Page 1

Kreativ barnehage

Ă…rsplan 2017-2018


Innhold 1. 1.1.

Kreativ barnehages visjon Barnehagens verdigrunnlag

S.5 S.6

2. 2.1

Barnehageloven Utvidet kristen formålsparagraf

S.8 S.8

3.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

S.9

4.

Hverdagen/ Barnehagens formål og innhold

S.10

OMSORG 4.1. 1 Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg 4.1.2 Hvordan vi jobber med omsorg. LEK 4.2.1 4.2.2

Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek Hvordan vi jobber med lek.

DANNING 4.3.1 Barnehagen skal fremme danning 4.3.2 Hvordan vi jobber med danning LÆRING 4.4.1 Barnehagen skal fremme læring. 4.4.2 Hvordan vi jobber med læring. VENNSKAP OG FELLESSKAP 4.5.1 Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap 4.5.2 Hvordan vi jobber med vennskap og fellesskap 4.5.3 Mobbing KOMMUNIKASJON OG SPRÅK 4.6.1 Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk 4.6.2 Hvordan vi jobber med kommunikasjon og språk 5. Barnehagens arbeidsmåter 5.1 Årets prosjekter 5.2 Satsingsområder - Lykkes i å omgås andre. - De kreative fagområdene. - Gode naturopplevelser. 5.3 Mange intelligenser (MI)

S. 15

6. Barnehagens fagområder 6.1 Kunnskapstrappa (Måten vi tenker progresjon for å ivareta fagområdene)

S. 19

2


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1 8.2

Aldersinndelte grupper. 1 åringene. 2 åringene. 3 åringene. 4 åringene.

S. 22

Overganger Hvordan barnehagen jobber med overganger/tilvenning Overgang fra barnehage til skole -Skolegruppa /alfabetgjengen (5-åringene) - SMART-gruppe

S. 25

9.

Little friends (Vår vennskapsbarnehage)

S. 28

10.

Årshjul

S. 29

11. 11.1

Barns medvirkning Hvordan vi jobber med barns medvirkning

S. 30

12. 12.1

Vurdering Hvordan vi jobber med vurdering

S. 31

13. 13.1

Dokumentasjon Hvordan vi jobber med dokumentasjon

S. 32

14. Samarbeid med andre instanser 14.1 Samarbeid med lokalmiljøet

S. 33

15. 15.1 15.2

Samarbeid mellom hjem og barnehage Hvordan vi jobber i forhold til foreldresamarbeid Arbeidsutvalg (AU) og samarbeidsutvalg (SU)

S. 34

16.

Førstehjelp og brannvern

S. 35

17.

Ferie

S. 35

18.

Dugnader

S. 35

19.

Planleggingsdager

S. 35

20. 20.1 20.2 20.3

Personalet i Kreativ Barnehage Administrajon Personalet i Kreativ barnehage Bogafjell Personlaet i Kreativ barnehage Hove

3

S. 36


1. Kreativ barnehages visjon

4


1.1. Barnehagens verdigrunnlag (hva vi legger i de ulike begrepene i visjonsteksten) •

Barn: Er skapt med en hensikt. De er unike og verdifulle i seg selv. Alle barn har en unik personlighet med evner og talenter som gjør dem spesielle.

Barnehage: Er en god utviklingsarena der barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet ivaretar barnas behov for omsorg og lek. Barnehagen skal også fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Voksne: Trygge, sanne og omsorgsfulle mennesker

Kreativt miljø: Et miljø hvor man kan utvikle sine skapende og utforskende sider, der nysgjerrighet og spontanitet preger dagen.

Trygt miljø: Et miljø der man opplever at Gud og mennesker er glad i hver enkelt. Et miljø som er preget av gode relasjoner og vennskap, som er forutsigbart og åpent.

Blomstre: Å ha det bra med seg selv, få gode venner, glede seg over livet. Bygge et godt selvbilde og god selvtillit. Blomstring handler også om å oppleve glede over mangfold og vise gjensidig respekt for hverandre i fellesskapet.

5


Bibelens budskap: Vi er skapt og elsket av Gud. Han har en plan for oss. Frelsen og tilgivelsen er for alle mennesker.

Bibelens verdier: Menneskesyn(mennesket som unikt, skapt av Gud og ukrenkelig). Omsorg (å lære å dele og tilgi, ta de svakeste sitt parti, og vise gjensidig respekt for hverandre). Forvaltning av naturen/bærekraftig utvikling.

Plattform: Grunnleggende verdier i livet.

Mestringsopplevelser: Barna skal få være i et miljø der de kan tilføre noe med det de kan, i tillegg skal de få nye utfordringer. Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta.

Utviklingsmuligheter/læring: Barna skal få læringsmuligheter gjennom formelle situasjoner som er planlagt og ledet av personalet: Aldersinndelte grupper, skolegruppe, sosial treningsgruppe, tema-og prosjektarbeid og samlingsstunder. De skal også få læringsmuligheter gjennom uformelle situasjoner nærmere knyttet til hverdagsaktiviteter og her -og-nå-situasjoner i lek, danning og annen samhandling.

Samspillsopplevelser: Å lykkes i å omgås andre.

6


2. Barnehageloven Lov av 17.06.2005. Lovens formål: ”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal få lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. §1a gir private barnehager mulighet til å fastsette særlige bestemmelser om tro- og/ eller livssynsformål, noe Kreativ barnehage har gjort. Se våre vedtekter.

2.1. Utvidet formålsparagraf Kreativ barnehage har utvidet formålsparagraf som gir oss særlige bestemmelser om tro- og livssynsformål. (Jmf. Barnehageloven § 1A) Dette innebærer at vi bygger på Bibelens budskap og verdier. I tillegg synger vi kristne sanger og bordvers. Periodevis har vi øvelse med Kreativ Gospelkor/Storkor, og vi har ukentlige samlinger med fortellinger fra Bibelen. Året 2017/2018 skal vi ha fokus på Skapelsen, Noas ark og en barnebok som heter «Hermie». Det handler om at alle mennesker er skapt helt unike og spesielle, og alle er like viktige.

