Page 1

I

nty kume jčit do m. Nepůjč bo pů náře předprvé ihu domů nevaným čteMU , po tro průkn n ůjčit ihove kého t regis y hli vyp musíte bý které z kn stnanec . Osob mo ma mě za te si skladu, váni v ně e zdar dpisem re Abys nebo trujem né ve ITIC Po gistro vního regis 200 Kč. ulože dosud re rty ISIC, Kniho na ltu za li jste- platné ka ního pu í poplatek držovánímnaleznete í ůjč do ložen s u výp registračn lasíte s MU, které vá í kazu MU hrad láře souh knihoven y. vn mu mimo ího for ních řádů tní kniho čn ré ty provoz konk gistra men né13ho MU a ánkách řádu str da doku vých edat signaturu hle webo rezersi je dete ně hl ía žete bu knihovstěte umístůjčěnované, můé rezervaci ve v sklak zji en zp Ja ých í k výu iprav ihy ro ístěn talog -li kn ogu. O př knih um je připrav tailní e ka ou lin Js . De V on katal půjčení íci vám te vku. mentu cí online O za knihovn žada lezne doku m. po mo ile a ní ch na po u ma zadá talog vovat ni emente mová mocí ka minut od cí o doku or po inf do 90 orma dáte du žá u pultu ogu a inf ím tal půjčn funkcí ka ě. an nímu str popis otější výpůjč ík na pr je k Knihovn .). max. knih mů, přine, ste C atd ůjčit do jčení IC ITI hou vyp ifickými ec Vypů půjčit knůjihyprůkaz (IS ti si mo i se sp si může nt uden sv li si it de St MU te . testu ky mo a vypůjč Chce a předlož výpůjč st mi anci se je si lze pultu registru městn ů. Veřejno titulu meny RC za dij ího za nt vám ih, učitelé, dokume konkrétn hřbetu písckých stu né na ům angli 20 kn max. 50 titulů. Od nače nt ky náro it max. 5 Knihy oz e stude uz s. vypůjč jeden ku půjčují po e pouz knihovnu . LF žete mimo ogramů l, mů pr ení ervova žit. Knihy ních a vrac nerez ak za ová (5. roč, ování enou knihu rát prodlou ltu, jin ak áz k LF dluž vypůjč u sami dv ůjčního pu ch ) Aro P mi n o o vyu vá og , do výp nik Pr mi nedávno žívámd. siZro e katal lhůtě u ní ku vnaonlin jse nární Po ůjč cí m t. jsem mo práci ji podo psala dné výp pokutu. ovés které potřebo si na v řá se-platíte pr tém e jte val a, v ce kn lz a člá nímu kceně den ka iho vra užž marád vně ne zdnk níyvrá az ne z kn po

Než

si po

ONLI NE MI P ZDROJE ůk OM zí pr na ci ky PŘI S ÁHAJÍ jč Výpů TUDI U

Ma g

da

S JAK

OVNĚ KNIH AT V V O Č ím PŮJ

4

a dk

iho upozo jsou. Na časop isů štěstí pis ů,, Tam vnických rnil, lek že jsem mne už na cí se do v rámci jerých zvědě šla od nějak jse lo ých forma m si k ka ce. Dn seminá zy na databPortále EIZ nevěd rce es ěla dří mne mr našla áze, ve kte . po někte zí, v, uš ré kn etřila že jsem třebné inihy né on byc o line. , které při h si ček portále Na dru tom án vím, í byly na hou že me dicíns stranu dn dostupjsou ké člá es jen v Medli nky ne už i jinde ne, ale .

Valentová (4 .

č

)

O EIZ

Jakub Ky tlic a(

PřF

FAKT A

Te ď o . r kd Ale bylv prváku mo c jsem e na pře ne. o Po nám ně na ná rtálu EIZ kdo z kn dnášce, máme š obor up . Pamatuj ihovny řík ozo al i přístu bází, p jen rňoval na si, že zro najde vdatab me mn do pá to, že r ází chom ch. Tak oho článk sportovn i když y ích da v če do těch databnám ukazoů o sport taui ma ju, ale nebo na ázích mo val, co dě v jiných hli ko lat, ab pří se mi ští rok zač lejích. Teď hledat i z počít yto ho to nu adit. Dív psát ba moc ne má na využikalář al we ku a k da bu různé jsem se, bude že tabází anim ova knihovna a tak m, jak , takže v nic né návod h hle y urč da pak pro itě si ty věci t jdu.

1

č.,

ro ív Ra kd ani moDř yž jse c ne, ale lářku m něco , tak jse psala ba studu hledala. m v nich kaV takže ji, se vše biochem pořád ii, data. v knížkác chno ryc kterou h hle Po mění, ky, ho třeboval nejsou vžd dně mi a jse y ak kterým přitom m hlavn tuální datab se dá na pomohl ě článráz Me ází lo prá ch. Moc mi hledat ve talib, ci, tak víc to us nadn e je urč že onlin ie zd itě vyu žívám ro.

V po me sle sledních dvou do souv isejíc vat rozmac desetile jících tích mů í rozvo h int žepozn informace j technolo ernetu a atc s stude ích. Zepta o nejnově gií zpřístup ním ntů jší li ňu žívají Masaryk jsme se ch vědeck pr doku ov ýc menty y univerzi oto něko h lik ty, zd na int ali vyu a erne tu ke ) S studiu p . , FS

EIZ (El forma ektronické před ce. V souč informa evším čn as v licen nosti se í zdroje) http:// je po cova ných užívá ze označení www. ezdroje.m jm datab pro on ukb.m un ázích éna pro (ikon uni.c i.cz – Po zdroje line aplik . a rtál EIZ ac věde znač z/kuk/e vzdá ckýc e zpřístup iz len í od MU s h infor http:// ý přístup kaz na - základn ve mací ňující inint í infor škerými me – er oz ak talib. dostu http:// muni. načení na tivní tut mace o informace pnýc onlin oriál stave h SFX sfx.mun cz – ) e zdro mi o onlin ní proh – slu i.cz – po nástroj jích pr e lížeč žba us um rtá e pro o uživa databázích nadň l informu ožňující prác tele KU ující ověře jící o ele vyhledáván i s EIZ z K ktron ní př po í ve čít ístup u k plnicky dostu více datab ačů mimo pnýc áz síť ému ích MU h ča textu na v před sopisec jednou h place ných datab ázích

NA M

U

7

1

Profile for Jiri Kratochvil

INFO KUK  

Informační brožura Knihovny univerzitního kampusu MU

INFO KUK  

Informační brožura Knihovny univerzitního kampusu MU

Profile for kratec
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded