Page 1

biblija 40 biblijskih ličnosti

SILVI BOSIJE ALMASTY


Naslov originala: Sylvie Baussier & Almasty BIBLE 40 PERSONNAGES BIBLIQUES BAM!, Bible © 2018 Gallimard Jeunesse, Paris Silvi Bosije & Almasty Biblija. 40 biblijskih ličnosti © Kreativni centar, 2018 Ilustracije Agencija Almasty S francuskog prevela Milica Misailović Urednik Natalija Panić Lektura Ivana Ignjatović Priprema za štampu Tatjana Valjarević Izdavač Kreativni centar, Beograd, Gradištanska 8 tel.: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs e-mail: info@kreativnicentar.rs Za izdavača Mr Ljiljana Marinković, direktorka Štampa Grafostil, Kragujevac Godina štampe 2018 Tiraž 1500 ISBN 978-86-529-0573-7


BIBLIJA 40 biblijskih liÄ?nosti Silvi Bosije & Almasty


PRAOCI, PROROCI, SUDIJE, VLADARI


N

oje, Avram, David, Rahilja … ta imena su nam poznata: sve su to velike ličnosti o kojima se go­ vori u Bibliji.

Pažnju smo posvetili njenom najstarijem delu – Tanahu ili je­ vrejskoj Bibliji, hrišćanskom Starom zavetu, na koji se ukazuje i u Kuranu, islamskoj svetoj knjizi. Reč biblija nastala je od grčke reči koja označava knjige – ovaj dugački spis zapravo je neka vrsta biblioteke! Pisan je na je­ vrejskom i aramejskom jeziku od 1500. godine p. n. e., a do­ punjavan je tokom narednih nekoliko stotina godina. Njegove različite knjige, njih oko četrdeset, donose istoriju jevrejskog naroda i povezanosti tog naroda s Bogom. Bez obzira na to da li verujete u Boga ili ne, u ovoj knjizi pro­ naći ćete podsticaj za maštanje, učenje, postavljanje pitanja. Biblija je osnov judaizma, hrišćanstva i islama, tri monoteističke religije, jer upravo iz nje potiču priče o značajnim ličnostima – praocima i prorocima – koje su u njihovim temeljima. Ona već vekovima nadahnjuje slikare, skulptore i pesnike… Biblijske ličnosti pripadaju celom čovečanstvu. Šta je to zapravo snašlo Jova? Znamo da je Noje preživeo po­ top, ali kako mu je to pošlo za rukom? Zbog čega je Eva, prva žena, prognana iz raja? Ko je bila kraljica od Sabe? U ovoj knjizi pronaći ćete četrdeset portreta ličnosti čiji su životi bili ispunjeni neverovatnim i strašnim avanturama.


1

adam i eva

2

SADRŽAJ

kain

3

avelj

4

noje

5

avram

6

sara

7

lot

8

ismail

9

isak

10

reveka

11

jakov

12

rahilja

13

josif

14

faraon

15

mojsije

16

aron

17

marija

18

isus navin

19

samson

20

gedeon


21

ruta i voz

22 ana

23

26

david

27

solomon

28

31

judita

32

darije i

33

samuilo

kraljica od sabe

jestira

24

29

34

saul

25

golijat

ilija

30

jezavelja

jov

35

isaija

36

jeremija

37

jezekilj

38

danilo

39

osija

40

jona


ADAM I EVA Bog, čije je ime Elohim ili Jahve, stvorio je ceo svet svojom rečju – svetlost, tamu, nebo i vode, Zemlju, zvezde, životinje… Sedmog dana se odmarao. Polja su, me­ đutim, bila gola jer ih niko nije obrađivao. Bog je onda uzeo zemlju, uobličio čoveka i kroz nozdrve mu udahnuo duh životni. Stvorio je vrt Eden, u koji je smestio čo­ veka. Ali je čovek bio sam. Bog je učinio da čovek zapadne u čvrst san, uzeo mu je jedno rebro i od njega napravio ženu – tako je stvorena Eva.

božja reč

Bog je dozvolio čoveku da jede sve voćke koje su rasle u Edenu, sem ploda s drveta znanja dobra i zla. Ako bude jeo to voće, čovek će umreti. genealogija adam – prvi čovek; stvorio ga je Bog

– prva žena, stvorena od Adamovog rebra

eva

kazna

zmija

Zmija je iskušavala Evu i ona je uzela zalogaj zabranjenog voća, pa ga je potom dala i Adamu. Oni su tako spoznali dobro i zlo, shvatili su da su goli i postideli su se.

Eva je krivicu svalila na zmiju rekavši da je ona kriva jer ju je navela na to da pojede zabranjeno voće. Zbog toga je Bog kaznio i zmiju. Osudio ju je da se vuče na stomaku, da jede prašinu i bude neprijatelj ljudima, koji će uvek hteti da je ubiju bez trunke sažaljenja.

kažnjeni ljudi

Zbog svoje neposlušnosti Adam i Eva su proterani iz Edena. Adam je osuđen na to da u znoju svog lica obrađuje zemlju. Eva će, prema odluci Božjoj, decu rađati u mukama.


1 zmija Lukava životinja je nagovorila Evu da proba zabranjeno voće. Prva žena nije mogla da se odupre tom iskušenju jer je bila previše radoznala.

voće Voće koje raste na drvetu znanja izjednačava ljude s Bogom.

izvor

Postanje, glava 1, stihovi 26–31; glava 2, stihovi 7–25; glava 3

nagost Čim su shvatili da su goli, Adam i Eva su se pokrili smokvinim lišćem.

