Page 1


adalbertove uspomene.qxp

06-Mar-07

15:27

Naslov originala Angela Nanetti LE MEMORIE DI ADALBERTO Copyright Š 1995, Edizioni EL S.r.l., Trieste Italy Za izdawe na srpskom jeziku Š Kreativni centar 2007 Biblioteka Svet je jedan kwiga dvadeset ~etvrta prvo izdawe Urednik biblioteke Dejan Begovi} Urednik izdawa Sla|ana Ili} Ilustracije Milan Pavlovi} Lektura i redakcija prevoda Aleksandra Markovi} Dizajn korica Du{an Pavli} Priprema za {tampu Qiqana Pavkov Izdava~ Kreativni centar, Beograd, Gradi{tanska 8 tel. 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.co.yu e-mail: info@kreativnicentar.co.yu Za izdava~a mr Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Publikum Tira` 3000 ISBN 978-86-7781-528-8

Page 2


adalbertove uspomene.qxp

06-Mar-07

15:27

Page 3

An|ela Naneti

S italijanskog prevela

Vesna Mostarica


adalbertove uspomene.qxp

06-Mar-07

15:27

Page 4


adalbertove uspomene.qxp

06-Mar-07

15:27

Page 5

Prvi zub mi je ispao u osmoj godini

Prvi zub mi je ispao tek kad sam imao osam godina i svi u ku}i su to proslavili; ja nisam, plakao sam ~itav sat zbog straha da }u postati ru`an kao deda kad skine protezu. Mama je telefonirala baki i ~uo sam je kako vi~e: – Kona~no! „Kona~no {ta?“, besno sam pomislio gledaju}i rupu u ustima. „Za{to `ele da budem krezub?“ U desetoj godini sam ukapirao: hteli su da mi zubi ispadnu da bih br`e porastao. Ne uti~u zubi na rast, sad sam ba{ sve pome{ao. Ali, da bih to boqe objasnio, po~e}u iz po~etka. Ro|en sam kao nedono{~e i tako mali da je benkica dvaput mogla da se obmota oko mene. Uz to, nisam imao ni kosu, ko`a mi je bila `uta, ali sam bio prvi de~ak u porodici sa mnogo `ena. 5


adalbertove uspomene.qxp

06-Mar-07

15:27

Page 6

Mama je telefonirala baki i ~uo sam je kako vi~e: – Kona~no!


adalbertove uspomene.qxp

06-Mar-07

15:27

Page 7

Adalbertova se}awa

Kad su me ugledale, mama, baka i tetke su rekle: – Bo`e moj! Samo je tata imao hrabrosti da bude iskren: – Pqunuti deda Alberto, ali jo{ ru`niji! Deda Alberto je osnovao fabriku du{eka, zahvaquju}i kojoj, kako ka`e tata kad ho}e da bude duhovit, „svi spavamo dobro u{u{kani“, to jest zahvaquju}i kojoj bezbri`no i dobro `ivimo. Dedina majka se zvala Ada i on je tvrdio da bi ona, da je bila `iva kad sam se rodio, mislila da sam veoma lep. I bila bi jedina. Ukratko, u ~ast deda Alberta, mog dvojnika, i prababe Ade, moje jedine obo`avateqke, nazvali su me Adalberto. Tada sam bio suvi{e mali da bih se pobunio, ali rekli su mi da sam urlao tokom cele ceremonije kr{tewa. Vratimo se na pri~u o zubima. Jasno vam je da je velika odgovornost dati ime Adalberto nekome kome je prevelika i najmawa benkica i ko je `ut kao limun: ako ostane tako sitan, kako }e mo}i da nosi tako ozbiqno i te{ko ime? Mislim da su zato po~eli da mi svaki ~as mere du`inu i te`inu i da proslavqaju svaki novi santimetar i dobijenih sto grama. 7


adalbertove uspomene.qxp

06-Mar-07

15:27

Page 8

An|ela Naneti

Ja sam se, sa svoje strane, maksimalno trudio da ne izneverim porodi~na o~ekivawa i uz pomo} vitamina i sopstvene jake voqe gotovo dostigao izgled koji vam ovde opisujem: „Moja visina je gotovo normalna i nisam mnogo sna`an, ali deda ka`e da je boqe biti pametan nego glup i jak. Imam plave o~i i ~esto pocrvenim, naro~ito kad se naqutim. Imam jo{ uvek sve mle~ne zube i mama mi ih pregleda svaki put kad telefonom razgovara sa svojom prijateqicom \uzi, koja ima jednu debelu i bezubu }erku koja se zove Luizela.“ Ta Luizela mi je bila stra{no antipati~na, ne toliko zbog debqine, ve} zbog tog ru`nog „prozora“ u ustima, zbog kojeg je stalno pquckala kad govori. Stra{no sam se pla{io da }u li~iti na wu kad mi zubi ispadnu, ali u isto vreme nisam vi{e mogao da ih podnosim otkako mi je postalo jasno da mama jedva ~eka da poispadaju. – Kona~no je ispao! Ali {ta to lepo odrasli vide u ustima bez zuba?! Bilo kako bilo, prvi zub je dospeo u kutijicu s vatom i pokazivali su ga svima kao neko ~udo. Ja sam svakog dana kontrolisao rupu u ustima i sa u`asom se prise}ao kako se Luizela smeje i pqucka.

8


adalbertove uspomene.qxp

06-Mar-07

15:27

Page 9

Adalbertova se}awa

Sada, umesto moja dva nekada{wa mala i proporcionalna zuba, imam kqove s kojima li~im na dabra! A mama onoj antipati~noj \uzi ka`e kako su lepo izrasli! Te{im se samo kad pomislim da je Luizela morala da stavi protezu koja li~i na naopako stavqenu brwicu. Sad }e, vaqda, prestati stalno da nas porede!

9


Profile for Kreativni centar

Адалбертова сећања | Анђела Нанети  

"Није једноставно имати једанаест година. У једанаестој години, на пример, почињу да ти расту прве длаке или имаш зубе као дабар, а стопала...

Адалбертова сећања | Анђела Нанети  

"Није једноставно имати једанаест година. У једанаестој години, на пример, почињу да ти расту прве длаке или имаш зубе као дабар, а стопала...