7


3. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Stortinget har i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager «Barnehageloven», fastsatt overordnede bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver, jf.§ 1–5. Kunnskapsdepartementet har 24.april 2017 med hjemmel i barnehageloven §2 , 7.ledd fastsatt forskrift om rammeplan for utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver «Rammeplanen». Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogisk leder og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Rammeplanen sier at alle barnehager skal utarbeide og jobbe etter en årsplan. Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser for myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. Personalet jobber kontinuerlig med innholdet i rammeplanen og årsplanen for kompetanseheving. Dette blir gjort på pedledermøter, avdelingsmøter, personalmøter, pedagogisk medarbeider-møter og planleggingsdager. Vi jobber med årets tema gjennom de ulike fagområdene og i lek.

8


4. Hverdagen/Barnehagens formål og innhold 4.1.1 Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg «Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre». (Rammeplanen)

4.1.2 Hvordan jobber vi med omsorg Vi legger vekt på at de voksne ser hvert enkelt barn i barnehagen og verdsetter barnas ulikheter slik at de opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Hvert barn har sin voksne primærkontakt, som har ekstra ansvar for barnet. Personalet i barnehagen viser omsorg ved å delta og engasjere seg i hverdagsaktiviteter og lek sammen med barna. Vi ønsker å ha et ”stort fang” hvor det er plass til alle barna, gi av oss selv, være sensitive for barnas behov og vise at vi bryr oss om dem. Barnehagen har fokus på en sunn hverdag gjennom kosthold, hygiene og fysisk aktivitet, samt deres behov for ro og hvile. Vi ønsker å være sanne, trygge og tydelige voksne overfor barna. Vi skal bidra til at barna utvikler tillit til seg selv og andre, og oppmuntrer til å vise omsorg, og til å selv kunne ta imot omsorg.

9


4.2.1 Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek «Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur». (Rammeplanen)

4.2.2 Hvordan jobber vi med lek Vi ønsker å legge til rette for mye tid til god lek, både barnestyrt og inspirert fra de voksne. Personalet ønsker å observere barna i lek, med et ”våkent” blikk. De vil dermed se om barna trenger veiledning i leken. Barna skal få være sammen i mindre grupper, slik at vi får ivaretatt både rom og tid for lek.

Vi synes at barnas lek er viktig fordi: •

Her knyttes gode vennskapsbånd

Barna lærer å samarbeide og å vente på tur/ inkluderende miljø

Her trenes barns forestillingsevne opp.

Leken øver opp kreativitet og oppfinnsomhet.

Barna bearbeider sine opplevelser gjennom lek.

Gjennom lek kan man øve, prøve, uttrykke seg og lære å mestre sine følelser.

I leken utvikles barnas språk.

Barna trener opp evnen til fantasi og lærer å tolke situasjoner på ulike måter.

Og ikke minst har leken en egenverdi i seg selv, og den gir glede.

10


4.3.1 Barnehagen skal fremme danning «Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrige til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltagelse i demokratiske fellesskap. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet». (Rammeplanen)

4.3.2 Hvordan vi jobber med danning I alle situasjoner i barnehagen utfordrer vi barnas tenking og inviterer dem inn i utforskende samtaler. Vi tilrettelegger for meningsfulle opplevelser og støtter deres identitetsutvikling, positive selvforståelse, aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet, samt å anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger. Dette gjøres i lek, rutinesituasjoner, prosjekter og felles arrangementer.

4.4.1 Barnehagen skal fremme læring « I barnehage skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre». (Rammeplanen)

4.4.2 Hvordan vi jobber med læring I barnehagen ser vi på læring som et helhetlig begrep der alt vi gjør er læring. Uformelle læringssituasjoner/hverdagsaktiviteter som av-påkledning, måltid, lek og sosial samhandling er svært viktig for barnas læring og utvikling. Her er de voksne rollemodeller og veiledere for barna. I tillegg legger vi til rette for formelle læringssituasjoner (planlagte og ledet av personalet med fast progresjon) gjennom prosjektarbeid, samlingsstunder, lekegrupper, aktivitetsgrupper, aldersinndelte grupper, førskolegruppe, og SMART-gruppe.

11


4.5.1 Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap «Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne». (Rammeplanen)

4.5.2 Hvordan jobber vi med vennskap og fellesskap Vi ønsker å legge til rette for at det skal utvikles gode vennskap mellom barna i barnehagen. Vi har fokus på vennskapet både barna imellom og mellom barna og de voksne. Vi forteller at Jesus ønsker å være vår bestevenn. Han er vennen som alltid er der. Vi fokuserer på det positive som hvert enkelt barn har og ønsker å forsterke dette.(MI). For å hjelpe barna til å lykkes i å omgås andre, og i å utvikle sosial og emosjonell kompetanse bruker vi bl.a. et temabasert materiale som heter «Det er mitt valg» og «Småsteg». Dette er steg for steg for tidlig læring og ferdighetstrening. Det handler om å utvikle empati, klare å mestre egne følelser og vennskapsferdigheter og problemløsning. Dette gjøres gjennom høytlesning, rollespill, samtale gjennom dyr/bamser, følelseskort ol. De små avdelingene bruker et temabasert materiale som heter ”START- Livskunnskap for de minste”. Dette kommer fra et sosial-og emosjonellkompetanse-program som heter ”Steg for Steg”. Både gjennom sosial kompetanse-samlinger, smART-gruppe og i hverdagssituasjoner har vi fokus på å støtte barna i å se andres perspektiv, å kunne se en sak fra flere synsvinkler, og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger.

4.5.3 Mobbing Hvis mobbing forekommer i barnehagen er det sentralt at foreldre og ansatte samarbeider. Vi som barnehage er pålagt å følge barnehageloven og Rammeplanen for å samarbeide til det beste for barnet. Vi jobber kontinuerlig med å skape et fellesskap med aksept for forskjelligheter, og nulltoleranse for mobbeatferd. Slike handlinger er følelser på avveie, og de må avlæres og omlæres. Det er voksnes ansvar å stoppe mobbeadferd og «våge å se!» Vi jobber kontinuerlig med å forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

12


4.6.1 Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk «Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling». (Rammeplanen)

4.6.2 Hvordan jobber vi med kommunikasjon og språk De voksne i barnehagen er bevisst på at de er språklige forbilder for barna. Samtaler, sang, rim, regler, bøker, høytlesning, varierte aktiviteter, sette ord på hverdagssituasjoner og deltakelse i barnas lek er viktig med tanke på dette. Vi er opptatt av at alle barna får varierte og positive erfaringer med å bruke språket ved at vi lytter, bekrefter og gir tilbakemeldinger til hvert enkelt barn. Vi oppmuntrer barna til å delta aktivt i samlingene. Vi ønsker også å gi barna mange gode opplevelser som de kan få sette ord på. Vi anerkjenner og responderer på barnas verbale og non-verbale uttrykk, og legger til rette for at alle barn involveres i samspill og samtaler. Vi bruker også materiellet Snakkepakken, Språkkista og de barna som trenger ekstra språkstimulering får være med på egen språkgruppe «Grep om begreper».

