Page 1

’’


Innhold: 1. Kreativ  barnehages  visjon.   1.1.          Verdier.                                                                         2.  Barnehageloven.   3.  Rammeplan  for  barnehagens  innhold  og  oppgaver.   4. 4.   Satsningsområdene.   1. 4.1.   De  kreative  fagområdene.   2. 4.2.   Gode  naturopplevelser.   1. 5.   Årets  tema.   1. 6.   Årshjul.   1. 7.   Hverdagen  vår/  barnehagens  innhold.     1. 7.1.   Omsorg.   2.                      7.1.1.   Hva  barnehageloven  sier  om  omsorg.   1. 7.1.2.   Hvordan  vi  jobber  i  forhold  til  omsorg.     1. 7.2.   Lek.                 1. 7.2.1.   Hva  barnehageloven  sier  om  lek.   2. 7.2.2.   Hvordan  vi  jobber  i  forhold  til  lek.     1. 7.3.   Læring.   1. 7.3.1.   Hva  barnehageloven  sier  om  læring.                 2. 7.3.2.   Hvordan  vi  jobber  i  forhold  til  læring.     1. 7.4.   Sosial  kompetanse.                                                                                 1. 7.4.1.   Hva  barnehageloven  sier  om  sosial  kompetanse.             2. 7.4.2.   Hvordan  vi  jobber  i  forhold  til  sosial  kompetanse.       1. 7.5.   Språklig  kompetanse.         1. 7.5.1.   Hva  rammeplanen  sier  om  språklig  kompetanse.         2. 7.5.2.   Hvordan  vi  jobber  i  forhold  til  språklig  kompetanse.         1. 7.6.   Barnehagen  som  kulturarena.  

     

   


1. 7.6.1. Hva  barnehageloven  sier  om  barnehagen  som  kulturarena.   2. 7.6.2.   Hvordan  vi  jobber  i  forhold  til  barnehagen  som  kulturarena.                               1. 8.   De  7  fagområdene   1. 9.    Barnas  medvirkning.     1. 9.1.   Hva  barnehageloven  sier  om  barnas  medvirkning.   2. 9.2.   Hvordan  vi  jobber  i  forhold  til  barnas  medvirkning  i  Kreativ  barnehage.   1. 10.    Dokumentasjon.       1. 10.1.   Hva  rammeplanen  sier  om  dokumentasjon.     2. 10.2.   Hvordan  vi  jobber  i  forhold  til  dokumentasjon.   1. 11.  Åpen  løsning.     1. 11.1.   Åpen  løsning.   2. 11.2.   Hvordan  åpen  løsning  fungerer  i  barnehagen.   1. 12.    Dagsrytme.   1. 13.  Aldersinndelte  grupper.   2. 13.1.   1  åringene.   3. 13.2.   2  åringene.   4. 13.3.   3  åringene.   5. 13.4.   4  åringene.   1. 14.  Overgang  fra  barnehage  til  skole   2. 14.1.   Skolegruppa.   3. 14.2.   Treningsgruppa.   1. 15.  Foreldresamarbeid.   2. 15.1.   Hva  barnehageloven  sier  om  foreldresamarbeid.   3. 15.2.   Hvordan  vi  jobber  i  forhold  til  foreldresamarbeidet.   4. 15.3.   AU  og  SU.   1. 16.  Førstehjelp  og  brannvern.   1. 17.  Ferie.   1. 18.  Dugnad.   1. 19.  Planleggingsdager.   1. 20.  Personalet.      

 

 

           


Â

1.

Kreativ barnehages visjon


1.1. Verdier:  (hva  vi  legger  i  de  ulike  begrepene  i  visjonsteksten) ∗ Barn:  Er  skapt  med  en  hensikt.  De  er  unike  og  verdifulle  i  seg  selv.  Alle  barn  har  en  unik   personlighet  med  evner  og  talenter  som  gjør  dem  spesielle.   •

Barnehage: Er  en  god  utviklingsarena  der  barn  lærer  å  omgås  andre,  opplever  mestring  i  sosiale   relasjoner,  fysiske  utfordringer  og  kreativ  lek.   Voksne:  Trygge,  sanne  og  omsorgsfulle  mennesker.   ∗ Kreativt  miljø:  Et  miljø  hvor  man  kan  utvikle  sine  skapende  og  utforskende  sider,    og  hvor   nysgjerrighet  og  spontanitet  preger  dagen.     ∗ Trygt  miljø:  Et  miljø  der  man  opplever  at  Gud  og  mennesker  er  glad  i  hver  enkelt.  Et  miljø  som  er   preget  av  gode  relasjoner  og  vennskap,  som  er  forutsigbart  og  åpent.     ∗ Bibelens  budskap:  Vi  er  skapt  og  elsket  av  Gud.  Han  har  en  plan  og  hensikt  fra  evighet.  Frelsen   og  tilgivelsen  er  for  alle  mennesker.    

∗ Bibelens verdier:  Menneskesyn,  (mennesket  som  unik,  skapt  av  Gud  og  ukrenkelig),  omsorg  (å  lære  å  dele,   tilgivelse,  ta  de  svakestes  parti,  sjenerøsitet)  og  forvaltning  av  naturen.   ∗ Plattform:  Grunnleggende  verdier  i  livet.   ∗ Blomstre:  Å  ha  det  bra  med  seg  selv,  få  gode  venner,  glede  seg  over  livet  og  seg  selv.  Bygge  et  godt   selvbilde  og  god  selvtillit   ∗ Utviklingsmuligheter  for  alle.   ∗ Barn:  Å  få  være  i  et  miljø  der  de  kan  utvikle  seg  ut  fra  egne  forutsetninger. *Voksne:  Skal  få  utvikle  sine  evner  og  talenter  slik  at  de  trives  godt  i  barnehagen.     •

Mestringsopplevelser: Barna  skal  få  være  i  et  miljø  der  de  kan  tilføre  noe  med  det  de  kan  og  at  de   skal  få  nye  utfordringer.  

