Page 1

13


Илустратори су наведени по години

14

објављивања прве књиге.


ИЛУСТРАТОРИ КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА Слободан Јовановић,

кустос Музеја примењене уметности истовремено Сваки илустраторски посао

лан

је и јединствен и универза

– стил илустровања не би требало да се мења у зависности од посла.

да нацрта ликове који ће изразити ба тре тор а стр илу цу де за га књи најбитИпак, приликом илустровања ти ликови крећу треба да сведе на се јем ко у р сто про а , чин на ив мљ ципирати тако емоције на детету разу Потом књигу треба драматуршки кон ке. биљ и ње ти во жи те, ме д пре те ује зна није и деци по атор треба односити као да га илустр стр илу се сту тек ма Пре ту. ен по тек ако деца да има логичан ток и јасну ива и одраслом читаоцу. Међутим, мљ ни за де бу да ба тре ја ци а стр х двадесет година за себе; дакле — илу је, циљ је постигнут. Током протекли ци а стр илу ну и шт су и таљ де ста. Уз ки разумеју сва познатљив однос илустрације и тек пре рио о ств ма њи да из јим сво у искажу у Креативни центар је лику домаћим илустраторима да се при жа пру ји ко вач да из је то ник Политикин Забав ено деци, али и одраслима. стваралаштву намењеном првенств У издању ове издавачке куће досад је објављено око триста педесет наслова домаћихх аутора, које је илустровало седамдесетак уметника. Иако ти илустратори у различи-тим медијима раде на разним жанровима књига намењеним деци различитог узра-ста, њихове поетике су утемељиле препознатљив стил Креативног центра. Може се рећи да његови илустратори негују стил близак карикатури, највише под утицајем професора Душана Петричића и Растка Ћирића, који су утицали на генерације домаћих илустратора на Факултету примењених уметности и дизајна у Београду. Зато није случајност што се после изложби посвећених стваралаштву та два великана српске уметности, као и изложбе илустратора Политикиног Забавника, у Музеју примењене уметности у Београду организује изложба Илустратори Креативног центра (од 12. до 29. новембра 2009. годи ине). 15


набросав Боб Живковић. Његов духовит До је вао о стр илу е кућ ове ге књи Прве стил Креативног центра. Јарке с овања постао је препознатљив као чин илустр ка најситнијем детаљу и специфина ре е усм а жњ па ви, ко ли ни рал ту р ка боје, кари Боб је у рактеристике његових илустрација. ка су не ов осн мор ху за сао сми чан ринвотињама по текстовима Симеона Ма почетку илустровао сликовнице о жи сет је урадио илустрације за око осамде Боб на ди го сет де два ћих де сле У ковића. језику страције за едицију Без длаке на књига те издавачке куће. Његове илу ра. радње домаћих писаца и илустрато стаављају добар пример креативне са преддст љуго књига Национални парк Србија Дра У тој едицији 1999. године изашла је број године доживела и наставак. Велики ба Љубичића Мићка, која је пре две директан онални парк Србија настао је као ликова које је Боб урадио за Наци ста које вр ве и описе чудних животињских зи на не рич ти са ве ко ћ Ми на вор го од може спој дела писца и дела илустратора обитавају у том „парку“. Адекватан ге Јасминке Петровић и Ирене Тиокњи за ма ја ци а стр илу вим бо Бо у и се наћи јој деци. ме на начин пријемчив мало стари доровић, које обрађују шкакљиве те Током првих тринаест година постојања Креативног цен тра Добросав Боб Живковић је илустровао већи део продукци је дела домаћих аутора те издавачке куће. Средином деведесетих година за Креативни центар почиње да ради и Мирољуб Милути новић Брада, који примењује реалистичнији приступ у илустрова њу књига за децу. Такав приступ ће, на различите начине, користити и Маринко Лебовић, Ана Григорјев, Мирко Чолак, Анита и Тамара Кр стић, Владимир Крстић, Јован Укропина, Владимир Бурсаћ, Дар ко Пајчин и други илустратори. Тако у едицији Овако се живело пре овлађују радови илустратора који реалистички обрађују теме књига историјског жанра. Владимир Бурсаћ илуструје књигу Престоница независне Србије (1878–1918) водећи рачуна о тачности историјских података који су видљиви на илустрацији. Тешке сенке и фоторе алистички детаљи дефинишу илустрације и одличан су пример ре алистично обрађених историјских књига. 16


У илустрацијама уметника блиских графичком схватању илустрованог текста, цртеж односи превагу над колоритом , а линија формира основне елемен те илустрације. Те графичке квалитете имају радови Саше Арсенића, Милана Јо вановића, Александра Педовића, Душана Лаки ћевића, Ивана Ранковића и Мање Ра дић. У протеклих десетак година све је више илу стратора у чијим радовима линију ди гиталног цртежа формира Живковић. Поред њега, дигитално раде и Драгутин Ву келић, Мања Радић, Александар Стојшић, Небој ша Дедић, Зоран Пешкан, Дарко Же бић, Душан Чежек, Татјана Лазић, Иван Пејкић , Лазар Сатмари, Марија Граховац , Тихомир Челановић, Владимир Станковски , Мирјана Живковић, Андреј Војко вић, Никола Витковић, Неда Докић, Димитрије Костић и други илустратори. користи детаље у Душан Павлић, ликовни уредник Креативног центра, иновативно ћица Бранка Ћоконципирању својих илустрација. У илустрацијама за басну Јежева ку не животиње се у пића тамноплави тон омогућава приказ атмосфере ноћи у шуми. Ноћ те. У Археологији помрчини савршено сналазе, а Павлићеви ликови добијају људске цр илустрације упоВесне Бикић Павлићев приступ је хумористичан. Деца се кроз његове знају и са застрашујућим митовима који прате ту науку. Књига Дај ми крила један круг, по тексту Владимира Андрића, заједнички је илустраторски подухват Милана Павловића, Ивице Стевановића и Косте Миловановића. Три илустратора различитог формалног приступа, који раде у разним медијима, направили су заједнички књигу у којој се спајају различите илустраторско-карикатуралне поетике. Та књига Креативног центра добила је награду за најбољу дечју књигу на Београдском сајму књига 2006. године. Специфичан хумор карикатуре, уз мноштво различитих ликова и брижљив однос према сваком детаљу илустрације, као код Боба Живковића, имају и илустрације Драгана Бибина, Милице Ненадић, Милоша Алексића, Саше Михајловића, Марије Вуксановић, Косте Миловановића, Драгана Максимовића, Лидије Тарановић, Марка Сомборца и Нина Маљевића. Коста Здравковић илуструје Водич за рођендане Љиље Марјановић и Станке Брдар. Провлачећи исти лик детета кроз књигу, Здравковић минималним променама на лику сугерише промене у понашању детета. Карактеристични ликови Ивице Стевановића у књизи Хелене Ури Језик, језик, е па шта је... на сликовит начин приближавају деци језичке недоумице с којима се сусрећу током образовања.

17


стровао Боб да је већину књига илу ка , ра т н це г но ив Пат а Од настанка Кре раторског тима Душан ст у ил ф ше је да ка , не годи децу разЖивковић, па до 2009. иге разних жанрова за књ су не е вљ ја об ћи ку ј , а у њима у потпуновлић, у тој издавачко ма ђи а мл ј на не ње ме на внице су ва. личитог узраста. Слико ктуралну структуру радо пи ју гу не ји ко ри то ра ст у сти могу да се изразе ил Поред сликовница, Креативни центар објављу је књиге за децу и омладину, уџбенике за основну школу, књиге за родитеље, вас питаче, ученике и наставнике. Уџбеници поштују одређене каноне представљања, па се илустратори крећу унутар тих оквира, али тако да Креативни центар успе ва да својим уџбеницима подстакне децу на креативно размишљање и истражива ње. За уџбеник Музичка култура за трећи разред основне школе Креативни центар је добио награду на Сајму књига у Франкфурту 2007. године. Књигу је ве штим цртежима илустровао Борис Кузмановић, а његови ликови представљају визу елни еквивалент текста уџбеника. С друге стране, у Доживљајима два зечића, при чи Симеона Маринковића, Кузмановић користи технику колажа да би формирао ликове блиске малој деци. Слично поступку анимације, аутор провлачи препозна тљиве главне ликове кроз целу причу, чим ме се постиже лакша идентификација млађих читалаца с ликовима.