PRVI LJUDI


KAIN Kada su Adam i Eva prognani iz rajskog vrta Edena zbog toga što su jeli plodove s drveta poznanja dobra i zla, njihov se život promenio – Adam je morao naporno da radi kako bi imali šta da jedu, a Eva se po­ rađala u mukama. Njihov prvi sin dobio je ime Kain. On je postao zemljoradnik – ob­ rađivao je zemlju i uzgajao ječam i žito. Jed­ nog dana on i njegov brat Avelj prineli su žrtve Jahveu. Kain je prineo plodove svoje žetve, ali je Bog odbio da primi njegov dar... Adamov i Evin prvenac se veoma naljutio.

ubistvo

Bog je dao prednost Aveljevoj žrtvi zato što je taj mladić prineo najbolje od svega što je imao. Ljubomorni Kain odveo je brata u polje i ubio ga. To je, prema Bibliji, prvi zločin u istoriji čovečanstva.

savez

Lameh je sa Adom dobio Jovila, zaštitnika nomada stočara. S drugom ženom Selom Lameh je imao sina Juvala, zaštitnika muzičara.

porodica

Kain i njegova žena imali su sina Enoha. Enoh je imao sina Gaidada, a on Maleleila. Maleleilov sin je bio Matusal, dok se Matusalov sin zvao Lameh.

genealogija

Adamov i Evin stariji sin Aveljev stariji brat

bekstvo

Kada je Bog upitao Kaina gde je Avelj, Kain je odgovorio pitanjem: „Zar sam ja čuvar brata svojega?“ Bog ga je osudio na progonstvo i na to da stalno bude u bekstvu, ali ga je obeležio znakom koji ga je štitio od napada i ubistva.

Enohov otac Imao je brojno potomstvo


2

izvor

Postanje, glava 4, stihovi 1–24

znak

Bog je Kaina obeležio znakom kako na njega niko ne bi digao ruku dok je u izgnanstvu.

zemlja

Bog je rekao Kainu: „Glas krvi brata tvog viče sa zemlje k meni.“

ječam

Kain je prineo Bogu plodove sa svojih polja.

PRVI UBICA


genealogija

AVELJ Avelj je bio stočar – imao je stado ovaca i koza. Njegov stariji brat Kain obrađivao je zemlju. Jednog dana njih dvojica su Bogu prinela darove – Aveljeva žrtva više se do­ pala Bogu, verovatno zato što je on prineo ono najbolje što je imao: prvine od svog stada. Ljubomorni Kain nije mogao da se pomiri s Božjim izborom. Ne uspevši da savlada bes, odveo je mlađeg brata u polje i ubio ga.

Adamov i Evin mlađi sin Kainov brat

kazna

Adamovo i Evino dete ubio je njegov rođeni brat, koji je dozvolio da ga obuzmu razorna osećanja. Tako se pojavila ljudska tamna strana.

ukraden život

dve žrtve?

Iako je isprva doživljavan kao žrtva neke vrste monstruma, Avelj je, prema savremenim shvatanjima, bio voljeniji sin, a u smrt ga je odveo nedostatak ljubavi koji je u detinjstvu osetio njegov brat.

Ubica je imao veliko potomstvo, a Avelj nije imao na­­sled­nike. Onaj što je počinio strašan zločin nastavio je sa svojim životom, a onaj čija je žrtva primljena umro je zbog naklonosti koja mu je iskazana.

savez

Da li je Bog izabrao Aveljevu žrtvu zbog toga što ju je prineo pastir, a ne ratar koji se nastanio na jednom mestu? Ili zbog toga što je prineta čistog srca?


3

jagnje

Avelj je prineo Jahveu prvine od svog stada, prvorođene mladunce.

božji izbor

Bog je primio Aveljevu žrtvu, a odbio je Kainovu.

pretnja

Kain je preteći prišao mlađem bratu.

izvor

Postanje, glava 4, stihovi 1–14

ŽRTVA BRATOUBISTVA


upoznajte

40 biblijskih ličnosti

– praoce, proroke, vladare…

sadržaj

Za svaku ličnost navedeni su njeni preci i potomci, prijatelji i neprijatelji, ključni događaji u kojima je učestvovala i Božje reči koje se s njom povezuju.

ISBN 978-86-529-0573-7

9 788 65 2 9 05 73 7

Adam i Eva Kain Avelj Noje Avram Sara Lot Ismail Isak Reveka Jakov Rahilja Josif Faraon Mojsije Aron Marija Isus Navin Samson Gedeon

Ruta i Voz Ana Samuilo Saul Golijat David Solomon Kraljica od Sabe Ilija Jezavelja Judita Darije I Jestira Jov Isaija Jeremija Jezekilj Danilo Osija Jona

Biblija. 40 biblijskih ličnosti  

Upoznajte 40 značajnih ličnosti o kojima se govori u Bibliji. Saznajte ko su im roditelji, a ko potomci, ko su im bili prijatelji, a ko nepr...

Biblija. 40 biblijskih ličnosti  

Upoznajte 40 značajnih ličnosti o kojima se govori u Bibliji. Saznajte ko su im roditelji, a ko potomci, ko su im bili prijatelji, a ko nepr...