Læring:  Barna  skal  få  læringsmuligheter  gjennom  formelle  situasjoner  som  er  planlagt  og  ledet  av   personalet:  Aldersinndelte  grupper,  skolegruppe,  sosial  treningsgruppe,  tema-­‐og  prosjektarbeid   og  samlingsstunder.  De  skal  også  få  læringsmuligheter  gjennom  uformelle  situasjoner  nærmere   knyttet  til  hverdagsaktiviteter  og  her-­‐og-­‐nå-­‐situasjoner  i  lek,  danning  og  annen  samhandling.  

Samspillsopplevelser: Å  lykkes  i  å  omgås  andre.  


2. Barnehageloven. Lov av  1.8.2010.    Lovens  formål:  ”Barnehagen  skal  i  samarbeid  og  forståelse  med   hjemmet  ivareta  barnas  behov  for  omsorg  og  lek,  og  fremme  læring  og  danning  som   grunnlag  for  allsidig  utvikling.  Barnehagen  skal  bygge  på  grunnleggende  verdier  i  kristen   og  humanistisk  arv  og  tradisjon,  slik  som  respekt  for  menneskeverdet  og  naturen,  på   åndsfrihet,  nestekjærlighet,  tilgivelse,  likeverd  og  solidaritet,  verdier  som  kommer  til   uttykk  i  ulike  religioner  og  livssyn  og  som  er  forankret  i  menneskerettighetene.     Barna  skal  få  utfolde  skaperglede,  undring  og  utforskertrang.  De  skal  få  lære  å  ta  vare  på   seg  selv,  hverandre  og  naturen.  Barna  skal  utvikle  grunnleggende  kunnskaper  og   ferdigheter.  De  skal  ha  rett  til  medvirkning  tilpasset  alder  og  forutsetninger.     Barnehagen  skal  møte  barna  med  tillit  og  respekt,  og  anerkjenne  barndommens   egenverdi.  Den  skal  bidra  til  trivsel  og  glede  i  lek  og  læring,  og  være  et  utfordrende  og   trygt  sted  for  fellesskap  og  vennskap.  Barnehagen  skal  fremme  demokrati  og  likestilling   og  motarbeide  alle  former  for  diskriminering”.   •

§1a gir  private  barnehager  mulighet  til  å  fastsette  særlige  bestemmelser   om  tro-­‐og  eller  livssynsformål,  noe  Kreativ  barnehage  har  gjort.  Se  egne   vedtektsendringer.      

     

3. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Stortinget har  i  barnehageloven  17.  juni  2005  nr.  64  fastsatt  overordnede  bestemmelser   om  barnehagens  formål  og  innhold,  jf.§  1  og  2.  Kunnskapsdepartementet  har  1.  mars   2006  med  hjemmel  i  §  2  i  loven  fastsatt  forskrift  om  rammeplan  for  barnehagens  innhold   og  oppgaver.  Målet  med  rammeplanen  er  å  gi  styrer,  pedagogisk  leder  og  det  øvrige   personalet  en  forpliktende  ramme  for  planlegging,  gjennomføring  og  vurdering  av   barnehagens  virksomhet.  Rammeplanen  gir  også  informasjon  til  foreldre,  eier  og   tilsynsmyndighet.  


Rammeplanen sier  at  alle  barnehager  skal  utarbeide  og  jobbe  etter  en  årsplan.   Personalet  jobber  kontinuerlig  med  innholdet  i  rammeplanen  og  årsplanen,  for   kompetanseheving.  Dette  blir  gjort  på  pedleder  møter,  avdelingsmøter,  personalmøter   og  planleggingsdager.     Vi  jobber  med  årets  tema  gjennom  de  ulike  fagområdene  og  i  lek.    

4. Barnehagens satsningsomåder. 4.1.    De  kreative  områdene.   Barna  skal  få  gode  opplevelser  gjennom  forming,  bygging,  musikk  og  drama.  Barna  skal   få  ”gi  uttykk  for  inntrykk”.    Vi  er  opptatt  av  at  prosessen  her  er  viktigere  enn  produktet.     Vi  vil  benytte  oss  av  mange  ulike  formingsteknikker,  drama,  sang  og  dans.  Barna  skal  også   få  skape  ting  ved  å  bygge,  snekre  og  bruke  naturmaterialer.        4.2.  Gode  naturopplevelser.   Vi  ønsker  å  være  med  på  å  utvikle  barnas  kjærlighet  til  naturen.  Barnehagen  vår  ligger  i   fantastiske  omgivelser,  omringet  av  skog  og  fjell.  Vi  har  også  et  fint  uteområde  i   barnehagen  vår,  som  innbyr  til  spennende  uteaktiviteter.  Avdelingene  har  faste  turdager.   Vi  ønsker  at  barna  skal  få  oppleve  glede  for  naturen,  slik  at  de  kan  lære  å  dra  nytte  av  og   ta  vare  på  alt  det  fine  som  er  rundt  dem.              


5. Årets tema. Årets tema  er:  Jeg  kan  skape!   Barnehageåret  2012/2013  vil  vi  fortsette  å  utforske  den  kreativiteten  Gud  har  gitt  oss!  Vi   er  skapt  i  Guds  bilde.  Skaperen  vår  er  kreativ-­‐  derfor  er  vi    kreative.  Gud  har  gitt  alle  ulike   talenter,  talentene  skal  ikke  ”graves  ned”,  men  brukes  og  utvikles  videre!     Ut  i  fra  barnehageloven  skal  barna  få  utfolde  skaperglede,  undring  og  utforskertrang.     Gjennom  arbeid  med  skaping  og  kreativitet  ønsker  vi  å  bidra  til  at  barna   •

Tar i  bruk  sin  fantasi,  kreative  tenking  og  skaperglede. Utvikler  sin  evne  til   å  bearbeide  og  kommunisere  sine  inntrykk  og  gi  varierte  uttrykk  gjennom   skapende  virksomhet-­‐      Styrke    sine  personlige  uttrykk.  

