Page 5

botanika.qxp

04-Jun-08

11:57

Page 5

ZELENO CARSTVO Carstvo biqaka ispuwava gotovo svaki pedaq naše planete – gde god ima svetlosti, vazduha i vode, od najviših i najhladnijih planinskih vrhova do vrelih pustiwa. Deo tog carstva su neka od najstarijih i najve}ih bi}a na planeti. To carstvo nas hrani i kao za~in poboq{ava ukus na{e hrane. Ponekad nas i le~i, poma`e nam da se ogrejemo, obu~emo, ulepšava naše domove, bašte i parkove. Da nema tog carstva, ne bi bilo ni kwige koju dr`iš u ruci. Mo`da }e{ zato, dok ~ita{ ove redove, po`eleti da se jednog dana posveti{ nauci o biqkama – botanici.

General [erman naziv je za sekvoju iz Kalifornije, staru oko 2.500 godina. Weno stablo visoko je 83 m, a obim osnove je ~ak 33 m. Od tog stabla moglo bi se napraviti 120 ku}a!

Ginko je vrsta drveta koja postoji jo{ od doba dinosaurusa. Ovu biqku nekada su negovali kalu|eri u kineskim manastirima, a sada se gaji u parkovima {irom sveta.

5

Ботаника  

Сазнај: шта је ботаника, ко су били велики ботаничари, који су основни делови биљке, како биљке добијају имена, како се постаје ботаничар....

Ботаника  

Сазнај: шта је ботаника, ко су били велики ботаничари, који су основни делови биљке, како биљке добијају имена, како се постаје ботаничар....