За илустровање сликовница, бајки, као и читанки за млађу децу, Креативни центар ангажује илу страторе који у конципирању радова имају примарно сликарски приступ. Босиљка Кићевац је илустровала бајку Змај огњени и принцеза из циклуса Шумске приче Симеона Маринковића. То су флуидне илустрације са специфичним цртежом, типичним за Босу Кићевац. Њени се ликови смењују као на филмској траци, у са гласју с позадином и текстом. Весна Моравић-Балкански илустр овала је Речник врлина Весне Белчевић. Текст је употпуњен фотогра фијама сцена које је госпођа Моравић-Балкански обликовала од пластелина. Тиме је постигнут раскошан 3D ефекат илустраци ја које објашњавају појмове из речника. Истим поступком Весна Моравић-Балкански илуструје бајку Палчица Ханса Кристијана Андерсена. У њој преовлађују формално мирније илустрације, чи ме се наглашава зачудност величине главне јунакиње Палчице, али и њена женственост. 18


Сликарски приступ Да нијела Савовића у илу страцијама за причу Бранка Ћопића Мјесец и његова бака акценту је поједине сегменте приче. Биљана Лабовић има аниматорски прист уп у ликовном решењу Зунзарине палате Бра не Цветковића. Модело вани ликови смештени су у позадину коју чине јединствена колорисана поља. Сличан приступ има и Мања Стојић у књизи Замислите Ду шана Радовића. Она пастелима формира ли кове испред јединствени х површина позадине. Читанку за предшколце и млађе основце У марами јабука илустроовала је Сузана Кубинец. Њена пиктурална решења базирана су на разиграном цртежу и доприносе разноликости приступа појединим им темама, а смели колористички приступ чини да се те илустраци ије издвајају из уобичајене продукције сликовница за најмлађу децу. Чиитанка У марами јабука проглашена је за најбољу књигу за децу на Београдском сајму књига 2002. године.

ле награјма књига, као и оста са ог ск ад гр о Бе г да а Нагр тету рада Креативно ли а кв м но т ан ст н ко иноваде, сведоче о устраторе који ће на ил је у ж га ан ћа Ку . или дати центра тексту који обрађују ти ри во го од н чи на н вића, тива кстове Душана Радо те ре а ст на је ци ак и других ликовне ре истијана Андерсена Кр са н Ха , ћа пи Ћо Бранка стратори ће на задати у ил ки Не . цу де за фички чувених писаца и начин, неки на гра ск р ка и сл на ти ва го текст реа ралан. Креа већина на карикату , ки ич ст ли а ре то ња о ф или своју мисију развија а вљ а ст на ко та ар т ивањем ативни цен и потребе за истраж ња ља ш и м з ра г но в креати ову кућу заправо су за не ђе а ур је ци ра илукод деце. Илуст је савремене српске ди пе о кл ци ен ле ма ке. нека врста родитеље и наставни ве хо њи , цу де за је страци

19

19


ДОБРОСАВ БОБ ЖИВКОВИЋ

ар је по ни цент ! Радив и т а е р а К ебна прич свему пос рло је близу сав ти за њих ослу. Никада рап м о н е ш вр издавача ам срео није нис е од мене уживао ш који је ви у, више од мене д а р м о ум ге и трумоје књи тован и а н о и з а п ш будем по дио се да н. задовоља

Рођен је 7. маја 1962. године у Пироту. Завршио је Факултет примењених уметности. Прве илустрације објављивао је у Студенту, Видицима и Тик-Таку Илустратор је легендарних едиција Знак Сагите и алманаха научне фантастике Монолит. Дуже време радио је као арт директор студија Saatchi & Saatchi у Београду. Илустровао је текстове у Дневном телеграфу и Европљанину и преко 200 књига. Редовно објављује илустрације у Политикином Забавнику и стални је илустратор Креативног центра. Добио је четири награде Невен за најбоље илустровану дечју књигу и два пута је награ ђи ван Злат ним пе ром. Жи ви на Новом Београду. За Кре а тив ни цен тар илу стро вао је следеће књиге: Мачка (1989), Крава (1989), Кокошка (1989), Коза (1989), Магаре (1989), Жаба (1990), Јеж (1990), Гуска (1990), Лисица (1990), Медвед (1990), Патка (1990), Овца (1990), Пас

20


(1990), Ћуран (1990), Коњ (1990), Веверица (1990), Зец (1990), Врабац (1990), Пуж (1990), Мајмун (1990), Упознавалица (1991), Причалица (1991), Бројалица (1991), Писалица (1991), Црталица (1991), Весела математика (1993), Мали буквар (1993), Безвезбал (1993), Мрдалица (1993), Методика креативне наставе српског језика и књижевности (1993), Мишко Пишко (1994), Жврљалица (1994), Новогодишња сликовница (1994), Конфликти и шта са њима (1994), Алкохолизам (1995), Сваштара (1995), Школа у природи (1995), Загонетке 1 (1996), Загонетке 2 (1996), Како да најлакше упропастите рођено дете (1996), Књига имена (1996), Бројеви (1997), Да пукнеш од смеха 1 (1997), Време (1998), Боје (1998), Да пукнеш од смеха 2 (1998), Лавиринт (1998), Разлике (1998), Споменар мог детињства (1998), Национални парк Србија (1999), Школа (1999), Српске народне бајке (2000), Да пукнеш од смеха 3 (2000), Ничија куца (2000), Српске народне приповетке (2000), Секс за почетнике (2000), Загонетке 3 (2000), Загонетке 4 (2000), Аутобиографија (2001), Хокус-покус 1 (2001), Плави кит (2001), Слатка мала чедовишта (2001), Ћути и пливај (2002), Да пукнеш од смеха 4 (2002), Господин Љутиша и пас Љутко (2002), Кажи тети „Добар дан“ (2003), Тајни живот Хранислава Добрића (2003), Бонтон (2004), Да пукнеш од зеке (2004), Како постати и остати глуп (2004), Љутито мече (2004), Да пукнеш од смеха 5 (2005), Ово је најстрашнији дан у мом животу (2006), SOS за тинејџере (2006), Национални парк Србија 2 (2007), Да пукнеш од меде (2008), Прича из мрављег света (2008), Клопке за родитеље (2008) и Да пукнеш од смеха 6 (2009).

Лево: Слатка мала чедовишта Десно: Српске народне бајке Следећа страна лево: Прича из мрављег света Следећа страна десно: Љутито мече

21


22


23


24


Лево: Да пукнеш од зеке Десно: Плави кит

25


БИЉАНА ЛАБОВИЋ

Рођена је 8. августа 1971. године. Завршила је Факултет примењених уметности и дизајна у Београду (Одсек за графички дизајн) и School of Visual Arts у Њујорку (анимацију). „Кад сам била мала“, каже Биљана, „Душан Петричић био ми је инспирација, узор и разлог. Данас се дивим многима; између осталих ту су Maurice Sendak и Peter de Seve.“ За Креативни центар илустровала је књиге: Весела математика (1996), Загонеталица (1997), Црталица (1997), Вишња у вртићу (1997), Како да припремите дете за вртић (1997) и Зунзарина палата (2001). Биљанина и-мејл адреса је: blabovic@yahoo.com

26


Лево: Вишња у вртићу Десно: Зунзарина палата

27


ИВАН ПЕЈКИЋ

Рођен је 25. марта 1968. године. Цртање је, напомиње, учио сам. Међу многим узорима највећи му је Боб Живковић. Године 1995. освојио је награду Драгослав Стојановић Сип. За Креативни центар илустровао је следеће књиге: Забавна математика 1 (1996), Забавна математика 2 (1996), Забавна математика 4 (1996), Причанка (1996), Корак по корак 1 (1996), Корак по корак 2 (1997), Школа у природи – Фрушка гора (1997) и Атлетска бележница (1997). Иванова и-мејл адреса је: ivanpejkic@hotmail.com Илустрација из књиге: Забавна математика 2

28


МАРИЈА ВУКСАНОВИЋ

Рођена је 11. маја 1967. године. Дипломирала је на Архитектонском факултету Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ка же да је жврљала од рођења… Тако је почело. Узор јој је био Душан Петричић. За свој рад добила је: трећу награду за рекламни материјал ПЕСК ’82, награду Омладинских новина за мини-стрип, награду Златна табла у категорији учила на Београдском сајму књига, трећу награду за опрему књиге на Београдском сајму књига, прву награду за опрему књиге на Сајму књига у Новом Саду и плакету Завода за уџбенике Златно перо, Београд. За Креативни центар илустровала је књигу Хемија и ја (1996). Маријина и-мејл адреса је: mara@pozitivmvp.com