Dette vil  vi  gjøre  helt  konkret  ved  å  jobbe  med  3  hovedprosjekt:   •

-­‐

Jeg  kan  bygge  

                     Vi  lager  et  snekkerverksted  i  skogen  vår  der  barna  skal  få  være  med  å   bygge  hytte,  båter  og  andre  fantasifulle  figurer.  Vi  har  også  fokus  på  bygging  når   vi  er  inne.  Vi  bruker  lekeverktøy  og  ulike  typer  byggeklosser  og   konstruksjonsleketøy.  Vi  følger  nøye  med  på  utbyggingen  av  barnehagen  vår  ute.   Vi  vil  også  ha  fokus  på  at  barna  skal  bli  kjent  med  fotoapparat  som  digitalt  verktøy,   og  de  skal  få  være  med  å  dokumentere  byggeprosjektet  vårt  gjennom  å  ta  sine   egne  bilder.   •

-­‐                    Jeg  kan  designe                          ”Lompeloftet”  skal  nå  bli  et  KUNSTROM  for  hele  barnehagen.  Her  skal  vi   lage/designe  et  stort  fellesbilde.  Vi  skal  også  male  og  lage  ”rare”  ting.  Dette  skal   munne  ut  i  en  abstrakt  kunstutstilling    i  trærne/skogen  ute,  og  et  eget  ”sokkekor”   av  sokker  som  barna  skal  få  designe  selv.  Barna  skal  også  få  bruke  tegneprogram   på  PC.   -­‐                      Jeg  kan  showe                          Her  skal  sang,  dans  og  teatertalentene  få  god  utfoldelse.  Kanskje  blir  det  en   eller  flere  forestillinger  tilslutt??  Vi  vil  også  filme  hverandre  i  denne  perioden.                              


6.Årshjul.

JULI: *  Sommer-­‐ barnehage.   APRIL,MAI,JUNI:   -­‐Jeg  kan  showe-­‐ prosjekt   -­‐Temakveld  for   foreldrene   -­‐17.mai-­‐feiring   sommeravslutning /grillfest       MARS:   -­‐påskeaktiviteter   -­‐Påskefrokost   -­‐Foreldresamtaler      

AUGUST: -­‐  Meg  og  familien   min   -­‐Bli  godt  kjent  og   trygge  på   avdelingen.  

JANUAR OG   FEBRUAR:   -­‐Jeg  kan  designe-­‐ prosjekt   -­‐Kunstutstilling   -­‐Foreldremiddag   -­‐Karneval  

SEPTEMBER,OKTO BER,NOVEMBR: -­‐Jeg  kan  bygge-­‐ prosjekt   -­‐Foreldremøte   -­‐FN-­‐dagen   Lappe-­‐kafe`   Foreldresamtaler   DESEMBER:   Juleaktiviteter   -­‐Lucia/   englejulebor   -­‐Kongeparken   /nissefest   -­‐Julevandring   -­‐Juleskogen      

Det vil  komme  en  mer  detaljert  plan  på  avdelingenes  månedsplaner.  


7. Hverdagen vår/ barnehagens innhold. 7.1 Omsorg:   7.1.1  Hva  barnehageloven  sier  om  omsorg:   Barnehageloven  §  1:   ”Barnehagen  skal  i  samarbeid  og  forståelse  med  hjemmet  ivareta  barnas  behov  for   omsorg  og  lek,  og  fremme  læring  og  danning  som  grunnlag  for  allsidig  utvikling”  ”     7.1.2  Hvordan  vi  jobber  i  forhold  til  omsorg:   Vi  legger  vekt  på  at  de  voksne  ser  hvert  enkelt  barn  i  barnehagen  og  verdsetter  barnas   ulikheter.  Hvert  barn  har  sin  voksne  primærkontakt,  som  har  ekstra  ansvar  for  barnet.   Personalet  i  barnehagen  viser  omsorg  ved  å  delta  og  engasjere  seg  i  hverdagsaktiviteter   og  lek  sammen  med  barna.  Vi  ønsker  å  ha  et  ”stort  fang”  hvor  det  er  plass  til  alle  barna,   gi  av  oss  selv  og  vise  at  vi  bryr  oss  om  dem.  Barnehagen  har  fokus  på  en  sunn  hverdag   gjennom  kosthold,  hygiene  og  fysisk  aktivitet.  Vi  ønsker  å  være  sanne,  trygge  og  tydelige   voksne  overfor  barna.  

7.2. Lek.   7.2.1.  Hva  barnehageloven  sier  om  lek:   Barnehageloven  §  2:   ”Barnehagen  skal  gi  barn  mulighet  for  lek,  livsutfoldelse  og  meningsfylte  opplevelser  og   aktiviteter”.          


7.2.2. Hvordan  vi  jobber  i  forhold  til  lek:   Vi  ønsker  å  legge  til  rette  for  mye  tid  til  god  lek,  både  barnestyrt  og  inspirert  fra  de   voksne.  Personalet  ønsker  å  observere  barna  i  lek,  med  et  ”våkent”  blikk.  De  vil  dermed   se  om  barna  trenger  veiledning  i  leken.  Barna  skal  få  være  sammen  i  mindre  grupper,  slik   at  vi  får  ivaretatt  både  rom  og  tid  for  lek.     Vi  synes  at  barnas  lek  er  viktig  fordi:     •

Her knyttes  gode  vennskapsbånd  

Barna lærer  å  samarbeide  og  å  vente  på  tur.  

Her trenes  barns  forestillingsevne  opp.  

Leken øver  opp  kreativitet  og  oppfinnsomhet.  

Barna bearbeider  sine  opplevelser  gjennom  lek.  

Gjennom lek  kan  man  øve,  prøve,  uttrykke  seg  og  lære  å  mestre  sine                 følelser.  

I leken  utvikles  barnas  språk.  

Barna trener  opp  evnen  til  fantasi  og  en  lærer  å  tolke  situasjoner  på  ulike   måter.  

Og ikke  minst  har  leken  en  egenverdi  i  seg  selv.  

7.3. Læring:   7.3.1.  Hva  barnehageloven  sier  om  læring:   Barnehageloven  §  2:   ”Barnehagen  skal  støtte  barns  nysgjerrighet,  kreativitet  og  vitebegjær  og  gi  utfordringer   med  utgangspunkt  i  barnets  interesser,  kunnskaper  og  ferdigheter.”  


7.3.2. Hvordan  vi  jobber  i  forhold  til  læring:   I  barnehagen  legger  vi  til  rette  for  formelle  læringssituasjoner  (planlagte  og  ledet  av   personalet)  ved  samlingsstunder,  lekegrupper,    aktivitetsgrupper,  aldersinndelte  grupper,   førskolegruppe,  treningsgruppe  og  andre  aktiviteter.  Uformelle  læringssituasjoner   (hverdagsaktiviteter  og  ”her  og  nå”-­‐situasjoner,  lek  og  annen  samhandling)  er  svært   viktig  for  barnas  læring  og  utvikling.  Her  er  de  voksne  rollemodeller  og  veiledere  for   barna.    

7.4. Sosial  kompetanse:   7.4.1.  Hva  barnehageloven  sier  om  sosial  kompetanse:   Barnehageloven  §  2:   ”Barnehagen  skal  formidle  verdier  og  kultur,  gi  rom  for  barns  egen  kulturskaping  og  bidra   til  at  alle  barn  får  oppleve  glede  og  mestring  i  et  sosialt  og  kulturelt  fellesskap”.         7.4.2.  Hvordan  vi  jobber  i  forhold  til  sosial  kompetanse:   Vi  ønsker  å  legge  til  rette  for  at  det  skal  utvikles  gode  vennskap  mellom  barna  i   barnehagen.  Vi  har  fokus  på  vennskapet  både  mellom  barna  og  mellom  barna  og  de   voksne.  Vi  forteller  at  Jesus  ønsker  å  være  vår  bestevenn.  Han  er  vennen  som  alltid  er  der.   Vi  fokuserer  på  det  positive  som  hvert  enkelt  barn  er  og  har  og  ønsker  å  forsterke  dette.     For  å  hjelpe  barna  i  å  lykkes  i  å  omgås  andre,  og  i  å  utvikle  sosial  og  emosjonell   kompetanse  bruker  vi  et  temabasert  materiale  som  heter  ”Det  er  mitt  valg”.  Materialet   består  av  5  ulike  temaer  som  inneholder  ulike  aktiviteter  med  forskjellige  vinklinger.  De   ulike  aktivitetene  kan  være  alt  fra  tegning,  fargelegging,  lese  historier,  samtale,  rollespill,   se  på  bilder  med  mer.  Innholdet  er  fordelt  på  følgende  temaer:   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

Vi vil  ha  et  godt  miljø   Vi  arbeider  sammen   Vi  tar  beslutninger   Vi  tar  vare  på  kroppen  vår   Vi  tar  vare  på  hverandre  


De store  avdelingene  har  ukentlige  ”Det  er  mitt  valg-­‐samlinger”,  med  egen  bamse  som   gjennomgangsfigur.  De  små  avdelingene  bruker  en  forenklet  versjon  av  samme   opplegget.  

7.5. Språklig  kompetanse:   7.5.1.  Hva  rammeplanen  sier  om  språklig  kompetanse:   ”Småbarnsalderen  er  den  grunnleggende  perioden  for  utvikling  av  språk.  Samhandling  gjennom   kroppsspråk  og  lek  med  lyder  er  en  vesentlig  del  av  det  lille  barnets  måte  å  tilnærme  seg  andre   mennesker  på.”    

7.5.2 Hvordan  vi  jobber  i  forhold  til  språklig  kompetanse:   De  voksne  i  barnehagen  er  bevisst  på  at  de  er  forbilder  for  barna,  også  i  forhold  til  språket.   Samtaler,  sang,  rim,  regler,  bøker,  høytlesning,  varierte  aktiviteter  og  deltakelse  i  barnas  lek  er   viktig  i  forhold  til  dette.  Vi  er  opptatt  av  at  alle  barna  får  varierte  og  positive  erfaringer  med  å   bruke  språket  ved  at  vi  lytter,  bekrefter  og  gir  tilbakemeldinger  til  hvert  enkelt  barn.  Vi   oppmuntrer  barna  til  å  delta  aktivt  i  samlingene.  Vi  ønsker  også  å  gi  barna  mange  gode   opplevelser  som  de  kan  få  sette  ord  på.  God  samhandling  og  lek  mellom  barna  er  viktig  for   utviklingen  av  barnas  språk.       Vi  bruker  også  materiellet  ”Snakkepakken”  og  ”Språkkista”

7.6.  Barnehagen  som  kulturarena:   7.6.1.  Hva  barnehageloven  sier  om  barnehagen  som  kulturarena:   Barnehageloven  §  2:   ”Barnehagen  skal  formidle  verdier  og  kultur,  gi  rom  for  barns  egen  kulturskaping  og  bidra   til  at  alle  barn  får  oppleve  glede  og  mestring  i  et  sosialt  og  kulturelt  fellesskap”.    


