik Urednik Lektor

Jelena Reqi}

Sla|ana Ili}

Violeta Babi}

Izdaje Креативни центар Београд, Градиштанска 8 Tel.: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs e-mail: info@kreativnicentar.rs

Za izdava~a [tampa

mr Qiqana Marinkovi}

Grafiprof, Beograd

Tira` 2.000 Copyright © Kreativni centar 2009

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 821.163.41-93-32 ЗДЈЕЛАР, Гордана, 1970 Чајник Жилберовог прадеде / Гордана Здјелар ; [илустратор Борис Кузмановић]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2009 (Београд: Грaфипроф). - 51 стр. : илустр. ; 26 cm Тираж 2.000. ISBN 978-86-7781-687-2 COBISS.SR-ID 157025036


Чајник Жилберовог прадеде | Гордана Здјелар  

Упознајте Жилбера, главног јунака ове сликовнице, који ужива у прављењу најлепших чајника за становнике француског градића Фолвила. Међутим,...

Чајник Жилберовог прадеде | Гордана Здјелар  

Упознајте Жилбера, главног јунака ове сликовнице, који ужива у прављењу најлепших чајника за становнике француског градића Фолвила. Међутим,...