Илустрација из књиге: Хемија и ја

29


МИРОЉУБ МИЛУТИНОВИЋ БРАДА ћа с којом издавачка ку ше разје р а т ен ц Креативни да сарађујем, и то из ви ој ра д м највише воли м за њу, осећам да се м а за њ ди ва е ра м у ад р аз лога. К . С ви и м а ју и кашњења. С ва а ж а ув о н рања пот пу еативна тума су захевентуална кр ажи се квалитет и веома мене тр , из не . Тако увек друге стра еду стандарда тевни у погл ље. извуку најбо

Рођен је 16. септембра 1962. године. Завршио је средњу Хидрометеоролошку школу. Узори у свету илустрације су му Re ne Fol let и Бра на Јо ва но вић. За илустрацију књиге Одбрана и војевање добио је награду Невен. За Креативни центар илустровао је следеће књиге: Забавна математика 3 (1996), Дечје игре некад и сад (1997), Забавна граматика 1, 2, 3, 4 (1998) и 5 (2001), Од игре до позорнице (2000), Хајдуци (2000), Мали кућни огледи 1 и 2 (2001), Не ви дљи ви Ви ли (2005), Вили и Вилентије (2006), Слагалица од успомена (2008) и Одбрана и војевање (2008). Брадина и-мејл адреса је: mmbrada@sezampro.rs

30


Лево: Забавна граматика 5 Десно: Мали кућни огледи

31


32


Лево: Невидљиви Вили Десно: Одбрана и војевање

33


ДУШАН ПАВЛИЋ им ценКреативн Сарадњу с о сам пре десетак че тром запо за књигу страцијом Замиу л и а н и д го . итељства Умеће род и дали да нацртам м слите, нису ом!!! љ е ц ке с у мам

Рођен је 24. јуна 1968. године. Дипломирао је на Факултету примењених уметности и дизајна у Београду. На питање ко га је научио да црта, Дуле каже – нико. Узори у свету анимације су му: Квентин Блејк, Корки Пол, Крис Муд, а најважнија књига његовог детињства била је Још нам само але фале Љубивоја Ршумовића и Душана Петричића. За свој рад добио је бројне награде и признања: награду Златно перо за серију илустрација Алиса у земљи чуда, награду Политикиног Забавника на 37. златном перу Београда, Grand Prix 38. златног пера Београда и Четвртог интернационалног бијенала илустрације за серију дигиталних илустрација Јежева кућица, награду Београдског сајма за књигу С децом око света, награду Невен за књигу С децом оком света. Добио је и трећу награду за карикатуру на европском такмичењу у Белгији, диплому на Међународном сајму књига у Нишу, награду за илустрације за књигу Јежева ку ћи ца на 9. ме ђу на род ном са лону илустрације Порто Алегро у Бразилу,

34


Плакету УЛУПУДС-а за дечју књигу, награду на Сајму књига у Новом Саду за сликовницу Плашљиво лавче и диплому Грифон 2006. године Графичког колектива у Београду. Илустрације за књигу С децом око света биле су изложене на изложби илустратора на Сајму дечјих књига у Болоњи 1998. године. Душан Павлић илустровао је бројне књиге Креативног центра: С децом око света 1 (1998) и 2. део (2006), Потребе (1999), Осећања (1999), Именоиграње (1999), Јесен – зима (1999), Пролеће – лето (1999), Јежева кућица (2000), 101 начин да детету покажете да га волите (2000), Лепо понашање (2001), Водич кроз Београд (2001), Како спасти дрво (2002), Здрава храна (2002), У кући (2003), Плашљиво лавче (2003), Орлови рано лете (2003), Лизалица из Уагадугуа (2003), Другарство (2003), Добри суседи (2006), Здрав живот (2006), Здравствено васпитање за први разред основне школе (2006), Археологија (2007), Читанка за пети разред (2007), Тртко и велика крађа потока (2007), Читанка за шести разред (2008), Чување природе (2008), Математика за пети разред (2008), Математика за шести разред (2009), Палеонтологија (2009). Риба риби гризе реп (2009). Дулетова и-мејл адреса је: duxpavlic@gmail.com

Лево: Шта све Ана зна Десно: С децом око света 2

35


36


Лево: Археологија Десно: Здравствено васпитање за 1. разред

37


МИРЈАНА ЖИВКОВИ

Ћ

Рођена је 29. августа 1970. године. Дипломирала је на Факултету примењених уметности у Београ ду. Каже да су јој мама, тата и бака учитељи сликања, а велики узор у свету илустрације Бирдзли. Добитник је награде Међународно златно перо Београда и 42. златно перо Београда. Радила је и као дизајнер у Креативном центру. За Креативни центар илустровала је следеће књиге: 64 маштарије (1998), Девојчица и мачак (2001), Школица 1 (2002), Забавна математика 2 (2005), Приче о светоме Сави (2005) и Мисли великих људи (2007). Мирина и-мејл адреса је: mirjananana@yahoo.com Горе: Математика 2 Доле: Мисли великих људи

38


ЛИДИЈА ТАРАНОВИЋ

Рођена је 30. јула 1963. године. Завршила је Факултет примењених уметности. Учила је да црта сама, а узор у свету илустрације био јој је Душан Петричић. Добитница је бројних признања – награде за најбољег дебитанта на 30. златном перу Београда, награде Златно перо на 35. златном перу Београда, плакете УЛУПУДС-а на 38. међународном сајму књига у Београду, плакете УЛУПУДС-а и награде Музеја примењених уметности 1995. године, као и две плакете Октобарског салона. За Креативни центар илустровала је књиге: Када Моми секу нокте (1999), Милица се купа (1999), Пеђа неће да спава (1999) и Ирена код фризера (2005). Лидијина и-мејл адреса је: lidiat@gmail.com

Горе: Када Моми секу нокте Доле: Милица се купа

39


ТИЈАНА КНЕЖЕВИЋ

Рођена је 27. aприла 1978. године. Дипломирала је на Факултету ликовних уметности у Београду. Себе види као самоуку цртачицу којој су узори у свету илустрације Евелин Давиди и Оливер Џеферс. Добитница је награде Златно перо (2006). За Креативни центар илустровала је сликовницу Пијетао и мачак (2000). Тијанина и-мејл адреса је: gangaon@gmail.com Илустрација из књиге: Пијетао и мачак

40


АЛЕКСАНДАР ПЕДОВИЋ

Рођен је 1952. године. Завршио је Високу пословну школу. Никада није учио да црта, али каже да је од једном процртао. Освојио је три плакете Златно перо и био номинован за награду шведске владе Астрид Линдгрен за 2008. и 2009. годину. За Креативни центар илустровао је Бајке за позоришну игру (2001). Александрова и-мејл адреса је: cbeer@eunet.rs Илустрација из књиге: Бајке за позоришну игру

41


НЕДА ДОКИЋ

Рођена је 28. децембра 1975. године. Дипломирала је на Факултету примењених уметности и дизајна у Београду. Узоре у свету илустрације нема мада, како каже, постоји толико добрих илустратора на које би се ваљало угледати. Дотле она — једноставно црта. Добитник је друге награде на Сајму књига у Новом Саду. Радила је и као дизајнер у Креативном центру. За Креативни центар илустро вала је следеће књиге: Домаће животиње (2001), Дивље животиње (2001), Вез (2002), Прича о ваљушку (2003), Мала абецеда (2004), Уџбеник за заљубљива ње (2005), Шум ска при ча (2005), Будите добар родитељ свом детету и себи (2005), Шта да радиш ако ти се родитељи разведу (2006), Како разговарати с децом о разводу (2006), Математика 4 (2006), Забавна математика 2 (2006), Научите дете да спава (2007), Грађанско васпитање 1 (2008), Могу ако хоћу (2008), Дисциплина без батина (2009) и Грађанско васпитање 3 (2009). Недина и-мејл адреса је: nedadokic@gmail.com

42


Лево и десно: Уџбеник за заљубљивање

43


+VKHQ TP

HHH

R^PN\

44


Лево: М-м-моо-гу а-а-акко хоћу Десно: Прича о ваљушку

45


СУЗАНА КУБИНЕЦ ство да задовољ ица и о л а в а њ израз л је причи Увек ми јка посматрам у кад постак а т р из прик тиваца у трену и пут угледаа в е р р п очију к ци, кад су. Мислим да Ти трену ну деца. устрације, дивни десет година а л ју нове и тајна њихових дв е је у том с нама.

