Page 1

199


200


1993 38. међународни сајам књига у Београду Трећа награда у области дечје литературе и књига за децу и омладину додељена је Добросаву Бобу Живкови ћу за опрему књиге Упознавалица др Симеона Маринкови ћа.

ју Награда НЕВЕН за 1993. годину за илустраци додељена је Добросаву Бобу Живковићу за књигу Упознавалица др Симеона Маринковића.

1994 Признање Добра играчка додељено је Креативном центру за игру Безвезбал аутора Ане Вехауц и Добросава Боба Живковића. 39. међународни сајам књига у Београду Трећа награда у области дечје литературе и књига за децу и омладину додељена је Добросаву Бобу Живковићу за опрему књиге Конфликти и шта са њима Дијане Плут и Љиљане Маринковић.

201


Награда НЕВЕН за 1994. годину за популарну науку додељена је Дијани Плут и Љиљани Маринковић за књигу Конфликти и шта са њима.

додељена Награда НЕВЕН за 1994. годину за илустрацију кти и шта је Добросаву Бобу Живковићу за књигу Конфли са њима Дијане Плут и Љиљане Маринковић.

1995 40. међународни сајам књига у Београду ји Научна, стручна и Похвала Добросаву Бобу Живковићу у категори зам од прве до уџбеничка литература за књигу Алкохоли Беговића. последње чаше Зорана Станковића и Дејана

1996 Награда НЕВЕН за 1996. годину за популарну науку додељена је књизи Хемија и ја Драгославе Гуњић. тности и дизајнера Удружење ликовних уметника примењених уме купно дело у току 1996. Србије (УЛУПУДС) доделило је награду за цело вана дела, међу године Добросаву Бобу Живковићу за реализо те рођено дете којима је књига Како да најлакше упропасти Надежде Миленковић.

202


1997 3. међународни салон књига, 5. међународни сајам графичке индустрије и дизајна Графика и 2. међународна изложба уметности Art expo Похвала Добар дизајн додељена је Добросаву Бобу Живковићу за дизајн књига Бројеви Славице Маринковић и Дејана Беговића и Ка ко да нај лак ше упро па сти те ро ђе но де те Надежд е Миленковић.

42. међународни сајам књига у Београду Похвала Добросаву Бобу Живковићу за опрему књиге Бројеви Славице Маринковић и Дејана Беговића.

42. међународни сајам књига у Београду Похва ла До бро са ву Бо бу Жи в ко ви ћу за опрему књиге Читав дан иде, из куће не излази Дејана Беговића.

42. међународни сајам књига у Београду Похвала Добросаву Бобу Живковићу за опрему књиге Црно мече дупе пече Дејана Беговића.

203


1998 Награда НЕВЕН за 1998. годину за илустрацију додељена је Душану Павлићу за књигу С децом око света Татјане Родић.

Награда НЕВЕН за 1998. годину за најбољу научнопопуларну књигу додељена је Татјани Родић за књигу С децом око света.

35. међународни сајам књига и графике у Нишу Креативном центру додељена је повеља Пресад мудрости за савремени и квалитетно профилисан програм књига посвећених деци.

1999 љује Сајам књига у Бањалуци доде ица ду Гомиони Kреативном центру награ ложену на Сајму за продукцију дечје књиге из књига у Бањалуци 1999.

204


2000 Сајам књига у Бањалуци Награда Гомионица за књижевност за децу додељена је Креативном центру за књигу Хајдуци Бранислава Нушића. Уредници едиције: Симеон Маринковић и Славица Марковић.

. годину за илустрацију Награда НЕВЕН за 2000 игу Бобу Живковићу за књ ву са о бр До је на ље де до Српске народне бајке.

2001 Пријатељи деце Србије додељују признање Креативном центру за вишегодишњи издавачки допринос књижевности за децу, посебно у домену опреме, илустрација и штампе, те за успостављање нових видова комуникације с децом и тимски рад.