13


5. Barnehagens arbeidsmåter «Arbeidsmåtene kan bidra til å skape engasjement, interesse og motivasjon og gir mulighet for å tilføre nye erfaringer og opplevelser i barnehagen. Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, og de skal tilpasses til enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet». (Rammeplanen)

5.1 Årets prosjekter I Kreativ liker vi å jobbe med prosjekter. Vi ønsker å utforske den kreativiteten Gud har gitt oss. Han har gitt alle ulike talenter, talentene skal ikke ”graves ned”, men brukes og utvikles videre.

Ut i fra barnehageloven skal barna få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Gjennom prosjektarbeid som går over 3 måneder ønsker vi å bidra til at barna tar i bruk sin fantasi, kreative tenking og skaperglede. De skal få utvikle sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet. Dette gjør vi helt konkret ved å jobbe med 3 hovedprosjekter i løpet av året:

KREATIV DYREPARK (September/Oktober/November)

Mål: Lære om ulike dyr som lever både i Norge og resten av verden September: Kjæledyr og husdyr (bondegård) Oktober: Ville dyr i Norge (skogsdyr) November: Ville dyr i verden (jungeldyr) •

SNIKK, SNAKK OG SPRÅKSPRELL (Januar/Februar/Mai)

Mål: Få kjennskap til mange ulike bøker, rim og regler, begreper og nye spennende ord. Vi vil bruke Snakkepakken, Språkkista, Book-creator og dialogisk lesing,

SKAPELSEN (April/Mai/Juni) Mål: Vite at vi er skapt i Guds bilde. Alt på jorden har en hensikt, og derfor må vi ta vare på hverandre og naturen rundt oss. Ukefordeling på hvordan verden ble skapt. Lys og mørke, fiskene i havet, fuglene på himmelen, dyr og mennesker. •

14


5.2 Satsningsområder Lykkes i å omgås andre Barna skal få varierte samspillserfaringer. Barnehagens hverdag skal være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede, humor og estetiske opplevelser skal være kjennetegn ved barnas tilværelse i barnehagen. Barna skal få vise at de bryr seg om hverandre, løse konflikter og ta andres perspektiv. De skal få trene på å ta hensyn og vise omsorg. De kreative områdene Barna skal få gode opplevelser gjennom forming, musikk, sang, dans og drama. Barna skal få ”gi uttrykk for inntrykk”. Vi er opptatt av at prosessen er viktigere enn produktet. Gode naturopplevelser Vi ønsker å være med på å utvikle barnas kjærlighet til naturen. Avdelingene har faste turdager. Vi ønsker at barna skal få oppleve glede for naturen, slik at de kan lære å dra nytte av og ta vare på alt det fine som er rundt dem.

5.3 Dagsrytme I barnehagen har hvert barn en avdeling som er deres. Det er her de spiser, leker, har samlingsstund og har sin hovedbase. Resten av arealet i barnehagen er fordelt på ulike leke- og aktivitetsrom. Begge barnehagene har et stort fellesrom med kjøkken, og et loftsrom som blir benyttet av alle avdelingene. Av og til er avdelingene samlet på fellesrommet om morgenen, kl. 07.00-08.00 og på slutten av dagen, kl.15.30-16.30. Liten avdeling

Stor avdeling

07.00 Barnehagen åpner, lek

07.00 Barnehagen åpner, lek

8.00 Frokost for de som ikke har spist hjemme

8.15 Frokost for de som ikke har spist hjemme

08.45 Lek

08.45 Lek

09.15 Samlingsstund Bogafjell 10.30 Samlingsstund Hove

09.45 Aktivitet/lek ute eller inne 10.30 Samlingsstund

09.45 Aktivitet/lek ute eller inne

11.00 Lunsj

11.00 Lunsj

11.30 Lek ute eller inne

11.30 Stell/Legging

14.00 Frukt/grønnsaker

14.00 Frukt/grønnsaker

14.15 Lek ute eller inne

14.15 Lek ute eller inne

16.30 Barnehagen stenger

16.30 Barnehagen stenger

15


5.4 Mange intelligenser (MI) Den amerikanske psykologen Howard Gardner utga i 1983 boka ”Frames of mind” der han presenterte en teori om at alle mennesker er kloke – men på hver sin unike måte. Vi i Kreativ barnehage har tatt tak i dette, og bruker det som grunnleggende tanker når vi tilrettelegger læresituasjoner for barna. Vi vil at både barna og de voksne i barnehagen skal bli sett for den de er, og få utfordringer og muligheter til å utvikle seg i en positiv retning. Dette bil vi gjøre ved å tenke at vi er forskjellige og har våre unike talenter, noen sterke- og noen mindre sterke sider. Ved å fokuserer på det positive, og på den enkeltes styrke, vil vi også kunne styrke de mindre sterke sidene.

Gardner mener det er 8 ulike måter å være klok på, og at vi alle har mer eller mindre av disse 8 intelligensene:

