Page 1


bakovuk.qxp

24-May-07

10:19

Page 2

Naslov originala Finbar O’Connor WOLFGRAN Copyright © Finbar O’Connor 2001 First published by The O’Brien Press Ltd., Dublin, Ireland, 2001 Published in agreement with The O’Brien Press Ltd. Za izdawe na srpskom jeziku © Kreativni centar 2007 Biblioteka Svet je jedan kwiga dvadeset deveta prvo izdawe Urednik biblioteke Dejan Begovi} Urednik izdawa mr Qiqana Marinkovi} Ilustracije Tihomir ^elanovi} Lektura i redakcija prevoda Aleksandra Markovi} Dizajn korica Du{an Pavli} Priprema za {tampu Qiqana Pavkov Izdava~ Kreativni centar, Beograd, Gradi{tanska 8 tel. 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.co.yu e-mail: infoªkreativnicentar.co.yu Za izdava~a mr Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Publikum Tira` 3.000 ISBN 97-86-7781-529-5


bakovuk.qxp

24-May-07

10:19

Page 3

Finbar O’Konor

S engleskog preveo

Zoran Penevski


bakovuk.qxp

24-May-07

10:19

Page 4


bakovuk.qxp

24-May-07

10:19

Page 5

Za Margaretu, Esme i Freju


bakovuk.qxp

24-May-07

10:19

Page 6


bakovuk.qxp

24-May-07

10:19

Page 7

PRVO POGLAVQE Vrlo lukav plan

^im se izvukla iz vukovog stomaka, Crvenkapina baka je shvatila da je {uma suvi{e opasno mesto za damu u godinama. Zato je prodala svoju ku}icu trima prasi}ima (koji su joj poverovali da je ku}ica otporna na vukove) i uselila se u stara~ki dom u obli`wem gradu. Dom za sre}ne i dugove~ne penzionisane likove iz bajki bio je opasan visokim zidovima prekrivenim znacima na kojima je pisalo: „Vucima zabrawen ulaz!“ i „Hvala vam {to ne jedete stanare“, pa je baka zakqu~ila da }e u wemu biti bezbedna. Vuk je ostao sam i po~eo je da se dosa|uje kad je baka napustila {umu. Hteo je da poseti tri praseta, ali su se oni zakqu~ali, stavili re{etke na prozore i i{li mu na `ivce svojim veselim igrawem i pevawem: 7


bakovuk.qxp

24-May-07

10:19

Page 8

Dom za sre}ne i dugove~ne penzionisane likove iz bajki bio je opasan visokim zidovima‌


bakovuk.qxp

24-May-07

10:19

Page 9

Bakovuk

„Ko se boji vuka jo{, tri za gro{, tri za gro{...“ Vuk tako|e nije hteo da se gwavi onim glupostima da dune i vatru sune. A onda je, jednog dana, smislio vrlo lukav plan. Dakle, ako vuk ne mo`e da se uvu~e u Dom za sre}ne i dugove~ne, bakica sigurno mo`e! Sme{kaju}i se, vuk otr~a u svoju jazbinu i po~e da izvla~i stvari koje je poodavno ukrao iz ku}ice Crvenkapine bake. Obukao je wenu spava}icu i obuo papu~e, stavio wene papilotne i maramu na kosu. Zatim je zgrabio ta{nu i po{ao glavnim putem, koji je vodio u grad. Nestrpqivo je ~ekao na autobuskoj stanici kad se pojavila grupa skautkiwa s veoma visokom gospo|om veoma crvenog lica na ~elu. – ^eta, stoj! – zagrmela je visoka gospo|a. – A sad, cure, slu{ajte ’vamo! Skautkiwa ne sme da propusti priliku da u~ini dobro delo. Evo, na primer, ovde imamo staru damu koja se pla{i da sama pre|e ulicu. Obratite pa`wu! Mar{iraju}i ka vuku, povikala je: – Dobra `eno, dozvolite mi da vam pomognem! – [’a? – rekao je vuk iznena|eno. – Gluva kô top, cure! – zakqu~ila je visoka gospo|a. – A vidite i same kolike u{i ima. 9


bakovuk.qxp

24-May-07

10:19

Page 10

– I potpuno je luda – obratila se visoka gospo|a grupi. – Izgleda da uop{te nije pri sebi!


bakovuk.qxp

24-May-07

10:19

Page 11

Bakovuk

– Ma kome ti da je gluva? – zabrundao je vuk qutito. – I potpuno je luda – obratila se visoka gospo|a grupi. – Izgleda da uop{te nije pri sebi! – Bri{i! – zare`ao je vuk. – Nema potrebe da se uzbu|ujete – prekinula ga je visoka gospo|a. – Ja sam instruktorka Frobi{er, vo|a grupe skautkiwa. Uz mene }ete biti potpuno bezbedni. Uzmite moju ruku. Vuk je pogledao veliku mesnatu ruku instruktorke Frobi{er, vo|e grupe skautkiwa, i setio se da nije ni doru~kovao. – Ajoj! Jesi li videla? – rekla je jedna skautkiwa. – Ta bakica je progutala instruktorku Frobi{er! – Vau! – uzviknula je druga. – Ima ogromne zube za tako sitnu staricu. – Pa ona nije ni htela da pre|e ulicu – pokazala je prstom tre}a. – Pogledajte, ulazi u autobus! – Ja mislim – progovorila je ~etvrta, koja je preko uniforme nosila crvenu pelerinu – da bi najboqe bilo da odemo i sve ispri~amo drvose~i … ovaj, da odemo u policiju.

11


Profile for Kreativni centar

Баковук | Финбар О`Конор  

Црвенкапина бака је продала своју кућицу трима прасићима и преселила се у Дом за срећне и дуговечне пензионисане ликове из бајки. Вук је ост...

Баковук | Финбар О`Конор  

Црвенкапина бака је продала своју кућицу трима прасићима и преселила се у Дом за срећне и дуговечне пензионисане ликове из бајки. Вук је ост...