Рођена је 3. марта 1949. године. Дипломирала је на Факултету примењених уметности. Узори су јој француски, италијански и јапански илустратори новијих генерација. Добитник је више награда: Прва слагалица за узраст деце 3–5 година (1986), награда Златно перо (1986), прва награда Златна табла за илустрацију у категорији уџбеника (1995), друга награда за илустрацију на Салону књиге у Новом Саду (1995), Златно перо (1998), Златна форма (1998), награда Београдског сајма књига за најбољу књигу за децу (2002) и прва награда за књижевност за децу Захаријa Орфелин на 9. међународном салону књиге на Новосадском сајму (2003). За Креативни центар илустровала је следеће књиге: У марами јабука (2001), Велика песма о једном малом јагњету (2002), Плави зец, чудни зец, једини на свету (2003), Деца могу све што хоће (2004) и Принцеза на зрну грашка (2007).

46


Лево: Деца могу све што хоће Десно: Принцеза на зрну грашка

47


АНДРЕЈ ВОЈКОВИЋ

Рођен је 13. октобра 1976. године. Дипломирао је на Факултету примењених уметности у Београду. Учио је да црта страствено читајући стрипове. За Креативни центар илустровао је следеће књиге: Забавна граматика 6 (2002), Кумевава, син прашуме (2002), Мали кућни огледи 3, на којој је радио с групом илустратора (2003), Буквар (2004), Како је настала једна песма … и друге песме (2005), Како снимити фи лм (2006), Мо ја су сет ка Алис (2008) и Зар опет, Алис?! (2009). Андрејкова и-мејл адреса je: vandrejuss@yahoo.com

48


Лево: Како је настала једна песма … и друге песме Десно: Како снимити филм

49


50


Лево: Буквар

Десно: Моја сусетка Алис

51


МАЊА СТОЈИЋ

Рођена је 21. октобра 1967. године. Дипломирала је на Факултету примењених уметности у Београду. Учитеља је имала више. Међу оним упорним, како је рекла, најупорнији је био професор Ћака, који јој је предавао сликање на факултету. Maira Kalman и David Hockney њени су узори у свету илустрације. По избору New York Times-а 2000. године књига Rain, на којој је радила, проглашена је једном од десет најбоље илустрованих дечјих књига. За књигу Облици освојила је 2002. године награду Невен. За Креативни центар илустровала је књи ге: Облици (2002) и Замислите (2003). Мањина и-мејл адреса је: mstojic@me.com

52


Лево: Замислите Десно: Облици

53


ТИХОМИР ЧЕЛАНОВИЋ да о боље било Можда би њи с Креативд својој сара ом пишем кад р т је је. ним цен ју; сигурни зи н е п одем у

Рођен је 20. септембра 1977. године. Дипломирао је на Факултету примењених уметности у Београду. Сликању га, по његовим речима, још увек уче. Узори у свету илустрације су му Андре Франкен и Милт Кал, као и сви они „чија ћемо имена памтити док смо живи“. Добитник је награде Невен (2005). За Креативни центар илустровао је сле де ће књи ге: Ми шко Пла шљив ко (2002), Мишко Нећејед (2002), Мишко Љубоморкo (2003), Мишко Љутко (2003), Мишко Стидљивко (2004), Читанка за 1. разред основне школе (2004), Мишко и пундравци (2005), Басне (2005), Ко се кога уплашио (2006), Жута минута (2006), Баковук (2007), Повратак Баковука (2007), Грађанско васпитање (2008), Ботаника (2008), Чи тан ка за пе ти раз ред основ не школе (2007), Читанка за шести разред основне школе (2008), Физика за шести разред основне школе (2009). Тихова и-мејл адреса је: tiho.morcina@gmail.com

54


Лево: Читанка за 1. разред Десно: Мишко Плашљивко

55


56


Лево: Басне Десно: Ко се кога уплашио

57


ВЕСНА МОРАВИЋ-БАЛКАНСКИ знајеш неког Лепо је кад по ативног чое духовитог и кр ко десетина ли ко века, а не д н о м м е ст у та кв и х н а је до! А ствачу – то је право а с тим дедњ ра са ка ч ла ра је већ незабо сетинама, то ! ај раван доживљ

Рођена је 22. фебруара 1973. године. Дипломирала је и магистрирала сликарство на Ликовној академији у Београду. Сматра да је сликарство питање гена, у њеном случају ојачано и животом поред мајке сликарке. Узоре у свету илустрације има у цртачима црнобелог стрипа, цртачима старинских руских сликовница и цртаних филмова. Затим, ту је и њен о ми ље ни Ту ве Јан сон, па Магнус, Хериман и Шулц. Добитник је награде Захарија Орфелин за најлепше илустрације (2006). За Креативни центар илустровала је следеће књиге: Успаванке за бебе животиње (2001), Речник врлина (2003), Палчица (2005) и Школа за лисиче (2006). Веснина и-мејл адреса је: ambvesna@gmail.com

58


59


На претходним странама: Речник врлина Лево и десно: Палчица

60


61


ДАНИЈЕЛ САВОВИЋ

Рођен је 27. априла 1976. године. Живи и ради у Земуну, у свом атељеу на обали Дунава. Бави се сликарством и увек радо илуструје књиге за децу. Добитник је треће Награде Захарија Орфелин за сликовницу Мјесец и његова бака. За Креативни центар илустровао је књиге: Пријатељи (2003), Мали кућни огледи 3 (2003), Мјесец и његова бака (2005), Читанка за 2. разред (2004), Нежна песма о нежном ветру Дувољубу (2006) и Мама коза и седам јарића (2007).

62


Лево: Читанка за 2. разред Десно: Мама коза и седам јарића Следећа страна лево и десно: Мјесец и његова бака

63


64


65


ДАРКО ЖЕБИЋ

лика је тратора ве с у л и г о к а квом куЗа св ивати с та Креађ а р а с р а ств који г реномеа ћом – збо тар има, због изун тивни це е с и о н а л н о г о д н о с а ф о р п о зе т н ако да помулише, т ксимум. и т с е т ји а ко даш свој м желиш да , раде изузетно квађе Тамо, тако стратори од којих лу и и н т е аучиш. лит нешто да н ш е ж о м к е ув

Рођен је 8. новембра 1968. године. Завршио је средњу школу за дизајн у Новом Саду. За себе каже да је самоуки цртач коме су велики узори у свету илустрације Mоеbius, Hermann и Alfonso Font. За Креативни центар илустровао је књиге: Мали кућни огледи 3, с групом илустратора (2003) и Свет око нас 2 (2004). Даркова и-мејл адреса је: zmirjana@eunet.rs Илустрације из књиге:

Свет око нас за 2. разред

66


ВЛАДИМИР СТАНКОВСКИ Мало сам ди ге, мало их зајнирао књипр их илустро еламао, мало вао и одлич но се прово дио с а тивног це екипом Креант Срећна год ра. ишњица!

Рођен је 11. априла 1965. године. Завршио је Математичку гимназију. Ко га је научио да црта? Godfather! Рекао му је: „На овом папиру биће или твој цртеж или твој мозак“. Добитник је више награда на конкурсима и изложбама и у земљи и у свету: Granд Prix УЛУПУДС-а за Злат ни осмех (2008), Ci ta tion Award Ује ди ње них на ци ја у Њу јор ку (2008), пр ва на гра да Chi na Olympic Cartoon за август 2007, награде на фестивалима Manga & animation. За Креативни центар илустровао је следеће књиге: Мали кућни огледи 3, с групом илустратора (2003), Није фер. Клер (2004) и Во ли те тво ја Клер (2006) Владимирова и-мејл адреса је: v.stankovski@yahoo.com

Илустрација из књиге:

Воли те твоја Клер

67


ИВИЦА СТЕВАНОВИЋ

Ивица је рођен 6. јануара 1977. године. Диплому је стекао на Академији уметности у Новом Саду. Себе види као само у ког са мот ња ка ко ји има уз о ре у ауторима као што су: Randy Cecil, Delphine Durand, Gris Grimly, Pawel Pawlak и Nicoletta Ceccoli. Двапут је освојио награду Невен. За Креативни центар илустровао је следеће књиге: Треснућу вас! – бранила се Ема (2003), Царево ново одело (2005), Дај ми крила један круг (2006), Читанка за 5. разред основне школе (2007), Читанка за 6. разред основне школе (2008), Језик, језик, е па шта је… (2008) и Метеорологија (2009). Ивичина и-мејл адреса је: edgedesign24@gmail.com Лево и десно: Дај ми крила један круг

68


69


70


Лево: Царево ново одело Десно: Језик, језик, е па шта је...