16


8 måter å være klok på, MI-teori av Howard Gardner SELVKLOK (PERSONLIG INTELLIGENS) Barn som er selvkloke liker å sette seg mål, drømme, planlegg og fordype seg. De liker å arbeide alene, gruble over ting, dyrke egne interesser, gå egne veier og tør å være originale. De er flinke å konsentrere seg, forstår seg selv og tør å være seg selv. De tar sine egne valg, og gjør noe med ideene sine. MENNESKEKLOK (SOSIAL INTELLIGENS) Barn som er menneskekloke liker å prøve seg selv og sine ideer i forhold til andre. De har mange venner og liker å inngå i sosiale fellesskap/være i sammen med mange mennesker. De er flinke å samarbeide, snakke med andre, dele med seg, forstå andre mennesker, bry seg og få andre til å ha det bra. De liker å hjelpe andre, være med å løse konflikter, lede og organisere. KROPPSKLOK (KROPPS-KINESTETISK INTELLIGENS) Barn som er kroppskloke liker å bevege seg, bygge, gestikulerer, danse, dramatisere og berøre ting. De liker å få fysiske utfordringer, gjøre praktiske og tekninske ting, samt å drive med idrett. De mestrer ulike sportsgreiner, er flinke å balansere og å utrykke seg med kroppen. De har god kroppsbeherskelse. ORDKLOK (SPRÅKLIG INTELLIGENS) Barn som er ordkloke liker å snakke, lese, skrive, fortelle, diskutere og høre historier. De liker å leke med ord, rim og regler. De er flinke til å lytte, skrive tekster og huske navn, steder og detaljer. De liker å lære nye språk. TALLKLOK (LOGISK-MATEMATISK INTELLIGENS) Barn som er tallkloke liker å regne, eksperimentere, stille spørsmål, løse oppgaver og undersøke ting. De liker å arbeide med tall og penger, spille ulike spill, sette ting i system og sette seg mål. De er flinke på å følge et mønster eller ei oppskrift. De tenker logisk, lager seg oversikter og er nøyaktige.

MUSIKK-KLOK (MUSIKALSK INTELLIGENS) Barn som er musikk-kloke liker å synge, plystre, tromme med hender og føtter, spille på instrument og lytte til musikk. De nynner ofte til melodier, og er flinke å holde rytmen. De kjenner raskt igjen melodier og toner og liker å skape musikk. BILLEDKLOK (VISUELL, ROMLIG INTELLIGENS) Barn som er billed kloke liker å utforme ting, tegne, male, visualisere, dagdrømme, skrible og bygge/konstruere. De liker å se på film og bilder, og husker bilder bedre enn ord. De er flinke å lese og finne frem på kart, se bilder inni seg og sette sammen former og farger. De liker å skape ting og bruke fantasien sin.

NATURKLOK (NATURALISTISK INTELLIGENS) Barn som er naturkloke liker å ordne og klassifisere verden rundt seg, finne mønster og sammenhenger og sette ting i system. De liker å være ute i naturen og er opptatt av dyr og planter. De liker å lære om hvordan ting i naturen henger sammen, samspillet mellom naturen og menneske.

17


6. Barnehagens fagområder Fagområde

Hva betyr dette:

Hvordan jobber vi med dette i Kreativ barnehage:

1) Kommunikasjon, språk ogtekst:

Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å ta imot og tolke et budskap og selv å være avsender av et budskap. Både det verbale (ordene vi sier) og det nonverbale språket (mimikk, kroppsbevegelser) er viktig for for å utvikle et godt muntlig språk. Vi ønsker at barna skal få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring, og at de skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. Barna skal få videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet. Barna skal få mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk.

Vi lytter til, observerer og gir barna respons når de forteller. Vi ønsker å hjelpe barna til å sette ord på følelser, ønsker og erfaringer og å bruke språket til konfliktløsning. Vi benytter oss aktivt av sanger, rim, regler, bøker, bilder m.m. Vi benytter oss av materiellet til Snakkepakken og Språkkista og digitale verktøy som f.eks. Book-creator

2) Kropp, bevegelse, mat og helse:

3) Kunst, kultur og kreativitet:

For hver temaperiode velger vi ut noen tekster (bøker, historier m.m) som barna får tid til å bli ekstra godt kjent med.

Vi ønsker å gi barna gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider, og utvikle glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer. Barna skal få bruke kroppen sin mye ute i ulendt terreng. Vi går på tur, har sangleker med bevegelser, eventyr med bevegelser m. m. Vi vil ha fokus på å utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp, og for at vi er forskjellige. Barnehagen ønsker å ha fokus på sunt kosthold og god hygiene.

Vi er opptatt av at prosessen er viktigere enn produktet. Barna skal få rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk, slik at de vil få et mangfold av muligheter for å uttrykke seg. De vil få erfaring med billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, arkitektur og design. Her vil vi også bruke digitale verktøy for å støtte opp om barnas læreprosesser.

18


4) Natur, miljø og teknologi:

5) Etikk, religion og filosofi:

Barna skal få oppleve glede over naturen, og få undre seg over naturens mangfold. De skal få kjennskap og kunnskap til naturen, og få ulike opplevelser med hvordan teknikk kan brukes i lek og i hverdagslivet ellers. Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf, og det er viktig for oss å formidle det kristne budskapet til barna. Bli kjent med religioner og livssyn som er representert i

Vi ønsker å være med på å utvikle barnas kjærlighet til naturen. Barnehagen vår ligger i flotte omgivelser, med mange gode turmuligheter i nær avstand. Vi har også et fint uteområde i barnehagen vår, som innbyr til spennende ute aktiviteter. Avdelingene har faste turdager. Vi ønsker at barna skal få oppleve glede for naturen, slik at de kan lære å dra nytte av og ta vare på alt det fine som er rundt dem.

Vi tar barnas spørsmål på alvor, undrer og tenker sammen med barna. Vi har fokus på mangfoldet hos barna og de voksne. Det er fint at Gud har skapt oss så forskjellige. Vi har fokus på tilgivelse, forskjell på rett og galt og toleranse for andre. I tillegg har hele barnehagen månedens bibelfortelling som vi jobber med på ulike måter. Vi markerer også religiøse høytider for barn i barnehagen med en annen religion/livssyn

6) Nærmiljø og samfunn:

Vi ønsker at barna skal møte verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet.

Barna skal få være med på å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Dette gjør vi når vi er på tur i nærområdet til barnehagen, samt turer til Sandnes, Soma gård, Jærmusèet ol.

7) Antall, rom og form:

Barna skal få oppleve glede over å utforske og leke med tall, matematiske begreper, former og mønster.

Barna skal få kjennskap til størrelser, mål, sortering, forming, mønster og sammenligning. Dette gjennom lek med diverse bygge og formingsprosjeketer vi skal ha, matlaging og aldersinndelte grupper. I tillegg bruker vi ulike spill, lego m.m.

Digitale verktøy blir brukt innen alle fagområdene for å støtte opp om barnas læreprosesser. Før hver prosjektperiode blir det jobbet med å knytte fagområdene opp mot hovedtema og undertema. I planleggingen av dette arbeidet deltar hele personalgruppa, og det resulterer i en periodeplan som fungerer som en idèbank for avdelingene.

