Page 1

portfolio pozytywne kreacje

robert biskup grafik kreatywny

©

Projekt graficzny oraz jego elementy są autorskim rozwiązaniem ich twórcy. Kopiowanie i powielanie rozwiązań jest zabronione i niezgodne z prawem. Zamieszczone w projektach niektóre znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia oraz ilustracje mogą być własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.


fot. ナ「kasz Kaugan


Z

ajmuję się projektowaniem graficznym od ponad 15 lat. W tym czasie

zdobyłem bogate doświadczenie pracując dla wielu firm oraz prowadząc własne studio graficzne „pozytywne kreacje”. Współpracuję z agencjami reklamowymi oraz działami marketingu firm z różnych branż, wspierając ich działania biznesowe od strony kreacji graficznej, tworząc reklamy prasowe, internetowe, serwisy www, animacje flash, oprawę eventów, konferencji itp., kreując wizerunki marek, produktów, firm. Tworzę i projektuję zarówno na potrzeby druku jak i internetu. Współpracuję też z wydawnictwami. Zaprojektowałem layouty i wyko-

nałem wiele magazynów (m. in.: tygodnik „Media & Marketing Polska”, miesięcznik „Business Media”), roczników, kronik, raportów specjalnych, dodatków reklamowych, albumów, katalogów i innych publikacji. Przez 3 lata pełniłem funkcję Art Directora w wydawnictwie odpowiadając za opiekę artystyczną nad publikacjami. Nadzorowałem pracę zespołu grafików w wydawnictwie, utrzymywałem kontakty z drukarniami zlecając druk i kontrolując jakość wykonanej pracy. Projektuję również grafikę na odzież: nadruki na T-shirty, aplikacje tkane, patterny, ogadżetowanie, metki, hangtagi, itp. Zapraszam do zapoznania się z moim portfolio prezentowanym na kolejnych stronach.

©

Projekt graficzny oraz jego elementy są autorskim rozwiązaniem ich twórcy. Kopiowanie i powielanie rozwiązań jest zabronione i niezgodne z prawem. Zamieszczone w projektach niektóre znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia oraz ilustracje mogą być własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Robert Biskup


portfolio robert biskup magazyny 01#32-33 cover:Layout 1 01#49_cover.qxd:Layout 1

12/4/09

3:59 PM

8/1/08

1:58 PM

Page 1

Page 1

Konsument musi rozumieć etykietę

Dojrzała psychologia

CENA 9,90 ZŁ (w tym 7% VAT)

NR 49 (374) • 9-15 GRUDNIA 2009

PDM na starcie

Media i dusza

Wody ze smakiem

TV w innym wymiarze

www.media.com.pl

CENA 9,90 ZŁ (w tym 7% VAT)

www.media.com.pl

NR 32-33 (312) • 6-19 SIERPNIA 2008

Marketing z dymem

Firmy tytoniowe uszczuplają liczbę marek, stawiają na agresywniejszy marketing i szukają nisz do zagospodarowania.

ISSN 1507-174X • INDEKS 320102

EUROPE . . . .3.00 (EUR) UK . . . . . . . .2.50 (GBP) USA . . . . . . .5.00 (USD) UKRAINE . . .22.00 (UAH) RUSSIA . . .110.00 (RUB) NAKŁAD: 10 000 EGZ.

FOTOGRAFIA W REKLAMIE ISSN 1507-174X • INDEKS 320102

Klienci chcą niepowtarzalnych ujęć w kampaniach. Chętnie korzystają z usług profesjonalnych fotoagencji. Liczy się przecież efekt.

EUROPE . . . .3.00 (EUR) UK . . . . . . . .2.50 (GBP) USA . . . . . . .5.00 (USD) UKRAINE . . .22.00 (UAH) RUSSIA . . .110.00 (RUB) NAKŁAD: 10 000 EGZ.

34-35#05-06_profil.qxd:Layout 1

1/29/10

12:50 PM

Page 34

34-35#05-06_profil.qxd:Layout 1

1/29/10

12:50 PM

Page 35

10-14#32-33 cover story.qxd:Layout 1

Ludzie

afał Han, prezes agencji Han Bright, mó wi żar tem, ż e w firmie ma w za sa dzietrzech dy rek to rów stra te gicz ny ch: Jó zia,Ra fa ła i Ti mo na,czy li swo ich sy nów. H an B right zaj muje się bowiem przede wszystkim tworze niemin no wa cyj ch ny pro jek tów in ter ne to wy ch dla dzie ci i to ich po trze by, po my sły i wska zów kili cząsię naj bar dziej. Za razza zna czajed nak,że więk szość pra cow ni ków fir my ma dzieci i w ich głosy też z uwagą wszy scysię wsłu chu ją. Hi sto riafir my Ra fa łaHa na na tle innych podmiotów związa nych z ryn kiemme diów i re kla myjest nie tu zin ko wa. Jesz cze kilka lat temu Han był zaganianym, ży ją cymod prze tar gudo prze tar gupre ze semkra kow skiej agen cjire kla mo ewj Han Ga lee, pra cu ją cejdla ta kich klien tów, jak: F rito Lay P oland, KFC, Uni mil,Te scoczy Ha sco -Lek. – Na świe cie po ja wi łysię dzie ci.Jak każ dyam bit nyro dzic za czą łemje wo zićna prze róż ne, co razbar dziejwy myśl neza ję cia. Szyb ko zo rien to wa łem się, że nie tę dy droga, że pła cę in nym za spę dza nie cza su z mo imi dziećmi, za czas, który to ja powinienem im dać. Chcia łem to zmie nić – wspo mi na dziś. W mię dzy cza sieszu kałcie ka wej

23

Media & Marketing Polska

4:23 PM

Page 10

10-14#32-33 cover story.qxd:Layout 1

8/1/08

4:24 PM

Page 11

ofer ty in ter ne toejwdla dzie ci. Nie zna lazł. Po sta no wiłwięc ją stwo rzyć. Punk tem wyj ścia by ły jed nak nie po szu ki wa niana tu yr tech no lo gicz nej, lecz psy cho lo gicz nej.Przy da łasię teo riain te li gen cjiwie lo ra kich(mul ti ple in tel li gen ces)prof. Ho war da Gardnera, która od 20 lat zmienia ob li cze ame ry kań skiej oświa tyi psy cho lo gii.Ra fałHan sięgnął po wspar cie pol skich psy cho lo gó w. Wcią gnię tydo ze spo łu świe żo upie czo ny ma gi ster psy cho lo giiJa cek Le gier ski szyb ko po jął na kre ślo nąwi zję i roz wi nąłją we współ pra cyz ta kimi ekspertami jak dr hab. Barba raŚmi giel ska -S iu taz In sty tu tu Psy cho lo giiUJ. Kształt no wej fir my sta wał się co razbar dziejre al ny . Agencja od nowa

Pewnego dnia Rafał Han zebrał zespół agencji i spytał, co by po wie dzie na li po mysł,by zo sta wić świat brie fów, pr zetargów i kam pa niii za cząćtwo rzyć pro jek ty – głów nie in ter ne toew – dla dzie ci. Z ostało z nim 95 proc. zespołu, przede wszystkim cha ry zma tycz ny dy rek tor kre atyw nyWoj ciechFol l precht, ojciec dwóch sy nów i „wódz”, któ ry roz bu do wałze spo łykre -

3-16 lutego 2010

Siła ikony

RAFAŁ HAN stanowisko: prezes Han Bright kariera: założyciel i prezes agencji reklamowej Han Galee wykształcenie: ochrona środowiska, Uniwersytet Jagielloński wiek: 36 lat hobby: okazjonalne: kitesurfing, surfing, snowboard; permanentne: łamanie własnych paradygmatów w czasie rozmów z dziećmi

Je sie nią2009 r. Ra fał Han pierw szy raz po je chałna mię dzy na or do we tar gi te le wi zyj ne MIPCOM do Can nes, jed ną z naj lep szych im prez bran żo wych na świecie, gdzie obserwować moż nano win kiz po gra ni cza te le wi zjii in ter ne tu. – Nie ukrywam, że tam dozna łem olśnie nia. Do tych czas my śla łem,że wy star czyprzy go to wać cie ka wąofer tę,wes przeć ją kam pa niąre kla mo wąi pro jekt za sko czy . W Can nes zo ba czyłem, co to zna czy for matowa nie, dla cze go war to two rzyć iko nyma rek te le wi zyj ch ny i in -

3-16 lutego 2010

ŚWIATY NIEM EMOŻLIWE Fotografia reklamowa to już sztuka. Klienci coraz częściej inwestują w niepowtarzalne i oryginalne realizacje, które oferują im profesjonalne agencje fotograficzne, zamiast uciekać się do stocków.

A

Piotr Machul

Media & Marketing Polska

gencje reklamowe coraz więcej projektów powierzają agencjom fotograficznym oferującym kompleksowe usługi w zakresie realizacji fotografii reklamowej. Takie agencje reprezentują fotografów, zajmują się art buyingiem (tu rozumianym jako poszukiwanie najlepszego fotografa do danego projektu, nie zaś wyszukiwaniem zdjęć w stockach), produkują sesję etc. Agencje fotograficzne tworzą zdjęcia do konkretnych projektów agencji reklamowych przygotowanych na potrzeby danego klienta. Każdy projekt traktowany jest indywidualnie, dzięki czemu można powiedzieć, że jest unikatowy. Tu sytuacja wygląda odwrotnie niż w przypadku banków zdjęć, gdzie pomysł musi być dopasowany do gotowej fotografii, gdyż punktem wyjścia do zdjęcia jest koncepcja kreatywna. Jak bardzo popularne jest produkowanie fotografii od zera? Jak mówi Tomasz Pasiek, szef agencji fotograficznej Photoby, produkcja fotografii na potrzeby klienta dotyczy tak samo wielkich budżetów, jak i małych, niekomercyjnych produkcji konkursowych. Jak mówi Pasiek, dopiero wtedy, gdy okazuje się, że koszt produkcji fotografii jest zbyt wysoki, klient decyduje się na poszukiwanie fotografii w banku zdjęć. Zdaniem Pasieka rynek fotografii reklamowej w Polsce jest w fazie wzrostu, budżety sesji są zaś coraz większe. Klient woli zainwestować w uznanego fotografa, niż ryzykować miernym efektem.

24

10

Media & Marketing Polska

6-19 sierpnia 2008

Raj na zawołanie Idylliczna wyspa na bajecznie błękitnym oceanie to realizacja Ilana Hamry/Photoby dla BRE Banku

– Z punktu widzenia agencji reklamowej czerpanie z zasobów banków zdjęć to ostateczność. W procesie twórczym agencje nie chcą kompromisów polegających na dostosowywaniu się do gotowych fotografii – dodaje Pasiek. Demiurg sztuczności

Fotografia reklamowa coraz bardziej skupia się na pokazywaniu światów niemożliwych. – Pod koniec lat 90. było nie do pomyślenia, aby w kosztorysie pojawiła się pozycja „Postprodukcja zdjęć”. Agencje zajmowały się tą kwestią same, mając przeważnie na myśli skromną obróbkę DTP. W ostatnich latach podejście to diametralnie się zmieniło. Teraz niepokój budzi brak takiej pozycji w kosztorysie – mówi Pasiek. Postprodukcja to proces nierozerwalnie związany z realizacją wizji fotografa. Jak mówi szef Photoby, przyglądając się współczesnej fotografii, trudno wyobrazić sobie, żeby postprodukcji nie było. – To znak czasu. Wystarczy przyjrzeć się kilku ostatnim rocznikom „Lürzer’s Int’l Archive”, aby zrozumieć, jak ewoluował świat fotografii reklamowej. Z miesiąca na miesiąc obserwujemy nowe trendy, postprodukcja to najsilniejszy ich element – dodaje Pasiek. Należy też wspomnieć o profesjonalnych firmach zajmujących się postprodukcją, których rolą jest nie tylko wykańczanie zdjęcia zgodnie z wizją fotografa i art directora, lecz także często tuszowanie braków warsztatowych fotografa.

FOT. ILAN HAMRY/PHOTOBY

Rafał Han, prezes Han Bright, przekonuje, że warto inwestować w innowacyjne projekty internetowe.

ter ne to wy ch, jak dzia ła jąin nina sty kute le wi zjii in ter ne tu– mó wi szef Han Bright. Dziś każ dy z pro jek tów in ter ne to wy ch fir my ma swo ich ani mo wa ny ch bo ha teów. r A roz mo wyna tar gach w Can nes bły ska wicz nieza czę ły przy no sić ko lej neowo ce. Pro jek ta mi Han Bri ght za in tee rso wa ły się ryn ki azja tyc kie i po łu dnio wo ame yr kań skie.Za gra nicz ne wer sjewszyst kichtrzech por ta li mo gąru szyć w sie cijesz cze w br. Do pi na najest część umów z part ne ra mi po zna ny mi w Can nes. Pro jek tyin ter ne toewHan Bright to nie tylko idea tworzenia pełnej oferty dla dzieci i rodzi ców, lecz tak że prze my śla na ofer ta dla part ne ów r biz ne so wych. Ser wi syin ter ne toewHan Bri ghtw za sa dzienie umiesz cza ją tra dy cyj ny ch re klam ban ne ro wych. Sta wia jąna for ma ty nie stan dar doe.wNa wet na po trze by prze ła do wa niastron przy go to wy wa są nespe cjal nere kla my umi la ją ceocze ki wa nie in ter nau cie. Ciuf cia.plpo lu bi łyta kiefir my, jak: Bakoma, Berlitz, Casio, Hortex, La Roche Posay, Mattel, Merck, Mul ti ki no,Po lphar ma, Smyk czy Storck. Uni katowa ofer ta re kla mo wa zwią za naz in ter ne temszyb ko zo sta łaza uwa oż na.Dziś Han Bri ghttwo rzy wła snągru pęme dio wą skie ro wa nądo ro dzi ców z dzieć mi,któ raoprócz ob słu gi re kla mo ewj wła snych por ta li bę dzie pra co wać dla in nych. Kra kow skaspół kajuż pod pi sa ła pierw sze umo wy z part ne ra mi ze wnętrz ny mi.Za rzą dza prze strze nią in ter ne to wąpor ta li Smyk.com i Ql tur ka.pl. Rafał Han ma duszę biznesme na i ide ow ca. Dla te gochce wspie raćwszyst kich,któ rzy ma ją sza lo nypo mysł do re ali za cji w sie ci. – Cze ka myna wszyst kich, któ rzy są zi ry to wa nina oto cze nie, chcą wy wo łaćpo zy tyw nązmia nę.Cze ka mynie na tych z biz ne spla nem,ale przede wszyst kimz in no wa cyj nym po my słemna dzia ła niew in ter ne cie, dla któ re gowar topra co wać. Cze ka myz flip char temi pi sa ka mi na wszyst kich, któ rzy chcą nas za ra zićswo ją sza lo nąideą, któ rąmy po mo eż myprze kształ cić w biznes, tak jak zrobiliśmy z Ciuf cia.pl– de kla ur je. Rafał H an wie, ż e dzia łalność jego firmy będzie się zmieniać wraz ze wzrostem „dy rekto rów stra te gicz ny ch” – je gosy nów. Na py tanie, co zrobi, gdy dzieci skończą 18 lat, odpowiada ze śmie chem: – Nie wiem. Pew niecze kamnie eme ry tu ra.

