Page 1

Årsredovisning 2010 Länsförsäkringar Kalmar län

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 1


2 ÅRSREDOVISNING 2009 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN


Innehåll VD-kommentar

4

Vår lokala närvaro

6

Det är bra att bo i Kalmar län

6

Ett tryggare boende

8

Samverkan som stärker länet

9

Förvaltningsberättelse Verksamhet

10 10

Total affärsvolym

10

Organisation och struktur

10

Väsentliga händelser under året

10

Väsentliga händelser efter verksamhetsåret

10

Resultat och ekonomisk ställning

10

Kapitalförvaltning

11

Förväntad utveckling

11

Solvens II

11

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför

12

Information om icke-finansiella resultatindikationer

12

Dotterbolag

13

Koncernen

13

Byte av redovisningsprincip

13

Förslag till vinstdisposition

13

Femårsöversikt koncernen

14

Resultaträkning

15

Resultatanalys moderbolaget

16

Balansräkning moderbolaget

18

Rapport över finansiell ställning koncernen

20

Rapport över förändringar i eget kapital

22

Kassaflödesanalys

23

Noter till de finansiella rapporterna

24

Noter till teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse

35

Noter till icke teknisk redovisning

36

Noter till balansräkningen

38

Påteckningssida

46

Lämnad revisionsberättelse

46

Ordlista

47

Fullmäktigeledamöter

49

Styrelse och revisorer

50

Ledande befattningshavare

51

BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma för Länsförsäkringar Kalmar län hålls onsdagen den 4 maj kl. 17.00 i LF-huset i Kalmar.

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 3


Vi växer på hemmaplan säkringar eller med sammanlagt 60,3 Mkr inklusive rabatter. Därmed har vi sedan 1993, som var det första egentliga återbäringsåret, lämnat återbäring i olika former med cirka 650 Mkr. NÅGRA NYCKELTAL Konsolideringsgraden stärktes under året från 250,2 % till 276,0 %. Totalkostnadsprocenten steg från 89,6 % till 93,5 % främst på grund av ökade skadekostnader. Genomsnittet för de senaste fem åren uppgår till mycket goda 87,7 %.

VI FORTSÄTTER ATT VÄXA Det känns glädjande att det är en positiv utveckling på många håll i länet – vår hemmaplan – och det skapar givetvis bra förutsättningar för oss också. Vi kan konstatera att vi under året fick många nya kunder. Starkt bidragande till detta är vår satsning på helhetserbjudandet inom sak, liv och bank – ”Förmånskund”. Boendet är grunden i Förmånskund och rabatten för sakförsäkringar kan bli upp till 21 %. Samtidigt kan man få flera värdefulla förmåner på banktjänster. Till detta kommer ett ovanligt komplett produktinnehåll och låga normalpriser. Våra marknadsandelar för sakförsäkring har successivt under åren haft en stark tillväxt och uppgår för närvarande till mellan 45 och 85 %. Årets största uppgång noteras för personbilsförBRA ÅR TROTS STRÄNG VINTER År 2010 var ett i många avseenden framgångsrikt år med bra marknadsutveckling för flera produkter inom såväl sakförsäkring, liv- och pensionsförsäkring som bank. Finansresultatet nådde också, främst genom en bra avkastning för vår aktieportfölj, en god nivå. Under året fick vi uppleva två ovanligt kalla och snörika vinterperioder, en i början och en i slutet av året. Dessutom regnade det ovanligt mycket och ihållande under november månad. Det dåliga vädret bidrog starkt till en relativt hög skadekostnad i förhållande till närmast föregående år. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår dock, främst genom bra finansavkastning, till mycket goda 160 Mkr i koncernen. VI LÄMNAR OFÖRÄNDRAD ÅTERBÄRING

säkringar där marknadsandelen i länet ökade från 44 % till 47 %. Under 2010 visade också vår bankverksamhet en mycket god volymtillväxt med försumbara kreditförluster. Vår satsning på bank för småföretagare fick en bra start med ett positivt mottagande från kunderna. För liv och pensionsförsäkring kunde vi summera ett bra år i paritet med 2009. Kundernas behov styr vår verksamhet. Vi vet att det finns ett stort värde i att ha en lokal skadereglering. När det händer en skada kan kunden få snabb hjälp genom våra cirka fyrtio skademedarbetare som finns på plats i länet. Vid upprepade kundundersökningar får vår skadeavdelning toppbetyg av våra kunder. Även Länsförsäkringsgruppens gemensamma undersökningar, som till exempel SKI (Svenskt Kvalitets Index), visar att gruppen – ännu en gång – har Sveriges mest nöjda kunder inom en rad olika områden.

Vi är ett självständigt bolag med lokal beslutskraft. Vi ägs av våra kunder i länet och våra vinster kommer kunderna tillgodo

SKADEFÖREBYGG, MILJÖ OCH HÄLSA

bland annat som återbäring. Årets resultat motiverar att åter-

Under året har vi som vanligt arbetat mycket med skadeförebyg-

bäring lämnas för år 2010 med 10 % (10) för flertalet sakför-

gande verksamhet. Vi är övertygade om att detta är värdefullt

4 ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN


VD KOMMENTAR

för våra kunder på många olika sätt. Färre skador bidrar till

mötet, i kombination med det interaktiva mötet på nätet, ger

lägre premier och minskade besvär och obehag för försäkrings-

den bästa tillgängligheten. Under året kommer vårt kontor i

tagarna. Därutöver kommer stora miljövinster genom att ute-

Oskarshamn att flytta till nya lokaler och kontoret i Västervik

blivna skador minskar utsläppet av koldioxid. Varje vattenskada

kommer delvis att få nya lokaler.

beräknas förorsaka utsläpp på 300 kg koldioxid och motsvarande siffra för en villabrand är 25 ton. Vårt samarbete med Kalmar läns museum och Länsstyrelsen

I februari invigdes vårt nya huvudkontor i Kalmar. Därmed kunde vi samla all vår verksamhet under ett tak istället för att som tidigare finnas på två olika platser i staden. Invigningsdagen

har fortsatt under året med bland annat en vandringsutställning

blev succéartad och närmare 2 000 personer besökte oss i de nya

om byggnadsvård och skadeförebygg – ”HUSSMART”. Utställ-

lokalerna, provade vältbil, byggde LEGO-hus, gick tipspromenad

ningen visades i sex av länets tolv kommuner och fortsätter även

och åt korv. Vidare kunde man lyssna till miljöföreläsningar.

under 2011.

Kontorsbyggnaden beräknas under året miljöklassas som Green

Eftersom vi strävar efter att alltid ta miljöhänsyn i vår verksamhet var det naturligt att bygga vårt nya huvudkontor i Kalmar på ett miljöanpassat sätt. ”LF-huset”, som invigdes i

Building och nå högsta LEED-nivå. Därmed kommer vi att miljömässigt ha ett kontor i nordisk toppklass. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har haft en fantastisk

februari 2011, har fått miljöutmärkelsen ”Skanskas gröna fram-

utveckling. Totalt finns nu över 135 bobutiker i landet. För vår

tidspris” och förväntas erhålla den högsta nivån, ”platina”, en-

del har vi sedan tidigare kontor i Västervik. Under året kommer

ligt ett av världens ledande system för miljöcertifiering – LEED.

vi även att öppna fastighetsförmedling i Kalmar och på Öland.

Vi vill också hålla oss i framkant när det gäller hälsofrågor.

Genom att vi utökar våra bostadstjänster kan vi erbjuda våra

Sedan 2002 är vi hälsodiplomerade, som är en form av hälso-

kunder en trygg och bra affär även när de ska sälja och köpa

certifiering. Vi har nu under många år haft låga sjuktal och för

bostad.

2010 var sjukfrånvaron 1,9 %. Förutsättningarna för fortsatt

Kraven på flexibilitet och utveckling är stora i den allt hårdare

goda siffror har ytterligare förbättrats genom att det under året

marknadskonkurrensen. Jag tycker dock att vår beredskap är

bildats en idrottsförening i bolaget.

god i dessa avseenden. Detta tillsammans med stark ekonomi

Årets kundträffar med fullmäktigeval hade också ett hälsotema och lockade ovanligt många deltagare. Föredragshållare

och kunniga och engagerade medarbetare, gör att det finns goda förutsättningar för ett framgångsrikt 2011.

var en ”mental coach” och en personlig tränare som berättade om vikten av positivt tänkande och av att träna och att äta rätt.

Kalmar i mars 2011

2011 Året inleddes med en relativt kall vinter. Trots detta har skade-

Lars B Danielsson

utvecklingen så här långt varit betydligt gynnsammare än vid motsvarande tid 2010. Den oerhört tragiska naturkatastrofen i Japan förväntas få begränsad ekonomisk effekt för vårt bolag vad gäller skadekostnader. Däremot kan finnas anledning att känna viss oro för vilka konsekvenser det inträffade kan få för de finansiella marknaderna. Under året kommer vi att fortsatt lägga ner ett omfattande arbete på anpassning till regelverket Solvens II. Reglerna som gäller från januari 2013 innebär att försäkringsbranschen ska införa en europeisk standard för intern kontroll och styrning. Vi har idag en stark lokal förankring i länet med kontor på nio orter och tror fortsättningsvis att det fysiska och personliga

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 5


VÅR LOKALA NÄRVARO

Det är bra att bo i Kalmar län Husköp i Västervik Christine och Peter Södergren bytte boende med hjälp av Länsförsäkringars Fastighetsförmedling i Västervik. Vid ett inledande möte tittade de på kostnadsbilder och utbud. Därefter fick de råd för hur de skulle lägga upp försäljningen av sitt befintliga radhus och köpet av den nya villan. Försäljningen av radhuset tog två bara veckor och när den var klar hade Christine och Peter ett möte med Länsförsäkringars bankrådgivare. Här fick de hjälp med att ta fram en boendekalkyl så att de skulle veta vilka ekonomiska ramar de hade att röra sig inom. När rätt hus dök upp var Christine och Peter väl förberedda. Länsförsäkringar ordnade även bolånen och försäkringen. Det finns stora fördelar för kunden när hela privatekonomin är samlad på ett ställe. Och både Christine och Peter uppskattar samarbetet med Länsförsäkringar.

Grannsamverkan i Bergkvara Bostadsrättsföreningen på Segelsömmarvägen bestämde sig för

erfarenhet av Grannsamverkan. Han har också sett att resultatet

några år sedan att börja med Grannsamverkan tillsammans med

blir mindre brottslighet och bättre kontakt mellan grannarna.

Länsförsäkringar. Efter ett inledande möte bland grannarna

– Grannsamverkan är ett bra upplägg. Men det ställer också

ordnade Länsförsäkringar en informationskväll. De flesta på

krav på dem som ska vara med, säger Bernth. Vi kräver stöld-

gatan engagerade sig och numera så hjälps man åt med tillsyn av

märkning av värdefullt gods, rutiner när man åker bort och att

varandras hus. Bernth Pettersson på Länsförsäkringar har lång

grannarna aktivt ser till varandras hus.

6 ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN


VÅR LOKALA NÄRVARO

Ett nytt hem i Bjälebo När det värsta händer är det tryggt att ha ett försäkringsbolag som verkligen tar ansvar. Det fick Leif Johansson och Monia Ivarsson erfara när Leifs gamla släktgård i Bjälebo utanför Kristdala brann ner till grunden. Som tur var kom ingen person till skada men många personliga minnen försvann i branden. Efter någon timme var Anne-Sofie Jonsson, skadereglerare från Länsförsäkringar, på plats. Hon hjälpte familjen med det mest akuta. De måste ha någonstans att bo, pengar till kläder och mat. Och framför allt fick de någon att prata med. Redan samma dag började Anne-Sofie lägga upp en plan för hur familjen skulle komma vidare. Tack vare den lokala skaderegleringen och närheten kunde man hålla en tät dialog för att tillgodose familjens behov och önskemål. Och efter drygt ett år kunde Leif, Monia och de fem barnen flytta in i sitt nya hus.

HUSSMART i Emmaboda

Bankbyte i Vimmerby Inger och Bertil Sand i Vimmerby har varit försäkringskunder hos Länsförsäkringar i över 30 år. Men numera är de även bankkunder. Genom att lägga en större del av sina huslån som bottenlån gjorde de en ekonomisk besparing. För familjen Sand fanns det många fördelar med att samla

Under våren 2010 visades vår utställning HUSSMART i Emmaboda i samband med en bomässa i kommunen. Den väckte stor

hela privatekonomin på ett ställe. Dels får de rabatt på försäk-

uppmärksamhet och gav upphov till många intressanta möten

ringarna och flera andra förmåner. Men de fick också en bättre

och diskussioner om hur vi ska ta hand om hus och kulturvärden.

överblick över både lön, sparande, huslån och försäkringar. Att byta bank till Länsförsäkringar är enkelt. För Inger och

Utställningen är ett samarbete med Kalmar läns museum, Länsstyrelsen och länets kommuner. Det är en utställning som

Bertil räckte det med ett möte med Karin Ankarberg som är

handlar om skadeförebyggande insatser och god byggnadsvård.

bankrådgivare i Vimmerby. När de bestämt sig, fyllde de i en

Vandringsutställningen har setts av tusentals människor vid olika

fullmakt och sedan skötte Karin resten.

evenemang och kommer att fortsätta på turné i länet under 2011.

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 7


VÅR LOKALA NÄRVARO

Ett tryggare boende Länsförsäkringar erbjuder kunderna en helhetslösning för boendet. Med vårt kompletta utbud av tjänster kan vi hitta lösningar för allt från hjälp med att köpa bostad till goda råd om hur man sköter den.

Liknande erfarenheter har dragits av många andra Länsförsäkringsbolag runt om i Sverige. Därför räknar vi med att låta denna verksamhet expandera ytterligare och att integrera den tydligare som en naturlig del av vår verksamhet. Under 2011 räknar vi med att starta fastighetsförmedling i Kalmar och på Öland.

BOLÅN OCH FÖRSÄKRING PÅ ETT STÄLLE Som länets största försäkringsbolag är det naturligt för många

VI UPPMUNTRAR GOD BYGGNADSVÅRD

att lägga sin hemförsäkring hos Länsförsäkringar. Med våra

För Länsförsäkringar är det viktigt att hus och fastigheter sköts

110 000 kunder har faktiskt 7 av 10 hushåll i Kalmar län någon

på ett bra sätt. Vi vill uppmuntra till god byggnadsvård som

försäkring hos oss. För många länsbor är det även naturligt att

hjälper till att bevara kulturvärden i länet. Därför delar vi årli-

lägga bolån och andra banktjänster hos oss.

gen ut Kalmar läns Byggnadsvårdspris till personer som gjort

Fördelarna med att samla bank och försäkring på ett ställe är stora vilket allt fler kunder upptäcker. Boendet är för många

värdefulla insatser inom området. Prissumman är på 25 000 kronor och delas enligt traditionen

hushåll den största utgiftsposten och en samlad överblick för-

ut av vd Lars B Danielsson på Ölands Skördefest. Pristagare

enklar både för planering och ekonomi.

2010 blev timmermannen Bo Djurstedt från Gullringen som under åren renoverat ett stort antal kulturhistoriskt intressanta

EN SAMLAD PRIVATEKONOMI

hus i länet.

De kunder som samlar bank, pension och försäkring hos oss blir Förmånskunder. Det innebär att de får rabatt på sina försäk-

MILJÖHÄNSYN – ETT NATURLIGT ARBETE

ringar och en rad andra förmåner. Hur stor rabatten blir beror

Vi strävar efter ett miljöarbete som finns med i alla delar av

på hur mycket av privatekonomin som finns hos oss. För att

vår verksamhet. Därför har vi miljöinventerat vårt fastighets-

komma upp i den högsta rabattnivån behöver kunden ha sin bo-

bestånd. Och det nya LF-huset på Kvarnholmen i Kalmar är

endeförsäkring, sitt lönekonto och ett pensionssparande hos oss.

miljöanpassat efter Green Building och LEED-certifiering.

Under 2010 bestämde sig ett stort antal kunder att bli För-

Vi försöker även att påverka våra kunder till en minskad

månskunder. Intresset är fortsatt stort och vi räknar med en

miljöpåverkan. Genom ett skadeförebyggande arbete kan vi

stark tillväxt även i framtiden.

minska miljöbelastningen inom framför allt byggnadsskador. Vår återvinningsförsäkring bland länets lantbrukare har varit en

LOKAL SKADEREGLERING Vi har ett 40-tal medarbetare i länet som arbetar med skadereglering. Den lokala närvaron underlättar eftersom vi snabbt kan vara på plats, vi känner till området och vi har ett brett kontaktnät bland entreprenörer och byggföretag. Det övergripande målet för all skadereglering är att det ska vara rätt ersättning, snabb handläggning och all kommunikation med kunden ska vara tydlig. Varje år hanterar vi ca 25 000 skador och betalar ut ca 300 miljoner kronor. VI FÖRMEDLAR FASTIGHETER Under ett par år har Länsförsäkringar drivit en fastighetsförmedling i Västervik. Detta har fungerat mycket bra och har bland annat inneburit att vi kommit närmare kunden i ett inledande skede. Detta har i sin tur genererat både försäkringar, bolån och bankaffärer.

8 ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN

stor framgång och vi fortsätter med detta även under kommande år.


VÅR LOKALA NÄRVARO

Samverkan som stärker länet Länsförsäkringar Kalmar län äger tillsammans med de övriga länsförsäkringsbolagen Länsförsäkringar AB, med kontor i Stockholm. Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar och länsförsäkringsbolagen har valt att samla dessa resurser i Länsförsäkringar AB.

SOLVENS II – ÖKAD KUNDNYTTA Inom EU nåddes under 2009 en överenskommelse om moderniserade verksamhetsregler för försäkringsbolag, Solvens II. De nya reglerna börja gälla 1 januari 2013 och innebär bland annat att större krav ställs på hur bolagen arbetar med att hantera sina risker.

LIVFÖRSÄKRING Länsförsäkringar förvaltar 172 mdr åt liv- och pensionsförsäkringskunderna. Merparten av nysparandet sker i fondförsäkring. Affärsvolymerna nådde under 2010 historiska nivåer. Nyförsäljningen ökade till 20,2 mdr och premieinkomsten till 12,9 mdr. Sedan Länsförsäkringars livförsäkringsverksamhet startade 1985 har den genomsnittliga återbäringsräntan varit 8,8 procent. Under 2010 har den genomsnittliga återbäringsräntan varit 6,2 procent. Både på kort och lång sikt tillhör Länsförsäkringars återbäringsränta de bästa i branschen. BANKVERKSAMHET Banken är en fullsortimentsbank för privatpersoner, bostadsägare och lantbrukare och Sveriges femte största retailbank. Bankverksamheten växer inom alla områden och kännetecknas av en låg riskprofil med en låneportfölj som till största delen består av bolån till privatpersoner. Länsförsäkringar har för sjätte gången på sju år Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden och för sjätte året i rad Sveriges mest nöjda bolånekunder på privatmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010. Antalet kunder som har Länsförsäkringar som huvudbank

Länsförsäkringar ser positivt på den modernisering av reglerna för försäkringsverksamhet som Solvens II innebär. Arbetet med

ökade till 223 000 och av dessa är 92 procent även kunder inom

förberedelser för Solvens II inriktas i första hand på att säker-

Länsförsäkringars sak- och/ eller livförsäkringsaffär.

ställa efterlevnad av regelverket. Parallellt eftersträvas att de förberedelser som görs ska skapa så stor affärs- och kundnytta

DJUR- OCH GRÖDAFÖRSÄKRING

som möjligt.

Länsförsäkringars specialistbolag Agria Djurförsäkring är marknadsledande inom djur- och grödaförsäkring i Sverige med

FÖRMEDLAD AFFÄR

en marknadsandel på cirka 60 procent. Genom Agria International

Genom Länsförsäkringar Mäklarservice når Länsförsäkringar

bedrivs också verksamhet i Storbritannien, Norge och Danmark.

de kunder som väljer att företrädas av försäkringsmäklare när de köper försäkring. För länsförsäkringsgruppen har framgång-

FAKTA LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN

arna på mäklad sakförsäkringsmarknad under 2010 bland annat bestått i ett antal stora företagsaffärer.

Länsförsäkringar Kalmar län äger 3,4 procent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. Innehavet inräknas i Länsförsäkringars Kalmar läns konsolideringskapital. Eftersom Länsförsäkringar Kalmar län ägs av kunderna är de också delägare i Länsförsäkringar AB och dess dotterbolag.

Inom livförsäkring utnämndes Länsförsäkringar för fjärde året i rad till ”Årets Bästa Mäklardisk” av branschorganisationen Sfm. Länsförsäkringar rankades också av mäklarna som det bästa försäkringsbolaget i branschen att samarbeta med inom livförsäkring, enligt det oberoende undersökningsföretaget CMA.

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 9


Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Kalmar län avger härmed årsredovisning för 2010, bolagets 122:e verksamhetsår.

VERKSAMHET

Totalt delades 60,3 Mkr i återbäring och rabatter ut till

Länsförsäkringar Kalmar län har sitt verksamhetsområde i

sakförsäkringskunderna i Kalmar län. Det nya huvudkontoret i Kalmar togs i besittning i december

Kalmar län. Bolaget erbjuder företag och privatpersoner ett fullsortiment av sak- och livförsäkringar. För lantbrukare,

månad och ägs av det helägda dotterbolaget LFK Mästaren AB.

skogsbrukare, småföretagare och privatpersoner erbjuds också

Detta innebär att all verksamhet i Kalmar samlas på ett ställe.

banktjänster. Vi är marknadsledande inom ett flertal områden.

“LF-huset” beräknas bli ett av de första kontorshusen i Norden som

Vi deltar även i länsförsäkringsgruppens återförsäkringssystem

kan nå högsta miljöklass inom LEED-certifieringen (Leadership

genom att avge och ta emot återförsäkring inom gruppen.

in Energy and Environmental Design).

Förutom den försäkringsverksamhet som vi har egen koncession

Fastigheten Adam 6 i Västervik förvärvades under året.

i, erbjuder bolaget andra försäkringar inom såväl sak- som livför-

Detta innebär att bolaget äger hela kvarteret och kan samla hela

säkringsområdet samt tjänster inom bank, fond- och fastighets-

verksamheten i Västervik i egna lokaler under 2011. Nytt kontor i Oskarshamn kommer att vara inflyttningsklart

förmedling genom avtal med Länsförsäkringar AB (LFAB) och dess helägda dotterbolag. För de förmedlade affärerna har

under maj/juni 2011.

bolaget ansvaret för kundrelationerna. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRET TOTAL AFFÄRSVOLYM

Bolaget deltar i den Nordiska Kärnförsäkringspoolen som

Den totala affärsvolymen som hanteras av bolaget fördelar sig

försäkrar kärnkraftsanläggningar både i Norden och i övriga

enligt nedan (Mkr):

världen – däribland Japan. Jordbävningar och efterföljande

Affärsvolym (Mkr)

2010

2009

2008

2007

2006

tsunami skadade i början av mars kärnkraftverket Fukushima

Direkt försäkring

587

578

574

568

562

i nordöstra Japan. Skador som orsakas av jordbävningar och

Mottagen återförsäkring

106

110

110

38

34

tsunamier täcks inte av kärnförsäkringspoolen. Dock saknas

57

55

53

57

51

tillräcklig information för att kunna bedöma om någon del trots

Förmedlad affär Sakförsäkring (premieinkomst)

750

743

737

663

647

detta kan falla på poolen. Maximalt kan en sådan skada belasta

Livförsäkring (premieinkomst)

207

216

209

212

238

bolaget med 2 miljoner EUR.

3 348

2 765

2174

1 682

1 337

96

82

50

80

96

4 401

3 806

3 170

2 627

2 318

Bank (in- och utlåning) Fonder (marknadsvärde) Total affärsvolym

RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING RESULTAT

ORGANISATION OCH STRUKTUR

Skadeförsäkringsrörelsen redovisar ett underskott om -3,8 Mkr (18,3),

Länsförsäkringar Kalmar län ingår som ett av 24 lokala och

efter att återbäring och rabatter har lämnats med 60,3 Mkr (58,4).

kundägda länsförsäkringsbolag i länsförsäkringsgruppen. Gemensamt äger gruppen Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Bolaget är självständigt och bolagsformen är ömsesidig, vilket betyder att ägarna utgörs av bolagets försäkringstagare. Dessa har inflytande över verksamheten och väljer 42 fullmäk-

Bolaget har valt att diskontera de mottagna trafikreserverna vilket förbättrat årets resultat med 36,1 Mkr. Resultatförbättringen är av engångskaraktar. Motiv till valet av diskontering, antaganden samt resultatpåverkan framgår av not 1. Skadeutfallet är mindre gynnsamt med en skadekostnadsprocent

tigeledamöter som ska företräda dem på bolagsstämman. Bolags-

på 75,6 % (74,2) och en totalkostnadsprocent på 93,5 % (89,6).

stämman utser bolagets styrelse som består av sju ledamöter.

Totalkostnadsprocenten är på en fullt acceptabel nivå.

Därutöver ingår vd och två personalrepresentanter i styrelsen.

Resultatet av bolagets förmedlade verksamhet avseende liv- och djurförsäkring, bankverksamhet samt fastighetsförmedling läm-

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

nar ett överskott om 1,5 Mkr (-2,5). En kraftig tillväxt i bankens

Stockholmsbörsen har under året haft en fortsatt positiv utveck-

affärsvolym har inte hjälpt upp resultatet. Det låga ränteläget in-

ling om 26,7 % (46,7). Detta är av stor vikt för bolagets totalav-

nebär att marginalerna minskar samtidigt som banken expanderar

kastning som blev 8,7 % (12,1).

personellt. Livverksamheten har en fortsatt stabil utveckling.

10 ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kapitalavkastningen i koncernen visar ett överskott om 184,8 Mkr

KAPITALFÖRVALTNING

(219,6).

Placeringsstruktur i moderbolaget (Mkr)

Årets resultat i koncernen före dispositioner och skatt visar ett överskott om 161,3 Mkr (216,3). Efter dispositioner och skatt är

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

PREMIEINKOMST OCH MARKNAD

Premieinkomsten uppgick till 693,1 Mkr (687,7).

579

436 827

Aktier, koncernbolag

127

127

Aktier, utländska

107

45

Fastigheter

258

306

Övriga placeringstillgångar Summa placeringstillgångar

Premieinkomst (Mkr)

2010

2009

Hem & villa

149

145

Företag & Fastighet

182

189

Motorfordon

126

118

Trafik

113

109

17

17

587

578

Olycksfall Summa direkt försäkring

2009

1 016

Aktier, svenska

överskottet 121,2 Mkr (161,9).

2010

3

4

2 090

1 745

Bolagets aktieportfölj som i huvudsak består av svenska aktier avkastade 29,2 % och utgör en väsentlig del av totalavkastningen. Den totala avkastningen uppgår till 170,4 Mkr (213,3) varav direktavkastning 26,4 Mkr (20,1). Bolagets likviditet uppgick vid verksamhetsårets slut till 203,0 Mkr (348,6).

Mottagen återförsäkring

106

110

Total premieinkomst

693

688

2010

2009

Hushåll

60

60

grenar långsiktigt ska generera ett positivt resultat. Sakförsäkring

Villa/villahem

64

64

och livförsäkring lämnar idag ett positivt resultat. Bankverksam-

Fritidshus

74

75

Lantbruk

84

84

Företag

44

45

Trafikförsäkringspliktiga fordon

47

44

Traktorer

72

73

FÖRVÄNTAD UTVECKLING Marknadsandelar sakförsäkring (%)

Bolagets mål inom bank och försäkring är att alla verksamhets-

heten, som fortsatt investerar i personal och lokaler, lämnar underskott. Volymmässigt har bankens tillväxt varit mycket god. Dock krävs i det korta perspektivet en högre räntenivå för att generera överskott. Inom sakförsäkring förväntas en utveckling på marknaden liknande 2010.

SKADOR Skadekostnad (Mkr)

2010

2009

Direkt försäkring

-396

-365

Driftskostnader

-41

-44

Avgiven återförsäkring Mottagen återförsäkring

72

81

-53

-87

-418

-415

Kapitalavkastningen förväntas mer normaliserad. Risk finns dock för politiska oroligheter och naturkatastrofer som kan påverka de finansiella marknaderna negativt. SOLVENS II Nya regler i Solvens II införs den 1 januari 2013. Reglerna

Avveckling av 2009 och tidigare års avsättning för oreglerade skador

innebär att ett helt nytt system införs för beräkning av solvens

innebar en förlust för egen räkning om -11,1 Mkr (-5,5).

med omfattande riskrapportering. Inom länsförsäkringsgruppen har ett projekt startats för att analysera konsekvenser och vidta åtgärder för att tillmötesgå de nya kraven. Under året har bolaget gjort en jämförande analys (Gap-analys) mot de krav som ställs på organisationen när de nya Solvens-II reglerna införs. Under 2011 och 2012 kommer bolaget och länsförsäkringsgruppen att vidta åtgärder för att i möjligaste mån eliminera gapen och

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 11


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

förbereda verksamheten för att uppfylla de nya kraven. Främst

INFORMATION OM ICKE-FINANSIELLA

är det ändringar i bolagets styrning och riskhantering samt

RESULTATINDIKATIONER

kapitalkrav som påverkas. En omfattande rapportering till myndigheter och styrelse kommer också att påverka organisationens

MILJÖ

system för intern kontroll och IT-system.

Internrevision av bolagets miljöledningssystem enligt ISO 14001 genomfördes den 14-15 oktober. Konstaterades att miljöled-

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER SOM

ningssystemet är väl fungerande och att medarbetarna är väl

BOLAGET STÅR INFÖR

förtrogna med våra miljömål. Nuvarande certifiering gäller till och med mars 2012. Områden som identifierats som betydande ur miljösynpunkt

FÖRSÄKRINGSRISKER

Bolagets riskportfölj i direkt affär bedöms vara väl balanserad.

är brandskador, vattenskador, översvämningsskador, fordonsskador

Den genomsnittliga skadeprocenten för egen räkning (f e r) 69,6 %

och koldioxidutsläpp.

under den senaste 5-årsperioden återspeglar försäkringsrisken.

Vårt skadeförebyggande arbete syftar till att förhindra och/eller

Den mottagna affären innehåller huvudsakligen svensk affär.

begränsa skador och därigenom minska miljöpåverkan.

Premieinkomsten uppgick under verksamhetsåret till 106,1 Mkr eller 18,1 % av premieinkomsten i egen affär. Den största risken i

PERSONALFRÅGOR

mottagen affär bedöms vara den i Medlemsbolagspoolen ingående

Bolaget betraktas som en mycket attraktiv arbetsgivare vilket

sektion Katastrof. Denna tar bland annat storm- och översväm-

tydligast syns på en mycket låg personalomsättning, mycket hög

ningsskador som kan drabba flera länsförsäkringsbolag samtidigt.

frisknärvaro och många sökande vid ersättningsrekrytering och

För varje särskild händelse och för varje enskild risk uppgår bolagets egna självbehåll till 7 Mkr. För olycksfalls- och trafikskador är bolagets självbehåll 1,5 Mkr, för motorkasko 1 Mkr och

rekrytering av nya tjänster. Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare redovisas i Not 31.

för båtkasko 0,5 Mkr. Det finns även en överskadeförsäkring som begränsar bolagets totala skadekostnad för egen räkning

UTVECKLINGSSAMTAL

Utvecklingssamtal hålls årligen mellan medarbetare och närFINANSIELLA RISKER

maste chef. Samtalets syfte är att finna utvecklingsmöjligheter

Bolagets finansiella risker består i allt väsentligt av aktiekursrisk.

för medarbetaren till gagn för bägge parter. Individuella planer

Valutarisk och kreditrisk för bank är begränsad i omfattning.

upprättas grundade på samtalen.

I not 2 lämnas en mer ingående redogörelse över bolagets risker och riskhantering.

SÄKERHET OCH KRIS

Varje kontor har en säkerhetsansvarig. Säkerhetsgruppen består AKTIEKURSRISK

av nio medarbetare inklusive säkerhetschefen. Säkerhetschefen

Aktiernas marknadsvärde var vid räkenskapsårets utgång 1 249,1

tillsammans med personalfunktionen är stöd i händelse av

Mkr, omräknat till SEK.

krissituationer. Avtal finns med psykolog som vid behov är behjälplig.

VALUTARISK

Incidentrapportering sker till närmaste chef och säkerhetschefen.

Valutarisk finns i tillgångsslaget Aktier och andelar. Vid årsskiftet var marknadsvärdet fördelat enligt följande, omräknat i SEK:

ARBETSMILJÖ OCH SOCIALA ASPEKTER

Valuta (Mkr)

ledningen. Syftet är att skapa en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Arbetsmiljökommittén består av fem medarbetare varav två från USD

2010

2009

35

16

Bolaget verkar också för att skapa en vi-känsla genom olika

EUR

15

12

aktiviteter såväl på det lokala kontoret som för hela bolaget i sam-

NOK

15

12

band med exempelvis höstupptakt, kontorsmöten etc.

Summa valutaexponering

65

40

Många medarbetare nyttjar friskvårdsbidrag från bolaget. Detta används bland annat till individuella former av tränings-

RÄNTERISK

aktiviteter, massage- och naprapatbehandling. Bolaget är hälso-

Marknadsvärdet på bolagets räntebärande placeringstillgångar,

diplomerat och program finns för att främja medarbetarnas hälsa.

obligationer och lån var vid räkenskapsårets utgång 579,0 Mkr.

Den låga sjukfrånvaron visar att denna satsning ger önskad effekt.

12 ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

HÄLSOLÄGET

Kalmar läns huvudkontor som är hyresgäst från och med den 28

Den totala sjukfrånvaron, av totalt 151 medarbetare, oavsett ålder

december 2010.

och kön är 1,9 % (1,8) eller 2,8 helårstjänster (1,9). Av sjukfrånvaron är långtidssjukskrivna 0,8 % (1,9) eller 0,7 helårstjänster (0,7).

KONCERNEN Koncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Kalmar län

UTBILDNING

(532400-3549) samt de helägda dotterbolagen LFK Finans AB

Personalfunktionen, i samråd med avdelningscheferna, samord-

(556661-7907) och LFK Mästaren AB (556794-2809).

nar produktutbildning samt ledarutbildning för våra chefer på alla nivåer.

LFK Finans AB äger och förvaltar aktier i publika fastighetsbolag. Verksamheten i LFK Mästaren AB består i att äga och

ETISKA RIKTLINJER, INTRESSEKONFLIKT OCH SEKRETESS

förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Första

Bank och försäkring innebär att vi har ett gemensamt ansvar för

räkenskapsperiod är 2009-11-24– 2010-12-31.

människors trygghet. Vår omfattande bank-, försäkrings- och

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden.

finansverksamhet medför att det är väsentligt att våra kunder ska

Koncernens balanserade vinstmedel inklusive årets resultat upp-

känna förtroende och tillit till hur vi hanterar och förvaltar varje

går till 824 485 tkr. Av detta ska inget överföras till reserver som

enskild persons eller företags särskilda behov. De ska dessutom

uppgår till 439 971 tkr.

känna förtroende för att den information som lämnas av dem stannar hos oss och inte riskerar att spridas. Reglerna omfattar därför inte bara medarbetare i Läns-

BYTE AV REDOVISNINGSPRINCIP Från och med 1 januari 2010 tillämpar företaget full IFRS i

försäkringar Kalmar län utan även de som inte är anställda, men

koncernredovisningen i enlighet med ändrade regler från Finans-

säljer försäkringar på uppdrag av bolaget eller utför eller har

inspektionen. Konsekvenserna av övergången till full IFRS

utfört andra uppdrag för bolaget. I den rollen representerar man

framgår av not 1 Redovisningsprinciper/Effekter av övergång

också länsförsäkringsgruppen som helhet.

till full IFRS i koncernen. Införandet av de nya principerna har

Alla dagliga möten hos kunder eller på den egna arbetsplatsen

dock inte haft någon betydande effekt på resultatet i koncernen.

innebär ett ständigt ställningstagande till problem och valsitua-

I balansräkningen för koncernen har en uppdelning gjorts i för-

tioner, då överväganden måste göras om vad som händer om

valtnings- och rörelsefastigheter, se not 11.

man gör på det ena eller andra sättet. Ofta behöver det inte med nödvändighet styras av några allmänna lagregler utan istället av

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION I MODERBOLAGET

etiska regler eller rationella moralbegrepp.

Föregående års vinst har i enlighet med bolagsstämmans beslut överförts till balanserade vinstmedel.

UPPFÖLJNING

Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstäm-

Styrelsen ska se till att det finns etiska regler som är anpassade

man att årets vinst 107 604 tkr och balanserade vinstmedel om

till den verksamhet som bedrivs. Styrelsen ska med en viss regel-

593 930 tkr, sammantaget 701 534 tkr, balanseras i ny räkning.

bundenhet utvärdera reglerna och följa upp hur de tillämpas.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas

Samtliga medarbetare som upplever tveksamhet eller osäkerhet

till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande

om regleltillämpning ska ta upp detta med närmaste chef.

bokslutskommentarer.

Bolagets ”Compliance officer” och ”Risk controller” lämnar årlig, eller därutöver vid behov, rapport till verkställande direktören och styrelsen vid avvikelse från regelverket. DOTTERBOLAG LFK Finans AB är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Kalmar län. Bolaget förvärvade den 1 oktober 2005 Länsförsäkringar Kalmar läns del i Humlegården HB:s fastighetsbestånd. LFK Mästaren AB är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Kalmar län. Bolaget förvärvade fastigheten Mästaren 6 i Kalmar, under uppförande, den 8 november 2010 av Länsförsäkringar Kalmar län. Fastigheten inrymmer huvudsakligen Länsförsäkringar

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 13


ÅRSREDOVISNING

FEMÅRSÖVERSIKT KONCERNEN

tkr

2006

2007

2008

2009

2010

527 598

526 885

561 675

558 814

551 742

14 152

23 251

26 843

19 623

19 975

Försäkringsersättningar f e r

-362 010

-342 837

-359 970

-414 977

-417 519

Återbäring och rabatter f e r

-57 172

-63 097

-56 294

-58 374

-60 322

-105 641

-97 372

-104 780

-86 226

-98 901

16 927

46 830

67 474

18 860

-5 025

Återstående kapitalavkastning

191 329

72 253

-335 410

199 971

164 860

Övriga intäkter och kostnader

1 936

-1 245

1 596

-2 542

1 470

Resultat före dispositioner och skatt

210 192

117 838

-266 340

216 289

161 305

Årets resultat

155 930

90 453

-189 355

161 864

121 161

Resultat Premieintäkt f e r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

Driftskostnader f e r Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen

Ekonomisk ställning Placeringstillgångar, verkligt värde *)

1 973 849

2 168 575

1 921 789

2 151 008

2 531 916

Premieinkomst f e r

541 114

548 585

561 599

567 362

572 498

Försäkringstekniska avsättningar f e r

629 552

690 920

740 047

812 594

875 121

1 080 333

1 170 786

981 431

1 143 295

1 264 456

323 574

324 003

222 003

276 428

315 888

1 403 907

1 494 789

1 203 434

1 419 723

1 580 344

259,4

272,5

214,3

250,2

276,0

1 373 907

1 470 457

1 190 819

1 345 652

1 466 257

93 103

101 482

89 362

108 525

108 525

14,8

14,5

13,3

12,4

13,5

Skade-% f e r

68,6

65,0

64,0

74,2

75,6

Driftskostnads-% f e r

20,0

18,5

18,7

15,4

17,9

Totalkostnads-% f e r

88,6

83,5

82,7

89,6

93,5

Konsolideringskapital Beskattat eget kapital Återlagd uppskjuten skatt Summa konsolideringskapital Konsolideringsgrad % Kapitalbas **) Erforderlig solvensmarginal Solvenskvot Nyckeltal Försäkringsrörelsen

Kapitalförvaltningen *) Direktavkastning %

2,1

1,7

2,3

1,1

0,8

Totalavkastning %

12,4

5,2

-14,5

12,1

8,7

*) Exklusive depåer hos företag som avgivit återförsäkring. Inklusive kassa och bank. **) Kapitalbas och solvens avser moderbolaget. Koncernen tillämpar full IFRS från och med år 2010, innan dess tillämpades lagbegränsad IFRS från och med år 2006. Den ändrade principen har inte inneburit någon väsentlig påverkan på resultatet i koncernen. Från och med 2010 diskonterar bolaget den mottagna trafikåterförsäkringen. Detta har inneburit ett förbättrat skaderesultat om 36 100 tkr eller en förbättrad skadekostnadsprocent om 6,6 procentenheter.

14 ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN


ÅRSREDOVISNING

RESULTATRÄKNING Koncernen tkr

Not

2010

Moderbolaget 2009

2010

2009

TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieintäkter för egen räkning (f e r) Premieinkomst

3

Premier för avgiven återförsäkring

693 076

687 683

693 076

687 683

-120 578

-120 321

-120 578

-120 321

Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

4

Försäkringsersättningar f e r

5

-20 756

-8 548

-20 756

-8 548

551 742

558 814

551 742

558 814

19 975

19 623

19 975

19 623

-425 715

-388 084

-425 715

-388 084

47 610

40 366

47 610

40 366

-64 016

-107 783

-64 016

-107 783

24 602

40 524

24 602

40 524

Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring

1

Återförsäkrares andel

Driftskostnader f e r

6, 32

-417 519

-414 977

-417 519

-414 977

-100 611

-87 793

-97 718

-86 745

53 587

75 667

56 480

76 715

-60 322

-58 374

-60 322

-58 374

-6 735

17 293

-3 842

18 341

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat före återbäring Återbäring och rabatter Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat efter återbäring ICKE TEKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

-6 735

17 293

-3 842

18 341

7

47 981

56 653

47 891

56 652

Orealiserade vinster på placeringstillgångar

7

183 102

191 308

168 229

184 975

Kapitalavkastning, kostnader

7

-42 172

-39 762

-41 662

-39 762

Orealiserade förluster på placeringstillgångar

7

-4 076

11 395

-4 076

11 395

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen

4

-19 975

-19 623

-19 975

-19 623

Övriga intäkter

8

30 621

24 185

30 621

24 185

Övriga kostnader

8

Kapitalavkastning, intäkter

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-29 151

-26 727

-29 127

-26 720

159 595

214 722

148 059

209 443

-

-

0

0

Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfond Förändring av säkerhetsreserven Resultat före skatt Skatt på årets resultat

9

ÅRETS RESULTAT

-

-

0

-6 624

159 595

214 722

148 059

202 819

-39 694

-54 013

-40 455

-52 546

119 901

160 709

107 604

150 273

119 901

160 709

-

-

1 710

1 567

-

-

-450

-412

-

-

121 161

161 864

-

-

-26 606

-

-26 606

-

94 555

-

80 998

-

Rapport över totalresultat Årets vinst Årets vinst Omvärdering Uppskjuten skatt på omvärdering ÅRETS TOTALRESULTAT Effekt av diskontering OPERATIVT RESULTAT

1

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 15


ÅRSREDOVISNING

RESULTATANALYS MODERBOLAGET Direkt försäkring av svenska risker tkr

Sjuk- & olycksfall

Hem & villa

Företag & fastighet

Motorfordon

14 507

104 315

112 321

114 172

Trafik

Summa dir försäkring

Mottagen återförsäkring

Totalt 2010

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Premieintäkt f e r (not A) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

96 051

441 366

110 376

551 742

2 928

2 714

3 058

387

5 745

14 832

5 143

19 975

-13 182

-104 726

-94 188

-94 294

-57 677

-364 067

-53 452

-417 519

Återbäring och rabatter f e r

-1 460

-22 547

-26 099

-5 714

-4 502

-60 322

0

-60 322

Driftskostnader f e r (not C)

Försäkringsersättningar f e r (not B)

-2 857

-22 376

-28 962

-12 426

-12 903

-79 525

-18 193

-97 718

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

-64

-42 620

-33 870

2 125

26 714

-47 716

43 874

-3 842

Avvecklingsresultat Avvecklingsresultat brutto

5 690

-8 186

-10 564

72

3 611

-9 377

-4 117

-13 494

Återförsäkrares andel

3 631

855

2 753

-1 246

-3 611

2 382

0

2 382

Avvecklingsresultat f e r

9 321

-7 331

-7 811

-1 174

0

-6 995

-4 117

-11 112

Försäkringstekn avsättn, före avgiven återförs Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker

9 010

71 399

74 447

57 221

51 029

263 106

6 803

269 909

114 018

69 359

80 386

26 280

263 220

553 263

203 565

756 828

0

19 080

24 588

0

0

43 668

0

43 668

123 028

159 838

179 421

83 501

314 249

860 037

210 368

1 070 405

Återförsäkrares andel av försäkringstekn avsättn Avsättning för oreglerade skador 30 148

18 141

15 665

486

130 845

195 285

0

195 285

Avsättning för oreglerade skador Avsättning för återbäring Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring

Noter till Resultatanalys Direkt försäkring av svenska risker

tkr

Sjuk- & olycksfall

Hem & villa

Företag & fastighet

Motorfordon

Trafik

Summa dir försäkring

Mottagen återförsäkring

Totalt 2010

Not A Premieintäkt f e r Premieinkomst före avgiven återförs

17 337

148 900

182 309

125 936

112 461

586 943

106 133

693 076

Premier för avgiven återförsäkring

-1 854

-38 957

-63 533

-3 931

-12 303

-120 578

0

-120 578

Förändr i Avsättn för ej intjänade premier och kvardröjande risker Summa premieintäkt f e r

-976

-5 628

-6 455

-7 833

-4 107

-24 999

4 243

-20 756

14 507

104 315

112 321

114 172

96 051

441 366

110 376

551 742

-11 845

-118 264

-102 651

-90 511

-39 787

-363 058

-62 657

-425 715

750

19 193

23 566

2 034

2 067

47 610

0

47 610

-11 095

-99 071

-79 085

-88 477

-37 720

-315 448

-62 657

-378 105

-8 699

-11 065

-17 401

-3 812

-32 244

-73 221

9 205

-64 016

6 612

5 410

2 298

-2 005

12 287

24 602

0

24 602

-2 087

-5 655

-15 103

-5 817

-19 957

-48 619

9 205

-39 414

-13 182

-104 726

-94 188

-94 294

-57 677

-364 067

-53 452

-417 519

Not B Försäkringsersättningar f e r Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa utbetalda försäkringsersättningar Förändr i Avsättn för oregl skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändr i Avsättn för oregl skador Summa försäkringsersättningar f e r

Not C Driftskostnader f e r I koncernen har aktivering skett enligt RR 15 av en immateriell tillgång uppgående till 1 308 tkr. Aktiveringen är hänförlig till grenarna Motorfordon och Trafik.

16 ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN


ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 17


ÅRSREDOVISNING

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Moderbolaget tkr

Not

2010

2009

Byggnader och mark

11

258 365

306 462

Aktier och andelar i koncernföretag

12

127 201

126 701

Andra finansiella placeringstillgångar

13

Tillgångar Placeringstillgångar

Aktier och andelar

1 121 869

872 579

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

396 159

370 496

Övriga lån

182 841

65 225

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

3 492

3 576

2 089 927

1 745 039

195 285

170 683

148 114

117 356

25 559

32 677

14

Avsättning för oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring

15

Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar

4 385

4 275

178 058

154 308

Andra tillgångar Materiella tillgångar

16

Kassa och bank

5 468

5 143

202 982

348 572

Aktuell skattefordran

24

24 601

25 585

Uppskjuten skattefordran

24

9 329

5 090

242 380

384 390

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter

17

68

3 106

Förutbetalda anskaffningskostnader

18

10 804

12 518

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19

6 771

7 612

17 643

23 236

2 723 293

2 477 656

SUMMA TILLGÅNGAR

18 ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN


ÅRSREDOVISNING

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Moderbolaget tkr

Not

2010

2009

Reservfond

19 167

19 167

Uppskrivningsfond

41 185

41 185

Balanserad vinst

593 930

443 657

Årets resultat

107 604

150 273

761 886

654 282

44 715

44 715

Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Andra fonder

Obeskattade reserver Utjämningsfond Periodiseringsfond Säkerhetsreserv

37 763

37 763

485 214

485 214

567 692

567 692

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier och kvardröjande risker

20

269 909

249 153

Oreglerade skador

21

756 829

692 813

Återbäring och rabatter

22

43 668

41 311

1 070 406

983 277

Avsättning för andra risker och kostnader Pensioner och liknande förpliktelser

23

18 550

19 812

Uppskjuten skatteskuld

24

172 779

128 768

Övriga avsättningar

25

892

636

192 221

149 216

86 754

62 196

Skulder Skulder avseende direkt försäkring

26

Skulder avseende återförsäkring Övriga skulder

27

11 519

10 407

21 277

35 142

119 550

107 745

11 538

15 444

2 723 293

2 477 656

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

28

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter

29

962 633

828 846

Eventualförpliktelser

30

9 420

7 938

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 19


ÅRSREDOVISNING

FINANSIELL STÄLLNING I KONCERNEN

Koncernen tkr

Not

2010

2009

10

11 922

13 105

Förvaltningsfastigheter

11

331 920

237 562

Andra finansiella placeringstillgångar

13 1 324 065

1 059 903

396 159

370 496

19 902

65 225

Tillgångar Immateriella tillgångar Placeringstillgångar

Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga lån Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

3 492

3 576

2 075 538

1 736 762

195 285

170 683

148 114

117 356

25 559

32 677

14

Avsättning för oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring

15

Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar

5 689

4 275

179 362

154 308 68 900

Andra tillgångar Rörelsefastigheter

11

75 185

Övriga materiella anläggningstillgångar

16

5 468

5 143

221 746

348 922 25 585

Likvida medel Aktuell skattefordran

24

24 601

Uppskjuten skattefordran

24

9 329

5 090

336 329

453 640

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter

17

145

3 106

Förutbetalda anskaffningskostnader

18

10 804

12 518

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19

6 771

7 612

17 720

23 236

2 816 156

2 551 734

SUMMA TILLGÅNGAR

20 ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN


ÅRSREDOVISNING

FINANSIELL STÄLLNING I KONCERNEN

Koncernen tkr

Not

2010

2009

Reserver

438 711

437 556

Balanserad vinst

704 584

543 875

Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Andra fonder

Årets resultat

121 161

161 864

1 264 456

1 143 295

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier och kvardröjande risker

20

269 909

249 153

Oreglerade skador

21

756 829

692 813

Återbäring och rabatter

22

43 668

41 311

1 070 406

983 277

Avsättning för andra risker och kostnader Pensioner och liknande förpliktelser

23

18 550

19 812

Uppskjuten skatteskuld

24

325 217

281 518

Övriga avsättningar

25

892

636

344 659

301 966

86 754

62 196

Skulder Skulder avseende direkt försäkring

26

Skulder avseende återförsäkring Övriga skulder

27

11 519

10 407

21 277

35 142

119 550

107 745

17 085

15 451

2 816 156

2 551 734

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

28

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 21


ÅRSREDOVISNING

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Reserver

tkr

Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat

Totalt eget kapital

Koncernen Ingående eget kapital 2009-01-01 Förskjutning mellan fritt och bundet kapital

432 674

757

981 431

4 882

-4 882

0

160 709

160 709

Årets totalresultat Årets resultat Årets övriga totalresultat

1 155

0

1 155

1 155

160 709

161 864

Utgående eget kapital 2009-12-31

438 711

704 584

1 143 295

Ingående eget kapital 2010-01-01

438 711

704 584

1 143 295

0

0

0

119 901

119 901

Årets totalresultat

Förskjutning mellan fritt och bundet kapital Årets totalresultat Årets resultat Årets övriga totalresultat Årets totalresultat Utgående eget kapital 2010-12-31

1 260

1 260

1 260

119 901

121 161

439 971

824 485

1 264 456

Införandet av full IFRS i koncernen, vilket framgår av not 9, har inte inneburit några förändringar i ingående totalt eget kapital. Bundet eget kapital Reserver

tkr

Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat

Totalt eget kapital

Moderbolaget Ingående eget kapital 2009-01-01

60 352

443 657

504 009

150 273

150 273

Årets totalresultat Årets resultat Årets övriga totalresultat

0

0

0

150 273

150 273

Utgående eget kapital 2009-12-31

60 352

593 930

654 282

Ingående eget kapital 2010-01-01

60 352

593 930

654 282

107 604

107 604

0

107 604

107 604

60 352

701 534

761 886

Årets totalresultat

Årets resultat Årets övriga totalresultat

0

Årets totalresultat Utgående eget kapital 2010-12-31

Reservfond: Syftet med reservfonden är att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserade förluster. Uppskrivningsfond: Posten omfattar belopp som satts av till en uppskrivningsfond enligt bestämmelserna i 4 kap 1-2 § ÅRFL. Balanserade vinstmedel: Balanserade vinstmedel: Ugörs av föregående års fria egna kapital efter eventuell reservfondavsättning.

Utgör tillsammans med årets resultat summa fritt eget kapital. Årets vinst i koncernen är 13 557 tkr (121 161 - 107 604) bättre än i moderbolaget, vilket förklaras av följande poster: Årets resultat i dotterbolaget Värdeförändring Humlegården under 2010 Aktivering och avskrivning av programvara för motoraffären minus uppskjuten skatt 26,3% Summa resultatförbättring

22 ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN

-443 14 872 -872 13 557


ÅRSREDOVISNING

KASSAFLÖDESANALYS – DIREKT METOD

Koncernen Mkr

Moderbolaget

2010

2009

2010

2009

Premieinbetalningar

625,6

625,2

625,6

625,2

Utbetalningar av premier till återförsäkrare

-47,6

-85,1

-47,6

-85,1

-369,2

-314,1

-369,2

-314,1

Inbetalningar från återförsäkrare avseende återförsäkrares andel av utbetalda försäkringsersättningar

7,3

20,6

7,3

20,6

Inbetalningar avseende provisioner och garantier

4,1

13,0

4,1

13,0

-241,1

-251,2

-239,6

-251,2

Den löpande verksamheten

Skadeutbetalningar

Utbetalningar till leverantörer och anställda Skatteutbetalningar

-3,0

-44,7

-3,0

-44,7

-23,9

-36,4

-22,4

-36,4

- aktier och andelar

-84,1

-83,5

-84,1

-83,5

- obligationer och andra räntebärande värde papper

-92,1

-56,0

-92,1

-56,0

- byggnad och mark

-96,8

-40,9

-96,8

-40,9

-20,0

0,0

-20,0

0,0

- aktier och andelar

33,1

20,9

33,1

20,9

- obligationer och andra räntebärande värde papper

72,3

71,8

72,3

71,8

-1,0

-1,8

-1,0

-1,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten Förvärv av:

Lämnade lån Avyttring av:

Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar

0,0

0,6

0,0

0,6

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-1,3

-3,0

-1,3

-3,0

Förvärv av dotterföretag, netto likvidpåverkan

-0,1

-0,1

0,0

-0,1

Ränteinbetalningar

11,2

7,6

11,2

7,6

Erhållna utdelningar

55,5

47,1

55,5

47,1

-37,3

-47,0

-37,3

-22,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,0

-0,1

20,0

-0,1

0,0

-0,1

-127,2

-73,8

-145,6

-73,8

Likvida medel vid periodens början *)

348,9

422,7

348,6

422,4

Likvida medel vid periodens slut *)

221,7

348,9

203,0

348,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten Upptagna lån Utbetalda räntor Kassaflöde från finansieringsverksamheten

ÅRETS KASSAFLÖDE

*) Likvida medel består av kassa och banktillgodohavanden.

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 23


ÅRSREDOVISNING

Noter till de finansiella rapporterna NOT 1

REDOVISNINGSPRINCIPER

ALLMÄN INFORMATION

I denna not beskrivs inledningsvis koncernens redovisningsprinciper. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, med de avvikelser som anges i avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”. Moderbolaget är ett ömsesidigt försäkringsbolag med säte i Kalmar. Adressen till huvudkontoret är Norra Långgatan 17, Kalmar. Organisationsnumret är 532400-3549. Årsredovisningen avser räkenskapsår 2010.

skadereserver i mottagen affär. En förändring av ränteantagandet med en procentenhet får mycket stor påverkan på bolagets resultat. I denna del hänvisas till not 2. En annan väsentlig uppskattning är bedömningen av direktavkastningskravet på bolagets förvaltningsfastigheter. Se även känslighetsanalys i not 2.

Årets bolagsstämma hålls den 4 maj 2011 i Kalmar.

Bedömningar och uppskattningar som ligger till grund för redovisning och värdering av försäkringstekniska avsättningar har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna. Värderingen av avsättningarna behandlas i nedanstående avsnitt om redovisning av försäkringsavtal samt i not 2 där upplysningar om risker i verksamheten lämnas.

Överensstämmelse med normgivning och lag

Valuta

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Tillämpliga delar i FFFS 2008:26 har även tillämpats i koncernredovisningen.

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för koncernen och för moderbolaget. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen.

Från och med 2010 tillämpas full IFRS i koncernredovisningen med tillämpning av RFR 1.

Rapporterna presenteras i tusental svenska kronor (tkr), om inte annat anges.

Ändrade redovisningsprinciper från och med räkenskapsåret 2010

Resultatredovisning

Enligt Finansinspektionens (FI) föreskrifter och allmänna råd ska från och med 2010 full IFRS redovisas i koncernens årsredovisning med balans- och resultaträkning. Detta innebär bland annat att bolagets rörelsefastigheter ska uppdelas i olika komponenter och skrivas av efter komponenternas bedömda ekonomiska livslängd.

Resultatet redovisas i två huvuddelar. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat samt ytterligare ett icke-tekniskt resultat som omfattar den del av kapitalavkastningen som återstår efter överförd avkastning till försäkringsrörelsen. Kapitalavkastningen inkluderar orealiserade värdeförändringar. Orealiserade värdeförändringar med avdrag för uppskjuten skatt redovisas inom Eget kapital under rubriken Balanserad vinst.

Effekter vid övergång till full IFRS i koncernen

Vid övergång till redovisning enligt reglerna för full IFRS i koncernredovisningen har bolaget prövat följande tillämpningsområden: 1. Komponentavskrivning i koncernresultaträkningen för bolagets rörelsefastigheter. 2. Särskild beräkning av bolagets förmånsbestämda pensionsåtaganden. Med hänvisning till UFR 6 redovisas bolagets förmånsstämda pensionsplaner som avgiftsbestämda i enlighet med IAS 19 Ersättningar till anställda. I bolagets koncernbalansräkning delas fastigheterna upp i Förvaltningsfastigheter samt Rörelsefastigheter. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS fordrar att företagsledningen gör ett antal bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet används sedan bland annat för att bedöma de redovisade värdena på sådana tillgångar och skulder vars värde inte tydligt framgår från externa källor. Det verkliga utfallet kan avvika från de bedömningar och uppskattningar som gjorts. De antaganden som ligger till grund för uppskattningar och bedömningar ses över regelbundet. Förändringar i gällande bedömningar och uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period. De mest kritiska bedömningarna som företagsledningen gör är antagande om ränteparameter i anslutning till diskontering av bolagets långsvansade

24 ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN

Den överförda kapitalavkastningen har beräknats på halva premieintäkten f e r samt på medelvärdet av in- och utgående avsättningar för oreglerade skador f e r under året. Räntesatserna utgörs av medelvärdet för statsobligationer eller årsgenomsnittet för 60-dagars statsskuldväxlar omräknat till effektiv ränta för aktuellt år. Tillämpad räntesats är relaterad till respektive affärs duration. Den genomsnittliga räntan för hela överföringen är 2,7 %. KONSOLIDERINGSPRINCIPER Dotterföretag

Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från Moderbolaget. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från inter-na transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov.


NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA

Transaktioner i utländsk valuta

Inga väsentliga transaktioner förekommer i utländsk valuta.

INTÄKTER

Intäkter hänförliga från försäkringsavtal behandlas under avsnittet Redovisning av försäkringsavtal. Intäkter för förmedling av bank- och fondtjänster

Bolaget erbjuder/förmedlar ett brett utbud av försäkring inom livområdet samt bank- och fondtjänster genom avtal med Länsförsäkringar AB och dess helägda dotterbolag. För de förmedlade affärerna har bolaget ansvaret för kundrelationerna och erhåller ersättning för detta. Intäkterna redovisas i det icke-tekniska resultatet under Övriga intäkter. Intäkterna redovisas i den takt de tjänas in, d.v.s. när tjänsten utförts. Hyresintäkter

Hyresintäkter från förvaltningsfastigheter redovisas linjärt i resultaträkningen baserat på villkoren i hyresavtalet. Intäkter från fastighetsförsäljning

Intäkt av fastighetsförsäljningar redovisas normalt på tillträdesdagen, såvida inte risker och förmåner övergått till köparen vid ett tidigare tillfälle. Om risker och förmåner förknippade med tillgången (dvs. kontrollen över den) har övergått till köparen vid ett tidigare tillfälle än tillträdestidpunkten, intäktsredovisas fastighetsförsäljningen vid denna tidigare tidpunkt. Vid bedömningen av redovisningstidpunkt beaktas vad som avtalats mellan parterna beträffande risker och förmåner samt engagemang i den löpande förvaltningen. Därutöver beaktas omständigheter som kan påverka affärens utgång vilka ligger utanför säljarens och/eller köparens kontroll. Ränteintäkter

För alla räntebärande finansiella instrument (även de som värderats till verkligt värde) redovisas ränteintäkter med tillämpning av effektivräntemetoden.

FINANSIELLA INSTRUMENT Redovisning i balansräkningen

Finansiella tillgångar eller skulder tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor (affärsdagsredovisning). Finansiella tillgångar och skulder presenteras brutto i balansräkningen om det inte finns en rätt och en avsikt att reglera mellanhavandena netto. I dessa fall presenteras posterna netto. För alla räntebärande finansiella instrument (även de som värderas till verkligt värde) redovisas ränteintäkter och räntekostnader med tillämpning av effektivräntemetoden. Upplupen ränta på räntebärande tillgångar och skulder redovisas på särskild rad i balansräkningen som upplupen ränteintäkt eller räntekostnad, separat från tillgången eller skulden som räntan belöper på. Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde. Anskaffningsvärde för finansiella instrument som klassificerats som finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde via resultaträkningen består av verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Transaktionskostnader (t.ex. courtage) för dessa instrument kostnadsförs således direkt som kapitalförvaltningskostnader. För övriga finansiella instrument motsvarar anskaffningsvärdet instrumentets verkliga värde inklusive transaktionskostnader. Klassificering av finansiella instrument Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen

Länsförsäkringar Kalmar län förvaltar och utvärderar alltid resultatet av samtliga placeringstillgångar (alla aktier, obligationer och fastigheter) på basis av verkligt värde. I uppföljningen av kapitalförvaltningens resultat är fokus främst riktat på nyckeltalet totalavkastning. I detta mått inkluderas såväl realiserade som orealiserade resultat. Detta innebär att även placeringar i onoterade akti-

er såsom t.ex. LFAB ingår i denna utvärdering. Det är därför bolagets bedömning att en redovisning till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen ger mer relevant redovisningsinformation för läsarna av årsredovisningen. Av detta skäl väljer Länsförsäkringar Kalmar län alltid att kategorisera sina finansiella tillgångar såsom tillgångar som identifierats som tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde utgörs i balansräkningen av aktier i andra företag än dotterbolag. Onoterade aktier

De tre största innehaven av onoterade aktier är i LFAB, Granular AB och Karolinska Development AB. Dessa utgör 97,5 % av det bokförda värdet som totalt uppgår till 367,8 Mkr. Största enskilda innehavet är LFAB som uppgår till 333,5 Mkr. Verkligt värde på innehavet i LFAB, Granular AB och Karolinska Development AB kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. Övriga innehav i onoterade aktier är ej väsentliga. Likvida medel

Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande sex månader och som är utsatta för endast en obetydlig risk för fluktuationer i verkligt värde. Värderingsprinciper

Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. Verkligt värde på finansiella tillgångar som är noterade på en aktiv marknad motsvaras av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan avdrag för framtida transaktionskostnader. Sådana instrument återfinns på balansposterna Aktier och andelar, Obligationer och andra räntebärande värdepapper. Bolagets aktieinnehav i LFAB har värderats till verkligt värde på basis av aktiernas substansvärde. Eftersom aktierna innehas med hembudsförbehåll enligt vilket aktierna i första hand måste erbjudas de övriga ägarna till ett pris som motsvarar substansvärdet, så utgör substansvärdet i de flesta fall aktiernas verkliga värde. När det gäller aktieinnehavet i LFK Finans AB värderas det till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen (se vidare not 12 nedan). Verkligt värde på strukturerade produkter som inte är noterade på en aktiv marknad fastställs genom en användning av värderingsmodeller som är etablerade på marknaden. Värdena tillhandahålls i allmänhet av motparten, som är högt ratade finansiella institut. Redovisning i resultaträkningen av realiserade och orealiserade värdeförändringar

För finansiella instrument som värderas till verkligt värde över resultaträkningen redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar i den icke-tekniska redovisningen som kapitalavkastning intäkter eller kapitalavkastning kostnader (beroende på om värdeförändringen är positiv eller negativ) .

ÖVRIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar i form av datorprogram som förvärvats av koncernen redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade av- och nedskrivningar. Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de nyttjas. Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över den beräknade nyttjandeperioden, såvida inte nyttjandeperioden är obestämbar. De beräknade nyttjandeperioderna för redovisade immateriella tillgångar är 5 år.

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 25


NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA

Byggnader och mark

Avskrivningsprinciper för materiella tillgångar

Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att erhålla hyresintäkter och/eller avkastning genom värdestegring. Initialt redovisas förvaltningsfastigheter till anskaffningskostnad, vilket inkluderar till förvärvet direkt hänförbara utgifter. Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Det verkliga värdet baseras helt och hållet på värderingar av utomstående oberoende värderingsmän med erkända kvalifikationer och med adekvata kunskaper i värdering av fastigheter av den typ och med de lägen som är aktuella. Extern värdering sker vart tredje år. Om det under löpande år föreligger indikationer på väsentliga värdeförändringar på fastigheterna (enskilda fastigheter eller delar av beståndet) sker en omvärdering av de aktuella fastigheterna i samband med kvartalsrapporteringen till Finansinspektionen. Omvärderingar av verkligt värde under löpande år sker genom en intern värdering.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. Verkligt värde på förvaltningsfastigheterna har fastställts med en kombinerad tillämpning av ortsprismetod, utifrån redovisade jämförelseköp, och avkastningsmetod. Uppgifter om verkligt värde stöds av faktiska transaktioner. Avkastningsmetoden är baserad på nuvärdesberäkning av framtida faktiska kassaflöden i form av driftsnetton, som successivt marknadsanpassats, samt nuvärdet av det bedömda restvärdet. Såväl orealiserade som realiserade värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. Hyresintäkter och intäkter från fastighetsförsäljningar redovisas i enlighet med de principer som beskrivs under avsnittet intäktsredovisning. Tillkommande utgifter för förvaltningsfastigheter läggs till det redovisade värdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med utgiften kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Utgifter som avser utbyten av hela eller delar av identifierade komponenter av fastigheten aktiveras liksom utgifter för helt nya komponenter. Reparationer av förvaltningsfastigheter kostnadsförs i samband med att utgiften uppkommer. Rörelsefastigheter är fastigheter som används i den egna verksamheten. Rörelsefastigheter värderas på samma sätt som förvaltningsfastigheter.

Beräknade nyttjandeperioder för inventarier och installationer är 5 år. Tillämpade avskrivningsmetoder samt tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid slutet av varje räkenskapsår. Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar

Materiella och immateriella tillgångar prövas för nedskrivning enligt IAS 36. En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets (grupp av enheters) redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde (med avdrag för försäljningskostnader) och tillgångens nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika tillgången. Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild tillgång ska tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov grupperas till den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden (en kassagenererande enhet). Leasing

Leasingavtal klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiella eller operationella. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren. Om ekonomiska risker och förmåner förknippade med tillgången kvarstår hos leasegivaren klassificeras avtalet som operationell leasing. Vid operationell leasing kostnadsförs leasingavgiften över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året. Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med tecknandet av ett avtal redovisas i resultaträkningen som en minskning av leasingavgifterna linjärt över leasingavtalets löptid. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer. Leasingavtalen avser hyra av lokaler samt inventarier. Bolaget har inga finansiella leasingavtal.

Enligt lagbegränsad IFRS, som tidigare tillämpades i koncernredovisningen, var det tillåtet att redovisa både förvaltningsfastigheter och rörelsefastigheter till verkligt värde i koncernredovisningen med värdeförändringar redovisade i resultatet. Enligt IFRS ska rörelsefastigheter redovisas uppdelad på komponenter som skrivs av utifrån beräknad ekonomisk livslängd för de olika komponentkategorierna, medan förvaltningsfastigheter i likhet med tidigare redovisas till verkligt värde i koncernredovisningen. Vid värdering av rörelsefastigheterna tillämpas den så kallade omvärderingsmetoden varvid fastigheterna redovisas till verkligt värde i koncernredovisningen med värdeförändringar redovisade i övrigt totalresultat och ackumuleras i eget kapital. Se även not 11.

REDOVISNING AV FÖRSÄKRINGSAVTAL

Materiella tillgångar

Premieinkomst

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Som premieinkomst redovisas samtliga premier för vilka ansvarighet inträtt, det vill säga när försäkringsperioden börjat löpa eller premien förfallit till betalning.

Försäkringsavtal redovisas i enlighet med IFRS 4. Enligt IFRS 4 ska endast sådana kontrakt som överför betydande försäkrings-risk mellan försäkringsgivare och försäkringstagare redovisas som försäkring. Kontrakt som inte överför tillräcklig risk redovisas som antigen finansiella instrument (lån) eller serviceavtal. Enligt de kontrakt som bolaget tecknat utgår olika belopp vid försäkringsfall, beroende på skadans omfattning och kontraktstyp. Samtliga bolagets försäkringskontrakt har därför bedömts överföra tillräckligt mycket risk för att de ska klassas som försäkring enligt definitionen i IFRS 4.

Premieintäkt

Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad.

26 ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN

Som premieintäkt redovisas den del av premieinkomsten som är hänförlig till redovisningsperioden. Den del av premieinkomsten från försäkringskontrakt som avser tidsperioder efter balansdagen avsätts till premiereserv i balansräkningen. Beräkning av avsättning till premiereserv sker i normalfallet genom att premieinkomsten periodiseras strikt utifrån det underliggande försäkringskontraktets löptid. Försäkringsersättningar

Försäkringsersättningar utgörs av redovisningsperiodens kostnader för inträffande skador vare sig de är anmälda till bolaget eller ej. I de totala försäkringsersättningarna ingår under perioden utbetalda försäkringsersättningar och förändringar i avsättningar för oreglerade skador. Återvinning avseende redan kostnadsförda skador redovisas som en reducering av skadekostnaden.


NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 27


NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA

Försäkringstekniska avsättningar

Försäkringstekniska avsättningar utgörs av avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker samt avsättning för oreglerade skador och motsvarar förpliktelser enligt ingångna försäkringsavtal. Alla förändringar i försäkringstekniska avsättningar redovisas över resultaträkningen. Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risk

Avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjande risker avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden på ingångna försäkringskontrakt. Avsättningen beräknas normalt strikt tidsproportionellt, så kallad pro rata temporis-beräkning. Om premienivån bedöms vara otillräcklig för att täcka de förväntade skade- och driftskostnaderna för skadereglering, förstärks de med ett tillägg för kvardröjande risker (nivåtillägg). Denna bedömning innefattar bl.a. uppskattningar av framtida skadefrekvenser och andra faktorer som påverkar behovet av nivåtillägg. Avsättning för oreglerade skador

Avsättningen för oreglerade skador ska täcka de förväntade framtida utbetalningarna för samtliga inträffade skador, inklusive de skador som ännu inte rapporterats till bolaget, så kallad IBNR – avsättning. Avsättningen inkluderar även kostnader för skadereglering samt förväntad kostnadsökning. Uppskattningen av avsättningsbehovet görs för de flesta skador med statistiska metoder och då i huvudsak med Chain-ladder metoden. Det mest väsentliga antagandet som ligger till grund för dessa metoder är att historiska utfall kan användas för beräkning av framtida skadekostnader. För de större skadorna och för skador med komplicerade ansvarsförhållanden görs en individuell bedömning. Avsättningarna för oreglerade skador är väsentliga för en bedömning av bolagets redovisade resultat och ställning, eftersom en avvikelse mot faktiska framtida utbetalningar resulterar i ett avvecklingsresultat som redovisas kommande år. En redogörelse för bolagets avvecklingsresultat återfinns i resultatanalysen. Risken för en felaktig avsättning kommenteras vidare i not 2. Där åskådliggörs också nuvarande avsättning för oreglerade skador genom en beskrivning av skadekostnadernas utveckling över tiden. Bolaget har i år valt att diskontera trafikskadereserverna i den mottagna återförsäkringen på grund av skadornas mycket långa avvecklingstid. Vissa utbetalningar kan dröja ända upp till 30 år. Diskonteringen har förbättrat årets skaderesultat med 36, 1 Mkr. Avsättning i mottagen trafikreserv före diskontering är 126,7 Mkr och efter diskontering till 90,6 Mkr. Enligt nuvarande författning från Finansinspektionen kan bolaget valfritt välja att diskontera alla skadereserver med en bedömd återstående skaderegleringstid (Duration) om minst fyra år. Bolagets långsvansade reserver i denna kategori är reserver i Trafik samt Sjuk- och Olycksfallsgrenarna. Från och med 2013 måste alla skulder marknadsvärderas i enlighet med regelverket för Solvens II. För att undvika stora resultatförändringar när de nya reglerna införs bedöms det vara lämpligt att påbörja diskonteringen redan i detta bokslut. För att underlätta förståelsen av effektens påverkan på resultatet redovisas diskonteringen över resultaträkningen. Eftersom diskontering inte ännu är ett krav anser bolaget att man följer regelverket för nuvarande IFRS-regler. Enligt IAS 8 punkt 14 a skall bolaget endast anses ”byta redovisningsprincip” om detta krävs av en regel i IFRS. I detta stycke redovisar bolaget sina antaganden om diskonteringsränta. Föregående års motsvarande siffror anges inom parentes. Ränta är baserad på medelvärdet av räntan på en 7-åriga svenska statsobligation över åren 2006-2010, där värdet för 2010 beräknas på perioden januari – augusti. Detta värde ger efter avrundning 3,25 % (3,50 %). Från detta värde görs ett allmänt riskavdrag om 20 % av räntesatsen, vilket ger ett resultat om 2,5% (2,75%). Med tanke på det låga ränteläget och förväntningar om stigande räntor i framtiden rekommenderar de ansvariga aktuarierna att bolaget diskonterar avsättningen för oreglerade skador i den mot-tagna trafikaffären till 2,75 % i bokslutet per 2010-12-31. Förlustprövning

Tillräckligheten i de försäkringstekniska avsättningarna prövas löpande och per varje balansdag. De avsättningar som gjorts för oreglerade skador och ej intjänade premier undersöks då var för sig. Avsättningen för oreglerade skador

28 ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN

grundar sig på beräknade framtida ersättningsutflöden. Prognoserna över avsättningsbehovet görs med vedertagna aktuariella metoder. Metoderna beaktar nulägesbedömningar av alla avtalsenliga kassaflöden och av andra hänförliga kassaflöden, exempelvis skaderegleringskostnader. De framtida kassaflödena har beräknats utan diskontering. Tillräckligheten i avsättningen för ej intjänade premier testas per verksamhetsgren och försäkringsklass. Eventuell otillräcklighet som iakttas i premieansvaret, korrigeras genom att bokföra en avsättning för kvardröjande risker. Förändringen i avsättningen för kvardröjande risk redovisas över resultaträkningen. Återförsäkring

Kostnader för återförsäkring redovisas i resultaträkningen under kostnadsposten Premier för avgiven återförsäkring. Premier för mottagen återförsäkring redovisas under intäktsposten Premieinkomst. Den del av risken för vilken återförsäkring tecknats redovisas i balansräkningen som Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar. Kontroller för att fastställa eventuella nedskrivningsbehov avseende denna post genomförs löpande och per balansdagen. Nedskrivningsbehov föreligger när det bedöms som sannolikt att återförsäkraren inte kommer att infria sina åtaganden enligt återförsäkringsavtalen. Förutbetalda anskaffningskostnader

Försäljningskostnader som har ett klart samband med tecknande av försäkringsavtal och som bedöms generera en marginal som minst täcker anskaffningskostnaderna har aktiverats. Anskaffningskostnader innefattar driftskostnader som direkt eller indirekt kan hänföras till tecknandet eller förnyandet av försäkringsavtal såsom provisioner, marknadsföringskostnader samt löner och omkostnader för säljpersonalen. Anskaffningskostnader avskrivs på 12 månader. Återbäring och rabatter

Återbäring beslutas av styrelsen och den del som inte är reglerad skuldförs i balansräkningen under rubriken ”Försäkringstekniska avsättningar”. Rabatter som inte är riskrelaterade och återbäring redovisas i resultaträkningen under rubriken ”Återbäring och rabatter”.

ANDRA REDOVISNINGSPRINCIPER AV BETYDELSE Avsättningar och eventualförpliktelser

En avsättning redovisas i balansräkningen när en befintlig legal eller informell förpliktelse föreligger som en följd av en inträffad händelse och det också är troligt att regleringen av denna förpliktelse kommer att kräva ett utflöde av ekonomiska resurser vars storlek kan uppskattas tillförlitligt. Om effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, diskonteras det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar, och om det är lämpligt, de risker som är förknippade med förpliktelsen. En ansvarsförbindelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser, eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas. Den ersättning som bolaget erhåller från Länsförsäkringar Liv är till viss del förenad med ett annullationsansvar, vilket innebär att bolaget kan bli återbetalningsskyldig om en kund slutar att betala in sina premier. Denna risk är relativt begränsad dels för att annullationsansvaret bara är treårigt och dels för att denna del av ersättningen enbart uppgår till 0,8 Mkr (0,9) per år. I bolagets avtal med Länsförsäkringar Bank regleras hur stor ersättning bolaget ska ha för den förmedlade bankaffären. I detta avtal framgår även att Länsförsäkringar Kalmar län ska stå för 80 % av de kreditförluster som eventuellt uppkommer på de lån som bolaget förmedlat till Länsförsäkringar Bank. Det finns dock en begränsning i avtalet som innebär att bolagets ansvar maximalt kan uppgå till det enskilda årets totala ersättning från banken, vilket innebär att denna risk är begränsad till 9,4 Mkr (7,9).


NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA

Skatter

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen, såvida inte den underliggande transaktionen redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

till samtliga anställda i relation till arbetstidsprocent. Den målrelaterade ersättningen ska baseras på att gemensamma mål i Bolagets affärsplan överträffas. En förutsättning för att målrelaterad ersättning ska utfalla är att Bolaget redovisar ett positivt resultat före bokslutsdispositioner och skatt för det räkenskapsår ersättningen avser. Senast i samband med att Bolagets styrelse för sin del fastställer helårsbokslutet, ska styrelsen utvärdera och fastställa om de gemensamma målen i Bolagets affärsplan överträffats. Samma principer gäller för samtliga medarbetare och chefer på alla nivåer. Provisionsbaserad ersättning

För säljande personal kan provisionsbaserad ersättning utgå. Provisionsbaserad ersättning regleras i lokalt kollektivavtal. Övriga ersättningar och förmåner

Bolaget kan, utöver kontant ersättning, erbjuda anställda förmåner t ex i form av rabatter på Bolagets produkter, bilförmån, kollektivavtalad lunchförmån samt i form av hälso- och friskvård. Sådana förmåner ska sammanställas i ett särskilt förmånserbjudande till de anställda (”Förmånserbjudande”).

ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA – ERSÄTTNINGSPOLICY

Syfte och omfattning Syftet med denna policy är att för Länsförsäkringar Kalmar län med de helägda dotterbolagen LFK Finans AB och LFK Mästaren AB (Bolaget) ange principer för hur ersättningar ska fastställas, hur policyn ska tillämpas och följas upp samt hur anställda som kan påverka företagets risknivå definieras. Policyn gäller för alla anställda inom Bolaget och omfattar alla ersättningar och förmåner inom ramen för anställningen. Enligt Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar (FFFS 2009:7) bör samtliga ovan nämnda bolag ha en ersättningspolicy, som dels är förenlig med och främjar en effektiv riskhantering, dels inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande. Ersättningsmodell Generella principer

Pensions- och avgångsvillkor följer av kollektivavtal. Bolaget kan inom ramen för av bolagsstämman fastställda principer för ersättning till ledande befattningshavare, avtala om särskilda pensions- och avgångsvillkor. Ersättningsutskott/beredning av ersättningsfrågor

Bolagets styrelse ska inom sig utse ett Ersättningsutskott med uppgift att ansvara för att bereda väsentliga ersättningsbeslut samt beslut om åtgärder för att följa upp tillämpningen av denna policy. Ersättningsutskottets sammansättning och uppgifter regleras i styrelsens arbetsordning. Beslut om ersättningar

Bolagets styrelse ska besluta om ersättning och övriga anställningsvillkor för VD. Beslut om ersättning till övriga anställda som ingår i Bolagets företagsledning och eventuella övriga anställda som rapporterar direkt till VD kan av styrelsen delegeras till ordföranden eller till VD. Om delegering sker till VD ska VD hålla ordföranden informerad om innehållet i sådana beslut.