19


6.1 Kunnskapstrappa Måten vi tenker progresjon for å ivareta fagområdene 3-4 åringen

0-2 åringen Kommunikasjon, språk og tekst: -Sette ord på det som skjer / skape forutsigbarhet. - Sette ord på handlinger og følelser / Tidlig og god språkstimulering. -Bli kjent med bøker, sanger, bilder og ulike media. Kropp, bevegelse, mat og helse: - Skaffe seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer Kunst, kultur og kreativitet: - Få oppleve skaperglede ved å la barna få uttrykke seg gjennom ulike estetiske utrykk, tegning/maling/leire/ sang og dans Natur, miljø og teknologi: -Oppleve glede ved å ferdes ute i naturen til alle årstider og i allslags vær. -Stimuleres til å oppleve naturen med alle sanser Etikk, religion og filosofi: -Få kjennskap til kristne høytider, tradisjoner og bibelfortellinger -La barna få støtte i egen identitet og lære å vise respekt for hverandre. (Voksne er rollemodeller) Nærmiljø og samfunn: -Barna skal få erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet på avdelingen. -Bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter tilpasset barnas forutsetninger og interesser. Antall, rom og form: -Utforske, erfare og leke med ulike størrelser, former og mønster. Sette ord på disse begrepene. -Telle høyt sammen med barna.

Kommunikasjon, språk og tekst: -Daglig oppleve høytlesning, fortelling, sang og samtale -Leke med lyd, rim, rytme og fabulere med hjelp av språk og sang -Videreutvikle barnas begrepsforståelse og ordforråd -Bruke sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og skape positive relasjoner i lek og samvær. Kropp, bevegelse, mat og helse: -Videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet -Få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. -Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige Kunst, kultur og kreativitet: -Motivere barna til å utrykke seg og gi dem mulighet for å finne sine egne utrykksformer -Videreutvikle sin fantasi, kreative tenking, og få uttrykke seg variert gjennom ulike materialer. Natur, miljø og teknologi: -Oppleve naturen og undres over naturens mangfold-Nytte nærmiljøets muligheter for at barna kan lære om dyr, fisker, fugler, insekter og planter -Gi barna begynnende kunnskap om fødsel, vekst, aldring og død -Være med på ulike friluftsaktiviteter; som matlaging på bål, slå opp lavvo og studere insekter. Etikk, religion og filosofi: -Skape rom for opplevelser, undring, ettertanke og gode samtaler. -Få kjennskap til høytider og tradisjoner knyttet til andre religioner som er representert på avdelingen -Hjelpe barna i konfliktsituasjoner til å være med å finne konstruktive løsninger. Nærmiljø og samfunn: -Barna skal få erfare at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og for andre. -Arbeide med likestilling mellom gutter og jenter og sørge for at begge kjønn får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet -Få utvidet sin forståelse for kulturelle likheter og forskjeller, la dem se viktigheten med å inkludere alle slik at ingen blir utestengt eller mobbet Antall, rom og form: -La barna spille mange typer ulike spill, teknologi, tellemateriell, klosser, leker og formingsmateriell som omhandler telling, klassifisering, ordning, sortering og sammenligning. -Gi barna impulser og erfaringer med design ved å utforske, oppdage og skape ulike former og mønstre.

20

5 åringen Kommunikasjon, språk og tekst: -Jobbe med lydering, lytte ut lyder -Møte bokstaver og tallsiffer i daglige sammenhenger og i skolegruppa -Støtte barnas initiativ når det gjelder å telle, sortere, lese, lekeskrive eller å diktere tekst. Kropp, bevegelse, mat og helse: -La barna utvikle glede ved å bruke naturen til utforsking og kroppslige utfordringer, og gi dem en forståelse av hvordan man bruker og tar vare på miljøet og naturen. -Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige -Få kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Kunst, kultur og kreativitet: -Videreutvikle sin evne til å bearbeide å kommunisere sine inntrykk og gi varierte utrykk gjennom skapende virksomhet -Barna skal få elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form, for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, dans og drama. -La barna oppleve lokale, nasjonale og internasjonale kunst- og kulturuttrykk. Natur, miljø og teknologi: -Få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Bærekraftig utvikling. -Få innsikt i dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon -Bygge på og videreutvikle barnas erfaringer med tekniske leker og teknikk i hverdagen. Etikk, religion og filosofi: - Tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. Bli kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn. -Skape interesse for og bidra til forståelse og toleranse for forskjellige kulturer og ulike måter å leve på. Nærmiljø og samfunn: -Gi barna begynnende kunnskap om betydningen av menneskerettighetene, spesielt barnekonvensjonen -Sørge for at barn utvider sin forståelse for kulturelle likheter og forskjeller og arbeide for et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme. -Reise på ekspedisjon til Jærmuseet og turer for å bli godt kjent med nærmiljøet -Bli kjent med at samene er Norges urbefolkning og få kjennskap til samisk kultur og hverdagsliv. Antall, rom og form: -Legge til rette for at barna i lek og hverdagsaktiviteter får erfaringer med ulike typer mål, målenheter og måleredskaper , og stimulere barna til å fundere rundt avstander, vekt, volum og tid.


7. Aldersinndelte grupper For å ivareta kunnskapstrappa vår deler vi blant annet inn i aldersinndelte grupper. Dette gjøres kl. 09.30-11.00 torsdager på Bogafjell og tirsdager på Hove. Her er barna sammen på tvers av avdelingene.

7.1 Ett-åringene : Solgruppa på Bogafjell/ Lykkeliten på Hove Tema: Musikk, sang, instrumenter, rim og regler. Hovedmål: •

Knytte gode vennskapsbånd

Aldersadekvate samlinger og aktiviteter som lar barna utfolde seg både kreativt og kognitivt.

Vi ønsker at barna skal få gode musikalske opplevelser gjennom bruk av egen kropp i rytmisk aktivitet, sang og lek. Vi tror at dette er med på å skape trygghet og glede hos små barn.

”Musikk er et viktig kommunikasjonsmiddel. Før vi lærer å snakke, uttrykker vi oss ved hjelp av musikkens språk. Musikk er bevegelse, lyd, rytme, stemninger og uttrykk. Musikk kan også skape glede og liv, eller gi bekreftelse på vanskelige følelser.” (”Foreningen Musikk fra livets begynnelse”)

21


7.2 To-åringene : Månegruppa på Bogafjell/ Skattekista på Hove Tema: Lek, eventyr, formingsaktiviteter, matlaging og tur. Hovedmål: •

Knytte gode vennskapsbånd.