71


МИЛАН ПАВЛОВИЋ нтру в н о м ц е к о то и т а е р е, У К т а с е хо ћ зна се ш се хоће, колико о хоће, как да се хоће и коа к , е ћ . се хо да кошта о т е ћ о к ли

Рођен је 17. децембра 1969. године. Дипломирао је и магистрирао на Факултету примењених уметности. Цртање се у његовом случају — како нам је рекао — једноставно „десило“. Хавијер Марискал, Лоренцо Матоти, Калеф Браун, Делфин Диран, Волф Елбрух, Оливје Латик, Гери Бејзмен, Марк Бутаван и Мартин Том Дик за њега су велики узори у свету илустрације. Освојио је више награда: Златно перо Београда 1996. и 1999. године, Човек, жена, град (2001) – друга награда за илустрацију – и награ ду Невен за нај бо ље илу стровану дечју књигу 2007. године. За Креативни центар илустровао је следеће књиге: Како је Раша надмудрио кишни дан (2003), Ујка или о васпитању (2004), Здравствено васпитање за 3. разред (2006), Дај ми крила један круг (2006), Паметни задаци (2006), Тринаести језик (2006), Крив је мој мозак (2007), Адалбертова сећања (2007), Чудеса електрицитета (2007), Браца долази у град (2008), Браца на

72


Хималајима (2008), Анегдоте о великим научницима (2008), Читанка за 5. разред основне школе (2008), Шта ли је то, људи моји? (2008), Дани у недељи (2008), Моја родбина (2008), Телефон (2009) и Музичка култура за 5. разред основне школе (2009). Миланова и-мејл адреса је: mrstocca@hotmail.com

73


На претходним странама: Дај ми крила један круг

74


Лево горе: Прозор у српски језик Лево доле: Чудеса електрицитета Десно: Здравствено васпитање за 3. разред

75


САША МИХАЈЛОВИЋ вног цена Креати е дечјег к м за је а д л уласку у о бњаци и ви При сваком да левитирам. Чаро ују ме. Док једемо м ж тра почне оји тамо живе послу е сокове, разговак н а с в у т к у ш а о в а м д ја о време из и испи е ч а црта. За т ће ми л о е к с е а д о в о н најлепш је е шта има ају боје ко рамо о том бораторији припрем До заласка сунца . а магови у л а бојим илустрације , као и змај за мој е м н и дати да њ рено, боје су спрем о в го о све је д куће. превоз до

Рођен је 11. децембра 1978. године. Дипломирао је на Факултету примењених уметности и дизајна. Његови узори у свету илустрације су Mилош Kрњетин и David Byrne. За Креативни центар илустровао је следеће књиге: Мали кућни огледи 3 (поглавље Хемијске реакције) (2003), Хокус-покус 2 (2003), Свет око нас за пр ви раз ред основ не шко ле (2004), Његово величанство кућни љубимац (2005), Белешке луткарског помоћника (2007) и Хокус-покус 3 (2007). Сашина и-мејл адреса је: poposak@yahoo.com

76


Лево: Хокус-покус 3 Десно: Његово величанство кућни љубимац

77


КОСТА ЗДРАВКОВИЋ

Рођен је 10. јула 1978. године. Дипломирао је и магистрирао на Факултету примењених умeтности. Учио је да црта од свих оних који то раде боље од њега. На исти начин градио је себи и узоре. Добитник је награде Златно перо коју му је доделио Политикин Забавник. За Креативни центар илустровао је: Кроз гудуре Обреновца (2004) и Водич за рођендане (2005). Костина и-мејл адреса је: kosta_zdravkovic@yahoo.com

Илустрација из књиге Водич за рођендане

78


MАРИНКО ЛЕБОВИЋ

Рођен је 18. маја 1955. године. Завршио је графички смер у Образовном центру за дизајн Богдан Шупут у Новом Саду. Каже да црта од раног детињства, а да су му узори сви добри илустратори. За Креативни центар илустровао је књигу Једна ћушка, један пољупчић из едиције Свет је један (2003). Маринкова и-мејл адреса је: mlebovic@gmail.com Илустрација из књиге:

Једна ћушка, један пољупчић

79


НИКОЛА ВИТКОВИЋ

ровати зазов илуст у сеВелики је и ивног центра књигу Креат устровали наши ил има рији коју су ти. Човек тада га, н ле та и ћ ве ј то на труди. Поврх јаку вољу да се нормални људи, ју тим сачињава сасвим забораоро ск , ка т ре а он Штеmo sapiensa. вљена врста ho и ја нисам исто то та је велика ш н и ревностан. ла а м р но ко толи

Рођен је 4. августа 1976. године. Дипломи рао је на Фа кул те ту при ме ње них уметности. Учитељи цртања били су му Крцко и Малецки, Bernard Panasonik, Мики Маус, а узори у свету илустрације: Robert M. Powers, Moebius, Toppi, John Coulthart и они који умеју да га изненаде. За Креативни центар илустровао је следеће књиге: Анђео је надлетео Бруклин (2002), Математика за 1. разред основне школе (2004), Одлична идеја (2004), Читанка за 3. разред основне школе (2005), Мој први сликовни речник српског језика (2005), Птица (2006), Чувари природе за 1. разред основне школе (2007), четири књи ге из се ри је Ма ла пси хо ло ги ја (2007–2008) и У време Првог српског устанка (2009). Николина и-мејл адреса је: alone@eunet.rs

80


Лево и десно: Читанка за 3. разред

81


82


Лево: У време Првог српског устанка Десно: Анђео је надлетео Бруклин

83


САША АРСЕНИЋ авааћих изд ром о д х и г п у ку од др веома je За разли ивни центaр оји раме уз т т ча, Креа aн. Може да с издавачим и ал к н с о т и е с в е једф им с љ о б ј а је њима им н и н а раме с п о в е л и ч ин и може д о ма. Иак итетом издања л нак, ква . а р и р а п

Рођен је 5. децембра 1978. године. Дипломирао је на Факултету примењених уметности. Добитник је прве награде за стрип-таблу на конкурсу Стрип и позориште (1997), награде за илустрацију на Деветој балканској смотри младих стрип-аутора у Лесковцу (2007), награде Политикиног Забавника за илустрацију на изложби Златно перо (2007) за коауторски рад с Дарком Пајчином и Награде спонзора на Салону стрипа у Београду (2007). Цртање је почео да учи гледајући разне стрипове, а онда је у руке узео бојанку и успео да је обоји не прелазећи линије. Затим се уписао у школу стрипа и постао ученик Владе Весовића. С временом се повећавао број учитеља. Постали су то и неке старије колеге цртачи, од којих је научио да се ништа не може мерити са осећањем тријумфа које те обузме кад нешто што си измаштао створиш оловком на папиру.

84


За Креативни центар илустровао је књиге: Листа жеља (2004), У Османском царству (2007), као и уџбеник Природа и друштво за 3. разред основне школе (2006). Сашина и-мејл адреса је: aldagon@sbb.rs

Лево: Природа и друштво за 3. разред Десно: Листа жеља

85


86


Лево: У Османском царству Десно: Природа и друштво за 3. разред

87


БОРИС КУЗМАНОВИЋ

Poђен је 9. децембра 1980. године. Дипломирао је на Академији уметности у Новом Са ду. Себе види као самоуког илустратора који сматра да се цртање не учи. Мисли да се стил може брусити школовањем, али да се кроз школовање не може стећи. Таленат се, каже, не може научити. Освојио је више награда: Златно перо за најбољу уџбеничку илустрацију 2003. године, награду на 13. бијеналу студентског цртежа Србије и Црне Горе 2003. године и сребрну медаљу на Сајму књига у Франкфурту за најбољи уџбеник 2007. године. За Креативни центар илустровао je следеће књиге: Музичка култура за трећи разред основне школе (2005), Белешке луткарског помоћника (2007), Доживљаји два зечића (2007), Мала математика (2007), Мој свет (2007), Чи тан ка за пе ти раз ред основ не школе (2007), Од играчке до рачунара (2008), Чувари природе за други разред основне школе (2008), Чика Фјодор, пас и мачак (2008), Чајник Жилберовог прадеде (2009) и Будале и смарачи (2009). Борисова и-мејл адреса је: kuzmaboki@gmail.com

88


Лево: Од играчке до рачунара за 1. разред Десно: Доживљаји два зечића

89


90


Лево: Читанка за 5. разред Десно: Чајник Жилберовог прадеде

91


ДУШАН ЧЕЖЕК

Рођен је 6. јуна 1982. године. Дипломирао је на Ликовној академији у Новом Саду. Хемијска оловка, креветац и бео зид – ето тако се учи цртање, према Душановим речима. Узоре нема у људима, већ у њиховим делима. За Креативни центар илустровао је: приручник Како стварати пријатну атмосферу за учење (2005). Душанова и-мејл адреса је: najbolji_dizajn@yahoo.com Илустрација из књиге: Како стварати пријатну атмосферу за учење

92


ДУШАН ЛАКИЋЕВИЋ

Рођен је 10. децембра 1979. године. Дипломирао је на Факултету примењених уметности у Београду. Његови учитељи цртања су Жељко Тоншић и стрипови, а велики узори: Moebius, Aurelia Grandin, Arthur de Pins. За Креативни центар илустровао је роман Шивон Паркинсон Четири детета, три мачке, две краве и једна вештица (можда) ( 2005). Душанова и-мејл адреса је: info@dusan-lakicevic.com Илустрација из књиге: Четири детета, три мачке, две краве и једна вештица (можда)

93


МАРКО СОМБОРАЦ ценивном мет а е р еуК ајућој Слобод у задовољав нимално а и м м Уз тру и исплата, а ежних. е а л з д р а Б н е н ри. љ а о од стр них б гушења р део запосле а то, доб мене! црта од

Рођен је 5. јула 1976. године. Завршио је Вишу школу за ликовне и примењене уметности. Цртање је учио сам, а у вези с тим духовито је напоменуо: „Хммм, а зато ми стално враћате цртеже на исправку!“ Узори у свету илустрације су му: Петричић, Боб, Тартаковски, Мебијус, Павлић. Добитник је награде Захарија Орфелин за ликовно и техничко уређење књиге Народне песме и игре (2005). За Креативни центар илустровао је следеће књиге: Народне песме и игре (2005), Поп Ћира и Поп Спира (2005– -2009), Кућица у шуми (2006), Музичка култура за други разред основне школе (2007) и Заиграјмо весело! (2009). Маркова и-мејл адреса је: marko.somborac@nadlanu.com

94


Лево: Заиграјмо весело Десно: Кућица у шуми

95


96


Лево: Музичко за 2. разред Десно: Поп Ћира и поп Спира

97


МИЛИЦА НЕНАДИЋ-СТЕВАНОВИЋ

ентру ивном ц У Креат финих и паго има мно ди на је дном у љ Хм … метних достаци? вам е Н . у у мест ћ и ам. Јав размишљ м. ли кад смис

Рођена је 3. децембра 1977. године. Дипломирала је на Академији уметности у Новом Саду. Њени узори у свету илустрације су Lisa Evans и Delphine Durand. За Креативни центар илустровала је књиге: Рода радости (2005), Мој дека је био трешња (2005), Читанка за 4. раз ред (2006), Имам иде ју (2007), Причанка (2007) и Животне вредности (2007). Миличина и-мејл адреса је: milicastevanovic77@gmail.com

98


Лево: ххххххх Десно: хххххххх

99


На претходној страни лево: Имам идеју На претходној страни десно: Рода радости

100


Лево: Мој дека је био трешња Десно: Читанка за 2. разред

101


МИЛОШ АЛЕКСИЋ с да сарађујем Много волим ентром! Тац Креативним фини! Мени је ко мо су сви та ћу њиво! Можда ту нешто сум ве… ко да пустим бр

Рођен је 17. децембра 1980. године. Дипломирао је на Академији уметности у Новом Саду. Каже да га је учила да црта тетка Госпава, а да су му узори из света илустрације Ненад Гуциња и Љубомир Бабић. Када је као мали дечак Милош успео да нацрта Чича Глишу, сан о томе да постане астронаут отишао је у заборав. Од тада се дубоко заглибио у свет маште, илустрације, стрипа и анимације. Чича Глиша је попримио комплексније облике, који сада другима преносе одлике света какав он види. Досад је нешто и научио, а и наставиће да учи јер је спознао да бескрај потеза четкицом, сад већ великог дечака, води до свемира који још ни ко ни је ви део, а да капетан брода може увек бити захваљујући потезима сопствене руке. За Креативни центар илустровао је књиге: Дневник Џонија Кофина (2005), Џо ни Ко фин и та јан стве на све тлост (2006), Разумем шта читам 5 (2009). Милошева и-мејл адреса је: miloshdesign@gmail.com Илустрација из књиге: Џони Кофин и тајанствена светлост

102


ДИМИТРИЈЕ КОСТИЋ

Рођен је 16. фебруара 1960. године. Студирао је архитектуру у Београду. Живи у Канади. Као професионални аниматор учествовао је у изради цртаних филмова за студио Нелвана и илустровао је многе књиге за издавачке куће широм Северне Америке. Имао је среће да сарађује с водећим именима из света анимације и дечјег издаваштва. Ради као слободни уметник и наставник анимације и story boardinga. За Креативни центар илустровао је сликовницу Морска звезда Звездана (2004). Димитријева и-мејл адреса је: dimitrik@sympatico.ca

Илустрација из књиге: Морска звезда Звездана

103


НЕБОЈША ДЕДИЋ

тру довном цен У Креати однос запослених е пада ми с страторима ... и у л и а м е пр . ју слушају о музика к

Рођен је 26. јуна 1977. године. Дипломирао је на Факултету примењених уметности и дизајна. Добитник је прве награде на конкурсу ACFCI (Assemblеe des Chambres Francaises de commerce et d’Industrie) на тему даље интеграције Европе. Освојио је награду Невен 2003. године, 2001. године награду публике на конкурсу Човек, жена, град и прву награду на конкурсу ЈНА на тему Дан ЈНА 1985. године. Цртање је учио, како је рекао, од тетке сликарке Ане Радић. Узори у свету сликарства су му: Nicolas de Crеsy, Enki Bilal, Banksy, Момо Капор, Бата Михајловић и Владимир Величковић. За Креативни центар илустровао је књигу Књиге лажу! (2005). Небојшина и-мејл адреса је: dedicn@gmail.com

Илустрација из књиге: Књиге лажу!

104


ТАТЈАНА ЛАЗИЋ

У Креативном центру нико ме није гњавио, на сва питања добила сам љубазан одговор, а у договорено време зашушкале су парице.

Рођена је 11. јуна 1972. године. Дипломирала је на Акaдемији уметности у Новом Саду. Цртање је учила сама, прецртавајући стрипове. Узори у свету илустрације су joj: Боб Живковић, Ивица Стевановић и Николас де Креси. За Креативни центар илустровала је уџ бе ник Математика за 3. разред основне школе (1. и 2. део) (2005). Татјанина и-мејл адреса је: tanja@arraystudio.com

Илустрација из књиге: Математика за 3. разред

105


КОСТА МИЛОВАНОВИЋ дић продавао ад неки је мла минуте чегр у у ск а ул а ге Н прекратио ду о бензин. Да би ма старих новина прави на ги ар м кања, на е. г је мале цртеж младића пала сенка црно на а е је р м К а но д м је ца д О ур ед н и а м ве Д а. . н ла зи ауто м о би ало је бен д тра понест тивног цен да се зауставе баш поре ве ео го хт е њ је ј на ча пао Слу . Поглед им је тог продавца е да га поведу са собом. иш скице. И реш р! ао илустрато ст по м с са ко Тако Та

Рођен је 3. марта 1971. године. Дипломирао је и магистрирао зидно сликарство на Факултету примењених уметности. Гоја, Душан Петричић и учитељица научили су га да црта и, уз Енрикеа Фернандеза, постали су његови узори. За Креативни центар илустровао је књиге: Дај ми крила један круг (2006) и Природа и друштво за 4. разред основне школе (2007). Костина и-мејл адреса је: kosta.milovanovic@gmail.com

Илустрација из књиге: Дај ми крила један круг

106


БОСИЉКА КИЋЕВАЦ

Желела бих да сам могла и више да цртам за Креативни центар, али сам сувише рано рођена.

