Page 1

УЏБЕНИЦИ ЗА ОНЕ КОЈИ МЕЊАЈУ СВЕТ Највећи и највише награђивани издавач за децу у Србији Више од 25 година у образовном издаваштву, с више стотина објављених уџбеника 6 награда на међународном такмичењу за најбољи европски уџбеник

Члан Европског удружења издавача уџбеника од 2006

НОВИ УЏБЕНИЦИ ПО НОВОМ ПРОГРАМУ ЗА ПETИ РАЗРЕД Креативни центар припрема нове уџбенике за пети разред основне школе према новим програмима наставе и учења за школску 2018/2019. годину. Нови програми засновани су на општим циљевима и исходима образовања и васпитања, оријентисани су ка овладавању функционалним знањима, ставовима и вештинама код ученика и усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје.

НОВИ ПЛАНОВИ И ПРИПРЕМЕ У складу с новим програмом за пети разред припремамо детаљно разрађене наставне припреме са уграђеним образовним стандардима и годишње и месечне оперативне планове. Нове припреме моћи ћете да преузмете најкасније до краја ове школске године на нашем сајту www.kcskola.rs у делу Приручници и Припреме.


НОВ ПРОГРАМ 2018/2019 Српски језик

Промотивни примерак

СРПСКИ

У нашој новој Читанци налазе се сви обавезни текстови за обраду предвиђени новим наставним планом и програмом. Уз сваки текст дати су задаци различитих нивоа тежине. Уџбеник Српски језик усклађен је с новим програмом и радног је карактера. Уз сваку лекцију дати су задаци за увежбавање и утврђивање градива, као и други облици занимљивог и креативног учења (укрштенице, ребуси и др.). Уз уџбеник наставник добија 11 контролних вежби за проверу знања ученика.

МАТЕМА за пети

ТИКА

разред

основне

школе

ед основне

школе

МАТЕМАТИКА

МАТЕМАТ

B

0

за пети разр

154 000 154 010

0 10

154 001 154 020

1 20

154 002

Уџбеник

Збирка задатака за пети разред основне школе

Уџбеник

школе

ИКА

Збирка задатака за пети разред основне

А

154 067

1

2

2

O

67

5

a

2,8 3

) (

a c b + d+e = a c b f b +d + e f

(

4

a c b + d+e = a c f b +d + e f

(

) (

)

Уџбеник за пети разред основне школе

ЧИТАНКА не школе

за пети разред основ

5

5

Уџбеник и збирка задатака у потпуности су прилагођени захтевима новог програма наставе и учења, а при томе је задржан исти концепт. Наставне теме предвиђене програмом чине поглавља уџбеника, а поднаслови су називи методских јединица које представљају обраду нових садржаја праћену задацима за вежбање. Збирка садржи велики број задатака за вежбање и самосталан рад.

)

5

Промотивни примерак

БИОЛОГИЈА

БИОЛОГИЈА

Географија Промотивни примерак

ГЕОГРАФИЈА ГЕОГРАФИЈА

Уџбеник за пети разред основне школе

5

Биологија

Уџбеник је настао као резултат новог приступа у изучавању биологије. Логички повезано градиво даје чврсту структуру и добру основу за остваривање исхода наставе, као и за корелацију с другим предметима. Веома користан је и потпуно нов додатак Упознај се, који подстиче радозналост и дискретно уводи ученике у нову лекцију. Предлози за 17 вежби доприносе бољем разумевању тема, стицању вештина практичног рада и самосталном извођењу закључака. На крају сваког поглавља дата је систематизација градива у виду прегледних шема које омогућавају лако обнављање обимнијег садржаја. Уџбеник за пети разред основне

Уџбеник има осам тематских целина у оквиру којих су обрађени садржаји који воде остварењу исхода предвиђених новим програмом наставе и учења. Квалитетне фотографије, илустрације и карте, шематски прикази, географске занимљивости, прегледи градива и провере знања функционално допуњавају основни текст и значајно доприносе реализацији предвиђених исхода.