Aldersadekvate samlinger og aktiviteter som lar barna utfolde seg både kreativt og kognitivt.

Språkstimulering.

Jobbe med satsningsområdene.

1 -og 2 årsgruppene starter opp når alle barna på de små avdelingene er trygge og godt tilvendt på avdelingene sine (Oktober/November).

22


7.3 Tre-åringene : Stjernegruppa på Bogafjell/ Formfantene på Hove Tema: Vennskap og lek Vi bruker Snakkepakken, språkkista, regler, rim og sangleker med konkreter. Vi jobber også med ”Meg selv og kroppen min”, prosjektene våre, bevegelse, dans og musikk og egne prosjekt-temaer som f.eks «livet i havet» og «på bondegården». Hovedmål: •

Knytte nye vennskapsbånd på tvers av avdelingene

Bli bedre kjent med andre voksne

Språkstimulering

Jobbe med satsningsområdene.

Mestring i lekegrupper

Oppleve aldersadekvate samlinger og aktiviteter

7.4 Fire-åringene : Kometgruppa på Bogafjell/ Tellekorpset på Hove Tema: Vennskap og lek Vi bruker Snakkepakken, språkkista, regler, rim og sangleker med konkreter. Vi forteller fra eventyr og bøker, med drama og forming. Vi har fokus på aldersadekvate motoriske aktiviteter, som turer og hinderløyper. Hovedmål: •

Knytte nye vennskapsbånd på tvers av avdelingene.

Bli bedre kjent med andre voksne.

Språkstimulering.

Tall og former.

Jobbe med satsningsområdene.

Mestring i lekegrupper

Oppleve aldersadekvate samlinger og aktiviteter

7.5 Fem-åringene: Se neste kapittel. Aldersinndelte grupper for de store avdelingene starter opp i september.

23


«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning”. (Rammeplanen)

8.1 Hvordan barnehagen jobber med overganger/tilvenning Når barnet begynner i barnehagen bruker vi en foreldreaktiv tilvenningsmodell. Det vil si at vi ønsker at foreldrene er sammen med barnet hele første uken slik at barnet blir tilknyt tet til en voksen/primærkontakt på avdelingen, og føler seg trygg på minst en voksen før foreldrene forlater barnehagen over et lengre tidsrom. I løpet av tilvenningsperioden vil også en av pedagogene ha en grundig oppstartsamtale med foreldrene. Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet vil sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barn og personal når de bytter barnegruppe (f.eks. fra liten til stor avdeling). Barnehagen legger godt til rette for at barna som skal over i skolen får en trygg og god overgang til skole og evt. SFO i samarbeid med foreldrene. Vi har også skoleforberedende grupper hele siste året i barnehagen.

8.2 Overgangen mellom barnehage og skole 5-åringene våre har to ulike grupper som er skoleforberedende. Den ene er skolegruppe, og den andre er en smART-gruppe som fokuserer på sosial kompetanse før skolestart

Skolegruppa på Bogafjell/ Alfabetgjengen på Hove Tema: •

Tall- og språksprell + skoleforberedende bok «Trampoline»

Begreper (størst, minst, over, under, mange, færre og lignende.)

Tall, sortering, måling og farger

Trygg Trafikk sitt Tarkus-opplegg.

Rim og regler, eventyr og fortellinger

Bokstaver og bokstavlyder, begynnende lydering

24


Mål: •

Knytte nye vennskapsbånd på tvers av avdelingene.

Skoleforberedende: Skrive navnet sitt, blyantgrep, klippe, vente på tur, rekke opp hånda og følge regler. Lære bokstaver, bokstavlyder, tall og mengder

Mestre lek og samspill i gruppe.

Øve på friminutt og regellek.

Øke konsentrasjonsevnen

Ta imot oppgaver og klare å utføre dem.

Språkstimulering.

Begrepslæring

Lære om skole og SFO gjennom å få besøk av 1.klasse og gå på besøk på skolen.

Langtur: Til Jærgården på Nærbø. Overnatting: Avslutning sammen med foreldre. Skolegruppa viser og forteller hva vi har gjort i skolegruppa og smART-gruppa. Det er utdeling av permer og arbeidsbøker fra skolegruppa, og deretter går foreldrene hjem mens vi spiser god mat, leker i pysjene og får sove i barnehagen. Avslutning: Grillfest i barnehagen: Barna bidrar med sang eller dans, utdeling av dokumentasjonspermer fra hele barnehageåret. Besøk ,informasjon og omvisning for nye barn og foreldre siste del av festen.

25


SMART - gruppe De største barna deltar i en smARTgruppe det siste året i barnehagen, som består av 10 samlinger. Dette opplegget bygger på ART (Aggression Replacament Training), men vi har gjort det til vårt eget. Her trener vi på følgende: 1. Trening i å lykkes i å omgås andre. 2. Trening i å sette ord på og gi uttrykk for ulike følelser: Glede, sinne, sorg, redsel 3. Trening i å tørre å stå for egne valg.

4. Sinnemestring

SMART-gruppene fungerer som en samlingsstund. •

Treningene er veldig strukturerte, for å skape trygghet og forutsigbarhet.

Gruppene blir ledet av to voksne.

Først viser de voksne ulike rollespill ut i fra dagens tema og deretter får barna trene. Barna får også møte ulike historier hvor de skal trene seg i å ta egne valg.

Store og små har kun lov til å gi hverandre positive tilbakemeldinger. Dette gjør at vi hele tiden fokuserer på det positive, det som vi ønsker mer av.

Det skjer noe spesielt med båndene mellom de som er med i gruppa. En gir hverandre så mye positivt, noe som er med på å skape trygge barn.

Barna får lekser med seg hjem, noe som gjør at arbeidet engasjerer hele familien til barna på en positiv måte.

Forskning viser at økt sosial kompetanse gjør at barn får bedre utbytte av vanlig undervisning når de begynner på skolen, de har bedre trivsel og større sosialt nettverk. Trening på sosial kompetanse vil derfor vise godt igjen i barnehagen, hjemme og på andre arenaer der barna oppholder seg og samhandler med andre.