FOT. KONRAD KONSTANTYNOWICZ

atyw ny i pro duk cyj nyoraz wpro wa dził no we stan dar dy . Do skła du do łączył też Lucjan Exner, dy rek tormar ke tin gufir my Uni mil pro du ku ją cej pre zer wa ty wy . Z te gotrans fe ur szef Han Bright jest dum ny – Lucjan wy brał ja sną stronę mo cy. Znalazł się po dr ugiej str onie gumki – śmieje się. E xner w Han Bright jest szefem sprzeda żyi ob słu giklien tów. Han Bright to dziś 26-oso bowa agen cja (plus 50 współ pra cow ni ków – od lek to ów r po psy cho lo gó w), któ ratwo rzy ta ki epro jek tysie cio we, jak Ciuf cia.pl, Zo sia ike vin.plczy Ta jem ni cza kuch nia.pl,i nimi za rzą dza, a w portfolio ma jesz cze wy daw nic two,któ re stoi za pu bli ka cja miedu ka cyj ny mi „Zga duj z Czuczu”. W li sto pa dzie2009 r. Ciuf cia.pl mia ła 295 tys. uni katowych użyt kow ni ków (da ne: Ge miustraf fic),choć pier wot ny plan za kła dałosią gnię ciepro gu 100 tys. użyt kow ni ków. Śred ni czas prze by wa nia na stro nie pod czas jed nej wi zy tywy no si ponad 24 minuty, co jest bardzo do brym wy ni kiemnie tyl kodla por ta likie ro wa nych do dzie ci i ro dzi ców. Ciuf cia.pl, por tal z bo ga tą ofer tą dla ro dzi ców z dzieć mi między 2. a 6. rokiem życia, niespełna dwa lata po starcie dociera obec nie do 43 pr oc. go spodarstw z dzieć miz do stę pemdo in ter ne tuwła śnie w tym prze dzia lewie ko wym.W ba ziepor ta lu do tychczas za re je stro wa ło się 82 tys. r odziców dzie ci w wie kuprzed szkol nym. Zo sia ike vin.plto no vum – płat ny por tal ty pu edu ta in ment do na ukian giel skie go . Ta jem ni cza kuch nia.pl to otwar ty por taldzie cię cyz fil ma mio te ma ty ceku li nar nejoraz za baw nymi ani ma cjamitłu ma czą cymi dzie ciom taj ni kiota cza ją ce go świata – skąd się bie rze sól czy jak się ro bi wy ka łacz ki.Oba pro jek tywła śnieru szy ły .

W świecie inteligencji wielorakich

R

8/1/08

Analiza

6-19 sierpnia 2008

Media & Marketing Polska

11


01_KronikaBM2009#cover.qxd:Layout 1

KALENDARIUM

1.12.2009

ART. PROMOCYJNE

11:37

Page 1

POINT OF SALE

EVENTY

OUT-OF-HOME

MIEJSCA

Kronika 2 0 0 9

„BUSINESS MEDIA”

M I E S I Ę C Z N I K

K O M U N I K A C J I

M A R K E T I N G O W E J

06-11_BM-07-09_body#Cover-story_2.qxd:Layout 1

22.6.2009

18:05

Page 6

06-11_BM-07-09_body#Cover-story_2.qxd:Layout 1

22.6.2009

18:05

Page 7

Temat miesiąca

Autoprr omocja 1 czerwca bankructwo ogłosił General Motors, największy koncern samochodowy w USA. Spektakularny sukces, a w końcu upadek pokazuje skomplikowaną sytuację całej branży motoryzacyjnej na świecie. Podobnie jest w Polsce. Trwają niepewność i wyczekiwanie. W takich warunkach trudno planować działania promocyjne. Czytaj więcej na str. 8-11

BizTrendy

BizTrendy

Najlepsze firmy roku

SZYMON

FOT. AGENCJA LIVE

MAJEWSKI Człowiek Roku

6

01_BM-07-09_cover#cover.qxd:Layout 1

24.6.2009

10:26

lipiec-sierpień 2009 – Business Media

lipiec-sierpień 2009 – Business Media

7

Page 1 02_BM-11-08-cover_skrzydelko:Layout 1

21.10.2008

20:44

Page 1 ŁAM ZEWNĘTRZNY

AKTUALNOŚCI

ART. PROMOCYJNE

POINT OF SALE

EVENTY

OUT-OF-HOME

AKTUALNOŚCI

MIEJSCA

BUSINESS MEDIA: AUTOPROMOCJA / LIPIEC-SIERPIEŃ 2009

Business

ART. PROMOCYJNE

POINT OF SALE

EVENTY

AMBIENT

MEDIA

CENA 11 zł (w tym 7% VAT)

MIESIĘCZNIK KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

MIEJSCA

MEDIA

Aktualności

Busine Rok założenia: 2002

CENA 11 zł (w tym 7% VAT)

MIESIĘCZNIK KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

LISTOPAD 2008 | NR 11 (48)

Juliusz Donajski, wydawca, preze bm_wydawca@media.com.pl

Sławomir Lange, redaktor naczeln slawomir.lange@media.com.pl Redakcja: business@media.com.pl anna.golasa@media.com.pl patrycja.nowak@media.com.pl

LIPIEC-SIERPIEŃ 2009 | NR 7-8 (56)

Współpraca: Maciej Nowak, Robert Załupski Roman, Daria Malicka

Sekretariat redakcji: Renata Modzelewska, Agnieszka Trzeszkowska-Bereza Korekta: Agnieszka Chwiłka-Florek, Emilia Grochala-Chmiel

Aneta Kucińska, dyrektor marketin aneta.kucinska@media.com.pl

Dział reklamy: bm_reklama@media.com. krystyna.majcher@media.com.pl jowita.sokalska@media.com.pl magdalena.suchorab@media.com.pl

Dział marketingu: marketing@media.com Katarzyna Rybarczyk, event manager katarzyna.rybarczyk@media.com.pl Tadeusz Bogdal, menedżer ds. dystrybucji tadeusz.bogdal@media.com.pl lukasz.kucinski@media.com.pl piotr.lukowski@media.com.pl katarzyna.marchel@media.com.pl anna.pastor@media.com.pl malgorzata.zawadzka@media.com.pl Robert Biskup, art director robert.biskup@media.com.pl

Produkcja: produkcja@media.com.pl

Kierownictwo produkcji: Katarzyna C DTP: Joanna Białecka, Krzysztof Ciężk Maciej Krawczyński, Wojciech Mikołaj

Rada nadzorcza: Kehrt C. Reyher, prze Rolf Grisebach, Thomas Berner

Dział finansowy: Beata Grzesiak, anal Katarzyna Kubalska, gł. księgowy; Mon Masztalerczyk, Magdalena Szczepania

ISSN 1644-7131 – INDEKS 227722

HOŁEK ZAWODOWIEC

Administracja: Bożena Dybicz, Piotr S

Wojna na telefony Temat miesiąca:

Motywacja

po polsku

Prenumerata:

www.prenumerata.media.com.pl tadeusz.bogdal@media.com.pl tel.: 022 514 65 64

SPROSTOWANIA: Polityka redakcyjna „Busi zakłada, że każdy błędnie opublikowany fak zostać sprostowany. Osoby indywidualne bą mogą w każdej chwili przesłać prośbę o spro w magazynie na adres bm_wydawca@media.com.pl

Forum:

Czas na agencje

© VFP Communications Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa tel.: 022 514 65 00 faks: 022 740 50 55 www.media.com.pl Projekt graficzny pisma: Robert Biskup

członek:

2

Reportaż

ISSN 1644-7131 – INDEKS 227722

Ciacho

©

Temat miesiąca

AUTOPROMOCJA

Projekt graficzny oraz jego elementy są autorskim rozwiązaniem ich twórcy. Kopiowanie i powielanie rozwiązań jest zabronione i niezgodne z prawem. Zamieszczone w projektach niektóre znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia oraz ilustracje mogą być własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

ŁAM ZEWNĘTRZNY

listopad 2008 – Business M


portfolio robert biskup magazyny raporty…

12/5/08

6:23 PM

Page 1

media & marketing polska

4/2008

style

01_MM Style_4-cover:MM Style

michał nowosielski

topograf second-handów

mikołaj komar

kolacja ze śniadaniem z gwiazdą porno

jan żytko

samochód to wolność

3/29/08

12:00 AM

Page 60

łowcy

style

fun

odkrywanie swoich możliwości, przekraczanie granic terytorialnych i emocjonalnych to marzenie wielu mężczyzn. niektórym udaje się je zrealizować. dokąd, z kim i za ile trzeba pojechać, by przeżyć wielką przygodę?

MM Style_60-63-Przygoda v2:MM Style

3/28/08

8:44 PM

Page 61

przzygód fot. Powersport.pl

MM Style_60-63-Przygoda v2:MM Style


RS Internet 2010 full page_2:Layout 1

16.2.2010

16:25

Page 1

ż cu Ju ar m

w

RAPORT 2010

House2010_raporty_3:Layout 1

internet

16.2.2010

16:26

Page 1

• WYBÓR AGENCJI INTERAKTYWNEJ ROKU • BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA AGENCJI INTERAKTYWNYCH • BANK DANYCH • PODSUMOWANIE 2009 ROKU • PERSPEKTYWY NA ROK 2010

ż m Ju uty l w

radio RAPORT 2010

RS Outdoor 2010 full page:Layout 1

16.2.2010

Page 1

• WYBÓR NADAWCY ROKU DATA WYDANIA: 31.03.2010 R. DATA REZERWACJI REKLAM: • BANK DANYCH 10.03.2010 R. 2010 • KWESTIONARIUSZ KONTAKT: KAMIL KRUPA, EMILIA KLUPCZYŃSKA kamil.krupa@media.com.pl, • WYWIAD emilia.klupczynska@media.com.pl • OCENA STACJI I SIECI TEL.: 22 514 65 56, 514 65 15 OGÓLNOPOLSKICH

ż m Ju uty l w

RAPORT

16:25

outdoor indoor DATA WYDANIA: 3.02.2010 R. DATA REZERWACJI REKLAM: 22.01.2010 R.

• PODSUMOWANIE KONTAKT: 2009 ROKU I PERSPEKTYWY emilia.klupczynska@media.com.pl, NA ROK 2010 TEL.: 022 514 65 15 • OPISY GŁÓWNYCH FIRM • WIELKI FORMAT • DIGITAL SIGNAGE • INDOOR

DATA WYDANIA: 24.02.2010 R. DATA REZERWACJI REKLAM: 10.02.2010 R. KONTAKT: AGNIESZKA JACHOWICZ-HENKE agnieszka.jachowicz@media.com.pl, TEL.: 22 514 65 71

23_RS Radio_cover:Layout 1

1/29/10

4:51 PM

Page 23

radio 01_RS Internet 2010_cover:RS 2010_cover

25-03-10

14:02

Page 1

©

ILUSTRACJA: JAN KALLWEJT

RAPORT 2010

ILUSTRACJA: JAN KALLWEJT

internet

Projekt graficzny oraz jego elementy są autorskim rozwiązaniem ich twórcy. Kopiowanie i powielanie rozwiązań jest zabronione i niezgodne z prawem. Zamieszczone w projektach niektóre znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia oraz ilustracje mogą być własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.


portfolio robert biskup kroniki roczniki albumy…

12/11/08

5:16 PM

Page 1

Media & Marketing Polska

Raport specjalny

KRONIKA 2008

2008

01_Kronika_2008_cover:Layout 1

GRUDZIEŃ 2008


©

Projekt graficzny oraz jego elementy są autorskim rozwiązaniem ich twórcy. Kopiowanie i powielanie rozwiązań jest zabronione i niezgodne z prawem. Zamieszczone w projektach niektóre znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia oraz ilustracje mogą być własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.


s∏ownik

M E D I Ó W, REKLAMY I MARKETINGU

Projekt oraz DTP: Robert Biskup | Wyprodukowano przez: Donau Expert ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa, www.donau-expert.pl

portfolio robert biskup serie segregatory custom publishing…


/ / / r E du c E

/ / / r E u SE

/ / / r E cyc l E

/// K wartal N I K o r Ecy K lI N gu /// n r. 1 /2 0 1 1 /// ISSN 1644-9231

organizacje odzysku pierwsza wojna dziesięcioletnia

racje czy emocje Ewa Podolska

recykling w domu

Segregacja odpadów w praktyce

lat na rynku

PSr Sa MBA layout_4.qxd

2005-03-19

05:53

Page 1

No. 1/2005

Towards Perfection

>>> p. 2

Is it possible to shorten the production process by over 1,000 per cent? Masaaki Imai, the propagator of Japanese Kaizen philosophy says that it is the most effective evolutional theory of process management. Esselte have applied it in their production plant in Kozienice. The results are astonishing.

K

aizen is a method for ongoing improvement and perfection of work processes. It relates to logistics, production, and indeed all and any activities connected with solving problems in all company processes. The translation of this word means constant improvement through focusing on the introduction of simple organisational and technical solutions that lead to an unparalleled increase in effectiveness and money-saving at each and every stage of the company's operation.

12 Minutes Instead of 5 Hours: a Record Saving The Esselte production plant houses large multitask machines that are operated by teams of several people. The first task after Kaizen had been implemented was to reduce the time needed to re-set each part of the machine. The work began with an analysis of each individual process: from the method of placing an appropriate laminate for the manufacturing of files, through to the distance that each operator operating the given process had to cover, the purpose for which they did this, the number of movements they made, and the time thereof. The overriding purpose was to increase production flexibility, i.e. to manufacture smaller batches, but more frequently, which in practice meant that the machine quickly finished manufacturing, say, a 50mm thick red file, and began to manufacture, for example, a 75mm thick blue file. Each process was improved: instead of carrying heavy raw materials, cars were used; the machine was re-positioned, which shortened the distance to be covered while operating it; tools useful for the most frequent repairs were placed near each machine meaning the mechanic did not have to go back to fetch any additional tools. All empty runs that did not bring any value added were limited, and subsequently, eliminated - in Japanese this is called eliminating MUDA, i.e. waste. Upon the completion of the process of change it turned out that the working time necessary to switch the machine over to another product range took 12 minutes rather than 5 hours! This process was applied to all the machines individually, then to the entire production lines, and finally to the systems of raw materials supply, procurement, and deliveries to customers. The efficiency of the company and that of machine operation increased by many times.

Employees: the Highest Value Saving time, along with increasing the effectiveness of the machines and processes, requires the full commitment of all the employees. It is

important that they feel and understand that Kaizen is not a method for reducing employment, but a way to 'release', and then use people in other production processes. By so doing, the plant may implement new products without the need for hiring additional workers, ensuring stable employment and personnel development while at the same time increasing effectiveness. Additionally, as the experience has shown, Kaizen also gives great satisfaction to production line workers, as the basic canon here is for them to work on constant improvement of what they do. Consequently, the best leaders at Esselte, i.e. those who are the most efficient in improving processes at their workplaces according to Kaizen, go to other production plants to share their experience and knowledge. It is a specific promotion and something that each employee always appreciates.

Mobile

manager

The modern nature of running a business is not only about taking decisions from behind your desk. There are ways to professionally manage your company even when you are travelling. >>> p. 4

Working for Customers Production and distribution is first of all about satisfying specific customer needs while at the same time maximising possible profits. As we all know, however, these objectives are often mutually exclusive. In large production plants manufacturing is usually based on planning that is based on a broadly understood observation of the market and analysis of historic data. This method of work had almost caused the bankruptcy of one of the precursors of Kaizen, namely Toyota. Fortunately, Taiichi Ohno, an engineer, decided to make production respond to specific orders from customers rather than those from the planning department. A similar situation takes place at Esselte. Upon the change of production and supply processes it turned out that it was possible to manufacture exactly to order: there was no need to fill warehouses with products that had to wait to be sold. An efficient method of order fulfilment resulted in the waiting period for an order being reduced from 3 weeks to 3 days. The Japanese lecturer who came at the invitation of the company was extremely satisfied with the results. Kaizen solutions are applied at Esselte on a permanent basis at every level and in every process, which contributes to the constant improvement of work quality and efficiency and, moreover, increases the satisfaction of customers and employees, as both can see the results of hard work.

Positive Image means a better business and improved contacts with customers

>>> p. 6

How to Maximise Work Efficiency? – 5 Simple Rules for a Manager

Esselte Polska Esselte is the leading global office supplies manufacturer, whose annual sales total USD 1.2 billion. It has branches in 26 countries and employs 5,900 workers. The company focuses on the introduction of innovative solutions that make life easier both at home and in the office. Esselte sells over 30,000 different products in over 120 countries; its major brands include Esselte, Leitz, Dymo, Pendaflex and Xyron. Esselte was founded in 1913 under the name SLT (Sveriges Litografiska Tryckerier) as a result of a merger of 13 Swedish companies operating in the graphic sector. Esselte began its operation in Poland in 1991, and is currently the leader in the Polish office supplies market. In 2004 the company's sales reached USD 110 million. It is in Poland, in Kozienice, that Esselte corporation has its largest production plant globally, with an area of 35,000 m², where it employs 700 people. It holds ISO 9001 and ISO 14001 certificates. More information about the company, its products and sales network is available at www.esselte.com.pl

©

Projekt graficzny oraz jego elementy są autorskim rozwiązaniem ich twórcy. Kopiowanie i powielanie rozwiązań jest zabronione i niezgodne z prawem. Zamieszczone w projektach niektóre znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia oraz ilustracje mogą być własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Esselte Polska ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa Phone + 48 (22) 874 30 50 Fax + 48 (22) 874 30 63 www.esselte.com.pl

A slight change in organisational principles is enough to work more efficiently

Using the modern label printer Dymo LabelWriter it is possible to address 4,000 envelopes within two and a half hours; during the same time you can write only 200 envelopes by hand and, moreover, without the company logo. Owing to modern technologies the range of tasks that can be done quicker, more easily, more precisely, and at the same time with a much lower input of energy is increasing. It becomes of particular importance in those areas of the company's operation that are generally disliked due to their labour and time consumption, such as office work.

How can you make use of technology in such common situations as the organisation of: a. a training course, conference or meeting with the company's partners b. a presentation for a customer? Both types of activities are an important element in creating the company's image, therefore a lot of time is spent on their preparation and refinement. Thus, it is worthwhile to briefly review the most functional accessories that will allow to make that process more efficient. Indispensable devices when arranging conference materials are Leitz electric staplers and perforators that are of tremendous use not >>> continued on p. 7


portfolio robert biskup car branding design


©

Projekt graficzny oraz jego elementy są autorskim rozwiązaniem ich twórcy. Kopiowanie i powielanie rozwiązań jest zabronione i niezgodne z prawem. Zamieszczone w projektach niektóre znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia oraz ilustracje mogą być własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.


portfolio robert biskup car branding design


©

Projekt graficzny oraz jego elementy są autorskim rozwiązaniem ich twórcy. Kopiowanie i powielanie rozwiązań jest zabronione i niezgodne z prawem. Zamieszczone w projektach niektóre znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia oraz ilustracje mogą być własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.


portfolio robert biskup katalogi foldery… s s e n l l e W & A P S

Sezon

2011 |

morze,

ogramy

biet • Pr

A dla Ko ramy SP

góry

ężczyzn

M SPA dla

y SPA Program

ogramy

jga • Pr

dla Dwo

ndowe

ke SPA Wee

Prog

Przebudzenie Pobyt od piątku do niedzieli w dowolnie wybranym terminie: 08.01 - 21.11.2010 z wyłączeniem terminów: 02.04 - 05.04.2010, 27.06 - 22.08.2010

Centrum Zdrowia i Rekreacji GEOVITA w Dąbkach

Usługi dla osoby towarzyszącej: • 2 noclegi • wyżywienie 3 posiłki dziennie (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu) • powitalny drink • owocowe niespodzianki w pokoju • basen rekreacyjno-rehabilitacyjny • sauna • siłownia i sala fitness • opłata uzdrowiskowa • bezprzewodowy Internet

Usługi w cenie: • 2 noclegi • wyżywienie 3 posiłki dziennie (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu) • powitalny drink • owocowe niespodzianki w pokoju • SPA TEA – codzienna filiżanka herbaty • konsultacja kosmetyczna • peeling całego ciała • zabieg owijania ciała wodorostami • kąpiel odprężająca z wodorostami • mikrodermabrazja • zabieg na twarz z ampułką (dostosowany indywidualnie do cery) • masaż relaksacyjny całego ciała • basen rekreacyjno-rehabilitacyjny • sauna • siłownia i sala fitness • parking strzeżony • opłata uzdrowiskowa • bezprzewodowy Internet

Usługi dodatkowo płatne: • pozostałe usługi Instytutu SPA & Wellness – zabiegi z zastosowaniem ekskluzywnych kosmetyków firmy PEVONIA Botanica • pozostałe usługi z zakresu odnowy biologicznej • usługi kompleksu rekreacyjnego • solarium • bilard • grill, wycieczki autokarowe

Wyposażenie pokoju: • telefon, tv sat, łazienka, suszarka do włosów, sprzęt plażowy Cena dla 1 osoby: • 890 zł w pokoju 2-osobowym • 920 zł w pokoju 2-osobowym o podwyższonym standardzie • 960 zł w pokoju 1-osobowym lub apartamencie 2-osobowym

Fotokod – instrukcja str. XX

Centrum Zdrowia i Rekreacji GEOVITA w Dąbkach ul. Letniskowa 4, 76-156 Dąbki tel. (+48 94) 314 81 14, 314 81 67 fax (+48 94) 314 81 68 kom. 0695 377 723 (recepcja) Morski Instytut SPA & Wellness kom. 0601 811 561 e-mail: dabki.spa@geovita.pl NIP: 526-27-34-680 e-mail: dabki@geovita.pl www.geovita.pl

Cena dla osoby towarzyszącej: • 240 zł w pokoju 2-osobowym • 270 zł w pokoju 2-osobowym o podwyższonym standardzie • 310 zł w apartamencie 2-osobowym Rabat specjalny: 10% na pozostałe zabiegi Morskiego Instytutu SPA & Wellness i odnowy biologicznej

Warto wiedzieć • doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00 • honorujemy karty płatnicze • obsługa w języku angielskim i niemieckim • śniadania w formie bufetu, obiady i kolacje serwowane • posiłki w godzinach: śniadanie 8.00-10.00, obiad 13.00-14.00, kolacja 18.00-19.00 • możliwość wyboru diety niskokalorycznej wegetariańskiej, wątrobowej, dla osób z cukrzycą • teren ogrodzony, strzeżony • w ośrodku można leczyć: choroby układu ruchu, choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia w stadium wydolności, choroby układu wydzielania wewnętrznego

• ośrodek przystosowany dla osób niepełnosprawnych • bezpieczne dojście do plaży • odległość do plaży 120 m, do centrum 500 m, do jeziora 650 m • odległość od Darłowa 8 km, Koszalina 27 km, Słupska 58 km, Gdańska 180 km • ośrodek otrzymał Certyfikat Bezpieczeństwa na lata 20092011 za stworzenie wysokiego poziomu bezpieczeństwa Gościom korzystającym z jego usług • sala konferencyjna wyposażona w: rzutnik pisma, rzutnik przeźroczy, projektor multimedialny, ekrany ścienne, flipchart

Podane ceny zawierają podatek VAT oraz ubezpieczenie NNW+KL.