7.6.2. Hvordan  vi  jobber  i  forhold  til  barnehagen  som  kulturarena:   Kultur  (kunst,  estetikk,  felles  atferdsmønster,  kunnskaper,  verdier,  holdninger,  erfaringer,   uttrykksmåter):  Vi  veksler  mellom  å  formidle  dette  til  barna  og  at  barna  selv  får  delta  og   prege  barnehagedagene.  Barnehagen  har  de  kreative  fagområdene  som  ett  av  to   hovedarbeidsområder.  Vi  har  fokus  på  at  barnehagen  er  en  kulturarena  i  forhold  til   samlinger,  fellessamlinger,  i  utelek,  på  tur,  i  formingsrommet  og  ellers  i  løpet  av   barnehagedagen.  De  ulike  erfaringene  og  opplevelsene  barna  får  her,  bidrar  til  å  skape  et   sosialt  og  kulturelt  fellesskap.  Personalet  reflekterer  og  evaluerer  jevnlig  over  egne   holdninger  og  handlinger.     ”Little  friends”.   Kreativ  barnehage  har  en  vennskapsbarnehage    i  Makedonia  som  heter  ”Little  friends”.  I   år  2000  startet  Vesna  Kvammen  som  nå  jobber  på  trollingane,  en  førskole/barnehage  for   sigøynerbarn.  Makedonia  er  et  godt  land  å  bo  i  med  gode  utdanningsmuligheter,  men  de   har  en  stor  gruppe  sigøynere  her.  Sigøynerne  er  den  mest  foraktede  folkegruppen  i   Europa.  De  voksne  sigøynerne  har  ikke  fått  utdanne  seg,  og  har  derfor  små  muligheter   for  å  få  seg  jobb.  For  å  hjelpe  sigøynerbarna  til  et  bedre  liv  med  flere  muligheter  for   utdannelse  startet  derfor  Vesna  denne  barnehagen  for  to  hundre  3-­‐6-­‐åringer.   Dette  arbeidet  vil  Kreativ  støtte  for  at  de  skal  kunne  drive  denne  barnehagen  videre,  og   hjelpe  til  med  utbyggingsprosjektet  som  de  er  godt  i  gang  med  nå.    Vi  vil  i  løpet  av  året  ha   noen  egne    fellessamlinger/Makedoniasamlinger    om  sigøynere  og  denne  barnehagen,   der  vi  lærer  mer  om  sigøynerbarn  og  om  hvordan  de  har  det.  Vi  arrangerer  også  en   foreldrekafe`  på  høsten,  og  en  foreldremiddag  på  våren  der  familiene  kan  få  være  med  å   bidra  for  å  støtte  dette  arbeidet.  


8. De sju fagområdene. Fagområde Hva  betyr  dette:  

Hvordan jobber  vi  med  dette  i  Kreativ  barnehage:  

1)   Kommunikasjon  foregår  i  et               Vi  lytter  til,  observerer  og  gir  barna  respons  når  de  forteller.  Vi  ønsker  å  hjelpe  barna  til  å                     Kommunikasjon,     vekselspill  mellom  å  ta  imot  og  tolke  et   sette  ord  ord  på  følelser,  ønsker  og  erfaringer  og  å  bruke  språket  til  konfliktløsning.  Vi                   språk  og                           budskap  og  selv  å  være  avsender  av  et  benytter  oss    aktivt  av  sanger,  rim,  regler,  bøker,  bilder  m.m.  Vi  benytter  oss  av  materiellet     tekst:   budskap.  Både  det  verbale  (ordene            til               ”Snakkepakken”  og  ”Språkkista”     vi  sier)  og  det  nonverbale  språket     (mimikk,  kroppsbevegelser)  er  viktig  for   For  hver  temaperiode  velger  vi  ut  noen  tekster  (bøker,  historier  m.m)  som  barna  får  tid  til  å               for  å  utvikle  et  godt  muntlig  språk.       bli  ekstra  godt  kjent  med.   2)    

Vi ønsker  at  barna  skal  få  en  positiv   Vi  ønsker  å  gi  barna  gode  erfaringer  med  friluftsliv  og  uteliv  til  ulike  årstider,  og  utvikle  glede           selvoppfatning  gjennom  kroppslig   ved  å  bruke  naturen  til  utforskning  og  kroppslige  utfordringer.  Barna  skal  få  bruke  kroppen                 mestring,  og  at  de  skaffer  seg  gode   sin  mye  ute  i  ulendt  terreng.  Vi  går  på  tur,  har  sangleker  med  bevegelser,  eventyr  med            Kropp,                         med  varierte  og  allsidige   bevegelser  m.  m.  Vi  vil  ha  fokus  på  å  utvikle  forståelse  og  respekt  for  egen  og  andres  kropp,               bevegelse                                erfaringer           bevegelser   og  utfordringer.  Barna                 og  for  at  vi  er  forskjellige.  Barnehagen  ønsker  å  ha  fokus  på  sunt  kosthold  og  god  hygiene.   og  helse:   skal  få  videreutvikle  sin   kroppsbeherskelse,  grovmotorikk                       og  finmotorikk,  rytme  og  motoriske   følsomhet.   3)  Kunst,                                   Barna  skal  få  mulighet  til  å  oppleve       Vi  er  opptatt  av  at  prosessen  her  er  viktigere  enn  produktet.     Barna  skal  få  rike  erfaringer  med  kunst,  kultur  og  estetikk,  slik  at  de  vil  få  et  mangfold  av   kultur  og               kunst  og  kultur  og  til  selv  å  uttrykke  seg   kreativitet:   estetisk.                                                                                                            muligheter                                            f  or            å    uttrykke  seg.  De  vil  få  erfaring  med  billedkunst  og  kunsthåndverk,  musikk,               dans,  drama,  språk,  litteratur,  arkitektur  og  design.  

4) Natur,                                  Barna     skal  få  oppleve  glede  over   Vi  ønsker  å  være  med  på  å  utvikle  barnas  kjærlighet  til  naturen.  Barnehagen  vår  ligger  i       miljø  og     naturen,  og  få  undre  seg  over                 fantastiske  omgivelser,  omringet  av  skog  og  fjell.  Vi  har  også  et  fint  uteområde  i  barnehagen           naturens  mangfold.     vår,  som  innbyr  til  spennende  ute  aktiviteter.  Avdelingene  har  faste  turdager.  Vi  ønsker  at               teknikk:   barna  skal  få  oppleve  glede  for  naturen,  slik  at  de  kan  lære  å  dra  nytte  av  og  ta  vare  på  alt                     De  skal  få  kjennskap  og  kunnskap  til   det  fine  som  er  rundt  dem.   naturen,  og  få  ulike  opplevelser                     med  hvordan  teknikk  kan  brukes  i                   lek  og  i  hverdagslivet  ellers.          