ЈЕЗИК

Математика

Промотивни примерак

МАТЕМАТИКА

пример ивнина школаак Промот Креатив

школе

5

МУЗИЧКА Музичка култура МУЗИЧКА КУЛТУРА за пети разред основне школе

за пети разред основне школе

КУЛТУРА

5

Уџбеник је подељен на седам тематских целина посвећених музичком стваралаштву и у потпуности је прилагођен захтевима новог програма наставе и учења. Излагања о композиторима и њиховим делима пропраћена су аудио и видео материјалом који чине позната дела у интерпретацији најзначајнијих оркестара, диригената, солистичких и камерних извођача, а којем се може приступити преко сајта Креативног центра. и прим а отивн школерак Пром тивна Креа

Ликовна култура

Уџбеник је подељен на пет тематских целина: Ритам, Линија, Облик, Визуелно споразумевање и Уметничко наслеђе. Садржаји су прилагођени захтевима новог наставног плана и програма и додатно обогаћени разноврсним примерима и прилозима који ученицима помажу да се упознају са стваралаштвом познатих уметника. Уз обрађене теме понуђени су и бројни предлози за рад уз примену различитих ликовних техника и материјала.

ЛИКОкуВлтНурAа Уџбеник за пети

разред основне

школе

5


ЕЛЕКТРОНСКИ МАТЕРИЈАЛ КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА Као одговор на захтеве Министарства просвете за развојем дигиталних уџбеника, као и на чињеницу да Закон о уџбеницима из 2015. године прописује да сваки уџбеник мора имати и додатни интерактивни електронски материјал намењен самосталном раду ученика и развоју њихове креативности – Креативни центар је припремио савремене електронске образовне материјале посебно водећи рачуна о потребама ученика и наставника. Поред електронских материјала намењених ученицима, припремамо и адекватне електронске материјале намењене наставницима. ШТА ЈЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ОБРАЗОВНИ МАТЕРИЈАЛ Електронски образовни материјал није само друга форма класичних уџбеника. Реч је о материјалима који су важан додатак традиционалним методама учења и који пружају програме за индивидуално учење и проверу знања у школи и код куће. КОЈЕ СУ ПРЕДНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ МАТЕРИЈАЛА КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА Материјали прате школски план и програм за сваки разред и предмет и садрже 20 разноврсних типова задатака. Сваки задатак се аутоматски прегледа после решавања, чиме наставници и родитељи могу да прате напредак сваког ученика. Наше електронске материјале можете користити на телефону, таблету и компјутеру – подржавају их сви оперативни системи и нема потребе за додатном инсталацијом програма.

ПРОЈЕКАТ РАЗВОЈ ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА Пројекат Развој електронских уџбеника који Креативни центар спроводи у сарадњи са Институтом за психологију смишљен је с намером да се на стручан и квалитетан начин понуде смернице за креирање врхунског електронског материјала који одговара образовним стандардима и сазнајним могућностима деце различитог узраста. Истраживали смо постојеће моделе електронских материјала у европским земљама и дошли смо до значајних сазнања о томе какав би електронски образовни материјал био најбоља допуна постојећим уџбеницима. У току је припрема првих дигиталних материјала чији је пилот-модел представљен на Београдском сајму књига у октобру 2017, где је привукао значајну пажњу публике, а следећа фаза пројекта биће тестирање материјала у школама. Циљ нам је да креирамо нове технолошки савремене електронске материјале, који би на најбољи начин мотивисали ученике за самостални рад. Једино с таквим материјалима можемо ухватити корак с модерним европским образовањем, у којем се електронски материјали успешно користе већ годинама.


Припреми се

за полагање

ног испита!