Рођена је 10. августа 1932. у Београду. Завршила је редовне и последипломске студије на Академији примењених уметности. За себе каже да је стекла довољно признања да може бити поносна. Природа и велики рад њени су учитељи сликања, а Јиржи Трнка и Гистав Доре узори у свету илустрације. Компјутер и телефон, како каже, никада није заволела, али се телефоном ипак служи (011 24 39 203). За Креативни центар илустровала је књигу Змај Огњени и принцеза (2006).

Илустрација из књиге: Змај Огњени и принцеза

107


АЛЕКСАНДАР СТОЈШИЋ

ивни д ми Креат Сваки пут ка сарадњу, мајка ди центар пону славски колач. си е ум ст ча му ту згодом цео ко ам ш Сjaти сe то е св ез Б кућу. шилук у нашу центар је изи н в и т а уле, Кре ја може да сл ко а ћ ку ка ч дава а. другим жи за пример

Рођен је 26. септембра 1981. године. Завршио је Академију уметности у Новом Саду. Цртачки дар осећа као нешто са чим се родио. Велики узори у свету илустрације за њега су: Travis Millard, Jeremy Fish и Добросав Боб Живковић. За Креативни центар илустровао је: Музичко васпитање за први разред основне школе (2005), Шта то жели кученце Нели (2007) и четири уџбеника Језичке школице (2008). Александрова и-мејл адреса је: stojacrtac@yahoo.com

108


Лево: Шта то жели кученце Нели Десно: Музичко за 1. разред

109


ДРАГАН МАКСИМОВИЋ

сам, тар први пут ен ен ц и н в и т а праћ У Кре фолио, дошао која се рт по и ћ се но м жном мећаво највећом сне ла. Дуле је погледао ди , када те зиме дого шест месеци за и ве до ра ме је да моје ло +40, позвао четврби ду а хл у је за сао. Музичко ми понуди по о сам и успут поново та ти! Супер! Цр хонорара сам купио Од . те но о чи нау окупио бенд. и т инструмен

Рођен је 7. августа 1975. године. Завршио је Графичку школу у Београду. О себи каже да је самоуки цртач коме је узор Nicolas de Crеsy. Добитник је специјалне награде Gregg Cox на Салону стрипа у Београду 2007. године. За Креативни центар илустровао је Музичку културу за 4. разред основне школе (2006). Драганова и-мејл адреса је: dramax@beotel.net

110


Лево и десно: Музичка култура за 4. разред

111


ВЛАДИМИР БУРСАЋ реативс људима из К ле свој а њ д ра са е м Радује нски во јер они исти ног центра да унесу лепоту у свет у посао и умеју Зато и није чудо што је о. налан, којем живим ар увек ориги рат ен ц и н в и година Креат ко има већ 20 вимо што иа д, ла м и пра свеж удећи се да на да иза себе. Тр лико се сродимо с нашим то да ми је лепшу књигу, често чинило је Мисе и м да а м да јој јунаци ва рођака, а Зона Замфиро ртвована мајка. Мислим ж лена Трутин по центар има најбољег лии н в и т г илустрада Креа , фантастично посебан ка ни ед ур г даје ковно Павлића, који тора Душана т свакој књизи. ча уметнички пе Рођен је 6. јула 1970. године. Дипломирао је на Академији уметности у Новом Саду. Бранко Бурсаћ га је научио да црта, а Иво Милацо му је узор у свету илустрације. Награђиван је више пута. Објавио је стрип-табле и илустрације у издању FORMALINE, белгијске асоцијације BAS (1995), освојио је награду за антинаци стрип на конкурсу стрип магазина Стрипбургер у Љубљани (1995), књиге Зона Замфирова и Престоница независне Србије добиле су награде на Сајму књига у Београду 2007. и 2008. године. За Креативни центар илустровао је следеће књиге: Преко ивице (2005), Природа и друштво за 3. разред (2006), Зона Замфирова (2007), Престоница независне Србије 1878–1918 (2008) и Намештаљка (2009). Владина и-мејл адреса је: vbursac@gmail.com Лево: Природа и друштво за 3. разред Десно: Престоница независне Србије

112


113


114


Лево: Преко ивице Десно: Зона Замфирова

115


ЛЕОНИД ПИЛИПОВИЋ

Рођен је 26. јуна 1969. Завршио је ФПУД 1995. године. Kад je био дeчaк, oтац му је често цртао животиње. По његовим речима, били су то једноставни цртежи, не претерано добри, али за њега, у том периоду, права ремек-дела. Покушавао је да црта исто као он и тако је све почело. Узори у свету илустрације су му: Алан Ли, Дејв Макин, Сајмон Бизли, Никола де Креси, Мебијус, Хуго Прат. За Креативни центар илустровао је: Здравствено васпитање зa други разред основне школe (2006) и роман Ћао, ти! (2007). Леонидова и-мејл адреса је: punkerstein@mail.com

Илустрација из књиге: Здравствено васпитање за 2. разред

116


АНИТА КРСТИЋ

И

ТАМАРА КРСТИЋ ила да Као клинка сам мисл ди по ра о шт о постоји нешт приза та не г ма принципу ди и љу влачење креативних ни ив т а е да се то зове Кр ек ув још … да центар. Ма та ко ка о сн ја им св ми није са ! ствар функционише

Рођена је 26. новембра 1981. године. Дипломирала је на Факултету уметности у Нишу, на Одсеку за примењене уметности. Освојила је награду Scream of Gaza, International Cartoon Exhibition, 2009. За њено цртачко умеће заслужан је тата Лаца. Велике узоре у свету илустрације има у Владимиру Крстићу и Бобу Живковићу. Анитина и-меjл адреса је: anita.krstic@gmail.com

Рођена је 1. фебруара 1979. године. Дипломирала је на Ака демији ликовних уметности у Београду. Њен учитељ цртања, у исто време и узор у свету илустрације, јесте Владимир-Лаци Крстић. Тамарина и-мејл адреса је: krstic.dt@gmail.com За Креативни центар илустровале су књигу Средњовековно село (2006). Илустрација из књиге: Средњовековно село

117


ДАРКО ПАЈЧИН

Рођен је 7. марта 1978. године. Дипломирао је на Факултету примењених уметности и дизајна. Учитељ сликања за њега је сам живот, a узори су му: Aleksandar Hecl, John Howe, Frank Frazetta, Al Williamson, Jean-Giraud Moebius и Scot Gustafson. На Петом салону стрипа у Београду освојио је 2007. године Награду спонзора за стрип, заједно са Сашом Арсенићем; на Петој балканској смотри младих стрип-аутора у Лесковцу добио је 2003. године меморијалну плакету Никола Митровић Кокан за стрип, а 2007. награду Политикиног Забавника за илустрацију Златно перо Београда за књигу У Османском царству, на којој је радио са Сашом Арсенићем. За Креативни центар илустровао је књигу У Османском царству (2007) из едиције Овако се живело. Даркова и-мејл адреса је: darkopajcin@eunet.rs darkopajcin@yahoo.com Илустрације из књиге: У Османском царству

118


ЈОВАН УКРОПИНА

Рoђен је 28. септембра 1980. године. Завршио је Вишу школу ликовних и примењених уметности. Добитник је награде IBBY на 44. златном перу Београда. За Креативни центар илустровао је књигу Чудеса електрицитета (2007). Јованова и-мејл адреса је jovan.ukropina@gmail.com

Илустрација из књиге: Чудеса електрицитета

119


МИРКО ЧОЛАК

Рођен је 10. децембра 1975. године. Завршио је Грађевинску школу. Себе види као стрип-цртача који је заборавио кад је тачно научио да црта. А узори? На то питање одговорио је: „Kао што рекох, ја сам стрип-цртач“. За Креативни центар илустровао је књигу Винча (2007) из едиције Овако се живело. Миркова и-мејл адреса је: colak.mirko@gmail.com