5) Etikk,                                 Barnehagen  har  utvidet  kristen   Vi  tar  barnas  spørsmål  på  alvor,  undrer  og  tenker  sammen  med  barna.  Vi  har  fokus  på         religion  og                         formålsparagraf,  og  det  er  viktig  for  oss   mangfoldet  hos  barna  og  de  voksne.  Det  er  fint  at  Gud  har  skapt  oss  så  forskjellige.  Vi  har                 filosofi:   å  formidle  det  kristne  budskapet  til   fokus  på  tilgivelse,  forskjell  på  rett  og  galt  og  toleranse  for  andre.  I  tillegg  har  hele                                                 barna.     barnehagen  månedens    bibelfortelling  som  vi  jobber  med  på  ulike  måter.     6)  Nærmiljø                        Vi       ønsker  at  barna  skal  møte  verden   Barna  skal  få  være  med  på  å  utforske  og  oppdage  nærmiljøet  sitt.  Dette  gjør  vi  når  vi  er  på                   og  samfunn:   utenfor  familien  med  tillit  og   tur  i  nærområdet  til  barnehagen.   nysgjerrighet.       7)  Antall,  rom                  Barna             skal  få  oppleve  glede  over  å   og  form:   utforske  og  leke  med  tall,             matematiske  begreper,  former  og   mønster.      

Barna skal  få  kjennskap  til  størrelser,  mål,  sortering,  forming,  mønster  og  sammenligning.               Dette  gjennom  lek  med  diverse  bygge  og  formingsprosjeketer  vi  skal  ha.  Leketøy,                       måleredskap  og  verktøy.  I  tillegg  bruker  vi  ulike  spill,  lego  m.m.  


For hver  temaperiode  blir  det  jobbet  med  å  knytte  fagområdene  opp  mot  hovedtema  og   undertema.  I  planleggingen  av  dette  arbeidet  deltar  hele  personalgruppa,  og  det  resulterer  i  en   plan  som  fungerer  som  en  idebank  for  avdelingene.        

9. Barnas medvirkning. 9.1. Hva  barnehageloven  sier  om  barnas  medvirkning:   Barnehageloven  §  3:   ”Barn  i  barnehagen  har  rett  til  å  gi  uttrykk  for  sitt  syn  på  barnehagens  daglige  virksomhet.   Barn  skal  jevnlig  få  mulighet  til  aktiv  deltakelse  i  planlegging  og  vurdering  av   barnehagens  virksomhet.  Barnets  synspunkter  skal  tillegges  vekt  i  samsvar  med  dets   alder  og  modenhet”.  

9.2. Hvordan  vi  jobber  i  forhold  til  barnas  medvirkning  i  Kreativ  barnehage:   I  barnehagen  får  barna  være  med  på  å  påvirke  egen  hverdag,  spesielt  i  forhold  til  fri  lek.     I  løpet  av  året  vil  barna  bli  invitert  til  et  barneintervju  sammen  med  primærkontakt  eller   pedagogisk  leder.  Her  vil  barna,  etter  foreldrenes  samtykke,  få  snakke  sammen  med  en   voksen  om  hvordan  de  har  det  i  barnehagen.     De  eldste  barna  får  også  delta  i  ulike  komiteer  i  forbindelse  med  de  ulike   arrangementene  som  er  i  barnehagen.  

10. Dokumentasjon. 10.1. Hva  rammeplanen  sier  om  dokumentasjon:   ”Viten  om  personalets  arbeid  og  barns  virksomhet  i  barnehagen  er  viktig  som  grunnlag   for  barnehagens  utvikling.  Dokumentasjon  kan  være  et  middel  for  å  få  frem  ulike  


oppfatninger og  åpne  for  en  kritisk  og  reflekterende  praksis”.         10.2.  Hvordan  vi  jobber  i  forhold  til  dokumentasjon:   Hver  avdeling  dokumenterer  det  som  har  skjedd  i  barnehagen  i  avdelingens  ”avis”,  som   deles  ut  til  foreldrene.  Alle  barna  har  også  hver  sin  perm  hvor  vi  dokumenterer  ulikt  fra   barnehagehverdagen.     Det  blir  laget  et  hefte  som  oppsummerer  hovedtemaet,  og  annet  som  har  hendt  i   barnehagen  dette  året.  Dette  får  barna  med  seg  hjem  før  sommeren.       I  barnehagen  blir  det  foretatt  observasjoner  av  barna,  som  blir  utgangspunkt  for   foreldresamtaler.    Barnehagen  benytter  seg  av  ”Alle  Med”  (observasjonsskjema  for   kartlegging  av  utviklingsområder),  og  ved  behov  bruker  vi  registrerings-­‐skjemaet  ”TRAS”   (tidlig  registrering  av  språkutvikling).  Vi  benytter  oss  av  disse  kartleggingsmetodene  for  å   dokumentere  på  en  systematisk  måte  observasjoner  av  hva  hvert  enkelt  barn  mestrer.   Det  er  viktig  for  oss  at  fokuset  blir  på  hva  barnet  liker  og  mestrer.  Dersom  dere  har   spørsmål  angående  dette  er  det  fint  om  dere  spør.  

11. Åpen løsning. 11.1. Åpen  løsning:   I  barnehagen  har  hver  avdeling  ett  avdelingsrom  som  er  deres.  Det  er  her  de  spiser,   leker  ,  har  samlingsstund  og  har  sin  hovedbase.  Resten  av  arealet  i  barnehagen  er  fordelt   på  ulike  leke-­‐  og  aktivitetsrom.  Vi  har  et  stort  fellesrom,og  fra  desember  får  vi  eget   formingsrom/kunstloftet,  og  andre  mindre  lekerom  som  blir  benyttet  av  alle.     11.2.  Hvordan  åpen  løsning  fungerer  i  barnehagen:   Når  barna  kommer  om  morgenen  møtes  de  på  fellesrommet  eller  på  avdelingen  fra  kl.  


07.00-­‐08.00, alle  går  på  hver  sin  avdeling  til  frokost  kl.  08.15.    Avdelingene  kan  i  løpet  av   dagen  benytte  seg  av  de  ulike  rommene  i  barnehagen  og  går  ofte  på  besøk  til  hverandre.      