Ocean Time Pobyt 2-dniowy w dowolnie wybranym terminie 2010

Usługi w cenie: • 2 noclegi • wyżywienie 3 posiłki dziennie (od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu) • powitalny drink • owocowe niespodzianki w pokoju • SPA TEA – codzienna filiżanka herbaty • konsultacja kosmetyczna • zabieg regeneracyjny na twarz „żurawinowy” • zabieg odżywczy na twarz z masażem i maską na bazie otrębów ryżowych „Letni Brzask Giza” • rytuał detoksykujący z kąpielą borowinową • aromatyczny masaż całego kręgosłupa • zabieg na dłonie „Aksamitne Dłonie” • basen rekreacyjno-rehabilitacyjny • aqua areobic (z wyjątkiem sobót i niedziel od marca 2010) • gimnastyka (z wyjątkiem sobót i niedziel od marca 2010) • sala ćwiczeń • parking strzeżony • opłata klimatyczna • bezprzewodowy Internet

Podane ceny zawierają podatek VAT oraz ubezpieczenie NNW+KL.

Medical SPA & Wellness

GEOVITA w Dźwirzynie

Usługi dodatkowo płatne: • pozostałe usługi Medical SPA & Wellness – zabiegi z zastosowaniem ekskluzywnych kosmetyków japońskiej firmy HOKUSAI • usługi bazy odnowy biologicznej i rehabilitacji • gabinet masażu – masaże relaksacyjne, pielęgnacyjne i lecznicze • transfer busem 8-osobowym • inne atrakcje na życzenie klienta Wyposażenie pokoju: • telefon, tv sat, łazienka, suszarka do włosów w pokojach typu komfort, sprzęt plażowy Cena dla 1 osoby: • 690 zł w pokoju 2-osobowym typu standard • 770 zł w pokoju 2-osobowym typu komfort bez balkonu • 790 zł w pokoju 2-osobowym typu komfort z balkonem • 790 zł w pokoju 2-osobowym typu studio • 865 zł w apartamencie 2-osobowym

Dopłata do pokoju 1-osobowego lub niewykorzystane miejsce: • 400 zł w pokoju typu standard • 500 zł w pokoju typu komfort Rabat specjalny: 10% w terminie: 04.01 - 28.03.2010 oraz 25.10 - 22.12.2010

Fotokod – instrukcja str. XX

Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji GEOVITA w Dźwirzynie ul. Wyzwolenia 27, 78-131 Dźwirzyno tel. (+48 94) 358 54 21, fax (+48 94) 358 54 35 kom. (+48) 695 377 720 (recepcja), kom. (+48) 601 811 559 (marketing) Medical SPA & Wellness tel. (+48 94) 358 54 21, e-mail: dzwirzyno.spa@geovita.pl NIP: 526-27-34-680 e-mail: dzwirzyno@geovita.pl e-mail: dzwirzyno.marketing@geovita.pl www.geovita.pl


C Centrum konferencyjno-Rekreacyjne entrum Konferencyjno-Rekreacyjne GEOVITA w Zakopanem Szczecin/Golentów

Kołobrzeg

96 km

6,5/11,0/2,7 6,5/11,0/2,7

3 Kasprowy

6,0/8,5/2,7

44Gubałówka Gubałówka 5 Klubowa Giewont Giewont +Kasprowy +Kasprowy +Antałówka +Antałówka

6,5/10,0/2,5 6,5/10,0/2,5

71

60

51 65

6,0/6,5/2,5 21,0/11,5 21,0/11,5

71 65

40

39 245

245

80

900

60

40 40

450 450

60

40

450

40

35 35

15 250

250

140

400 400

10

250

140

1800 1800

Dla grup zorganizowanych zniżki do aquaparku.

Układ sal 123 m2

5

1

65 m2 71 m2

4

2 Wyposażenie sal

Podsumowanie – możliwości obiektu 101 miejsc: - 24 pokoje 1-osobowe

3

4

- 22 pokoje 2-osobowe - 6 pokoi 3-osobowych

Sala

- 2 pokoje 4-osobowe - 2 aptamenty 2-osobowe - 1 aptament 3-osobowy

Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne GEOVITA w Zakopanem ul. Wierchowa 4, 34-500 Zakopane NIP: 526-27-34-680 tel. (+48 18) 206 60 41 e-mail: zakopane@geovita.pl fax (+48 18) 201 25 99 e-mail: zakopane.marketing@geovita.pl kom. (+48) 695 377 718 (recepcja) www.geovita.pl kom. (+48) 782 600 149 (marketing)

39 m2

3

W ramach posiłków proponujemy Państwu specjały kuchni polskiej, regionalnej i jarskiej podane w formie zwedzkiego stołu (śniadania) oraz serwowane (obiady, kolacje). Chętnie dostosujemy również nasze propozycje do Państwa gustów.

Pokoje hotelowe

51 m2

Sale konferencyjne

4 sale mieszczące od 15 do 120 osób

Gastronomia

- Restauracja:

1 2

zasiadana dla 130 osób - kawiarnia

Nagłośnienie

22Antałówka Antałówka

100

Kompleksy dla narciarzy: Gubałówka – 3 km, Nosal – 4 km, Kasprowy Wierch – 4 km, Polana Szymoszkowa – 5 km, Poronin – Harenda – 7 km, Bukowina Tatrzańska – 14 km, Białka Tatrzańska – 20 km.

Sprzęt audio

123

Cena Cena w PLN w PLN za zadzień dzień

Rzutnik pisma

8,5/14,5/4,5

Liczba Liczba miejsc miejsc przy przy stołach stołach

Liczba Liczba miejsc miejsc kinowych kinowych

Rzutnik folii

Powierzchnia Powierzchnia w metrach w metrach

Rzutnik multimedialny

1 Giewont

Szerokość/ Szerokość/ /długość/ /długość/ /wysokość /wysokość w metrach w metrach

Flipchart

Sala Sala

Gastronomia - śniadanie – 20 PLN - obiad – 25 PLN - kolacja – 18 PLN - obiadokolacja – 33 PLN - kolacja uroczysta – od 70 PLN (w zależności od ustalonego menu) - grill – od 45 PLN (w zależności od ustalonego menu) - przerwy kawowe: • 12 PLN (kawa, herbata, ciasteczka, paluszki, woda mineralna) • 15 PLN (kawa, herbata, ciasteczka, paluszki, woda mineralna, owoce, soki)

Zaciemnienie

Sale konferencyjne

Rekreacja Nasi Goście mają możliwość korzystania z sauny, solarium, sali fitness, tenisa stołowego oraz sali bilardowej. Chętnie zajmiemy się również organizacją eventów na terenie naszego ośrodka i poza nim: sporty ekstremalne, zabawy strzeleckie, team building, gry i zabawy integracyjne, wieczory tematyczne, kulig z pochodniami i pieczeniem kiełbasek, ogniska integracyjne. Propozycje poza obiektem: wycieczki autokarowe (do Wieliczki i Krakowa, do Oświęcimia i na Słowację), piesze z przewodnikiem (np. Morskie Oko, Dolina Kościeliska), spływ przełomem Dunajca i inne atrakcje na życzenie Klienta.

2011

Szkolen ia i konf erencje

Hotel - pokój 1-osobowy – 155 PLN - pokój 2-osobowy – 240 PLN - pokój 3-osobowy – 345 PLN Ceny zawierają podatek VAT, śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, salę fitness, tenis stołowy, bezpłatny monitorowany parking oraz bezprzewodowy Internet w pokojach i na terenie całego ośrodka. Wszystkie pokoje z TV z odbiorem telewizji satelitarnej, radiem, telefonem. Każdy pokój posiada pełny węzeł sanitarny.

Klimatyzacja

Ośrodek położony jest na zacisznym południowym stoku Antałówki, z malowniczym widokiem na Giewont i panoramę Tatr.