Utgångspunkten för ersättningsmodellen är att den ska bidra till att skapa goda förutsättningar för Bolaget att på ett tillfredsställande sätt utföra sitt uppdrag från ägarna. Ersättningsmodellen ska stimulera till goda prestationer och bidra till att göra Bolaget till en attraktiv arbetsgivare som kan konkurrera om rätt kompetens på marknaden. Ersättningsmodellen ska vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering och inte uppmuntra till ett överdrivet risktagande eller motverka Bolagets långsiktiga intressen.

Beslut om Förmånserbjudande fattas av VD och ska årligen anmälas till Bolagets styrelse.

Anställda inom Bolaget ska ha marknadsmässiga anställningsvillkor. Ersättningarna ska därigenom vara i nivå med branschen på den geografiska marknad där Bolaget är verksamt. Utformning och nivå på ersättningar ska harmoniera med Bolagets värderingar, dvs vara rimliga, präglade av måttfullhet och väl avvägda, bidra till en god etik och organisationskultur samt präglas av öppenhet och transparens.

VD ska informera varje anställd i chefsbefattning om bestämmelserna i denna policy. Varje anställd i chefsbefattning ska därefter se till att bestämmelserna efterlevs inom sitt ansvarsområde.

Fast ersättning

Basen i ersättningsmodellen ska utgöras av fast ersättning, dvs fast kontant månadslön. Den fasta ersättningen ska vara på rätt nivå för att attrahera och behålla rätt kompetens och ska sättas individuellt på en nivå med en tydlig koppling till anställdas arbete och prestation samt följa gällande kollektivavtal.

Information till anställda

Alla anställda ska informeras om vilka kriterier som styr deras ersättning och om hur deras resultat bedöms. Sådan information liksom information om ersättningspolicyns innehåll i övrigt ska publiceras på Bolagets intranät.

Offentliggörande av uppgifter

Senast i samband med att Bolagets årsredovisning fastställs av bolagsstämman ska en redogörelse för företagets ersättningar offentliggöras. Redogörelsen ska tas in i årsredovisningen, läggas som bilaga till årsredovisningen eller publiceras på Bolagets webbplats och finnas tillgänglig minst ett år efter offentliggörandet. Uppföljning och kontroll

Styrelsen ansvarar för att policyn tillämpas och följs upp. Målrelaterad ersättning

Målrelaterad ersättning är ett komplement till den fasta ersättningen. Den målrelaterade ersättningen ska uppmuntra och belöna goda prestationer som långsiktigt leder till att Bolaget utvecklas positivt. Bolaget har inte tillämpat och kommer inte att tillämpa någon riskdrivande ersättningsmodell. Målrelaterad ersättning tillämpas inte på individnivå.

Uppföljning av efterlevnaden av denna policy och av att företagets ersättningar överensstämmer med policyn ska ske minst årligen genom Compliancefunktionen. Resultatet av uppföljningen ska årligen rapporteras till styrelsen i samband med att årsredovisningen behandlas samt omgående vid bristande efterlevnad. Ikraftträdande och ändringar

Målrelaterad ersättning kan utgå till anställda inom Bolaget under förutsättning att vissa affärsmål uppfylls. Ersättningen är högst 16 000 kr per år och utges

Policyn ändras vid behov efter beslut av styrelsen. Policyn ska fastställas av Bolagets styrelse minst en gång per år även om inga ändringar ska beslutas.

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 29


NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA

Personalchefen ska föreslå ändringar av policyn och ansvara för att den implementeras. MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER

Av detta avsnitt framgår på vilka punkter moderbolagets redovisningsprinciper avviker från koncernens. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter. Bilagda årsredovisningshandlingar har upprättats enligt lagen om årsredovisning i försäkringsbolag (ÅRFL) samt i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:26 samt FFFS 2009:12) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2. Dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas endast erhållna utdelningar under förutsättning att dessa härrör från vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Nedskrivningsbehov testas löpande. Skatter

I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Koncernbidrag och aktieägartillskott

Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlighet med uttalandet från Rådet för finansiell rapportering (UFR 2). Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd, vilket innebär att koncernbidrag som lämnats och erhållits i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. Koncernbidrag som är att jämställa med en utdelning redovisas som en utdelning. Det innebär att erhållet koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt redovisas över resultaträkningen. Lämnat koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel. Koncernbidrag som är att jämställa med aktieägartillskott redovisas, med beaktande av aktuell skatteeffekt, hos mottagaren direkt mot balanserade vinstmedel. Givaren redovisar koncernbidraget och dess aktuella skatteeffekt som investering i andelar i koncernföretag, i den mån nedskrivning ej erfordras.

NOT 2

RISKER OCH RISKHANTERING

Inledning

Bolagets resultat beror dels av försäkringsverksamheten och de försäkringsrisker som hanteras där, dels av placeringsverksamheten och finansiella risker. Vidare hanterar bolaget operativa risker. Risk och riskhantering är därför en central del av verksamheten i Länsförsäkringar Kalmar län. Denna not omfattar en beskrivning av bolagets riskhanteringsorganisation samt kvantitativa och kvalitativa upplysningar om försäkringsrisker och finansiella risker. MÅL, PRINCIPER OCH METODER FÖR BOLAGETS RISKHANTERING

Syftet med bolagets riskhanteringsorganisation är att identifiera, mäta och styra samtliga risker som företaget är exponerat för – både försäkringsrisker och finansiella risker. Ett viktigt syfte är också att tillse att bolaget har en betryggande solvens i förhållande till de risker företaget är exponerat för. Bolagets sätt att hantera risktagandet bygger på tydligt definierade ansvarsområden och väl fungerande processer. Ansvaret för bolagets riskarbete ligger hos styrelsen som årligen beslutar om bolagets övergripande styrdokument, exempelvis affärsplan, policy och riktlinjer för riskurval och kapitalförvaltningen samt skuldtäckningspolicy. Styrelsen får löpande rapportering av hur bolagets risker utvecklas via ett flertal olika rapporter. Styrelsen har även ett Finansråd till sitt förfogande.

30 ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN

I Finansrådet ingår två styrelseledamöter, verkställande direktören och finanschefen. Finansrådet har till uppgift att löpande följa utvecklingen av bolagets tillgångar och ta beslut om placeringar inom de ramar som styrelsen beslutat. Finansrådet tar även fram förslag till eventuella förändringar av normalportföljen och det regelverk som styr bolagets kapitalförvaltning. Finansrådet har minst fyra protokollförda möten per år. Styrelsens ordförande deltar aktivt i beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets interna styrning vad gäller finansiell rapportering, riskhantering och riskkontroll, regelefterlevnad och övrig intern styrning. Detta sker genom att ta del av information från och föra dialog med företagsledning, extern och intern revisor, riskmanagement och compliance. Styrelsen följer upp att verksamheten inom bolaget bedrivs mot fastställda mål och i enlighet med styrelsens intentioner och riktlinjer. I bolagets operativa riskorganisation finns förutom verkställande direktören en riskmanager, en compliancefunktion och tre olika riskurvalsgrupper. Bolagets riskmanager ansvarar för att identifiera och beskriva bolagets olika riskområden. I detta ansvar ligger även att tillsammans med företagsledningen, andra ansvariga chefer och bolagets compliancefunktion, ta fram styrdokument som beskriver hur de olika riskerna ska hanteras. Riskmanagern har även till uppgift att rapportera om den löpande riskhanteringen till styrelsen. Compliancefunktionen är ett stöd för att bolaget ska arbeta enligt gällande regler och har bl a till uppgift att bistå organisationen vid utformning av interna regelverk, bevaka förändringar i de externa regelverken och följa upp regelefterlevanden i bolaget. Compliancefunktionen rapporterar vid behov till verkställande direktören, samt lämnar årligen en samlad bedömning av hur väl bolagets verksamhet uppfyller gällande regler och normer. Bolagets olika riskbedömningskommittéer har till uppgift att bedöma nya och befintliga risker inom sakförsäkrings- och kreditverksamheten. Kommittéerna har rätt att ta egna beslut om bolaget ska acceptera en risk eller inte. Detta får dock bara ske inom de olika kommittémedlemmarnas behörigheter. Bolaget har dessutom en säkerhetsgrupp som har till uppgift att löpande arbeta med operativa säkerhetsfrågor. Säkerhets- och riskarbetet är även samordnat med motsvarande funktioner inom Länsförsäkringar AB. Bolaget har också ett väl utvecklat kvalitets- och miljöledningssystem, vars syfte till stor del är att hantera och begränsa bolagets risktagande på dessa områden. RAPPORTERING AV RISK

Bolaget har en intern beräkningsmodell för att mäta totalrisk. Mätetalet är på formen av ett kapitalkrav som förväntas svara mot det sämsta årsresultatet som skulle kunna uppstå under tvåhundra slumpmässiga verksamhetsår, givet dagens riskexponering och de i modellen antagna diversifieringseffekterna – mellan och inom – de olika riskslagen. Modellen är ett led i anpassningen till de så kallade riskbaserade solvensregler som förväntas komma att införas. I beräkningen ingår att mäta risk för följande risktyper; försäkringsrisk, placeringsrisk, motpartsrisk, operativ risk och affärsrisk. Det totala riskbeloppet ställs sedan i relation till bolagets kapital (konsolideringskapital). Bolagets styrelse får en riskrapport två gånger per år där det framgår hur de olika riskerna utvecklats över tiden, samt hur relationen mellan totalrisk och kapital har utvecklats. Bolaget är styrt av en mängd legala krav. I Sverige är det Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet för de finansiella bolagen. Varje kvartal rapporterar bolaget in uppgifter om bland annat kapitalbas och solvens. Från och med 2007 rapporterar även bolaget in uppgifter enligt det så kallade trafikljussystemet. Trafikljussystemet är ett stresstest som görs för att kontrollera att bolaget klarar av sina åtaganden även i perioder med kraftiga rörelser på de finansiella marknaderna. Bolaget uppfyller med god marginal de minimikrav som ställts av myndigheterna.


NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA

RISKER I FÖRSÄKRINGSVERKSAMHETEN

Försäkringsrisker består av teckningsrisk, reservsättningsrisk och katastrofrisk. Innebörden i dessa begrepp och bolagets generella metoder för att hantera dessa båda typer av risker beskrivs nedan. Då risker – liksom principer och verktyg för värdering av riskerna och riskhantering – skiljer sig åt för olika typer av försäkringskontrakt, återfinns ytterligare kommentarer under rubriken ”Riskhantering i försäkringsrörelsen”. Teckningsrisk

Teckningsrisken är risken att skade- och driftskostnaderna för ännu ej inträffade skador inte täcks av premieintäkten. Teckningsrisken innehåller dels en genuin osäkerhet om det faktiska utfallet av varje enskilt försäkringsavtal, dels osäkerhet om den ingående totala avsättningen för ännu ej inträffade skador på redan ingångna försäkringsavtal tillsammans med den under nästa år intjänade premien på årets försäljning kommer att visa sig vara tillräcklig för att täcka skade- och driftskostnader som kommer att belöpa på nästa räkenskapsår. Osäkerhet om utfallet av årets försäljning kan uppkomma om den prissättningsprocess som bolaget utvecklat innehåller brister. Ett exempel är att bolagets tarifferings- och premiekalkylmodeller är felspecificerade, eller att de bygger på felaktiga antaganden. Ett annat att bolagets konkurrensbevakning eller omvärldsanalys fallerar. Oavsett orsak kan sådana fel leda till moturval, och ett sämre försäkringstekniskt resultat än planerat.

ker den riskpolicy som fastställs av verkställande direktören. Bolaget upprättar även detaljerade interna riktlinjer (riskurvalsregler) för att säkerställa en riktig bedömning och kvantifiering av den risk som tecknas. Riskurvalsreglerna revideras vid behov och fastställs av verkställande direktören. Ett viktigt led i detta är även besiktning av nya och befintliga risker samt ett aktivt skadeförebyggande arbete. Bolagets riskingenjörer har också ett väsentligt inflytande vid riskbedömning inom främst företagsmarknaden. Alla sakförsäkringskontrakt löper på högst ett år med en inbyggd rättighet för försäkringsföretaget att avböja förlängning, eller att ändra villkor och förutsättningar vid förlängning. Bolaget har en särskild riskurvalsgrupp där man löpande utvärderar olika risker och vid behov föreslår lämpliga åtgärder. För att ytterligare begränsa riskerna i försäkringsrörelsen deltar bolaget i ett riskutbyte tillsammans med de 23 övriga länsbolagen i länsförsäkringsgruppen. Hanteringen av riskutbytet administreras inom det gemensamt ägda bolaget LFAB. Riskutbytet innebär att de deltagande bolagen begränsar sina åtaganden i försäkringsavtalen upp till vissa, av styrelsen – per riskslag – fastställda belopp (självbehåll), per skada, per händelse och totalt per skadeår. Återförsäkringen tar alltså sikte på att begränsa bolagets kostnad för egen räkning, i första hand per enskild skada, i andra hand per händelse, och i tredje hand för det totala årsresultatet.

Reservsättningsrisk

Reservsättningsrisk är risken för att avsättningen för oreglerade skador inte räcker för att reglera inträffade skador. Den hanteras främst genom utvecklade aktuariella metoder och en noggrann kontinuerlig uppföljning av anmälda skador. Bolaget redovisar odiskonterade avsättningar för oreglerade skador i olycksfalls- och trafikförsäkring. Katastrofrisk

Bolagets verksamhetsområde är i första hand begränsat till Kalmar län, vilket innebär att de risker bolaget tecknat är koncentrerade till en förhållandevis liten region. Detta medför en relativt stor risk att flera enskilda försäkringar blir skadedrabbade vid en större skada som exempelvis en brand eller stormskada. Främst är det olika typer av egendomsförsäkring (exempelvis fastighets-, lantbruk/skogs- och villaförsäkring) som är särskilt känslig för denna geografiska koncentration. Genom det i nästa avsnitt beskrivna interna riskutbytet är bolaget också exponerat för katastrofskador som inträffar i de övriga länsbolagen. Åtagandet är bolagets enskilt största risk och utgör ett belopp som motsvarar 15 % av bolagets konsolideringskapital vid årets ingång. Det inträder då gruppens externa katastrofskydd är uttömt.

Den del av skadekostnaden som överstiger självbehållet, netto efter återvinning från de skydd som LFAB i sin tur upphandlat på den externa återförsäkringsmarknaden för skadorna som omfattas av riskutbytet, sprids ut över länsbolagen och LFAB, med fastställda andelar, som beror på affärsvolym, valda självbehåll och historiskt skadeutfall. Återförsäkringsprogrammen ger, med undantag för vissa risker, ett automatiskt skydd och kapacitet att teckna risker upp till vissa beloppsgränser (teckningsmaximaler). Risker som inte omfattas av den automatiska kapaciteten återförsäkras på marknaden för fakultativ återförsäkring. Programmen gäller kalenderårsvis. De förnyas eller omförhandlas varje år. Skyddet för trafikskador är anpassat till begränsningarna i Trafikskadelagen. För skador som inträffat utomlands i länder med obegränsat ansvar finns en tilläggsförsäkring som ger ett obegränsat skydd. Det externa katastrofskyddet per händelse är 7 miljarder kr totalt för de 24 länsbolagen och Länsförsäkringar Sak tillsammans. Risken att bolaget av misstag tecknar en risk som i sin helhet, eller till en del, inte täcks av bolagets återförsäkringsprogram, är en processrisk, och är ett exempel på risk som definitionsmässigt hör hemma under rubriken ”Operativa risker”. Premie- och reservsättningsrisken är störst i skadeportföljer med lång avvecklingstid, det vill säga avtal där de stora utbetalningarna tenderar att komma först många år framåt i tiden. Detta är särskilt märkbart inom trafik-, sjuk- och olycksfallförsäkring, vilka tillsammans utgör en relativt stor andel av bolagets avsättning för oreglerade skador. När det gäller trafikskador tillkommer även osäkerhet om den framtida kostnadsutvecklingen på grund av att förändrad lagstiftning och myndighetsbeslut i efterhand kan påverka hur trafikförsäkringen belastas med kostnader.

RISKHANTERING I SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN

Bolaget tecknar såväl direkt skadeförsäkring som mottagen skadeåterförsäkring inom områdena sjukdom och olycksfallsförsäkring, egendom, ansvar, motorfordon och trafikförsäkring samt mottagen livåterförsäkring. För att reducera försäkringsrisken finns olika metoder. Riskminskning med avseende på osäkerheten i enskilda försäkringsavtal åstadkommes dels genom diversifiering, det vill säga genom att utöka portföljen med avtal som är oberoende av varandra, dels genom att säkerställa en i organisationen väl förankrad prissättningsprocess, så att premien i varje enskilt avtal motsvarar den faktiska riskexponeringen. För att säkerställa detta görs inom ramen för prissättningsprocessen löpande uppföljning av tariffer och vid behov görs även justeringar av dessa. Därutöver är huvudmetoden för styrning av teckningsris-

Utvecklingen av bolagets avsättning för oreglerade skador följs upp löpande genom analys av avvecklingsresultatet, dvs. en uppföljning av hur väl föregående års skadereserver räcker till att täcka kostnaden för inträffade skador. Dessa genomgångar innebär att alla skadehandläggare går igenom sina oreglerade skador och kontrollerar att den kvarvarande reserven är tillräcklig för att slutreglera skadan. Detta görs minst fyra gånger per år.

Känslighetsanalys, teckningsrisk (tkr)

2010

2009

Inverkan på vinst före skatt

Inverkan på eget kapital

Inverkan på vinst före skatt

Inverkan på eget kapital

1 % förändring av totalkostnadsprocent

-5 901

-4 349

-6 237

-4 597

1 % förändring av premienivån

-5 517

-4 066

-5 588

-4 118

1 % förändring av skadefrekvens

-4 175

-3 077

-4 150

-3 059

-12 056

-8 885

-12 032

-8 868

10 % förändring av premier för avgiven återförsäkring

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 31


NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA

Avvecklingsresultat i egen affär före återförsäkring och exkl. skadebehandlingsreserv (tkr) Skadeår Avvecklingsresultat 2010 Nuvarande skattning 2010-12-31 av total skadekostnad Totalt utbetalt Avsättning i balansräkning (reserv) Avsättningar okända inträffade skador (IBNR)

2005

2006

2007

2008

2009

Totalt

3 750

-4 501

691

339

-18 587

-18 308

386 384

309 105

299 425

305 506

353 699

346 847

260 082

252 012

244 706

281 680

3 874

20 947

14 307

21 728

27 177

88 033

35 663

28 076

33 106

39 072

44 842

180 759

Avsättning avseende tidigare år

75 096

Total avsättning upptagen i balansräkning

Känslighet för risker hänförliga till försäkringsavtal

Avsättningarna för skadeförsäkringar är känsliga för förändringar i de väsentliga antaganden som antytts ovan. Känsligheten för förändringar av några av dessa antaganden är svår att kvantifiera, exempelvis förändringar i regleringen av trafikförsäkringen. Nedanstående känslighetsanalyser har genomförts genom att mäta effekten på brutto och nettoavsättningar, vinst före skatt och eget kapital av rimligt sannolika förändringar i några centrala antaganden. Effekterna har mätts antagande för antagande, med övriga antaganden konstanta och utan någon hänsyn till eventuella diversifieringseffekter. Faktiska skadeanspråk jämfört med tidigare uppskattningar – Avvecklingsresultat

Utöver känslighetsanalysen utgör också tidigare års skattningar av skadekostnaden för enskilda skadeår ett mått på bolagets förmåga att förutse den slutliga skadekostnaden. Tabellen nedan visar kostnadsutvecklingen för skadeåren 2005 – 2009 före återförsäkring. Av den övre delen av tabellen framgår hur avvecklingsresultatet under 2010 för skadeåren 2005 – 2009. Den nedre delen visar hur stor del som avsatts i balansräkningen.