38. међународни сајам књига и графике у Нишу додељује повељу Отисак за естетски третман књиге Српске народне приповетке. Опрема књиге: Мирјана Живковић

205


2002 47. београдски сајам књига ци Награда за најбољу књигу за децу припала је збир ђивача ре народне поезије за децу У марами јабука при Наде Јабланов и илустраторке Сузане Кубинец. Уредник: Симеон Маринковић

Награда НЕВЕН за 2002. годину за илустрацију додељена је Мањи Стојић за књигу Облици аутора Симеона Маринковића.

2003 48. београдски сајам књига ловине. припала је библиотеци Пусто Награда за дечју књигу године ковић и Славица Марковић Уредници едиције: Симеон Марин

40. међународни сајам књига и графике у Нишу Креативном центру додељена је повеља Ини цијал за дело које спаја или којим се прожимају са дашњост и будућност.

206


2004 Новосадски сајам 2004 (10. међуна родни салон књига) Награда Захарија Орфелин Прва награда за едицију Пустоло вине за ликовно и техничко уређење књиге. Графичко обликовање едиције: Ми рјана Живковић Новосадски сајам 2004 (10. међународни салон књига) Награда Захарија Орфелин Друга награда за књигу Плашљиво лавче Симеона Маринковића за ликовно и техничко уређење књиге. Графичко обликовање књиге: Душан Павлић

Новосадски сајам 2004 (10. међународни салон књига) Награда Захарија Орфелин Трећа награда за књигу Тајни живот Хранисла ва Добрића Чедомира Петровића за ликовно и техничко уре ђење књиге. Графичко обликовање књиге: Добросав Боб Жив ковић

Новосадски сајам 2004 (10. међународни салон књига) Специјална награда за укупни допринос у области дечје књиге додељена је Креативном центру.

9. међународни сајам књига, медија и биротехничке опреме у Бањалу ци Награда Гомионица за књижевност за децу за књигу Тајни живот Хранислава Добрића Чедомира Петровића (едиција Причам ти при чу). Уредник: Дејан Беговић

207


16. фестивал хумора за децу у Лазаревцу (септембар 2004) Сребрно Гашино перо, награда за најдуховитију књигу године, додељена је књизи Кажи тети „Добар дан” (написала Јасминка Петровић, илустровао Добросав Боб Живковић).

Нишки сајам књига 2004 Награда за допринос приближавању књиге младима додељена је Креативном центру.

Четврти божићни салон књига Награда за дечју књижевност припала је Креативном центру за „иноваторску, маштовиту и модерну уређивачку политику у области дечје књиге“.

Награда НЕВЕН за 2004. годину за илустр ацију додељена је Добросаву Бобу Живковићу за илустраци ју књиге Љутито мече Бране Црнчевића. Награда НЕВЕН за 2004. годину за популарну науку додељена је Јасминки Петровић и Ани Пешикан за књигу Како постати и остати глуп.

50. београдски међународни сајам књига зи Народне Награда за најбољу дечју књигу припала је књи че и учитеље песме и игре за децу, родитеље, васпита ка Сомборца. приређивача Наде Јабланов и илустратора Мар Уредник: Анђелка Ружић

208


42. нишки сајам књига и графике Креативном центру додељена је повеља Ини цијал за дело које спаја или којим се прожимају са дашњост и будућност. гу 2005. Награда НЕВЕН за најбоље илустровану књи године додељена је Тихомиру Челановићу вића. за илустрацију књиге Басне Радомира Путнико

2006 Први пролећни међународни сајам књига у Новом Саду доделио је Златну повељу издавачу године Креативном центру за достизање највиших стандарда у издаваштву и квалитету уређивачке политике, као и за постављање највиших критеријума у издавачкој делатности.

2005 Награда Политикиног Забавника на 43. златном перу додељена је Кости Здравковићу за илустрацију књиге Водич за рођендане Љиље Марјановић и Станке Брдар.