Katalog

17 km

W cenę sali konferencyjnej wliczono wyposażenie standardowe: rzutniki folii, rzutnik multimedialny, rzutnik slajdów, tablice flipchart, ekran, nagłośnienie, sprzęt audio-wideo, klimatyzację, bezprzewodowy Internet. Ceny zawierają podatek

- sala kominkowa Fotokod – instrukcja str. XX

2

3

mechaniczne zacieraczki ręczne Wyłącznik bezpieczeństwa zatrzymujący pracę silnika

ZACIERACZKI RĘCZNE służą do zacierania i wygładzania powierzchni betonowych oraz do wcierania materiałów utwardzających. zacieranie może być rozpoczęte w fazie tzw. wilgotnego betonu, tzn. kiedy po wejściu na powierzchnię buty pozostawiają ślad o głębokości 2-3 mm. W tej fazie można użyć zacieraczki typu BLack WaLker 900 z nałożonym na łopatki zacierające dyskiem. Stosowanie zacieraczki BLack WaLker 1200 z dyskiem nie jest w tej fazie zalecane. W miarę twardnienia betonu kąt natarcia łopatek powinien być stopniowo zwiększany w kolejnych cyklach zacierania.

gonomiczna dźwignia przepustnicy

mechaniczne zacieraczki ręczne

Przekładnia przystosowana do ciągłej pracy w warunkach dużych obciążeń. rpus przekładni wykonany ze specjalnego stopu aluminium. Precyzyjne przekładnie ślimakowe wykonane z brązu i stali z zachowaniem najwyższej tolerancji. Wskaźnik poziomu oleju umożliwiający łatwą jego kontrolę.

Precyzyjna regulacja kąta nachynachy lenia łopatek. efektywny ektywny system smarowania ramion.

Pokrętło regulacji kąta nachylenia

Dyski i łopatki zacierające wykonane z wysokiej klasy trudnościeralnej stali pasujące do większości modeli spotykanych na rynku.

Odpowiednio wyprofilowana rękojeść wykładana miękkim materiałem zapewniająca wysoki komfort pracy oraz łatwą i pełną kontrolę nad pracą maszyny.

Drążek transportowy cieraczki wyposażone standardowo w drążek transportowy umożliwiający łatwe i szybkie przemieszczanie maszyny.

ologiczny czterosuwowy silnik spalinowy HOnDa wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa

ekologiczny, ologiczny, czterosuwowy silnik spalinowy HOnDa o mocy 5,5 kM wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa

Sprzęgło odśrodkowe zazapewniające płynną regularegula

Obrotowa osłona ochronna umożliwia płynne zacieranie przy ścianach, słupach itp.

zacieraczka cieraczka BL BLack Wa W ker FiniSH 600 przeznaczona do wykańczania nawierzchni przemysłowych w małych pomieszczeniach i miejscach trudno dostępnych • obrotowa brotowa osłona ochronna umożliwiająca płynne zacieranie przy ścianach, słupach itp. • łatwe atwe sterowanie i wysoka precyzja zacierania dzięki doskonałemu wyważeniu maszyny

©

Finish 600

900

1

Średnica robocza (mm)

595

915

1170

Silnik HONDA (5,5 KM)

5,5

5,5

Ciężar (kg)

58

87

40-115

50-135

Prędkość obrotowa (obr./min.) Regulacja łopatek Wymiary łopatek (mm)

9 112 7

0-20°

0-20°

0-20°

152x200

155x355

50x455 150x455

Projekt graficzny oraz jego elementy są autorskim rozwiązaniem ich twórcy. Kopiowanie i powielanie rozwiązań jest zabronione i niezgodne z prawem. Zamieszczone w projektach niektóre znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia oraz ilustracje mogą być własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Osłona ochronna wykonana z wysokiej jakości stali

www.ge

ovita.p

l


portfolio robert biskup katalogi foldery…

2005-07-26

01:59

Page 1

DZIURKACZ

Allura Leitz KOD 5200

duży Allura Leitz

KOD 5201

25 kartek, KOD 5009

1

PUNKT

PUNKT

1

KUBEK

1

PÓŁKA NA KATALOGI

1

PUDŁO ARCHIWIZACYJNE Leitz

małe KOD 6060 duże KOD 6062

PUNKT

1

KOD 5200

Animex_2-3.qxd

PUNKT

PUNKT

PUNKT

KOD 5202

PIÓRNIK + KUBEK

1

na teczki zawieszane KOD 6067

na CD KOD 6064

KOD 5203

PUNKT

1

Leitz

Leitz

Allura Leitz KOD 5202

PUDŁO ARCHIWIZACYJNE

PUDŁO ARCHIWIZACYJNE

POJEMNIK

Allura Leitz

1

PUNKT

za

PÓŁKA NA DOKUMENTY KOD 5201

1

PUNKT

wodo

1

PUNKT

itzc Lew ie

1

P u n K T Y. . . PUNKT

SPrZĄTniJ

ZSZYWACZ

ZSZYWACZ

30 kartek, KOD 5503

30 kartek, KOD 5548

średni Allura Leitz

nozycowy średni Leitz


11-15 kwietnia 2011

XI Forum Ekonomiczne Aptekarzy Targi farmaceutyczne

Targi

Ka˝de zamówienie przez stronę www.eFarmtargi.pl dodatkowe 0,5% premii w gra za zakupy elektroniczne!

fot.: © mariusz1962 – Fotolia.com

fot.: Fotolia.com

farmaceutyczne

e-Farmtargi

4-6 marca 2011 r.

Hala Międzynarodowych Targów Poznańskich wejście zachodnie od ul. Śniadeckich

www.efarmtargi.pl to:

PROMOCYJNA OFERTA HANDLOWA

PROMOCYJNA OFERTA HANDLOWA

gwarancja atrakcyjnych pakietów targowych Wysokie rabaty i dodatkowe premie

Super atrakcyjne promocje plus dodatkowe rabaty od PGF Ponad 100 Top-producentów oraz promocje własne PGF Negocjacje indywidualne na stoiskach

Kilkudziesięciu kluczowych producentów farmaceutycznych Najlepsze promocje

eFARMTARGI

.PL

eMedicines.pl

omunikacja” tawcy nikacji: KS-EWD owy: nieznany y braków iu: zaznaczyć

Nowa* oferta na Polskim rynku farmaceutycznym najlepszy Portal sprzedaży hurtowej dla aptek

www.eMedicines.pl * oferta eMedicines po zmianach, informator dla doradców.

©

Projekt graficzny oraz jego elementy są autorskim rozwiązaniem ich twórcy. Kopiowanie i powielanie rozwiązań jest zabronione i niezgodne z prawem. Zamieszczone w projektach niektóre znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia oraz ilustracje mogą być własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.


portfolio robert biskup katalogi cenniki‌

fall/winter 2011/12

men's we r


c e n n i k

©

Projekt graficzny oraz jego elementy są autorskim rozwiązaniem ich twórcy. Kopiowanie i powielanie rozwiązań jest zabronione i niezgodne z prawem. Zamieszczone w projektach niektóre znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia oraz ilustracje mogą być własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

r e k l a m


portfolio robert biskup reklama DSMMP full page:Layout 1

16.2.2010

16:21

Page 1

Najświeższe i najważniejsze biznesowe informacje ze świata mediów, marketingu i reklamy podane w precyzyjny i profesjonalny sposób.