заврш

. • Обнови градиво знање. а. • Провери своје нивоа). те типове задатак и напредног ући различи г, средњег • Вежбај решавај задатак основно области (421 из различитих крају ове збирке. • Реши задатке ј решења на одговоре – погледа • Провери своје

ол а – основна шк

ПСКИ ЈЕЗИК

СР

+

+

+

+

+

+

Милош Козић

МАТУРУ

+

+

+

ка задатака Збир

Вежбам за МАЛУ МАТУРУ

а задатака за завршни испит Збирк

- -- - - - + + - + - + - + - -+ - + ++ + + - -

У Вежбам за МАЛ

Вежбам за

к СРпСки јези

а) Реља б) Васа в) Јела г) Лујо

1. „Јаблан” 2. „Пилипенда” 3. „Кроз мећаву” 4. „Мртво море” 5. „Покондирена тиква”

орад Рикало Станић ● Мил новић Александра ● Славка Јова Саша Гламочак

УРУ – МАЛУ МАТ Вежбам за

Повежи линијама наслов књижевног дела с књижевним ликом из тог дела. Један наслов је сувишан.

УРУ МАЛУ МАТ

ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ а за завршни испит – основна школ

ХЕМИЈА

Припреми се за полагање • Уради 250 задатака кључних

ог испита!

полагање завршн Припреми се за

из хемије. е школског градива кључних за разумевањ • Уради 250 задатака а. резултате у решењим ). • Провери своје средњи или напредни свог знања (основни, • Одреди ниво задатак. који обухвата тај налази се стандард Уз свако решење е и родитеље: • За наставник

• Провери своје резултате • Одреди ниво свог знања

Перо Јелић

Збирка задатака за завршни и спит – основн а школа

ИСТОРИЈА

завршног испита!

за разумевање школског градива

у решењима.

из историје.

(основни, средњи или напредни).

Из исте едиције ISBN 978-86-529-0490-7

9 788 65 2 9 04 90 7

Из исте едиције

9 788652 904082

је

Из исте едици

Седам збирки из едиције Вежбам за малу матуру помоћи ће ученицима да обнове појмове кључне за разумевање градива, да унапреде знање које треба да понесу из основне школе и да се успешно припреме за полагање мале матуре. Све збирке организоване су на сличан начин. Задаци су распоређени по областима, а у оквиру сваке области подељени су у три нивоа постигнућа: основни, средњи и напредни. На крају сваке збирке налазе се решења свих задатака, одговарајуће шифре стандарда уз решења, као и листа свих стандарда за крај обавезног образовања за дати предмет. Збирке за биологију, физику, хемију, географију и историју садрже по 250 задатака, док су збирке за математику и српски језик обимније – збирка за српски језик обухвата 420 задатака, а за математику 786. Поред тога, у збирци за математику на почетку сваке области налази се кратак подсетник, док се на крају сваке области налазе два теста за проверу усвојености знања.

ИЗДАЊА КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА У ЛЕКТИРИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ан ајб 20 ољу 13. год ини

не ечак сне и из ша е, ог пети има не

Ивана Нешић Зеленбабини дарови

Дејан Алексић Кога се тиче како живе приче и Музика тражи уши

Бранислав Нушић Хајдуци

(избор из прозе)

Избор из народне књижевности

КОНТАКТ Креативни центар, Градиштанска 8, 11120 Београд, тел.: 011 3088 446 За све потребне информације јавите се тиму надлежном за вашу територију: Тим задужен за град Београд Тел.: 011 2440 659, 011 3820 464 e-mail: jelena.banjanin@kreativnicentar.rs Тим задужен за централну Србију и КиМ Тел.: 011 3820 483 e-mail: dragan.nikolic@kreativnicentar.rs

CIP – Каталогизација у публикацији – Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86- 529-0494- 5 COBISS.SR-ID 258501388

Тим задужен за Војводину Тел.: 011 2400 333 e-mail: jelena.markovic@kreativnicentar.rs

www.kcskola.rs www.kreativnicentar.rs www.kcknjizara.rs

Пратите нас на друштвеним мрежама

Udžbenički bilten za peti razred 2018.  
Udžbenički bilten za peti razred 2018.  

Predstavljanje novih udžbenika "Kreativnog centra" po novom programu za peti razred.