343 888

Finansiella tillgångar och skulder (Mkr)

2010

2009

127,2

126,7

Tillgångar Placeringar i koncernföretag Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Lån

1 121,9

872,6

396,2

370,5

182,8

65,2

Kassa och bank

203,0

348,6

Summa tillgångar

2 031,1

1 783,6

Tabellen ovan visar moderbolagets finansiella tillgångar per 2010-12-31. Bolaget har inga finansiella skulder.

Målet för bolagets kapitalförvaltning är att långsiktigt generera så hög avkastning som möjligt med hänsyn tagen till risk och tillgänglighet. Totalavkastning (%) 15 10 5

Avkastning

FINANSIELLA RISKER

0 2006

2007

2008

2009

2010

Avkastningskrav

-5

Marknadsrisk

-10

Förändringar i räntesatser, valutakurser, aktiekurser, fastighetspriser och råvarupriser påverkar marknadsvärdena för finansiella tillgångar och skulder. Marknadsrisken är risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i dessa marknadspriser.

-15

För Länsförsäkringar Kalmar läns del är det aktiekurs- och ränterisk som är de mest påtagliga riskerna, medan fastighets- och valutariskerna är av mindre omfattning beroende på att endast en mindre del av tillgångarna är exponerade mot dessa risker. Bolaget har ingen direkt exponering mot råvaror, men självklart finns en sådan exponering indirekt via bolagets aktieexponering och strukturerade produkter. Bolaget har ett regelverk, Placerings- och Skuldtäckningspolicy för kapitalförvaltningen, för hur bolaget ska placera tillgångarna och till vilken risk detta får göras. Policy och riktlinjer för kapitalförvaltningen revideras minst en gång per år och fastställs av styrelsen. I detta regelverk har bolaget även tagit hänsyn till de legala krav som kan påverka hur bolaget får placera kapitalet. Policyn är ett regelverk som är anpassade till normala situationer. I andra situationer krävs en större insats av bolagets Finansråd, se nedan. I strukturerade produkter finns ett latent övervärde om 9,9 Mkr i form av garanterade och/eller hemsäkrade värden jämfört med marknadsvärdet. Avsikten är att behålla innehavet till förfall. Samtliga motparter har AAA-rating enligt Standard & Poor´s.

32 ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN

-20

Finansrådet föreslår styrelsen i samband med affärsplaneringen lägsta acceptabla avkastningskrav på de finansiella tillgångarna. I syfte att skapa meravkastning utöver detta krav, har bolaget valt en aktiv förvaltning av tillgångarna, vilket i sin tur medför att tillgångsallokeringen beslutas från tid till annan. Detta för att begränsa den risk det innebär att den faktiska avkastningen ska avvika på grund av en statisk allokeringsfilosofi. Styrelsen fastställer affärsplanen och tar därmed ställning, dels till vilken risknivå som ska gälla för förvaltningen och dels till vilken frihet som ges till den operativa förvaltningsorganisationen att söka höja avkastningen. Bolagets Finansråd tar beslut i den löpande finansförvaltningen. Den operativa förvaltningsorganisationen effektuerar besluten. Vid varje styrelsemöte lämnas en finansrapport där det framgår hur förvaltningen gått, hur den aktuella allokeringen ser ut och samtliga affärer som gjorts. Alla typer av avvikelser gentemot bolagets policy och riktlinjer för kapitalförvaltningen rapporteras i finansrapporten. Aktiekursrisk

Aktiekursrisk är koncernens enskilt största marknadsrisk. Totalt har koncernen en aktieexponering på 1 324,1 Mkr. För att begränsa effekten på placeringstillgångarnas avkastning vid kraftiga fall av aktiekurser används Strukturerade produkter (ex vis aktieindexobligationer) med nominell garanti. Sådana aktieindexobligationer sänker risken i den totala aktieportföljen. I de fall aktieindexobligationerna ökat kraftigt i värde har bolaget som policy att ”vinstsäkra” instrumentet för att på så vis motverka effekter av kraftiga börsfall. I detta fall används också möjligheten att minska exponeringen. Bolagets aktieportfölj


NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA

är till övervägande del koncentrerad till svenska noterade aktier medan aktieindexobligationer har avkastning relaterad till utländska aktieindex, dock i SEK. Den svenska noterade aktieportföljen har positiv avkastning om 29,2 %. Jämförbart index slutade på 26,7 %. Valutakursrisk

Valutarisk finns i tillgångsslaget Aktier och andelar. Vid årsskiftet var marknadsvärdet fördelat enligt följande, omräknat i SEK: Valuta (tkr)

2010

2009

USD

34 835

16 127

EUR

15 333

12 250

NOK Summa valutaexponering

14 761

11 820

64 929

40 197

Motpartsrisk

Motpartsrisk avser de resultateffekter som uppstår om en utgivare eller motpart i ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sina förpliktelser. För att begränsa motpartsrisken i placeringar i räntebärande värdepapper har bolaget fastställt vilken den lägsta kreditvärdering (rating) en emittent ska ha. Dessutom finns begränsningar om hur mycket man kan placera hos olika emittenter, dessa begränsningar styrs med utgångspunkt från gällande skuldtäckningsregler. Motpartsrisken i avgiven återförsäkring är risken att betalning inte erhålls från återförsäkringsgivare i enlighet med återförsäkringsavtalen. För att begränsa denna risk har länsförsäkringsgruppen ett särskilt regelverk för vilka externa återförsäkringsgivare som får användas. Minimikravet är att återförsäkringsgivare ska ha minst A-rating enligt Standard & Poor´s när det gäller affär med lång avvecklingstid och minst BBB-raiting på övrig affär. I detta avseende är affär med lång avvecklingstid affär som beräknas ha en längre avvecklingstid än fem år. Dessutom eftersträvas en spridning på ett flertal olika återförsäkrare.

Ränterisk

Bolagets placeringar i räntebärande värdepapper uppgår totalt till 579,0 Mkr. Några räntebärande finansiella skulder finns inte. Bolagets ränteportfölj består huvudsakligen av strukturerade produkter och utlåning till dotterbolag.

Bolaget har på balansdagen 195,3 Mkr (170,7) i återförsäkrares andel av oreglerade skador, av dessa avser endast en mindre del externa återförsäkrare.

Durationen i ränteportföljen uppgår för närvarande till 2,7 år (2,4) och räntorna är till övervägande del rörliga.

Bolaget har inga finansiella tillgångar som är förfallna till betalning eller som är nedskrivna. Bolaget har inte någon pant, annan säkerhet eller garantier utställda av tredje part för de finansiella tillgångarna. Bolaget har inte några finansiella tillgångar som har ett nedskrivningsbehov eller är oreglerade.

Samtliga räntebärande placeringar är emitterade av nordiska institutioner.

Kreditexponering i finansförvaltning (tkr) Strukturerade produkter

Räntebärande placeringar, sektorindelat

Övriga lån

5%

Övrigt

2010

2009

389 509

365 496

19 902

70 220

3 492

3 576

Likviditetsrisk

34%

Likviditetsrisk är risken för att ett företag får svårigheter att fullgöra åtaganden som är förenade med finansiella och försäkringstekniska skulder. För Länsförsäkringar Kalmar län är likviditet normalt inget problem, eftersom premierna i försäkringsrörelsen betalas in i förskott och stora skadeutbetalningar ofta är kända långt innan de förfaller.

Stat och kommun Bank 61 % Övrigt

Bolaget har som riktlinje att alltid ha en likviditet (kassa och bankmedel) som uppgår till minst 65 Mkr. Utöver detta finns alltid möjlighet att med två till tre dagars varsel göra betydligt större belopp likvida genom försäljning av olika placeringstillgångar. Bolaget redovisar odiskonterade avsättningar för oreglerade skador i den egna trafikförsäkringen. Dock diskonteras den mottagna trafikaffären. Totalt uppgår de odiskonterade avsättningarna för oreglerade skador i den egna trafikaffären till 253,1 Mkr (222,1) och efter avgiven återförsäkring till 122,3 Mkr (103,5).

Kreditbetygsanalys, räntebärande placeringar och strukturerade produkter (rating enligt Standard & Poor´s)

Fastighetsrisk

26 %

Bolagets exponering i fastigheter uppgår till totalt 258,4 Mkr (306,5). Minskningen beror på att Mästaren 6 i Kalmar har avyttrats till det helägda dotterbolaget LFK Mästaren AB. Den mest betydande fastighetsrisken är att fastighetsvärdena går ned till följd av olika omvärldsförändringar. För Länsförsäkringar Kalmar läns del är fastighetsrisken relativt begränsad i och med att fastigheterna finns i attraktiva lägen. Andelen direktägda fastigheter utgör 12,4 % av bolaget placeringstillgångar.

74 %

KÄNSLIGHETSANALYSER

2010

AAA-A Ingen rating

Inverkan på vinst före skatt

Inverkan på eget kapital

Inverkan på vinst före skatt

2009 Inverkan på eget kapital

-132 407

-97 584

-105 990

-78 115

-6 493

-4 785

-4 020

-2 963

-51 673

-38 083

-50 550

-37 255

Känslighetsanalys, aktierisk (tkr) 10 % nedgång av aktiekurs Känslighetsanalys,valutakursrisk (tkr) 10 % nedgång av valutakurs Känslighetsanalys,fastighetsrisk (tkr) Avkastningskravet ökar med 1 %

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 33


NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA

Finansiella tillgångar och försäkringstekniska avsättningar (Mkr) Totalt

Finansiella tillgångar Försäkringstekniska avsättningar f e r

Redovisat värde

Kassaflöden

Varav utan kontraktsenliga förfall

Varav med kontraktsenliga förfall

< 3 mån

3 mån - 1 år

1 år - 5 år

> 5 år

2 031,1

1 585,5

445,6

0,0

149,4

672,8

1 208,9

875,1

831,4

43,7

116,6

401,4

234,9

122,2

Under en normal månad har bolaget utbetalningar avseende driftskostnader, skadekostnader och återförsäkringspremier på cirka 56 Mkr (52). Inbetalningarna i form av premier, ersättningar från återförsäkrare och provisionsersättningar från Länsförsäkringar Bank och Länsförsäkringar Liv uppgår till cirka 65 Mkr (63).

kan uppgå till det enskilda årets totala ersättning från banken, vilket innebär att denna risk är begränsad till 9,4 Mkr (7,9).

Risker i övrig verksamhet

Operativa risker

Förutom sakförsäkringsverksamheten säljer bolaget livförsäkringar och bankprodukter till kunderna för Länsförsäkringar Livs respektive Länsförsäkringar Banks räkning. Som ersättning för detta erhåller Länsförsäkringar Kalmar län provision.

En viktig del av bolagets riskhantering är processarbetet. En väl styrd process tydliggör för medarbetare på alla nivåer inom vilka ramar som verksamheten ska bedrivas. Processerna är även utgångspunkten för bolagets riskanalys, vilket återspeglas i organisation och handlingsplaner.

Den ersättning som bolaget erhåller från Länsförsäkringar Liv är till viss del förenad med ett annullationsansvar, vilket innebär att bolaget kan bli återbetalningsskyldigt om en kund slutar att betala in sina premier. Denna risk är relativt begränsad dels för att annullationsansvaret bara är treårigt och dels för att denna del av ersättningen enbart uppgår till 0,8 Mkr (0,9) per år.

En central del i processutvecklingen är att arbeta med ständiga förbättringar där både medarbetares och kunders synpunkter tas tillvara. Bolaget är sedan flera år tillbaka miljöcertifierat ISO 14001:2004.

I bolagets avtal med Länsförsäkringar Bank regleras hur stor ersättning bolaget ska ha för den förmedlade bankaffären. I detta avtal framgår även att Länsförsäkringar Kalmar län ska stå för 80 % av de kreditförluster som eventuellt uppkommer på de lån som bolaget förmedlat till Länsförsäkringar Bank. Det finns dock en begränsning i avtalet som innebär att bolagets ansvar maximalt

34 ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN

För år 2010 har 0,9 Mkr (0,6) reserverats för befarade kreditförluster i den förmedlade bankaffären.

Incidentrapportering är också en viktig del av riskarbetet. De incidenter som inträffar loggas och hanteras i ett särskilt system för att möjliggöra analys och förebyggande åtgärder. Bolagets funktioner för riskmanagement och compliance har, som tidigare beskrivits, bland annat till uppgift att på olika sätt identifiera, hantera och granska bolagets operativa risker.


Noter till teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse (tkr) NOT 3

PREMIEINKOMST Koncernen

Moderbolaget

2010

2009

2010

2009

Direkt försäkring i Sverige

586 943

577 496

586 943

577 496

Premier för mottagen återförsäkring

106 133

110 187

106 133

110 187

Summa premieinkomst

693 076

687 683

693 076

687 683

NOT 4 KAPITALAVKASTNING ÖVERFÖRD FRÅN FINANSRÖRELSEN 2010

2009

19 975

19 623

- Motorfordon

0,5

0,4

- Olycksfall

3,3

3,4

- Trafik

3,4

3,5

- Övrig affär

2,7

2,9

Överförd kapitalavkastning Räntesats

Den överförda kapitalavkastningen har beräknats på halva premieintäkten f e r samt på medelvärdet av in- och utgående avsättningar för oreglerade skador f e r under året. Räntesatserna utgörs av medelvärdet för statsobligationer eller årsgenomsnittet för 60-dagars statsskuldväxlar omräknat till effektiv ränta för aktuellt år. Tillämpad räntesats är relaterad till respektive affärs duration. Den genomsnittliga räntan för hela överföringen är 2,7 % (2,8).

NOT 5

FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR Före avgiven återförsäkring 2010 2009

Utbetalda försäkringsersättningar

Återförsäkrares andel 2010 2009

Försäkringsersättningar f e r 2010 2009

-385 013

-344 313

47 610

40 366

-337 403

-303 947

-19 129

-57 182

24 602

40 524

5 473

-16 658

Förändring i avsättning för intäffade skador men ej rapporterade skador (IBNR)

-44 887

-50 601

0

0

-44 887

-50 601

Driftskostnader för skadereglering

-40 702

-43 771

0

0

-40 702

-43 771

Utbetalda försäkringsersättningar

-489 731

-495 867

72 212

80 890

-417 519

-414 977

Förändring i avsättning för intäffade skador och rapporterade skador

NOT 6

DRIFTSKOSTNADER Koncernen

Moderbolaget 2010

2010

2009

2009

-28 275

-31 062

-28 275

-31 062

-1 714

2 434

-1 714

2 434

-96 368

-97 848

-93 475

-96 800

25 746

38 683

25 746

38 683

-100 611

-87 793

-97 718

-86 745

Funktionsindelade Anskaffningskostnader Förändring av förutbetalda anskaffningskostnader Administrationskostnader Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring Summa driftskostnader Totala driftskostnader före funktionsindelning Koncernen

Moderbolaget 2010

2010

2009

2009

-18 193

-26 940

-18 193

-26 940

-106 305

-103 127

-106 305

-103 127

-10 745

-12 451

-10 745

-12 451

-5 592

-5 601

-1 391

-1 543

-38 959

-23 342

-40 267

-26 352

Kostnadsslagsindelade Provisioner och vinstandelar i mottagen återförsäkring Personalkostnader Lokalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader Omkostnadsbidrag för förmedlad affär Summa totala driftskostnader

30 971

29 017

30 971

29 017

-148 823

-142 444

-145 930

-141 396

9 004

8 345

9 004

8 345

Avgår: Driftskostnader för finans och fastighet Kostnader för förmedlad affär, netto

-1 494

2 535

-1 494

2 535

Skaderegleringskostnader

40 702

43 771

40 702

43 771

Summa avgår Summa driftskostnader

48 212

54 651

48 212

54 651

-100 611

-87 793

-97 718

-86 745

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 35


Noter till icke teknisk redovisning (tkr) NOT 7

ÅRETS NETTOVINST ELLER NETTOFÖRLUST PER KATEGORI AV FINANSIELLA INSTRUMENT

Koncernen Finansiella tillgångar

Identifierade som poster värderade till verkligt värde över resultaträkningen 2010

Aktier och andelar

Totalt

2010

193 087

Obligationer och andra räntebärande värdepapper Moderbolaget Finansiella tillgångar

Lånefordringar

2010

Identifierade som poster värderade till verkligt värde över resultaträkningen 2009

193 087

200 233

Lånefordringar 2009

Totalt

2009 200 233

8 983

3

8 986

34 774

3

34 777

202 070

3

202 073

235 007

3

235 010

Identifierade som poster värderade till verkligt värde över resultaträkningen 2010

Lånefordringar

Totalt

Lånefordringar

Totalt

Aktier och andelar

2010

178 214

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

2010

Identifierade som poster värderade till verkligt värde över resultaträkningen 2009

178 214

193 900

6

8 986

34 771

6

34 771

187 194

6

187 200

228 671

6

228 677

Koncernen

Moderbolaget 2010

2010

2009

Hyresintäkter, byggnader och mark

24 890

24 310

24 829

24 310

Utdelning på aktier och andelar

14 945

19 400

14 945

19 400

2009

4 806

7 349

4 806

7 349

44

36

15

35

Ränteintäkter mm obligationer och andra räntebärande värdepapper övriga ränteintäkter Realisationsvinster, netto aktier och andelar

1 718

2 601

1 718

2 601

räntebärande värdepapper

1 578

2 957

1 578

2 957

47 981

56 653

47 891

56 652

Summa kapitalavkastning, intäkter Kapitalavkastning, kostnader Driftskostnader, byggnader och mark Kapitalförvaltningskostnader Övriga räntekostnader Valutaförluster, netto Summa kapitalavkastning, kostnader

Koncernen

Moderbolaget 2010

2010

2009

-26 535

-31 058

-26 535

-31 058

-9 523

-8 567

-9 523

-8 567

-526

-85

-16

-85

-5 588

-52

-5 588

-52

-42 172

-39 762

-41 662

-39 762

Orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar

Koncernen

Moderbolaget 2010

2009

2010

2009

2009

176 843

176 771

-419

1 461

6 259

14 537

-3 657

9 934

183 102

191 308

-4 076

11 395

161 970

170 438

-419

1 461

6 259

14 537

-3 657

9 934

168 229

184 975

-4 076

11 395

Koncernen

räntebärande värdepapper Summa orealiserade vinster och förluster Moderbolaget aktier och andelar räntebärande värdepapper Summa orealiserade vinster och förluster

2009 193 900

8 980

Kapitalavkastning, intäkter

aktier och andelar

2009

36 ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN


NOTER TILL ICKE TEKNISK REDOVISNING

NOT 8

ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER Koncernen 2010

Moderbolaget 2009

2010

2009

Övriga intäkter provision för förmedlad bank-, liv- och djurverksamhet samt fastighetsförmedling

30 621

24 185

30 621

24 185

Summa övriga intäkter

30 621

24 185

30 621

24 185

-29 127

-26 720

-29 127

-26 720

-7

-7

0

0

-17

0

0

0

-29 151

-26 727

-29 127

-26 720

1 470

-2 542

1 494

-2 535

Övriga kostnader driftskostnader för förmedlad bank-, liv- och djurverksamhet samt fastighetsförmedling driftskostnader LFK Finans AB driftskostnader LFK Mästaren AB Summa övriga kostnader Summa övriga intäkter och kostnader

NOT 9

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Koncernen

Moderbolaget

2010

2009

2010

2009

-683

0

-683

0

311

-137

0

0

Aktuell skatt Årets skatt

Uppskjuten skatt Temporära skillnader immateriella tillgångar Temporära skillnader byggnader och mark

-838

-805

-838

-805

-42 488

-45 209

-42 488

-45 209

Temporära skillnader obligationer

-684

-6 436

-684

-6 436

Avsättning för pensionskostnader

-327

-96

-327

-96

Sparat skattemässigt underskott

4 565

0

4 565

0

0

-1 742

0

0

450

412

0

0

Summa uppskjuten skatt

-39 011

-54 013

-39 772

-52 546

Summa skatt på årets resultat

-39 694

-54 013

-40 455

-52 546

159 595

214 722

148 059

202 820

-41 973

-56 472

-38 940

-53 341

115

240

115

240

Ej avdragsgilla kostnader

-733

-228

-616

-228

Schablonintäkt periodiseringsfond

-228

-207

-228

-207

Temporära skillnader aktier och andelar

Omföring av obeskattade reserver Omvärdering av rörelsefastighet

Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt

Skatt enligt gällande skattesats i koncernen

26,3%

Årets avräknade kupongskatt

Nyttjat underskottsavdrag Ej skattepliktiga intäkter Skatt på grund av ändrad taxering Redovisad effektiv skatt i koncernen

24,9%

0

939

0

939

3 923

1 715

12

51

-798

0

-798

0

-39 694

-54 013

-40 455

-52 546

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 37


Noter till balansräkningen (tkr) NOT 10

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Koncernen

Ingående anskaffningar

2010

2009

21 785

18 775

Årets anskaffningar

1 308

3 010

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

23 093

21 785

Ingående ackumulerade avskrivningar

-8 680

-6 189

Årets avskrivningar

-2 491

-2 491

Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde

-11 171

-8 680

11 922

13 105

20 %

20 %

Avskrivning görs enligt följande procentsats:

Aktivering sker enbart i koncernen och avser kostnad för egenutvecklat motorsystem, Rally och Sally, inom länsförsäkringsgruppen.