Kontakt w sprawie bezpłatnych testów l u b z a k u p u l i c e n c j i : A n n a Pa s t o r tel.: (022) 514 65 67, anna.pastor@media.com.pl

w w w. d z i e n n i k . m e d i a . c o m . p l


Chimera 2009 228x296:Layout 1

16.2.2010

16:22

Page 1

Konkurs przeznaczony dla wydawców dzienników, magazynów oraz custom publishing

Termin nadsyłania prac: 7 października 2009 r. www.chimera.media.com.pl

Kontakt: • w sprawie zgłoszeń do konkursu: Anna Pastor, tel. 022 514 65 67, anna.pastor@media.com.pl Elżbieta Wydra, tel. 022 514 65 75, elzbieta.wydra@media.com.pl • w sprawie sponsoringu konkursu i gali: Agnieszka Wrembel, tel. 022 514 65 51, agnieszka.wrembel@media.com.pl

Konkurs Projektowania Prasowego Sponsor:

©

Projekt graficzny oraz jego elementy są autorskim rozwiązaniem ich twórcy. Kopiowanie i powielanie rozwiązań jest zabronione i niezgodne z prawem. Zamieszczone w projektach niektóre znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia oraz ilustracje mogą być własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Partnerzy:

Organizator:


portfolio robert biskup reklama


Najbardziej skuteczne

Call Center

na rynku farmaceutycznym

POSADZKI PRZEMYSŁOWE NA AGROBUDOWĘ POSADZKI PRZEMYSŁOWE:

• budynki inwentarskie • chłodnie • przechowalnie warzyw i owoców • udojnie i ubojnie • sortownie warzyw i owoców • strażnice OSP • zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego

Oferujemy:

• szeroko zakrojone akcje informacyjne • wprowadzanie na rynek nowych produktów • akcje promocyjne • dystrybucja numeryczna

NAWIERZCHNIE PRESSBETON: • gospodarstwa agroturystyczne • chodniki • podjazdy • drogi dojazdowe

fot.: © T.Tulic – Fotolia.com

WŁAŚCIWOŚCI POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH:

• wysoka odporność na ścieranie • niepylące • chemoodporność • łatwość utrzymania w czystości • estetyka • dopuszczenia i certyfikaty ITB, PZH, CE

PROjEKtOWANIE produkcja WYKONAWStWO

CALL CENTER

ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno, tel. (+48-22) 716 77 91, faks (+48-22) 716 77 90, e-mail: bau@bautech.eu • www.bautech.eu

Dedykowane stanowiska – konsultanci skoncentrowani są wyłącznie na danej akcji.

Kreacja A4 ad-2

25/1/2006

14:58

Page 1

Naszą zaletą są usługi na jak najwyższym poziomie. Korzystamy z logistycznych rozwiązań Polskiej Grupy Farmaceutycznej. Dzięki temu Państwa zamówienia dostarczamy nawet tego samego dnia! KONTAKT: Joanna Golińska tel. +48 785 868 570 Marzena Serafińska tel. +48 607 740 114

Warszawa, hotel Intercontinental 6 marca 2006 www.kreacjawdruku.pl

©

Projekt graficzny oraz jego elementy są autorskim rozwiązaniem ich twórcy. Kopiowanie i powielanie rozwiązań jest zabronione i niezgodne z prawem. Zamieszczone w projektach niektóre znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia oraz ilustracje mogą być własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.


portfolio robert biskup identyfikacja wizualna


©

Projekt graficzny oraz jego elementy są autorskim rozwiązaniem ich twórcy. Kopiowanie i powielanie rozwiązań jest zabronione i niezgodne z prawem. Zamieszczone w projektach niektóre znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia oraz ilustracje mogą być własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.


portfolio robert biskup logo identyfikacja wizualna


Robert Biskup | graphic designer

e-mail: r.biskup@cltn.com; mobile: +48 608 38 28 78

www.cltn.com

©

Projekt graficzny oraz jego elementy są autorskim rozwiązaniem ich twórcy. Kopiowanie i powielanie rozwiązań jest zabronione i niezgodne z prawem. Zamieszczone w projektach niektóre znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia oraz ilustracje mogą być własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

ul. Bysewska 23 80-298 Gdańsk, Polska tel.: +48 58 521 45 00 faks: +48 58 521 45 01


portfolio robert biskup inne


©

Projekt graficzny oraz jego elementy są autorskim rozwiązaniem ich twórcy. Kopiowanie i powielanie rozwiązań jest zabronione i niezgodne z prawem. Zamieszczone w projektach niektóre znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia oraz ilustracje mogą być własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.


portfolio robert biskup ubrania: patterny


T-shirty: printy

©

Projekt graficzny oraz jego elementy są autorskim rozwiązaniem ich twórcy. Kopiowanie i powielanie rozwiązań jest zabronione i niezgodne z prawem. Zamieszczone w projektach niektóre znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia oraz ilustracje mogą być własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.


portfolio robert biskup T-shirty: printy


©

Projekt graficzny oraz jego elementy są autorskim rozwiązaniem ich twórcy. Kopiowanie i powielanie rozwiązań jest zabronione i niezgodne z prawem. Zamieszczone w projektach niektóre znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia oraz ilustracje mogą być własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.


portfolio robert biskup opakowania wszywki etykiety odzieĹźowe


©

Projekt graficzny oraz jego elementy są autorskim rozwiązaniem ich twórcy. Kopiowanie i powielanie rozwiązań jest zabronione i niezgodne z prawem. Zamieszczone w projektach niektóre znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia oraz ilustracje mogą być własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.


portfolio robert biskup strony www bannery prezentacje


©

Projekt graficzny oraz jego elementy są autorskim rozwiązaniem ich twórcy. Kopiowanie i powielanie rozwiązań jest zabronione i niezgodne z prawem. Zamieszczone w projektach niektóre znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia oraz ilustracje mogą być własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.


m

NAMIOT GWIAZDA | FLAGA | BANNER portfolio robert namioty flagi bannery kasetony podświetlane biskup


©

Projekt graficzny oraz jego elementy są autorskim rozwiązaniem ich twórcy. Kopiowanie i powielanie rozwiązań jest zabronione i niezgodne z prawem. Zamieszczone w projektach niektóre znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia oraz ilustracje mogą być własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.


portfolio robert biskup plakaty a fl a H a w o ł fina

. orientMan

WWW

zaprasza

nia ntma e i r O 0 ńca

ta 22.0 szkołrywca 2010, g. 19 cze

checka ika Su Domin

pią: wystą sseif You Diana

ją: zagra

a Wronk rzyna

Kata

orient

Orientalna

prezA A live kl ubowA Aneczneshow

6 MAJA 2011

warszawa mistrz uki darab yria) adib (S

ul dj abd

kanta a Klub Lo ogrodzka 47 ow 04 a, ul. N 585 10 Warszaw : tel: +48 22 je ac rezerw

Drum Snoal & ederle o zi NiGHT niec brzu chA

Abu

na niezwykłe wydarzenie

A dJ Aniss 30 godzin warsztatów, wykłady, spotkania, konkurs tańca orientalnego

ania Bilety: tańca orientm koła daż – sz imprezy ze 80 80 pr ds 46 iu prze 698 w dn 10 zł – 15 zł – mania.pl, tel. nt sy@orie pi za : je informac

' brzucha Gwiazdy warszawskiej sceny tanca PA R T N E R Z Y:

www.belly-dance.pl

fot. grzegorzosuch.com

r

AgAtA zA kr tribAl fu zewskA sion

iap. l


referencje

Warsaw, 12.05.2010

It is a pleasure to write this letter of reference and recommendation for Robert Biskup. Robert worked for our company, VFP Communications, for ten years, gradually rising from the position of DTP operator for our marketing department to art director of the entire company. Over that time, Robert proved himself to be a dedicated employee, flexible, friendly, hardworking and always ready to assist his fellow workers. More than anything, however, I was impressed by Robert’s talent as a designer and art director. He continually developed his natural artistic abilities through dedication to his craft, and has a stunning portfolio of work to show for it. While his major duties were art directing Media & Marketing Polska and its many spinoff publications, he also proved valuable in developing design elements for our company’s wide range of online products and executed many, many marketing and promotional projects. For all of these reasons, I can recommend him without reservation.

Sincerely,

Kehrt Reyher Chairman of the Supervisory Board

Magazyn HoReCa

VFP Communications Ltd. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 630 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000038991, kapitał zakładowy 178 000 złotych, NIP: 587-020-04-12, REGON: 190598398

©

Projekt graficzny oraz jego elementy są autorskim rozwiązaniem ich twórcy. Kopiowanie i powielanie rozwiązań jest zabronione i niezgodne z prawem. Zamieszczone w projektach niektóre znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia oraz ilustracje mogą być własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.


Tel 608 382 878 www.kreacje.eu

Robert's Portfolio  

Portfolio projektów graficznych, publikacji, reklam prasowych, folderów, broszur, katalogów itp.