26


9. Little Friends (vår vennskapsbarnehage) Kreativ barnehage har en vennskapsbarnehage i Makedonia som heter ”Little friends”. I år 2000 startet Vesna Kvammen, som jobber i Kreativ barnehage Hove, en førskole/ barnehage for rom-barn. Makedonia er et godt land å bo i med gode utdanningsmuligheter, men de har en stor gruppe romfolk her. Romfolket er den mest foraktede folkegruppen i Europa. De voksne har ikke fått utdanne seg, og har derfor små muligheter for å få seg jobb. For å hjelpe disse barna til et bedre liv med flere muligheter for utdannelse startet derfor Vesna denne barnehagen. Dette arbeidet vil Kreativ barnehage støtte for at de skal kunne drive denne barnehagen videre. Vi arrangerer også en foreldrekafê på høsten, og en på våren der familiene kan få være med å bidra for å støtte dette arbeidet. «Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet». (Rammeplanen)

27


10. Årshjul

Det vil komme mer detaljerte planer fra avdelingene hver måned. Månedsplanene blir sendt ut på mail og lagt ut på hjemmesiden vår. (www.kreativbarnehage.no) Følg oss gjerne også på våre facebooksider, hvor vi legger ut små drypp fra vår innholdsrike hverdag i barnehagene. Søk «Kreativ barnehage Bogafjell « og /eller «Kreativ barnehage Hove».

28


11. Barns medvirkning Barnehageloven § 3: ”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet”.

11.1 Hvordan jobber vi med barns medvirkning I barnehagen får barna være med på å påvirke egen hverdag, spesielt når de leker. Barna får også velge aktiviteter de ønsker å være med på. I forhold til de minste må voksne være sensitive og tolke barnas non-verbale språk på hva de ønsker å formidle. I løpet av året vil de eldste barna bli invitert til et barneintervju sammen med primærkontakt eller pedagogisk leder. Her vil barna, etter foreldrenes samtykke, få snakke sammen med en voksen om hvordan de har det i barnehagen. De eldste barna får også delta i ulike barnekomitèer for å bestemme innhold, mat ol. i forbindelse med felles arrangementer vi har i barnehagen.

29


12. Vurdering «Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Barnas trivsel og allsidige utvikling skal observeres og vurderes fortløpende, med utgangspunkt i barnets individuelle forutsetninger og kunnskap om barns utvikling og behov» (Rammeplanen)

12.1 Hvordan vi jobber med vurdering Alle ansatte i barnehagen er med å evaluere/vurdere felles prosjekter og spesielle dager på ped.ledermøter og pedagogisk medarbeider-møter. Dette for å gjøre disse dagene og prosjektene enda bedre til neste gang. Ellers har vi egne evaluering/og vurderingsskjema som alle avdelingene gjennomgår ca. hver 3 måned der vi vurderer barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling. Der rettes oppmerksomheten både mot samspillet barna imellom, mellom barn og personale og mellom barnehagens ansatte. Man blir også enige avdelingsvis om mål for neste periode, slik at man kan vurdere neste gang om disse er oppnådd. I barnehagen blir det foretatt observasjoner av barna, som blir utgangspunkt for foreldresamtaler. Barnehagen benytter seg av ”Alle Med” (observasjonsskjema for kartlegging av utviklingsområder), og ved behov bruker vi registrerings-skjemaet ”TRAS” (tidlig registrering av språkutvikling). Vi vil også kartlegge barna ut i fra Howard Gardner sin mangeintelligensteori (MI). Vi benytter oss av disse kartleggingsmetodene for å dokumentere på en systematisk måte observasjoner av hva hvert enkelt barn mestrer. Det er viktig for oss at fokuset blir på hva barnet liker og mestrer. Dersom dere har spørsmål angående dette er det fint om dere spør.

30


13. Dokumentasjon 13.1 Hvordan jobber vi med dokumentasjon Hver avdeling dokumenterer det som har skjedd i barnehagen i avdelingens ”avis”, som deles ut til foreldrene. Alle barna har også hver sin perm hvor vi dokumenterer ulikt fra barnehagehverdagen, og ut i fra MI-tenking. Det blir også laget et dokumentasjonshefte (Barnehagåret i bilder og tekst) som oppsummerer prosjektene, spesielle dager, opplevelser og annet som har hendt i barnehagen dette året. Dette får barna med seg hjem før sommeren.

31


14. Samarbeid med andre instanser «Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale/ pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende eller likeverdig tilbud». (Rammeplanen)

Vi vil legge vekt på et konstruktivt samarbeid med forskjellige tjenester i kommunen: •

Skolene i nærområdet

Helsestasjonene og ressurssenteret ved barne-og familieenheten

PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste).

TI-veiledere (Tidlig innsats) fra PPT

Styrket barnehagetilbud (Sandnes kommune)

Barneverntjenesten

Fysio-og ergoterapi for førskolebarn

FBU (senter for flerspråklige barn og unge)

BUP (Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling)

14.1 Samarbeid med lokalmiljøet Vi ønsker å være en del av lokalmiljøet og deltar på bl.a. eventyrtoget i regi av Sandnes kommune, og verdens aktivitetsdag. Ellers samarbeider vi med både Bogafjell og Ganddal sine bydeler på felles turer , 17.mai-tog ol. På Hove er barnehagen på besøk på gamlehjemmet, og på Bogafjell lånes barnehagen ut til sykkelritt i Sandnes. Vi verdsetter godt samarbeid med nærmiljøet.

32


15. Samarbeid mellom hjem og barnehage «Barnehage skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling». (Rammeplanen) Barnehageloven § 4: ”For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg”.

15.1 Hvordan jobber vi med foreldresamarbeid I Kreativ barnehage er vi opptatt av å ha et godt og åpent samarbeid med foreldre/ foresatte. I hente- og bringesituasjonene setter vi stor pris på en åpen dialog med foreldrene. Barnehagen tilbyr to foreldresamtaler pr. år. Ta kontakt dersom dere ønsker flere samtaler. Vi har foreldremøte hver høst og temakveld hver vår. Se flere opplysninger i foreldremappa.

15.2 Arbeidsutvalg (AU) og samarbeidsutvalg (SU) SU er et lovpålagt samarbeidsorgan som har i oppgave å vedta årsplan, planleggingsdager, vedtektsendringer og møte ved tilsyn. Inneværende SU pr. 1.juli godkjenne årsplanen og planleggingsdager for neste barnehageår. Nytt AU/SU velges hver høst. AU er ei arbeidsgruppe som bistår i endel aktiviteter i barnehagen.