12. Dagsrytme. 07.00            

Barnehagen åpner,  lek  

08.15 –  08.45   Frokost,  avdelingsvis.     08.45    

Lek

09.00

Morgensamling, avd.vis.   Fellessamling  annenhver  uke   (9.15).  

09.30

Lekegrupper/ aktivitetsgrupper  /     tur  

11.15

Lunsj

11.45

Lek

14.00

Frukt, grønnsaker  

14.30

Lek

16.30

Barnehagen stenger  


13. Aldersinndelte grupper. På onsdagene  har  vi  aldersinndelte  grupper.  Her  er  barna  sammen  på  tvers  av   avdelingene.     13.1.  1  -­‐  åringene:  Solgruppa   • •

Tema: -­‐  

Musikk, sang,  instrumenter,  rim  og  regler.   Hovedmål:  

-­‐

Knytte nye  vennskapsbånd  på  tvers  av  avdelingene.  

-­‐ Vi  ønsker  at  barna  skal  få  gode  musikalske  opplevelser  gjennom  bruk  av  egen   kropp  i  rytmisk  aktivitet,  sang  og  lek.  Vi  tror  at  dette  er  med  på  å  skape  trygghet  og  glede   hos  små  barn.    

-­‐ ”Musikk  er  et  viktig  kommunikasjonsmiddel.  Før  vi  lærer  å  snakke,   uttrykker  vi  oss  ved  hjelp  av  musikkens  språk.  Musikk  er  bevegelse,  lyd,  rytme,   stemninger  og  uttrykk.  Bånsuller  ved  leggetid  roer  ned  både  voksne  og  barn.   Musikk  kan  også  skape  glede  og  liv,  eller  gi  bekreftelse  på  vanskelige  følelser  hos   barnet”.  (Foreningen  Musikk  fra  livets  begynnelse).    

  13.2.  2  -­‐  åringene:  Månegruppa   • •

Tema: -­‐  

• •

Lek, formingsaktivitet,  matlaging  og  tur.   Hovedmål:  

-­‐

Knytte nye  vennskapsbånd  på  tvers  av  avdelingene.  


-­‐

Språkstimulering.

-­‐

Jobbe med  satsningsområdene.  

  13.3.  3  -­‐  åringene:  Stjernegruppa       •

Tema:  

-­‐

Vennskap og  lek.  

-­‐

Følelser: “Jeg  kan  velge”    samlinger.  Trygghet  og  forutsigbarhet  

-­‐

Eventyr: Drama  og  forming.  

-­‐ Språkstimulering:  Snakkepakken,  språkkista,  regler,  rim  og  sangleker  med                                       konkreter  

-­‐

Matlaging.

Hovedmål:

-­‐

Knytte nye  vannskapsbånd  på  tvers  av  avdelingene.  

-­‐

Språkstimulering.

-­‐

Jobbe med  satsningsområdene.  

-­‐                      Mestring  I  lekegruppene  

  13.4.  4  åringene:  Kometgruppa   •

Tema:


-­‐

Vennskap og  lek.  

-­‐

Følelser: Det  er  mitt  valg-­‐  samlinger.

-­‐

Eventyr: Drama  og  forming.  

-­‐

Språkstimulering: Snakkepakken,språkkista  og  sangleker.  

-­‐

Matlaging.

-­‐

Motorisk aktiviteter:  Hinderløyper

Hovedmål:

-­‐

Knytte nye  vennskapsbånd  på  tvers  av  avdelingene.

-­‐

Språkstimulering.

-­‐

Jobbe med  satsningsområdene.

14. Overgang fra barnehage til skole. Rammeplanen for  barnehager:   ”Barnehagen  skal,  i  samarbeid  med  skolen,  legge  til  rette  for  barns  overgang  fra   barnehage  til  første  klasse  og  eventuelt  skolefritidsordning”.     14.1.  Skolegruppa:     •

Mål:  

-­‐

Knytte nye  vennskapsbånd  på  tvers  av  avdelingene.  

-­‐ Skoleforberedende:  Skrive  navnet  sitt,  blyantgrep,  klippe,  vente  på  tur,                     rekke  opp  hånda  og  følge  regler.  Lære  bokstaver,  bokstavlyder,  tall  og  mengder  


-­‐

Konsentrasjon.

-­‐

Ta imot  oppgaver  og  klare  å  utføre  dem.  

-­‐

Språkstimulering.

-­‐

Begrepslæring

Tema:

-­‐                      Tall-­‐  og  språksprell  

-­‐

Begreper (størst,  minst,  over,  under,  mange,  færre  og  lignende.)  

-­‐

Tall, sortering,  måling  

-­‐

Farger.

-­‐

Trafikk. Trygg  Trafikks  Tarkus  -­‐  opplegg.    

-­‐

Rim og  regler.  

-­‐

Eventyr  

-­‐

Bokstaver og  bokstavlyder,  begynnende  lydering  

  Langtur:   •

Til Jærgaarden  på  Nærbø.  

Overnatting:   •

Avslutning med  foreldre:  Vi  viser  litt  hva  vi  har  gjort  i  skolegruppa  og   treningsgruppa,  før  vi  har  god  mat  og  overraskelser  og  prøver  å  sove  litt.  