209


Новосадски сајам 2006. године (12. међународни салон књига) Награда Захарија Орфелин за ликовно и техничко уређење књиге Прва награда додељена је Весни Моравић-Балкански за илустрацију за сликовницу Палчица. ни салон књига) Новосадски сајам 2006. године (12. међународ ко уређење књиге Награда Захарија Орфелин за ликовно и технич вићу за илустрације Две треће награде додељене су Данијелу Саво гова бака. и Душану Павлићу за дизајн књиге Мјесец и ње Новосадски сајам 2006. године (12. међународни салон књига) Награда Захарија Орфелин за ликовно и техничко уређење књиге Две похвале додељене су Марку Сомборцу за илустрације и Андреју Војковићу за дизајн књиге Народне песме и игре за децу, родитеље, васпитаче и учитеље. Уредник: Анђелка Ружић

за децу Змајеве дечје игре Међународни центар књижевности тру за изузетан стваралачки доделио је награду Креативном цен сти за децу. допринос у популарисању књижевно

Секретаријат за културу града Београда, библи отека Доситеј Обрадовић и организација Пријатељи деце Во ждовац Књига Приче о светоме Сави Симеона Марин ковића освојила је прву награду на конкурсу за награду Дечје критике и постала добитник Доситејевог пера за 2005. годину.

210 10


отека Доситеј Секретаријат за културу града Београда, библи ждовац Обрадовић и организација Пријатељи деце Во ровић и Како до о Ти Књиге Уџбеник за заљубљивање Ирене бомира је настала једна песма … и друге песме Љу ке. ти кри је Јовановића похваљене су од стране деч

књига 51. београдски међународни сајам гу у 2006. години припала Награда Сајма за најбољу дечју књи Владимира Андрића. је књизи Дај ми крила један круг Уредник: Анђелка Ружић

43. нишки сајам књига и графике доделио је по вељу Иницијал за дело које спаја или којим се прожимају сада шњост и будућност књизи Дај ми крила један круг Вла димира Анндрића у издању Креативног центра. овић Награда Змајевих дечјих игара Раде Обрено за најбољи роман за децу објављен 2006. године во је додељена је Јасминки Петровић за књигу Ово најстрашнији дан у мом животу.

ду Библиотека града Београда доделила је награ ни Глигорије Возаровић и прогласила Креатив центар најбољим издавачем у 2006. години.

211


Награда НЕВЕН за 2006. годину за најбоље илустровану књигу додељена је Милану Павловићу, Ивици Стевановићу и Кости Миловановићу за илустрацију књиге Дај ми крила један круг Владимира Андрића. ке граду Дечје крити на за су р ку н ко м ту На 10. јубиларно дан у мом живо ји и н ш ра ст ала ај н књига Ово је ву награду и пост пр је ла ји во ос ћ Јасминке Петрови г пера за 2006. годину. јево добитник Досите

2007 га) (13. међународни салон књи не ди го . 07 20 јам са ски д са Ново ћи јн додељена је издавачкој ку Велика награда Добар диза ла кр песама и прича Дај ми и ку р зби за р та н це ни в ти а Кре Андрића. један круг аутора Владимира ћ Опрема књиге: Јелена Рељи

Велика награда Добар дизајн додељена је Милану Павловићу, Ивици Стевановићу и Кости Миловановићу – тиму илустратора који је илустровао књигу Дај ми крила један круг Владимира Андрића.

Четврти сусрети дечјих писаца Везе ни мост, Тузла Јасминки Петровић за књигу Ово је настрашнији дан у мом животу додељен је Мали принц – награда за најбољу дечју књигу у региону (БиХ, Хрватска, Ср бија, Црна Гора) објављену у 2006. години и за допри нос стваралаштву за децу.

212


и младе југоисточне Европе Центар за књижевност и медије за децу димиру Андрићу награду за књигу са седиштем у Бугарској доделио је Вла ативног центра. Награда је први Дај ми крила један круг у издању Кре димиру Андрићу у месту Банкја пут додељена дечјем писцу и уручена Вла поред Софије. Други међународни подгорички сајам књига доделио је Креативном центру награду за унапређење дечјег издаваштва.

