Page 1


bese dvaput baron lamberto:lamberto

30.10.2008

Be{e dvaput baron Lamberto prvo izdawe Naslov originala Gianni Rodari C’era due volte il barone Lamberto Copyright © 1997, Edizioni EL S.r.l., Trieste Italy Za izdawe na srpskom jeziku © Kreativni centar 2008 Ilustracije Fran~esko Altan (Francesco Altan) Urednik An|elka Ru`i} Lektor Aleksandra Markovi} Priprema za {tampu Qiqana Pavkov Izdava~ Kreativni centar, Beograd, Gradi{tanska 8 tel. 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs e-mail: info@kreativnicentar.rs Za izdava~a mr Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Intergraf MM, Beograd Tira` 3.000 ISBN 978-86-7781-662-9

14:36

Page 2


bese dvaput baron lamberto:lamberto

30.10.2008

14:36

\ani Rodari

Be{e dvaput baron Lamberto ili Tajna ostrva Sveti \ulio S italijanskog prevela

Marija \or|evi}

Page 3


bese dvaput baron lamberto:lamberto

30.10.2008

14:36

Page 6


bese dvaput baron lamberto:lamberto

30.10.2008

14:36

Page 7

PRVO POGLAVQE

Jezero Orta nalazi se me|u planinama. Nasred jezera, ali ne ba{ na samoj sredini, nalazi se ostrvo Sveti \ulio. A na ostrvu Sveti \ulio nalazi se vila barona Lamberta. To je veoma star gospodin (ima devedeset tri godine), mnogo je bogat (vlasnik je dvadeset ~etiri banke u Italiji, [vajcarskoj, Hongkongu, Singapuru i tako daqe) i uvek je bolestan. Ima dvadeset ~etiri bolesti koje samo wegov ku}epaziteq Anselmo pamti. U stvari, zapisao ih je u jednu malu bele`nicu: astma, arterioskleroza, artritis, artroza, hroni~ni bronhitis, i tako redom, do slova { i {epavosti. Pored naziva svake bolesti Anselmo je zapisao koje lekove u koje doba dana ili no}i treba uzimati, koja hrana je dozvoqena, a koja je zabrawena, kao i preporuke lekara: pa`qivo sa soqu, izaziva povi{en pritisak, ograni~iti unos {e}era zbog {e}erne bolesti, izbegavati emocije, stepenice, promaju, ki{u, sunce i mese~inu. 7


bese dvaput baron lamberto:lamberto

30.10.2008

14:36

Page 8

\ani Rodari

Ponekad baron, tu i tamo, oseti bol, ali ne uspeva da ga pripi{e nijednoj od svojih bolesti. Tada pita ku}epaziteqa: – Anselmo, jedno probadawe tu, a jedno tamo? – Broj sedam, gospodine barone: ~ir na dvanaestopala~nom. Ili: – Anselmo, opet imam one vrtoglavice. [ta bi to moglo da bude? – Broj devet, gospodine barone: jetra. Ali mo`da tu ima ne~eg i od broja petnaest: tiroidna `lezda. Baron me{a brojeve. – Anselmo, danas nisam dobro zbog dvadeset trojke. – Krajnici? – Ma ne, pankreas. – Ako dopustite, gospodine barone, pankreasu smo dodelili broj jedanaest. – Ma {ta ka`e{?! Zar jedanaestica nije `u~na kesa? – @u~na kesa je petica, gospodine barone. Proverite sami! – Nije va`no, Anselmo, nije va`no. Kakvo je vreme? – Magla, gospodine barone. Temperatura je u opadawu. Sneg u predelu Alpa. 8


bese dvaput baron lamberto:lamberto

30.10.2008

14:36

Page 9


bese dvaput baron lamberto:lamberto

30.10.2008

14:36

Page 10

\ani Rodari

– Bi}e da je vreme da se ide u Egipat, zar ne? Baron Lamberto ima vilu u Egiptu, nadomak piramida. I jednu u Kaliforniji. Zatim ima vilu u Kosta Bravi, u Kataloniji, i jo{ jednu u Kosta Smeraldi, na Sardiniji. Vlasnik je dobro zagrejanih stanova u Rimu, Cirihu i Kopenhagenu, ali zimi naj~e{}e ide u Egipat da dobro osun~a stare kosti, naro~ito one duga~ke, ~ija je sr` va`na jer stvara crvena i bela krvna zrnca. Tako oni opet odlaze u Egipat. Tamo ostaju kratko. Dok {etaju obalom Nila, sre}u jednog velikog arapskog ~udotvorca s kojim razmewuju nekoliko re~i. Odmah nakon tog razgovora ku}epaziteq Anselmo i baron Lamberto lete prvim avionom nazad, u Italiju, i zatvaraju se u vilu na ostrvu Sveti \ulio da bi izveli neke eksperimente. Pro{lo je neko vreme i oni vi{e nisu sami. U potkrovqu vile sada ima {est osoba, koje i dawu i no}u neprestano ponavqaju baronovo ime: – Lamberto, Lamberto, Lamberto… – Lamberto, Lamberto, Lamberto… Po~iwe gospo|ica Delfina, nastavqa gospodin Armando. Zavr{ava gospodin \akomini, ukqu~uje se gospo|a Zanzi. Zatim je red na gospodina Bergaminija, pa na gospo|u 10


bese dvaput baron lamberto:lamberto

30.10.2008

14:36

Page 11

Be{e dvaput baron Lamberto

Merlo i, evo, opet je smena gospo|ice Delfine. Po jedan sat dawu, a no}u po dva, svako od wih neprestano izgovara: – Lamberto, Lamberto, Lamberto… – Lamberto, Lamberto, Lamberto… Gospo|ici Delfini ponekad do|e da se smeje. Pre nego {to zaspi, uvek pomisli: Kako je glup ovaj posao! ^emu slu`i? Bogata{i su ludi! Ostalih petoro se ne smeju i ne postavqaju sebi pitawa. Dobro su pla}eni. Imaju platu kao predsednik republike, plus sme{taj, hranu i bombone po `eqi. Bombone su im potrebne kad im se osu{i jezik. O ~emu bi onda jo{ trebalo da razmi{qaju? – Lamberto, Lamberto, Lamberto… I nedeqom. I na Bo`i}. ^ak i za do~ek Nove godine. Oni ne znaju da su u svakom }o{ku u potkrovqu sakriveni mali mikrofoni, spojeni sa isto tako malim, skoro nevidqivim zvu~nicima, koji pokrivaju svaki deo vile. Jedan je ispod jastuka na baronovom krevetu, jedan u klaviru u salonu za zabave. Dva su u gazdinom kupatilu. Jedan je ugra|en u slavinu s hladnom vodom, a drugi u slavinu s toplom vodom. U svakom trenutku, bilo da se nalazi u podrumu, bilo u biblioteci, u trpezariji ili ku11


Profile for Kreativni centar

Беше двапут барон Ламберто | Ђани Родари  

Духовити Ђани Родари почиње овај роман на мало измењен уобичајени начин: "Беше двапут…" Радња романа одвија се на језеру Орта и острву Сан Ђ...

Беше двапут барон Ламберто | Ђани Родари  

Духовити Ђани Родари почиње овај роман на мало измењен уобичајени начин: "Беше двапут…" Радња романа одвија се на језеру Орта и острву Сан Ђ...