Avslutning:  


Grillfest i  barnehagen:  Markering  av  de  som  slutter.    Barna  bidrar  med  sang/  rim  og   regler,  utdeling  av  permer  fra  skolegruppa  og  diplom,  i  juni.   14.2.  Treningsgruppa:      De  største  barna  får  i  tillegg    delta  i  en  treningsgruppe  det  siste  året  i  barnehagen.  Dette   opplegget  bygger  på  ART  (Aggression  Replacament  Training),  men  vi  har  gjort  det  til  vårt   eget.  Her  trener  vi  på  følgende:   1.  Trening  i  å  lykkes  i  å  omgås  andre.   2.  Trening  i  å  sette  ord  på  og  gi  uttrykk  for  ulike  følelser:   *  Sinne   *  Sorg   *  Redsel   *  Glede   3.  Trening  i  å  tørre  å  stå  for  egne  valg.     Treningsgruppene  fungerer  som  en  samlingsstund.   *  Treningene  er  veldig  strukturerte,  for  å  skape  trygghet  og  forutsigbarhet.   *  Gruppene  blir  ledet  av  to  voksne.   *  Først  viser  de  voksne  ulike  rollespill  ut  i  fra  dagens  tema  og  deretter  får  barna  trene.   Barna  får  også  møte  ulike  historier  hvor  de  skal  trene  seg  i  å  ta  egne  valg.   *  Store  og  små  har  kun  lov  til  å  gi  hverandre  positive  tilbakemeldinger.  Dette  gjør  at  vi   hele  tiden  fokuserer  på  det  positive,  det  som  vi  ønsker  mer  av.   *  Det  skjer  noe  spesielt  med  båndene  mellom  de  som  er  med  i  gruppa.  En  gir  hverandre   så  mye  positivt,  noe  som  er  med  på  å  skape  trygge  barn.   *  Barna  får  lekser  med  seg  hjem,  noe  som  gjør  at  arbeidet  engasjerer  hele  familien  til  


barna på  en  positiv  måte.   Forskning  viser  at  økt  sosial  kompetanse  gjør  at  barn  får  bedre  utbytte  av  vanlig   undervisning  når  de  begynner  på  skolen,  de  har  bedre  trivsel  og  større  sosialt  nettverk.   Trening  på  sosial  kompetanse  vil  derfor  vise  godt  igjen  i  barnehagen,  hjemme  og  på   andre  arenaer  der  barna  oppholder  seg  og  samhandler  med  andre.  

15. Foreldresamarbeid.

15.1. Hva  barnehageloven  sier  om  foreldresamarbeid:   Barnehageloven  §  1:   ”Barnehagen  skal  i  samarbeid  og  forståelse  med  hjemmet  ivareta  barnas  behov  for   omsorg  og  lek,  og  fremme  læring  og  danning  som  grunnlag  for  allsidig  utvikling”.     Barnehageloven  §  4:   ”For  å  sikre  samarbeidet  med  barnas  hjem,  skal  hver  barnehage  ha  et  foreldreråd  og  et   samarbeidsutvalg”.     15.2.  Hvordan  vi  jobber  i  forhold  til  foreldresamarbeidet:   I  Kreativ  barnehage  er  vi  opptatt  av  å  ha  et  godt  og  åpent  samarbeid  med  foreldre/   foresatte.  I  hente-­‐  og  bringesituasjonene  setter  vi  stor  pris  på  en  åpen  dialog  med   foreldrene.    Barnehagen  tilbyr  to  foreldresamtaler  pr.  år.  Ta  kontakt  dersom  dere  ønsker   flere  samtaler.  Vi  har  foreldremøte  hver  høst  og  temakveld  hver  vår.  Se  flere   opplysninger  i  foreldremappa.        


15.3. Arbeidsutvalg  (AU)  og  samarbeidsutvalg  (SU):   AU:   Leder   Nestleder   SU  representant   AU  representant   Barnas  verneombud  

Jostein Susort   Ole  Morten  Eiane    Kristina  Rostøl   Marit  Undheim   Jan  tore  Helvig  

Lompene Knøttene   Trollingane   Toddlerne   Rollingane  

Fra  personalet  sitter  Lisbeth  Aasen,  Anja  Gran  Haugen  og  Janne  may  Jansen.   I  SU  sitter  i  tillegg  Lisbeth  Aasen  (daglig  leder)  og  to  representanter  fra  styret.  

16. Førstehjelp og brannvern. Barnehagen har  egen  beredskapsplan  i  forhold  til  ulike  nødssituasjoner.  Personalet  har   årlige  førstehjelps-­‐  og  brannvernskurs.   Barnehagen  har  egen  brannvernleder  og  det  blir  holdt  brannøvelser  flere  ganger  årlig   (både  forberedte  og  uforberedte).    

17. Ferie. Barna skal  ha  fire  uker  ferie  i  løpet  av  barnehageåret.  Tre  av  disse  ukene  må  tas  ut   sammenhengende  i  sommerferieperioden  (15.  juni  til  15.august).    

18. Dugnad. Det vil  bli  arrangert  to  -­‐  tre  dugnader  i  løpet  av  året.  Foreldrene  skal  delta  på  en  dugnad   pr.  barn.    Dersom  en  kan  bidra  med  arbeid  som  barnehagen  trenger  i  forhold  til   foreldrenes  ressursbank  (se  foreldremappa),  blir  dette  regnet  som  dugnadsarbeid.  De  


som ikke  ønsker  å  delta  på  dugnad  må  betale  seg  fri.  

19. Planleggingsdager. * 16.  08.2012   *  17.08.2012   *  16.11.2012   *  10.05.2013   *  Den  5.  planleggingsdagen  er  ikke  helt  fastsatt  pga.  at  den  sansynligvis  skal  brukes  til   studietur.  Datoen  kommer  ut  ved  årsskiftet.      

20. Personalet.

Knøttene (Tlf: 988 95 633): Marianne Sætre/ Monica Dysjaland (Ped. Leder) Evy Apeland Hanna Lura Regine Høines

Rollingane (Tlf: 988 95 637): Tina Renate Liland (Ped. Leder) Anita Shew Else Solgård Therese Aardal Berge


Trollingane (Tlf: 934 37 557): Hilde Spikkeland/ Fra januar: Kristina Stokkeland (Ped.leder) Christina Nesvåg Vesna Kvammen Cecilie Espedal

Toddlerne (Tlf: 988 95 608) Marion Ramsdal (Ped.leder) Heidi Lura Ingeborg Granan Janne-May Jansen Anja Gran Haugen

Lompene ( Tlf:988 95 491) Ingve Bokn (Ped.leder) Liv Janne Vik May Halsvik Regine Høines

Lisbeth Aasen – Daglig leder. Anja Gran Haugen – Fagutvikler.


arsplan2012-2013-liten  

http://kreativbarnehage.inbusinessclients.no/uploads/tx_ifiles/arsplan2012-2013-liten.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you