NOT 11

BYGGNADER OCH MARK

Koncernen/moderbolaget

Rörelsefastigheter 2010 2009

Förvaltningsfastigheter 2010 2009

Totalt 2010

2009

Verkligt värde (= bokfört värde)

75 185

68 900

331 920

237 562

407 105

306 462

Taxeringsvärde

42 865

43 544

131 356

123 754

174 221

167 298

Koncernen

Moderbolaget

2010

2009

2010

2009

Ingående verkligt värde

306 462

252 750

306 462

252 750

Fastighetsförvärv/-avyttring

100 643

53 712

-48 097

53 712

Utgående verkligt värde

407 105

306 462

258 365

306 462

24 890

24 310

24 829

24 310

-Driftskostnader avseende fastigheter som genererat Intäkter

-24 509

-29 036

-24 509

-29 036

-Driftskostnader avseende fastigheter som inte genererat Intäkter

-2 026

-2 022

-2 026

-2 022

Värderingsmetoder

Summa hyresintäkter under räkenskapsåret Kostnader avseende byggnader och mark

-

Samtliga fastigheter värderas externt vart tredje år, vilket senast skedde 2008. Markanläggningarna har värderats till noll. För åren mellan extern värdering sker värdering med hjälp av bland annat prisutvecklingen per ort och avkastning. Fastigheterna i kv Mästaren har värderats till nedlagda byggkostnader och förvärv av mark. Långsiktigt avkastningskrav är 5,5 - 6,5 % för både bostäder och lokaler. Riskexponering Vid ett ökat direktavkastningskrav med 1 %-enhet jämfört med utfallet för 2009 skulle fastigheternas totala värde minska med 51,7 Mkr (50,6). Resultatpåverkan Under 2010 har anpassningar av lokaler för nya hyresgäster och omfattande renoveringar genomförts. Detta har slagit direkt mot resultatet. Några långsiktiga vakanser av betydelse finns inte. 2010

2009

Ingående verkligt värde

75 185

68 900

Årets planmässiga avskrivningar före omvärdering

-1 710

-1 567

Rörelsfastigheter

Omvärderingseffekt mot omvärderingsreserv Utgående verkligt värde

1 710

1 567

75 185

68 900

Följande andel av respektive fastighet används för egen verksamhet Fastighet

Användning

% av ytan

Adam 5, Västervik

kontor

35,1

Framsta 8, Kalmar

kontor

61,5

Trasten 2, Vimmerby

kontor

36,3

38 ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

NOT 12

AKTIER OCH ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Aktier i dotterbolag

Organisationsnr

Företagets säte 2010

Antal aktier 2009

2010

Ägarandel 2009

LFK Finans AB

556661-7907

Västervik

1 000

1 000

100%

100%

LFK Mästaren AB

556794-2809

Västervik

1 000

1 000

100%

0%

2010

Bokfört värde 2009

2010

Verkligt värde 2009

LFK Finans AB Anskaffningsvärde

100

100

100

100

Aktieägartillskott

80 975

80 975

80 975

80 975

Uppskrivning

45 526

45 526

45 526

45 526

126 601

126 601

126 601

126 601

202 196

187 324

Summa placeringar i koncernföretag Marknadsvärde på aktieinnehavet i LFK Finans AB LFK Mästaren AB

2010

Bokfört värde 2009

2010

Verkligt värde 2009

Anskaffningsvärde

100

100

100

100

Koncernbidrag

500

0

500

0

Summa placeringar i koncernföretag Totalt aktier och andelar i koncernföretag

600

100

600

100

127 201

126 701

127 201

126 701

600

100

Marknadsvärde på aktieinnehavet i LFK Finans AB

NOT 13

FINANSIELLA TILLGÅNGAR IDENTIFIERADE SOM POSTER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE ÖVER RESULTATRÄKNINGEN

Koncernen

Anskaffningsvärde

Marknadsvärde Bokfört värde 2010 2009

2010

2009

Noterade aktier

453 532

454 800

852 688

705 321

Onoterade aktier

149 761

105 348

368 755

301 591

Noterade andelar

94 058

48 443

102 622

52 991

394 015

370 973

396 159

370 496

Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga lån Summa finansiella tillgångar

19 902

65 992

19 902

65 225

1 111 268

1 045 556

1 740 126

1 495 624

Moderbolaget

Anskaffningsvärde

Marknadsvärde Bokfört värde 2010 2009

2010

2009

Noterade aktier

368 390

369 658

650 492

517 997

Onoterade aktier

149 761

105 348

368 755

301 591

Noterade andelar

94 058

48 443

102 622

52 991

394 015

370 973

396 159

370 496

Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga lån Summa finansiella tillgångar

182 841

65 992

182 841

65 225

1 189 065

960 414

1 700 869

1 308 300

Obligationer och andra räntebärande värdepapper i moderbolaget Upplupet anskaffningsvärde 2010 2009

Verkligt värde Bokfört värde 2010

2009

Övriga svenska emittenter

577 641

436 965

579 000

435 716

Summa obligationer och andra räntebärande värdepapper

577 641

436 965

579 000

435 716

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 39


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Finansiella instrument värderade till verkligt värde i koncernen *)

Tillgångar

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Total

Aktier och andelar

753 115

538 038

32 912

1 324 065

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

389 509

6 650

0

396 159

Övriga lån

0

17 796

2 106

19 902

1 142 624

562 484

35 018

1 740 126

Bolagets innehav av aktier i LFAB (nivå 2) har värderats till verkligt värde på basis av aktiernas substansvärde. Aktierna innehas med hembudsklausul enligt vilket aktierna i första hand måste erbjudas till övriga ägare till ett pris som motsvarar substansvärdet. Specifikation av Nivå 3 Aktier och andelar har ökat netto med 2 949 tkr. De största innehaven är Karolinska Development AB, Granular AB och Neuronano AB. Samtliga är värderade till senaste emissionskurs. *) Nivå 1 Verkligt värde bestämt enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument. Nivå 2 Verkligt värde bestämt antingen direkt eller indirekt utifrån observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1. Nivå 3 Verkligt värde bestämt utifrån indata som inte är observerbara på marknaden.

NOT 14

ÅTERFÖRSÄKRADES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR

Koncernen/moderbolaget Återförsäkrares andel i ingående avsättning för oreglerade skador Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för oreglerade skador Summa återförsäkrares andel i avsättning för oreglerade skador

NOT 15

2010

2009

170 683

130 159

24 602

40 524

195 285

170 683

FORDRINGAR AVSEENDE DIREKT FÖRSÄKRING

Koncernen/moderbolaget

2010

2009

Fordringar hos försäkringstagare

42 831

29 958

Fordringar hos försäkringsföretag

105 283

87 398

148 114

117 356

Summa fordringar avseende direkt försäkring

NOT 16

MATERIELLA TILLGÅNGAR

Koncernen/moderbolaget Ingående anskaffningsvärde

2010

2009

22 634

23 927

Årets anskaffning

1 810

1 853

Årets försäljningar

-295

-1 197

Årets utrangeringar

-1 343

-1 949

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

22 806

22 634

Ingående avskrivningar enligt plan

-17 491

-18 488

Avskrivningar på försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Summa redovisat restvärde

1 517

2 413

-1 364

-1 416

-17 338

-17 491

5 468

5 143

Investeringar skrivs av efter en bedömd ekonomisk livslängd på 5 år.

NOT 17

UPPLUPNA RÄNTE- OCH HYRESINTÄKTER

Koncernen/moderbolaget Upplupna ränteintäkter

2010

2009

2010

2009

9

2 749

9

2 749

Upplupna hyresintäkter

136

357

59

357

Summa upplupna ränte- och hyresintäkter

145

3 106

68

3 106

40 ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

NOT 18

FÖRUTBETALDA ANSKAFFNINGSKOSTNADER

Koncernen/moderbolaget

2010

2009

Förutbetalda anskaffningskostnader vid årets ingång

12 518

10 084

Årets aktivering

10 804

12 518

Årets avskrivning

-12 518

-10 084

Summa förutbetalda anskaffningskostnader vid årets utgång

10 804

12 518

Anskaffningskostnad med avskrivningstid inom ett år

10 804

12 518

NOT 19

ÖVRIGA FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen/moderbolaget

2010

2009

Övriga förutbetalda kostnader

6 771

7 612

Summa övriga förutbetalda kostnader

6 771

7 612

NOT 20

AVSÄTTNING FÖR EJ INTJÄNADE PREMIER OCH KVARDRÖJANDE RISKER

Koncernen/moderbolaget

avsättning för ej intjänade premier 2010 2009

Ingående balans

249 153

240 605

-249 153

-240 605

Årets avsättning

269 909

249 153

Summa avsättningar

269 909

249 153

Under räkenskapsåret intjänande premie från tidigare räkenskapsår

Avsättning för kvardröjande risker har prövats varvid framkommit att behov av extra avsättning ej föreligger.

NOT 21

AVSÄTTNING FÖR OREGLERADE SKADOR

Koncernen/moderbolaget

2010

Återförsäkrares andel 2010

2010

2009

Återförsäkrares andel 2009

Inträffade och rapporterade skador

445 509

170 683

274 826

286 161

130 159

156 002

Inträffade men ej rapporterade skador

227 449

0

227 449

283 155

0

283 155

19 854

0

19 854

15 714

0

15 714

692 812

170 683

522 129

585 030

130 159

454 871

Avsättning för skaderegleringskostnader Ingående balans Förväntad kostnad för skador som inträffat under innevarande period Utbetalda försäkringsersättningar

Brutto

Netto

Brutto

Netto 2009

458 775

69 830

388 945

475 874

57 673

418 201

-381 264

-47 610

-333 654

-339 337

-40 366

-298 971

Förändring av förväntad kostnad för skador som inträffat under tidigare år (avvecklingsresultat) Utgående balans

NOT 22

-13 494

2 382

-11 112

-28 754

23 217

-51 971

756 829

195 285

566 308

692 813

170 683

522 1301

AVSÄTTNING FÖR ÅTERBÄRING OCH RABATTER

Koncernen/moderbolaget

2010

2009

Återbäring från tidigare år

41 311

44 571

Under året utbetald återbäring

-24 961

-31 120

Årets avsättning för återbäring

27 318

27 860

43 668

41 311

Summa avsättning för återbäring och rabatter Styrelsen har beslutat att lämna återbäring för 2010 via premieavdrag till privat- och företagskunder.

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 41


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

NOT 23

AVSÄTTNING FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

Koncernen/moderbolaget Avsättning enligt 62-årsavtalet *) Övriga avsättningar Summa avsättning för pensioner och andra förpliktelser

2010

2009

18 114

19 355

436

457

18 550

19 812

*) Avsättningen avser en beräkning av bolagets åtagande för medarbetare födda 1955 och tidigare som faller utanför Tryggandelagen. Bolagets övriga förpliktelser avseende pensioner till anställda är täckta genom försäkringar i Länsförsäkringar Liv, FPK och AMF.

NOT 24

AVSÄTTNING FÖR SKATTER Koncernen

Moderbolaget 2010 2009

2010

2009

Skuld för aktuell skatt

-24 601

-25 585

-24 601

-25 585

Summa aktuell skatt

-24 601

-25 585

-24 601

-25 585

39 061

38 223

39 061

38 223

133 361

90 872

133 361

90 872

357

-327

357

-327

172 779

128 768

172 779

128 768

Avsättning för pensionskostnader

-4 764

-5 090

-4 764

-5 090

Sparat skattemässigt underskott

-4 565

0

-4 565

0

149 303

149 303

0

0

Aktuell skatt

Uppskjuten skatt Byggnader och mark Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Summa uppskjuten skatt på placeringstillgångar

Omföring från obeskattade reserver Immateriella tillgångar Summa uppskjuten skatteskuld totalt

Total avsättning för skatter

3 135

3 447

0

0

315 888

276 428

163 450

123 678

291 287

250 843

138 849

98 093

Förändring mellan åren har redovisats som uppskjuten skattekostnad/intäkt. Uppskjuten skatt har beräknats efter 26,3 %.

NOT 25

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Koncernen/moderbolaget

2010

2009

Befarade kreditförluster i lånestock - Bank

892

636

Summa övriga avsättningar

892

636

NOT 26

SKULDER AVSEENDE DIREKT FÖRSÄKRING

Koncernen/moderbolaget Skulder till försäkringstagare

2010

2009

57 860

42 737

Skulder till försäkringsföretag

28 894

19 459

Summa skulder avseende direkt försäkring

86 754

62 196

42 ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

NOT 27

ÖVRIGA SKULDER

Koncernen/moderbolaget

2010

Källskatter personal Övriga leverantörsskulder Summa övriga skulder

NOT 28

2009

2010

2009

1 630

1 510

1 630

1 510

19 647

33 632

19 647

33 632

21 277

35 142

21 277

35 142

ÖVRIGA UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Koncernen 2010

2009

Moderbolaget 2010 2009

Förutbetalda intäkter

1 934

2 111

1 934

2 111

Upplupna kostnader

15 151

13 340

9 604

13 333

Avtalspension Summa övriga avsättningar

0

0

0

0

17 085

15 451

11 538

15 444

NOT 29 STÄLLDA SÄKERHETER Koncernen/moderbolaget För försäkringstekniska avsättningar f e r registerförda tillgångar

2010

2009

962 633

828 846

I enlighet med 7 kap 11§ Försäkringsrörelselagen (FRL) har bolaget registerfört placeringstillgångar som används för skuldtäckning. Registerföringen innebär att försäkringstagarna har en förmånsrätt i tillgångarna enligt förmåns-rättslagen. Tillgångarna kan tas i anspråk vid bolagets insolvens.

NOT 30

EVENTUALFÖRPLIKTELSER/ANSVARSFÖRBINDELSER

Koncernen/moderbolaget Övriga eventualförpliktelser

2009

2008

9 420

7 938

Övriga ansvarföbindelser avser ansvarighet för 80 % av konstaterade kreditförluster avseende förmedlade lån. Ansvarigheten är begränsad till räkenskapsårets ersättning för förmedlade bankprodukter. Den ersättning som bolaget erhåller från Länsförsäkringar Liv är till viss del förenad med ett annullationsansvar, vilket innebär att bolaget kan bli återbetalningsskyldig om en kund slutar att betala sina premier. Denna risk är relativt begränsad dels för att annullationsansvaret bara är treårigt och dels för att denna del av ersättningen enbart uppgår till cirka 0,8 Mkr (0,9) per år.

NOT 31

PERSONAL, LÖNER ERSÄTTNINGAR, FÖRMÅNER OCH SJUKFRÅNVARO

Koncernen/moderbolaget Män

2010 Kvinnor

Totalt

Män

2009 Kvinnor

Totalt

Medeltalet anställda Verkställande direktör Tjänstemän Fastighetsanställda Fritidsombud, registrerade

1

-

1

1

-

1

74

77

151

70

76

146

0

1

1

0

2

2

16

5

21

16

7

23

10

Könsfördelning i företagsledningen Moderbolaget Styrelsen

5

5

10

5

5

Övriga ledande befattningar

6

3

9

6

3

9

11

8

19

11

8

19

Totalt moderbolaget

Dotterbolagen har inga anställda. Styrelse och verkställande direktör har hämtats i moderbolaget. Kostnader för ersättningar till anställda Koncernen/moderbolaget

2010

2009

Löner och ersättningar mm

63 791

61 793

Pensionskostnader, avgiftsbestämda planer *)

12 643

12 198

Sociala kostnader

19 193

17 862

3 738

3 690

*) varav förmånsbestämda planer

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 43


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl och övriga anställda Koncernen/moderbolaget

2010 Löner och ersättningar

2009

varav tantiem o dyl

Löner och ersättningar

varav tantiem o dyl

Styrelse och verkställande direktör

2 373

8

1 935

14

Andra ledande befattningshavare

4 186

56

3 799

78

50 561

1 034

48 808

1 785

Kontorstjänstemän Fritidsombud Koncernen totalt

6 671

0

7 251

0

63 791

1 098

61 793

1 877

Ersättningar och förmåner till högsta ledningen Koncernen/moderbolaget

2010

2009

Christer Olander, styrelsens ordförande

259

215

Ingrid Hirschman, styrelsens vice ordförande

114

93

Bengt Ingemarsson, styrelseledamot ingående i finansråd

104

78

Kerstin Björklund, styrelseledamot

80

60

0

26

Anna Karlsson, styrelseledamot

75

34

Per-Inge Pettersson, styrelseledamot

80

62

Ulrika Hörnell, styrelseledamot, 1:a halvåret 2009

Carl-Johan Sigvardsson, styrelseledamot

80

70

Lars B Danielsson, verkställande direktör

1 581

1 300

- varav rörlig ersättning till verkställande direktör - pensionsavsättning till verkställande direktör Andra ledande befattningshavare - varav rörlig ersättning - pensionsavsättning

8

14

766

936

4186

3799

56

78

755

614

Ersättningspolicy Utöver nedanstående hänvisas till bolagets Ersättningspolicy, se not 1.

Berednings- och beslutsprocess Arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter beslutas av bolagsstämman. Personer anställda i bolaget erhåller inte styrelsearvode. Ersättning till verkställande direktör beslutas av styrelsen och utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Ersättning till ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktör, i vissa fall efter samråd med ordförande och utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör bolagets ledning. Företagsledningen består, utöver verkställande direktören, av sex personer.

Rörlig ersättning Rörlig ersättning är maximerad till 16 tkr för samtliga anställda under förutsättning att vissa affärsmål uppnås. För år 2010 erhölls bonus om 8 tkr. Säljande personal har fast och provisionsbaserad ersättning som regleras i lokalt kollektivavtal. Några andra rörliga ersättningar finns ej.

Pensioner Pensionsålder för verkställande direktören är 65 år. Pensionen är tryggad genom försäkring. För andra ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år och följer gällande pensionsavtal mellan FAO och FTF.

Avgångsvederlag Vid uppsägning av verkställande direktör från bolagets sida utgår avgångsvederlag med två årslöner samt därefter rätt till utgående ålderspension. Vid uppsägning från VDs sida gäller 12 månaders uppsägningstid.

44 ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN


NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Sjukfrånvaro i moderbolaget i % av helårstjänster inom intervallet Ålder

Total sjukfrånvaro Kvinnor

Varav långtid (60 dgr el mer) Män

Kvinnor

Män

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

- 29 år

3,5

0,2

0,9

0

0,0

0,0

0,0

2009 0,0

30 - 49 år

1,7

1,6

1,0

0,8

1,2

1,5

0,2

0,0

50 -

2,0

2,3

0,6

1,1

0,0

0,4

0,6

0,0

Den totala sjukfrånvaron oavsett ålder och kön är 1,9 % (1,9) eller 2,8 helårstjänster (1,9). Av denna är långtidssjukskrivna 0,8 % (1,9) eller 0,7 helårstjänster (0,7). Bolaget är hälsodiplomerat och program finns för att främja medarbetarnas hälsa och uppmuntra till friskvård.

NOT 32

NÄRSTÅENDE

Närståenderelation Moderbolaget har närstående relation med sina dotterbolag, LFK Finans AB org.nr 556661-7907 och LFK Mästaren AB org.nr 556794-2809. Se vidare Förvaltningsberättelsen, underrubrik Dotterbolag.