(ЕЕPG) за најбољи уџбеник Награда Европског удружења издавача уџбеника делило је Креативном центру Европско удружење издавача уџбеника до ћи разред основне школе (аутор награду за уџбеник Музичка култура за тре Владица Илић) на Сајму књига у Франкфурту. за најбољи уџбеник за основну Та књига освојила је друго место у категорији зајн, као и пласман на тржишту. школу, а процењивали су се садржина књига, ди га 11. октобра 2007. Награда је уручена на Франкфуртском сајму књи Уредник: Слађана Илић 52. београдски међународни сајам књига Награда Сајма за најбољу едицију у 2007. години припала је едицији Пустоловине. Уредници едиције: Симеон Маринковић и Славица Марковић

Награда НЕВЕН за 2007. годину додељена је Томиславуу Сенћанском за књигу Чудеса електрицитета у категорији најбоље књиге намењене деци из области популарне науке.

213


2008 Новосадски сајам 2008. године (14. међународни салон књига) ни центар Велика награда Добар дизајн додељена је издавачкој кући Креатив и Слађана за књигу Мисли великих људи коју су приредили Симеон Маринковић Илић, као и Мирјани Живковић која је дизајнирала ту књигу. Награда 53. београдског међународног сајма књига за најбољу дечју књигу 2008. године припала је едицији Овако се живело у издању Креативног центра. Уредник едиције: Весна Бикић Награда 53. београдског међународног сајма књига за најбољу сајамску презентацију 2008. године припала је Креативном центру. „Добар пример сајамске презентације реализован са типским сајам амским елементима говори да добрим промишљањем може да се промовише бренд без ез енормних улагања. Дизајн сајамске презентације: Оливера Батајић Признање Креативном центру за допринос развоју српске илустрације доделило је Удружење ликовних умет етника примењених уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС.

Збирка прича Дејана Алексића Музика тражи уши нааграђена је у Лазаревцу Сребрним Гашиним пером за најбољу књиигу за децу објављену 2008. године.

Збирка прича Дејана Алексића Музика тражи уши добила је у Београду награду дечје критике Доситејево перо за најбољу књигу за децу која је објављена 2008. године.

Награду НЕВЕН за илустрацију за 2008. годину добио је Мирољуб Милутиновић Брада за илустрацију књиге Одбрана и војевање Марка Поповића.

214


2009 Новосадски сајам 2009. године (15. међународни салон књига) Велика награда Добар дизајн додељена је издавачкој кући Креативни центар за књигу Хелене Ури Језик, језик, е па шта је. Књигу је превела и адаптирала Татјана Радановић-Фелберг. Награда Добар дизајн додељена је и Јелени Рељић, која је дизајнирала ту књигу. Књига за сваку девојчицу Виолете Бабић проглашена је за Дечију књигу године на Међународном сајму књига Трг од књиге у Херцег Новом 2009. године. Књига за сваку девојчицу Виолете Бабић добила је награду Гомионица за најбољу књигу за децу на Сајму књига у Бањалуци 2009. године.

Дечја недеља 2009, манифестација Златно семе у Новом Саду, доделила је дечје признање Велика петица издавачкој кући Креативни центар због настојања да развија дечју креативност, подстиче дружење деце и одраслих, унапређује стваралачке методе у образовању, негује боље односе међу људима и према природи. тивни центар На 54. београдском међународном сајму књига Креа проглашен је за издавача године. есет година, Из образложења жирија: „Од самих почетака, пре двад књиге за децу и Креативни центар постављао је стандарде у области . Слободно се младе и веома често их сам надмашивао новим издањима лити на време може рећи да се издаваштво за децу у Србији може поде пре и после Креативног центра.“

215


198

Profile for Kreativni centar

20 godina - nagrade  

199 200 При зна ње До бра играч ка до де ље но је Креативн ом центру за игру Без ве збал ауто ра Ане Ве ха уц и До бро са ва Бо ба Жив ко ви...

20 godina - nagrade  

199 200 При зна ње До бра играч ка до де ље но је Креативн ом центру за игру Без ве збал ауто ра Ане Ве ха уц и До бро са ва Бо ба Жив ко ви...