120


Лево и десно: Винча

121


ВЛАДИМИР КРСТИЋ ЛАЦИ

м је 20 реба! Једно а пот о к та , е р ин Мо а десет год година! Дв ш толико - толико јо множено с желим. Срећно! ја е л и б ју вам

Рођен је 21. фебруара 1959. године. Завршио је нишку уметничку школу Ђорђе Крстић. „Па, Крстић Бранислав, мој отац“, одговор је на питање ко га је учио да црта. Каже да су му узори у свету илустрације она дела која су га доводила у искушење да сломи четке. За Креативни центар илустровао је књиге: Винча (2007) и Средњовековно село (2007). Лацијева и-мејл адреса је: laci.krstic@gmail.com

122


Лево и доле десно: Винча Горе десно: Средњовековно село

123


АНА ГРИГОРЈЕВ

са Креасарадње ала сам у к т е ч о п сећ На ентром о етивним ц т и трему јер је тр с о д н з у и анеизвес за озбиљн д њих м и д а р а д бало сам ко у у. Затим вачку кућ ор према мом стил п т о о о пр осетила пошто см твр, а д н о А . зик и у цртања днички је је, нашли заје то од мене очеку е с да а т р а ш с , и л м ди пружи а д гу о м а шта ја ла фантастична! а ња је пост

Рођена је 26. априла 1974. године. Дипломирала је сликарство на Факултету ликовних уметности у Београду. Научила је да црта проучавајући сликовнице Marcela Marlierа. За Креативни центар илустровала је Kњигу за сваку девојчицу (2008), Бележницу за сваку девојчицу (2009) и Књигу за сваког дечака (2009). Анина и-мејл адреса је: anabihel@yahoo.com

124


Лево и десно: Књига за сваку девојчицу

125


ДРАГАН БИБИН так добио сам зада у ре је ри ка ку т он , На самом поче ома инспиративну књигу ве ди да илуструјем ио кад бих се докопао Ала цу. ж а би тр ри за ну коју бих цао злат и кад бих упе х да нове лампе ил златне рибице, морао би да до а Да бих дошао го година, а тада моја жељ са но ру м , је пецам дуго чнем кари сла. устратор запо као млад ил гом не би више имала сми ју и во С књ е! м ћ е но е ср ш сам савр ар. Али имао е добио сам у ст о би х би Већ вањ цагу за илустро идеалну књи ентру, а златну рибицу пе ц ом н в и Креат ћу из хобија.

Рођен је 3. фебруара 1984. године. Стекао је диплому на Академији уметности у Новом Саду, на Одсеку за графичке комуникације. Велики узори у свету илустрације за њега су: Brad Holland, Sam Weber, Shaun Tan, Carlos Nine, Justin Gerard, Adam Rex, Pavel Tartarnikov, Roberto Innocenti и Robert Mackenzie. За Креативни центар илустровао је књигу Музика тражи уши (2008). Драганова и-мејл адреса је: drbibin@hotmail.com

Илустрација из књиге: Музика тражи уши

126


ИВАН РАНКОВИЋ

центром еативним на, али р К с а њ д а р Са нал а професио била је веом вита, пуна узајамног хо такође и ду обиља цртачке љубаи а њ ва а уваж а креативм условим апротив, и в к та У . и Н в е да усахне. ност не мож у креативан центар фокусира се и вредних људи. их талентован

Рођен је 12. децембра 1981. године. Дипломирао је на Факултету примењених уметности. У свету илустрације узори су му: Nathan Fowkes, Xiangyuan Jie, Paul Lasaine и Душан Павлић. За Креативни центар илустровао је роман Mоја невидљива другарица (2008). Иванова и-мејл адреса је: irankovic@yahoo.com

Илустрација из књиге: Моја невидљива другарица

127


МАЊА РАДИЋ уди раативни љ књига е р к и т и дух јој св Кућа у ко ности одражава први пут у је п т м о а у де у п . Кад с савремен о настају које там дсетила ме је на уге ЧараД о видела, п ле Промаје Пипи у на мари м в у верзију ичили с љи да праи у њој л е пе, а људ ке, удружене у ж љ у т а п е љив књиге. ве сјајне

Рођена је 1. октобра 1982. године. Дипломирала је на Факултету примењених уметности у Београ ду. Цртање учи из књига које чува још од детињства. Њени узори у свету илустрације су: Душко Петричић, Душан Павлић и Квентин Блејк. За Креативни центар илустровала је књигу Како написати причу (2008). Мањина и-мејл адреса је: manjaradic@beocity.net

Илустрација из књиге: Како написати причу

128


СИНИША БАНОВИЋ

Почео сам да сарађу јем с креат ив ци ма до к је та мо вл а да ла променљива клима, ко ја је углавном зависила од иска кања осигурача. Наизменично кл иматизован, па неклиматизован ра дни простор и реакција људи на то натерали су ме да помислим да је Креативни центар у исто време и најнеозбиљнији и најозбиљни ји издавач с којим сам сарађивао. По мом мишљењу – идеално.

Рођен је 12. маја 1979. године. Дипломирао је на Факултету примењених уметности у Београду. После много мољакања с његове стране, научили су га да црта мама Нада и тата Бане. Морали су да попусте и покажу му и оно што о цртању нису знали. Ко год га је погодио идејом на први поглед био му је узор. Били су то: Френк Фразета, Берни Рајтсон, Алексан дар Хецл, Ан дри ја Ма у ро вић … углавном класични илустратори. Добитник је награде за класични стрип на Првом међународном салону стрипа у Београду 2003, награде Никола Митровић Кокан на Седмој балканској смотри младих стрип-аутора у Лесковцу, а на Петом међународном салону стрипа у Београду 2007. био је добитник награда у категорији цртежа, класичног стрипа и Grand Prix-а за стрип. За Креативи центар илустровао је књиге: Седам новчића (2009) и Зимзеленова последња трка (2009). Синишина и-мејл адреса је: banovic@gmail.com Илустрација из књиге: Зимзеленова последња трка

129


НИНО МАЉЕВИЋ

Рођен је 19. децембра 1979. године. Дипломирао је на Факултету примењених уметности. Учитељи цртања, уједно и велики узори у свету илустрације, били су му Franquin, Crumb, Griff, Chris Ware и Richard Williams. За Креативни центар илустровао је књиге: Почетница (2008) и Испеци, па ми реци (2009). Нинова и-мејл адреса је: nino.maljevic@gmail.com

130


Лево и десно: Испеци, па ми реци

131


МАЈА ВЕСЕЛИНОВИЋ

Рођена је 2. марта 1974. године. Завршила је Вишу школу ликовних и примењених уметности у Београду. Учитеља је, каже, имала пуно, али је најуспешнији учитељ била сама себи. Узори у свету илустрације су јој: Ида Ћирић, Босиљка Кићевац, Душан Петричић, Олаф Хајек, Нејт Вилијамс, Јо ко Ши ми зу, Ка ми ла Енг ман. Освојила је више награда: Принт магазин (Њујорк, САД) – по избору уредништва тог магазина представљена је у селекцији дванаест најзанимљивијих европских илустратора, учествовала је у финалу конкурса Immaginare il tempo за нај бо љу илу стра ци ју за ка лен дар, освојила је почасну диплому Златно перо Београда и Grand Prix Другог међународног салона стрипа. За Креативни центар илустровала је следеће књиге: Цимет меда (2009) и Лекције из поезије за децу немирног духа (2009). Мајина и-мејл адреса је: maja.veselinovic@gmail.com Илустрација из књиге: Цимет меда

132


ЗА КРЕАТИВ Н

И ЦЕНТАР

ИЛУСТРОВАЛИ И:

Драгутин Вукелић,

Мали кућни огле

ди 3 (2003)

ди 3 (2003)

Лазар Сатмари, Мали кућни огле Марија Гра

овац, Мали

кућни огле

ди 3 (2003

)

ди 3 (2003) Мали кућни огле Милан Јовановић

Зоран Пешкан, Мали кућни

огледи 3 (2003) збареног камена

ски, Тајна изре Бојана Димитров

(2008)

133


12

Ilustratori KC - prvih 20 godina  

Iz monografije Kreativnog centra povodom 20 godina postojanja - ilustratori Kreativnog centra.

Ilustratori KC - prvih 20 godina  

Iz monografije Kreativnog centra povodom 20 godina postojanja - ilustratori Kreativnog centra.