NOT 33

ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING Koncernen 2010

Moderbolaget 2010 2009

2009

Revisionsuppdraget

327

256

313

250

Revision utöver revisionsuppdraget

282

340

282

340

Skatterådgivning

111

129

111

129

Övriga tjänster

271

345

271

345

Summa arvode och kostnadsersättning

991

1070

977

1064

NOT 34

OPERATIONELL LEASING

Bolaget innehar inga väsentliga leasingavtal förutom externa hyresavtal. Avtalen löper normalt på 3 år, med option på förlängning, och omförhandlas vart tredje år. Inga avtal innebär krav på förlängning. Hyreskostnaden 2010 för dessa var 5,3 Mkr (5,3).

NOT 35

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Bolaget deltar i den Nordiska Kärnförsäkringspoolen som försäkrar kärnkraftsanläggningar både i Norden och i världen – däribland Japan. Jordbävningar och efterföljande tsunami skadade i början av mars kärnkraftsverket Fukushima i nordöstra Japan. Skador som orsakas av jordbävningar och tsunamier täcks inte av kärnförsäkringspoolen. Dock saknas tillräcklig information för att kunna bedöma om någon del trots detta kan falla på poolen. Maximalt kan en sådan skada belasta bolaget med 2 miljoner EUR.

NOT 36 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR FÖRSÄKRINGSKLASSER

Premieinkomst, brutto Premieintäkt, brutto

Totalt 2010

Sjuk- & olycksfall

Motorfordon, ansvar tredje man

Motorfordon, övriga klasser

Brand & annan skada på egendom

Allmän ansvarighet

Rättsskydd

Summa direkt försäkring

Mottagen återförsäkring

693 076

28 043

112 461

125 936

296 283

13 406

10 814

586 943

106 133

672 320

26 664

108 354

118 103

285 474

12 928

10 420

561 944

110 376

Försäkringsersättningar, brutto

-489 731

-27 888

-72 031

-94 323

-232 377

-7 139

-2 522

-436 279

-53 452

Driftskostnader, brutto

-123 463

-6 241

-14 676

-14 412

-64 614

-2 965

-2 361

-105 270

-18 193

-22 621

9 131

16 127

2 015

-48 099

-994

-802

-22 621

0

72,8

104,6

66,5

79,9

81,4

55,2

24,2

77,6

48,4

Resultat avgiven återförsäkring Skade-%, brutto

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 45


Kalmar den 23 mars 2011

Christer Olander Ordförande

Ingrid Hirschman Vice ordförande

Kerstin Björklund

Anna Karlsson

Bengt Ingemarsson

Per-Inge Pettersson

Carl-Johan Sigvardsson

Elisabet Reuterskiöld Personalrepresentant

Claes Fransson Personalrepresentant

Lars B Danielsson Verkställande direktör

Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats den 23 mars 2011.

Kennerth Werner Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Länsförsäkringar Kalmar län Org nr 532400-3549

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokfö-

Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande

ringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Läns-

direktören på annat sätt har handlat i strid med försäkringsrörelselagen,

försäkringar Kalmar län för år 2010. Det är styrelsen och verkställande

lagen om årsredovisning i försäkringsföretag eller bolagsordningen. Jag

direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvalt-

anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

ningen och för att lagen om årsredovisning i försäkringsföretag tillämpas

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet

vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Mitt

med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en rättvisande

ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och

bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med

förvaltningen på grundval av min revision.

god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög

Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och

men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och

balansräkningen för moderbolaget samt rapport över totalresultat och

koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision

balansräkningen för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt

innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och

information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar

Kalmar den 23 mars 2011

som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den

Kennerth Werner

samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som

Auktoriserad revisor

underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget.

46 ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN


Ordlista Affär för egen räkning (f e r)

Med affär för egen räkning avses den del av försäkringsaffären som ett örsäkringsbolag självt står risken för och som alltså inte återförsäkras hos andra bolag. Affär för egen räkning är med andra ord bruttoaffär minskat med avgiven återförsäkring. Bruttoaffär

Försäkringsaffär utan avdrag för den del av affären som återförsäkras hos andra bolag. Direkt försäkring Försäkringsavtal direkt mellan bolaget och försäkringstagaren. Till skillnad från indirekt försäkring är bolaget direkt ansvarigt gentemot försäkringstagaren. Återförsäkring

Om ett försäkringsbolag inte kan eller vill bära hela den ansvarighet som det iklätt sig gentemot försäkringstagare, återförsäkrar bolaget de tecknade försäkringarna, helt eller delvis, hos andra bolag. Man talar härvid om avgiven återförsäkring hos det förstnämnda bolaget och om mottagen återförsäkring (indirekt försäkring) hos det sistnämnda bolaget. TERMER I RESULTATRÄKNINGEN OCH RESULTATANALYSEN Avvecklingsresultat

För skador som inte är slutreglerade vid räkenskapsårets utgång reserveras medel i bokslutet i avsättning för oreglerade skador. Att bedöma kommande utbetalningar kan av många olika skäl vara svårt. Inflationsutvecklingen kan bli en annan än den som förutsatts när skadan värderades. Lagstiftning och/ eller praxis beträffande personskador kan förändras. Vidare är det rent allmänt svårt att bedöma utbetalningar för en komplicerad skada, vars slutreglering kan ligga flera år framåt i tiden. Om det beräknade ersättningsbeloppet för en skada visar sig vara övervärderat, uppstår en avvecklingsvinst. Om beloppet undervärderats blir det på motsvarande sätt en avvecklingsförlust.

försäkringstid av ett år. Vid räkenskapsårets slut har bolaget således erhållit premier som till större eller mindre del avser närmast följande år. Denna del av premieinkomsten redovisas i bokslutet som en avsättning som kallas avsättning för ej intjänade premier. Motsvarande avsättning vid räkenskapsårets början frigörs och är en intäkt för det aktuella året. Se även kvardröjande risker nedan. Premieintäkten för året består således av följande poster: avsättning för ej intjänade premier vid årets början plus premieinkomst under året minus avsättning för ej intjänade premier vid årets slut. TERMER I BALANSRÄKNINGEN Avsättning för ej intjänade premier

En avsättning som i princip motsvarar den del av premieinkomsten som vid bokslutet hänför sig till nästkommande år. Avsättning för kvardröjande risker

Om avsättning för ej intjänade premier bedöms otillräcklig för att täcka förväntade skade- och driftskostnader för det gamla försäkringsbeståndet fram till nästa förfallodag, skall denna ökas med avsättning för kvardröjande risker. Avsättning för oreglerade skador

De skador som inträffar under räkenskapsåret hinner av olika skäl (tidskrävande utredningar mm) inte alltid slutregleras före årets utgång. I bokslutet måste därför en avsättning göras för beräknade, ännu inte utbetalda skadeersättningar som kallas avsättning för oreglerade skador. I denna avsättning ingår även den beräknade kostnaden för att slutreglera de skador som ingår i avsättningen.

Driftskostnader

Driftskostnader är en sammanfattande benämning på kostnader för anskaffning av försäkringsavtal och kostnader för administration. Kostnaderna för skadereglering redovisas under försäkringsersättningar. Försäkringsersättningar

Motsvarar utbetalda försäkringsersättningar plus avsättningen för oreglerade skador vid året slut minus avsättning för oreglerade skador vid årets början. En del av försäkringsersättningarna utgörs av avvecklingsresultat på tidigare års avsättning för oreglerade skador. I utbetalda försäkringsersättningar ingår kostnaderna för skadereglering. Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

Eftersom premierna betalas i förskott och viss tid förflyter från det en skada inträffar till dess ersättning utbetalas, uppsamlas hos bolaget ett kapital som ger avkastning. Den beräknade räntan på detta kapital överförs i resultatredovisningen från kapitalförvaltningen till skadeförsäkringsrörelsen under benämningen kapitalavkastning överförd från finansrörelsen. Vid beräkning av räntan har använts en kalkylränta motsvarande medelvärdet av räntan för 90-dagars statsskuldväxlar under räkenskapsåret. Underlaget för ränteberäkningen är summan av halva premieintäkten och genomsnittet av ingående och utgående avsättning för oreglerade skador, allt för egen räkning. Premieinkomst

Under året influtna premier med förfallodag under det aktuella året samt efterskottsbetalda premier med förfallodag under det aktuella året. Premieintäkt

Avser, kort uttryckt, den premieinkomst som belöper på räkenskapsåret. Premierna inbetalas vid skilda förfallodagar under året och avser som regel en

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 47


Avsättning för uppskjuten skatt

Periodiseringsfond

Avsättning för uppskjuten skatt på skillnaden mellan bokfört och skattemässigt värde på tillgångar och skulder.

Svensk skattelagstiftning medger under vissa förutsättningar avsättning till periodiseringsfond. Avsättning får ske med högst 25 procent av den taxerade inkomsten. En avsättning skall återföras till beskattning senast sjätte året efter avsättningen. Genom avsättning till periodiseringsfond kan en skattemässig resultatutjämning ske mellan olika år.

Avsättning för återbäring

Avsättning för återbetalning som tilldelats men vid bokslutstillfället ännu inte förfallit till betalning.

Säkerhetsreserv Försäkringstekniska avsättningar

Sammanfattande benämning på gjorda avsättningar för ej intjänade premier och kvardröjande risker, oreglerade skador och återbäring.

Kollektiv säkerhetsbetingad förstärkning till de försäkringstekniska avsättningarna i skadeförsäkring. Utjämningsfond

Skadeförsäkringsrörelse är av naturliga skäl utsatt för betydande svängningar i årsresultaten, främst beroende på antalet storskador och deras omfattning. För att utjämna dessa svängningar har t o m 1990 skattefri avsättning kunnat ske till en fond som kallas utjämningsfond. Ytterligare avsättning får inte göras. Fonden får användas till att täcka förlust på försäkringsverksamheten eller totalt.

ÖVRIGA TERMER OCH NYCKELTAL Kapitalbas

Ett företags kapitalbas innehåller i första hand eget kapital. Dessutom får man inom vissa gränser också räkna in förlagslån som tagits upp. Diskontering

Trafikförsäkring är en affär med lång avvecklingstid. Det innebär att det kan ta flera år innan en skada är slutbetald. Under tiden förräntas den avsättning som avsatts som reserv för skadan. Det innebär att ett lägre belopp än det nominella kan avsättas som reserv, dvs avsättning för oreglerade skador diskonteras. Driftskostnadsprocent f e r

Driftskostnader för egen räkning i förhållande till premieintäkt för egen räkning. Konsolideringsgrad

Förhållandet mellan konsolideringskapitalet och premieinkomst för egen räkning, uttryckt i procent. Konsolideringsgraden, beräknad på detta sätt, är det mått på kapitalstyrka som används i försäkringsbranschen. Konsolideringskapital

Sammanfattande benämning på summan av beskattat eget kapital, obeskattade reserver, uppskjuten skatt samt övervärden i intresseföretag. Skadeprocent f e r

Försäkringsersättningar för egen räkning i förhållande till premieintäkt för egen räkning. Soliditet

Konsolideringskapitalet i förhållande till försäkringstekniska avsättningar för egen räkning. Soliditetsmåttet uttrycks i procent. Solvensmarginal

Erforderlig solvensmarginal är ett mått på hur stort kapital ett företag behöver. Beräkningen av den görs dels utifrån bolagets premieinkomster, dels utifrån dess skadeersättningar. Den erforderliga solvensmarginalen är det högsta av de två beräknade värdena. Det krävs att kapitalbasen skall vara minst så stor som den erforderliga solvensmarginalen, men också minst så stor som det så kallade garantibeloppet (ett fast belopp som inte beror av bolagets affärsvolym, däremot av vilken typ av affär bolaget bedriver). Totalkostnadsprocent f e r

Summan av skadeprocent för egen räkning och driftskostnadsprocent för egen räkning.

48 ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN


Fullmäktigeledamöter BORGHOLMS KOMMUN (Mandattiden utgår 2011) Ordinarie: Lars Gunnar Uhr Borgholm Margareta Eriksson Borgholm Suppleanter: Olof Hammarsten Löttorp Sune Axelsson Köpingsvik

MÖRBYLÅNGA KOMMUN (Mandattiden utgår 2011) Ordinarie: Ingvald Petersson Degerhamn Claes-Göran Görrel Mörbylånga Suppleanter: Bengt Petersson Färjestaden Urban Haraldsson Mörbylånga

EMMABODA KOMMUN (Mandattiden utgår 2013) Ordinarie: Thomas Albrektsson Emmaboda Rosita Andreasson Emmaboda Suppleanter: Ronny Hjalmarsson Emmaboda Torbjörn Johansson Vissefjärda

NYBRO KOMMUN (Mandattiden utgår 2013) Ordinarie: Johan Lindgren Nybro Marie Petersson Alsterbro Helén Karlsson Gullaskruv Suppleanter: Willy Molinder Nybro Karin Andersson Ögersten Nybro Pernilla Stålbrand Nybro

HULTSFREDS KOMMUN (Mandattiden utgår 2012) Ordinarie: Sven-Åke Waern Järnforsen Lars Rosander Virserum Jonny Sigvardsson Målilla Suppleanter: Sven Danielsson Mörlunda Vakant Brittmarie Weis Lang Hultsfred HÖGSBY KOMMUN (Mandattiden utgår 2011) Ordinarie: Patrik Evertsson Högsby Sigurd Johansson Ruda Suppleanter: Anders Petersson Grönskåra Robert Johansson Ruda KALMAR KOMMUN (Mandattiden utgår 2013) Ordinarie: Eilert Bergström Rockneby Anders Norman Kalmar Anita Stejdahl Ljungbyholm Ulla Hägg-Flygare Ljungbyholm Henrik Lundgren Kalmar Mikael Gustafsson Kalmar Johan Wirblad Kalmar Ingemar Danielsson Kalmar Karin Einarsson Påryd Anita Wollin Rockneby Caisa Oskarsson Läckeby Suppleanter: Stefan Iwarsson Rockneby Eva Olausson Kalmar Marie Axelsson Läckeby Ann-Sofie Togner Ljungbyholm Arne Fredriksson Ljungbyholm Håkan Hallmer Kalmar Åsa Bigelius Rockneby Annika Carlgren Kalmar Mats Persson Ljungbyholm Håkan Benschjöld Trekanten Marie Thorstensson Påryd MÖNSTERÅS KOMMUN (Mandattiden utgår 2011) Ordinarie: Ingemar Nilsson Mönsterås Inga Jonsson Fliseryd Suppleanter: Carl-Henrik Wideström Ålem Siw Karlsson Fliseryd

OSKARSHAMNS KOMMUN (Mandattiden utgår 2012) Ordinarie: Gunnar Ekermark Oskarshamn Eva-Lena Sjögren Kristdala Erling Holgersson Kristdala Claes Engberg Oskarshamn Suppleanter: Torsten Backskär Fårbo Roger Tarsén Oskarshamn Anders Hägerdahl Kristdala Ragnar Ragneteg Figeholm TORSÅS KOMMUN (Mandattiden utgår 2013) Ordinarie: Bengt Bertilsson Bergkvara Britt Wennerström Torsås Suppleanter: Sten Bondesson Gullabo Jarl-Erik Petersson Torsås VIMMERBY KOMMUN (Mandattiden utgår 2012) Ordinarie: Bo Carlsson Vimmerby Pamela Skärvi-Andersson Vimmerby Kent Andersson Vimmerby Suppleanter: Åke Hammarskjöld Vimmerby Kerstin Swahn Vimmerby Tomas Andersson Gullringen VÄSTERVIKS KOMMUN (Mandattiden utgår 2012) Ordinarie: Sven-Åke Lindblad Västervik Berit Svedjesjö-Rickstam Hjorted Marie Tirén Gunnebo Conny Tyrberg Västervik Lena Ziegenbein Västervik Göran Rosenmüller Västervik Magnus Selerud Hjorted Arne Bernström Hjorted Carina Stilling Gamleby Suppleanter: Agneta Wintzell Västervik Anders Degerman Ankarsrum Anders Kasselstrand Överrum Leif Merell Gamleby Inger Svensson Gamleby Niklas Wrångberg Västervik Per-Inge Hallen Ankarsrum Tomas Kronståhl Totebo Joakim Andersson Gamleby

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 49


Styrelse och revisorer

5

8

1

3 6

4 10

Styrelse

7.

Anna Karlsson, Ljungbyholm.

Lars B Danielsson, Verkställande direktör, Kalmar. Född 1950. Anställd 1992.

Född 1944. Invald 2002. Mandattiden utgår 2011.

Ingår i styrelsens arbetsutskott och i bolagets finansråd. Ledamot i

Deloitte. Tillika ordförande i bolagets finansråd och i det helägda dotterbolaget LFK Finans AB. Ingrid Hirschman, Vice ordförande, Västervik. Född 1948. Invald 2004. Mandattiden utgår 2012.

3.

det helägda dotterbolaget LFK Finans AB. 9.

Anne-Sofie Jonsson, Personalrepresentant, Rockneby. Född 1958. Anställd 2000. Mandattiden utgår 2011. Personalklubbens vice ordförande. Storskadereglerare.

10. Elisabet Reuterskiöld, Personalrepresentant, Västervik.

Ingår i styrelsens arbetsutskott. Marknadsdirektör för Jojjen AB.

Född 1966. Anställd 1997. Mandattiden utgår 2011.

Bengt Ingemarsson, Vimmerby.

Personalklubbens ordförande. Bankrådgivare.

Född 1943. Invald 1983. Mandattiden utgår 2011. Ingår i bolagets finansråd och är ledamot i det helägda dotterbolaget LFK Finans AB. Verkställande direktör för SwePress AB. 4.

Kerstin Björklund, Kalmar. Född 1949. Invald 1995. Mandattiden utgår 2013.

Revisorer

Projektledare/samordnare inom kommunledningen i Kalmar och i

5.

Regionförbundet.

Kennerth Werner, Auktoriserad revisor, Färjestaden.

Per-Inge Pettersson, Åkerö, Mörlunda.

Född 1951. Mandattiden utgår 2011.

Född 1958. Invald 1998. Mandattiden utgår 2013. Lantbrukare och kommunstyrelsens vice ordförande i Hultsfred. 6.

9

Christer Olander, Ordförande, Kalmar.

Civilekonom, tidigare auktoriserad revisor och delägare i revisionsbyrån

2.

2

Född 1972. Invald 2009. Mandattiden utgår 2011. VD Kalmar Energi. 8.

1.

7

Carl-Johan Sigvardsson, Alby gård, Mörbylånga. Född 1947. Invald 2004. Mandattiden utgår 2012. Lantbrukare.

50 ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN

REVISORSUPPLEANT Michael Johansson, Auktoriserad revisor, Växjö. Född 1964. Mandattiden utgår 2011.


Ledande befattningshavare

Lars B Danielsson

Tomas Östin

Ewe Strandhag

Anders Karlsson

Verkställande direktör.

Vice VD o finanschef.

Skadechef.

Marknadschef.

Anställd 1992.

Anställd 1977.

Anställd 2005.

Anställd 1976.

Karin Englund

Per Jonsson

Josefine Ohlsson

HR-chef.

IT-chef.

Informationschef.

Anställd 1998.

Anställd 1998.

Anställd 2007.

ÅRSREDOVISNING 2010 | LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 51


Kreation.se | Foto: Mattias Johansson, Marcus Funke, Yngve Rådstedt, Kreation samt Länsförsäkringar

Kalmar Norra Långgatan 17, Box 748, 391 27 Kalmar, 020-66 11 00 | Borgholm Södra Långgatan 26, Box 19, 387 21 Borgholm, 020-66 11 00 | Emmaboda Storgatan 4, 361 30 Emmaboda, 020-66 11 00 | Högsby Järnvägsgatan 37, Box 106, 579 32 Högsby, 020-66 11 00 | Nybro Bangatan 8, Box 40, 382 21 Nybro, 020-66 11 00 Oskarshamn Östra Torggatan 1, Box 24, 572 21 Oskarshamn, 020-66 11 00 | Torsås Allfargatan 22, 385 32 Torsås, 020-66 11 00 | Vimmerby Sevedegatan 34, Box 193, 598 23 Vimmerby, 020-66 11 00 | Västervik Storgatan 10, 14, Box 187, 593 23 Västervik, 020-66 11 00 | E-post info@LFkalmar.se

LFkalmar.se

Arsredovisning Lansforsakringar Kalmar lan  

Arsredovisning Lansforsakringar Kalmar lan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you