Page 1

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ Од I до IV разреда основне школе 2018/2019

НОВО

школа Креативна

цена ћ

ријеви

Димит

450.00 св ес ка ра дн а ра зр ед за пр ви ш ко ле е ос но вн

а ог Азбурка г ђанск ња Јелена

г васпита

2. разред

1. разред

1

АЗБУКА ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА – раднa свескa за први разред основне школе Азбука грађанског васпитања је радна свеска која покрива све програмом предвиђене области и пружа подршку у остваривању очекиваних исхода наставе грађанског васпитања у првом разреду основне школе. Подељена је на тридесет јединица – радионица, а предвиђа и извођење претходно тимски планиране акције. Oмогућава тематско планирање путем повезивања с наставом српског језика и Света око нас. Поред тога што ће значајно подржати ученике и наставнике у реализацији наставе, ова радна свеска допринеће подстицању развоја личности одговорне према својим правима и правима других, личности отворене за договор и сарадњу и спремне да активно учествује у животу школске заједнице, уважавајући принципе и вредности демократског друштва.

3. разред

4. разред

300.00

цена

Велика штета

цена

М писанМим м м И И

Nastavi s pisawem

В Ј З п ш

М М м м И И Т Т О О

300.00

цена

Радне свеске које подржавају извођење радионица на часовима грађанског васпитања у другом, трећем и четвртом разреду. Садржај је организован по тематским јединицама које прате програмски предвиђене радионице. Књиге садрже разноврсне задатке с прецизним и јасним упутствима.

300.00

Н slova vode}i ra~una o debqini linije.

С разред С 1.

Т Т

Е Е Радна свеска за први разред основне школе

О О

Ј Ј цртање и бојење, учење и писање елемената

A AН

С С ма ма мама ЕмамаЕ Nastavi kao {to je zapo~eto.

44

Ј Ј

конципирана је по целинама и обухвата:

штампаних и писаних слова, писање и преписивање разноврсних текстова, вежбање и самостално креирање у завршном делу радне свеске.

цена

650.00


Пројектна настава Додатни материјали

1. разред

цена

450.00

2. разред

цена

3. разред

450.00

цена

4. разред

450.00

цена

450.00

Радне свеске прате теме и садржаје из области: животна средина, природне појаве и промене у животној средини, загађивање животне средине и заштита здравља. Садржаји су обрађени на занимљив начин који подстиче интересовање и пажњу ученика. Обухватају и низ забавних задатака који покрећу машту ученика и додатно их мотивишу за стицање нових знања. Књиге су одличан извор активности и могу да се користе у оквиру пројектне наставе.

1. разред

2. разред

цена

767.00

3. разред

цена

767.00

цена

767.00

4. разред

цена

818.00

Књиге представљају погодан додатни материјал и могу да се користе у оквиру пројектне наставе. Такође садрже велики број активности за креативно коришћење дететовог слободног времена и права су ризница подстицајних и забавних задатака. Иако ове књиге нису уџбеници, задаци који се у њима налазе у великој мери су у корелацији с циљевима и задацима наставе у млађим разредима основне школе. Могу послужити као допуна вежбама на појединим часовима готово свих наставних предмета, као и при ангажовању деце у продуженом боравку.


Српски језик и математика

цена

670.00

3. разред

цена

670.00

670.00

670.00

цена

4. разред

3. 3. разред разред

цена

цена

670.00

ЈЕЗИЧКЕ ШКОЛИЦЕ – Збирке радних листова из језика и књижевности које ученицима помажу да читањем различитих текстова и решавањем задатака овладају вештином коришћења различитих стратегија у освајању нових знања из језика и тумачењу слојева текста.

670.00

2. разред

цена

Додатни материјали

цена

1. разред

2. разред

1. разред

670.00

4.4.разред разред

цена

670.00

МАТЕМАТИЧКЕ СТЕПЕНИЦЕ – Збирке задатака из математике за утврђивање и увежбавање обавезних садржаја из математике. Основна намена ових збирки јесте да дете напредује оним темпом који одговара његовим могућностима, интересовањима и мотивацији.

МАТЕМАТИЧКЕ АВАНТУРЕ

1 и 2 – Намењене су оној деци

која у првом и другом разреду могу да напредују брже и више од осталих ђака. Задаци су погодни за откривање и развијање математичке даровитости и подстицање креативности.

цена цена

768.00

цена

768.00

ДА ЛАКО СХВАТИШ МАТИШ 1 и 2 – Решавањем задатака из ове збирке код деце се подстичу радозналост, моћ расуђивања, логичко размишљање и открива се смисао за математику. Намењена је оној деци која у првом и другом разреду могу више и брже да напредују.

цена

880.00

770.00

 цена

770.00


Контролне вежбе 1. разред

цена

350.00

350.00

цена

3. разред

ЗНАМ

Љиљана Вуковић Сандра Радовановић Александра Стефановић

350.00

цена

350.00

4. разред

Весна Рикало Петар Огризовић

И УМЕМ

КОНТРОЛНE

цена

2. разред

3. разред

4. разред

ЗНАМ

И УМЕМ

1. разред

2. разред

КОНТРОЛНE

BEЖБЕ4

BEЖБЕ 3

MATEMATИK A

И KA M AT EM AT за четврти разред основне школе

за трећи разр

ед основне шко ле

+

+ ЗНАМ

И УМЕМ

www.kreativnicentar.rs

www.kreativnicentar.rs

цена

350.00

цена

350.00

Збирке садрже контролне задатке организоване у две групе. Учитељ има могућност да их користи за проверу знања ученика или за увежбавање пређеног градива. На крају сваког контролног задатка дати су описи којима се прецизно објашњава сваки захтев у задатку, чиме се олакшава праћење напредовања ученика. Контролне вежбе су у складу с важећим наставним планом и програмом сва четири разреда.

цена

350.00

За све потребне информације јавите се тиму надлежном за вашу територију: Тим задужен за град Београд Тел.: 011 2440 659, 011 3820 464 e-mail: jelena.banjanin@kreativnicentar.rs Тим задужен за централну Србију и КиМ Тел.: 011 3820 483 e-mail: dragan.nikolic@kreativnicentar.rs Тим задужен за Војводину Тел.: 011 2400 333 e-mail: jelena.markovic@kreativnicentar.rs

www.kcskola.rs www.kreativnicentar.rs www.kcknjizara.rs CIP – Каталогизација у публикацији – Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86- 529- 0579-9 COBISS.SR-ID 264852748

350.00

Контролне вежбе намењене су провери знања и вештина у областима – језик, читање с разумевањем и писање. Задаци у контролним вежбама усклађени су с наставним планом и програмом. Збирке се састоје од два дела. Први део садржи контролне вежбе (за групу А и групу Б). Други део збирке садржи: табеле са описом знања и вештина који се испитују у одређеној вежби, решења задатака, предложен начин бодовања сваког задатка, као и предложен број бодова потребних за одређену оцену.

КОНТАКТ Креативни центар, Градиштанска 8, 11120 Београд, тел.: 011 3088 446

Пратите нас на друштвеним мрежама

цена

У припреми ЖБЕ КОНТРОЛНЕ ВЕ 1 СВЕТ ОКО НАС

Bilten za dodatne materijale 2018.  
Bilten za dodatne materijale 2018.