KREATIV BARNEHAGE BOGAFJELL

Leder Nestleder SU representant SU representant Barnas verneombud KREATIV BARNEHAGE HOVE

Leder Nestleder

SU-representant SU-representant Barnas verneombud

Fra personalet sitter Hilde Spikkeland, Lisbeth Aasen og Janne Mari Særheim på Hove. På Bogafjell sitter Monica Dysjaland, Anja Gran Haugen og Marie Wikre Andersen. I SU sitter i tillegg Lisbeth Aasen (daglig leder)og to representanter fra styret. 33


16. Førstehjelp og brannvern Barnehagen har egen beredskapsplan i forhold til ulike nødssituasjoner. Personalet har årlige førstehjelps- og brannvernskurs. Barnehagen har egen brannvernleder og det blir holdt brannøvelser flere ganger årlig (både forberedte og uforberedte).

17. Ferie Barna skal ha fem uker ferie i løpet av barnehageåret. Minimum tre av disse ukene må tas ut sammenhengende i sommerferieperioden (15. juni til 15.august). Kreativ Barnehage er stengt julaften og nyttårsaften. Kreativ barnehage Bogafjell har stengt onsdag før skjærtorsdag.

18. Dugnad Det vil bli arrangert dugnader i løpet av året. Det blir sendt ut mail, og man kan melde seg når det passer. Foreldrene skal delta på en dugnad pr.år. De som ikke ønsker å delta på dugnad må betale seg fri.

19. Planleggingsdager •

Mandag15. august 2017

Tirsdag 16. august 2017

Fredag 17. november 2017

Tirsdag 3. april 2018

Fredag 11. mai 2018

Kreativ Barnehage er med på en storsatsning i regi av Sandnes kommune som heter «DEN UTVIKLINGSSTØTTENDE BARNEHAGEN». Noe av tiden på planleggingsdagene og personalmøtene våre bruker vi på denne satsingen, noe som er et godt kompetanseløft for oss. Det handler i hovedsak om samspillet mellom voksne og barn. Ellers vil vi bruke mye av planleggingstiden vår på å implementere ny rammeplan av året.

34


20. Personalet i Kreativ barnehage 20.1 Administrasjon Daglig leder begge barnehagene:

Lisbeth W. Aasen

Fagutvikler begge barnehagene:

Anja Gran Haugen (977 55 030)

Barnehageleder for Kreativ barnehage Bogafjell:

Monica Dysjaland (928 16 020)

Barnehageleder for Kreativ barnehage Hove:

Hilde Spikkeland

20.2 Personal Kreativ barnehage Bogafjell Knøttene (Tlf: 988 95 633) Kristian Sagvaag

(pedagogisk leder) 100%

Alicja Karpa

(fagarbeider) 80%

Evy Apeland

(fagarbeider) 80%

Bente Hilleren

(pedagogisk medarbeider) 60%

Rollingane (Tlf: 988 95 637) Anja Evjen

(pedagogisk leder) 100%

Liv Janne Vik

(pedagog 2) 80%

May Halsvik

(pedagogisk medarbeider) 80%

Kristina Ringvold

(fagarbeider) 40% - til desember

Anna Faszczowa

(fagarbeider) 40% - fra januar

Trollingane (Tlf: 934 37 557): Marie Wikre Andersen

(pedagogisk leder) 100%

Jenny Deborah Fredèn

(pedagog 2) 100%

Turid Johansen

(pedagogisk medarbeider) 100%

Sandra Ketukariene

(pedagogisk medarbeider) 100%

35

(922 68 467)

(416 28 079)


Toddlerne (Tlf: 988 95 608) Marion Ramsdal

(pedagogisk leder) 80%

Heidi Bø

(pedagog 2) 60%

Ingeborg Granan

(pedagogisk medarbeider) 80%

Angelica Stangeland

(pedagogisk medarbeider) 100%

Janne May Jansen

(fagarbeider) 80%

Lompene ( Tlf: 988 95 491) Ingve Bokn

(pedagogisk leder) 100%

Regine Høines

(pedagogisk medarbeider) 100%

Therese Årdal Berge

(vernepleier/fagarbeider) 60%

Else Solgård

(pedagog 2) 40%

20.3 Personal Kreativ barnehage Hove Tottelotten (Tlf.948 25 169) Sara Brunes

(pedagogisk leder) 80%

Maja Jacobsen

(fagarbeider) 100%

Hilde Vårdal

(fagarbeider) 100%

Imelda Torate Aarnes

(pedagogisk medarbeider) 100%

Elisabeth Morken

(lærling) 100%

Tuttifrutti (Tlf. 948 20 513) Hilde Hetland

(pedagogisk leder) 100%

Unni Hjorthaug

(pedagog 2) 40%

Nadia Sediqi

(pedagogisk medarbeider) 100%

Ingrid Johansen

(siste års barnehagelærerstudent) 60%

Anne Jorunn Klepp

(pedagogisk medarbeider) 100%

36


Ompalompa (Tlf. 948 39 042) Mona E. Wang

(pedagogisk leder) 100%

Christina Nesvåg

(pedagog 2) 60%

Marianne L Sætre

(pedagog 2) 40%

Christine Vatne

(fagarbeider) 80%

Diana Sediqi

(pedagogisk medarbeider) 100%

Anniken Birkeland

(fagarbeider) 20%

Hompetitten (Tlf. 948 21 025) Ragnhild N. Grødem

(pedagogisk leder) 100%

Hallgeir Osen

(pedagog 2) 100%

June Ravndal

(fagarbeider) 60%

Anne Siri Særheim

(pedagogisk medarbeider) 80%

Anniken Birkeland

(fagarbeider) 40%

Marte Aasen

(lærling) 80%

Lollipop (Tlf. 948 31 749) Janne Mari Særheim

(pedagogisk leder ) 100%

Evy Kvame Foss

(pedagog 2) 60%

Vesna Kvammen

(fagarbeider) 60%

Christine Boganes

(fagarbeider) 100%

37


Kreativ barnehage

38

Kreativ barnehage - Årsplan 2017-2018  

Kreativ barnehage - Årsplan 2017-2018

Kreativ barnehage - Årsplan 2017-2018  

Kreativ barnehage - Årsplan 2017-2018