Page 1


PRIRU^NICI kwiga ~etvrta чеврто издање Ilustrovao Dobrosav Bob @ivkovi} Recenzenti prof. dr Jovan Bukeli} prof. dr Tomislav Sedmak Izdaje KREATIVNI CENTAR Beograd, Gradi{tanska 8 tel. 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs e-mail: info@kreativnicentar.rs Urednik Slavica Markovi} Za izdava~a Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa: Grafiprof, Beograd Tira` 2.000 Copyright © KREATIVNI CENTAR 2005 ISBN 978-86-7781-167-9


Алкохолизам | Зоран Станковић, Дејан Беговић  

С обзиром на то колико је алкохолизам изражен као појава, овај приручник ће бити од користи не само породицама погођеним овим проблемом, већ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you