Page 1

The Conservative Houses in Tha Ma O

บ้านเก่าเล่าอดีตที่ท่ามะโอ กิตติยา ยาวิลาศ


ชุมชนท่ามะโอ

จากการสัมภาษณ์คุณตาบุญศรี วรรณศรี อายุ 79 ปีผู้รู้เรื่องราว เกี่ยวกับชุมชนท่ามะโอเป็นอย่างดี เพราะอาศัยอยู่ที่ชุมชนแห่ง นี้ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน คุณตาได้ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชน ท่ามะโอให้ฟังว่า บ้านท่ามะโอนี้เมื่อก่อนมีการทำ�ป่าไม้กันอย่าง คึกคัก โดยชาวบ้านยึดเป็นอาชีพหลัก มีนายทุนฝรั่งเข้ามาทำ� กิจการป่าไม่ที่นี่ สังเกตได้ว่าเรือนหลายหลังในท่ามะโอจะเป็น เรือนไม้ เพราะว่า นายทุนฝรั่งมีการคัดเอาไม่ที่มีตำ�หนิออก ไม่ ที่คัดออกเขาก็จะเอาให้ชาวบ้านไปใช่ตามอัธยาศัย เมื่อก่อน ที่ลำ�ปางมีไม้สักเยอะมาก จนทำ�ให้ลำ�ปางเป็นศูนย์กลางการ ค้าไม้ที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือในตอนนั้น โดยเฉพาะท่ามะ โอ กิจการการทำ�ป่าไม้ในช่วงนั้นรุ่งเรืองมาก มีคนงานชาวพม่า เข้ามาทำ�กิจการการค้าไม้และเป็นแรงงานที่นี่ ได้แก่ ชาวพม่า ชาวไทใหญ่ ชาวงิ้ว(จากแพร่) ชาวม่าน และชาวมอญ บางส่วน ก็อพยพไปอยู่บริเวณพระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นการ เข้าใจผิดทางข้อมูลว่าที่นี่มีชนเผ่าตองสู่ ซึ่งในความเป็นจริง แล้ว ชุมชนท่ามะโอนี้ ชื่อเกิดจากชุมชนนี้มีต้นส้มโออยู่ริมน้ำ� ปากทางเข้าหมู่บ้าน จึงเรียกว่า ท่าเก๊ามะโอ ซึ่งชื่อของชุมชนไม่ เกี่ยวข้องกับชนเผ่าเลย ถัดไปอีกนิดก็จะเป็น ท่าเก๊าไฮ (ชุมชน ท่าต้นไทร) และท่าเก๊าม่วง (ชุมชนท่ามะม่วง) คนเฒ่าคนแก่ที่ นั่นเค้าเรียกชุมชนตามชื่อต้นไม้ที่เขาพบเห็นเป็นจุดสำ�คัญ

คุณตาบุญศรี วรรณศรี ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน


บรรยากาศสภาพแวดล้อมของชุมชนท่ามะโอ

ชุมชนท่ามะโอนี้ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าตั้งเป็นชุมชนตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะมีวัดร้าง ณ ปัจจุบัน พ่อเลี้ยงหม่อง จันโอ่ง ที่เข้ามาทำ�กิจการค้าไม้และมาแต่งงานกับคนในชุมชน มาบูรณะวัดใหม่ ชื่อว่าวัดท่ามะโอในปัจจุบัน ทำ�ให้บางส่วนเชื่อว่าชุมชนนี้เกิดขึ้นมานานมาก แต่มาตั้งชื่อว่าท่ามะโอตอนสมัยการค้าไม้รุ่งเรือง แต่ไม่มี ใครทราบได้ว่าชุมชนก่อนหน้านั้นชื่อว่าอะไร ปัจจุบัน ชุมชนนี้มีประชากรส่วนใหญ่เป็นคนเมือง และ สืบ เชื่อสายมาจากชนชาติไทใหญ่ ,ชาวม่าน,ชาวมอญ,ชาวเงี้ยว,ชาวไต ประเพณีที่นี่จะมีการฟ้อนผีเม็ง ซึ่งเป็น ผีสายเจ้า จะจัดขึ้นที่บ้านคุณตาบุญศรีทุกๆปีในช่วงก่อนเข้าพรรษา อีกฝั่งไม่ไกลจากท่ามะโอก็จะเป็นชุมชน ชาวจีนที่มาทำ�การค้าขายในสมัยอดีต จะอยู่บริเวณชุมชนกาดกองต้า ส่วนชุมชนท่ามะโอ ฝรั่งจะเข้ามาทำ� กิจการป่าไม้ ตอนนี้ยังมีสำ�นักงานร้างสมัยร้อยกว่าปียังอยู่และ มีบ้านร้อยปีตอนนี้กลายเป็นสำ�นักงานใหญ่ ของกรมป่าไม้ไปแล้ว รูปแบบสถาปัตยกรรมที่นี่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 80จะสร้างด้วยไม้ทั้งสิ้น อายุก็ 50 ปีขึ้นไป เป็นส่วนใหญ่ เรือนที่นี่สถาปัตยกรรมจะโดดเด่นเป็นพิเศษ ไม่ค่อยมีเรือนกาแลเลย จะเป็นเรือนผสมซะส่วน มาก เรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของท่ามะโอ คือบ้านเสานัก ซึ่งมี116เสา เป็นเรือนล้านนาที่มีการผสมศิลปะของ พม่าเข้าไปด้วย มีการตกแต่งประดับเรือนด้วยลวดลายไม้ฉลุ ที่เน้นความสวยงามของบ้าน จึงไม่แปลกใจเลย ว่าเรือนส่วนใหญ่มีการสร้างลักษณะเรือนขนาดใหญ่ รูปแบบเรือนไปในแนวทางล้านนาผสม ที่สำ�คัญเรือนทั้ง หลายทำ�ด้วยไม้สัก ก็เป็นเพราะการรุ่งเรืองของกิจการค้าไม่ที่นี่นี่เอง ทำ�ให้บ้านหลายหลังได้รับอิทธิพลทาง ศิลปกรรม รูปแบบสถาปัตยกรรมจากชาติอื่นๆเข้ามาด้วย


กิ จ การป่ า ไม้ ใ นจั ง หวั ด ลำ � ปางริ เ ริ่ ม อย่ า งเป็ น ระบบโดยชาวอั ง กฤษที่ มี ประสบการณ์ ใ นประเทศอาณานิ ค ม คือ พม่า มีการระบุถึงบริษัทการทำ� ไม้ ที่เข้ามาในเมืองนครลำ�ปางได้แก่1. บริษัทบริติชเบอร์เนียวจำ�กัด,2.บริษัท บอมเบย์เบอร์มาจำ�กัด,3.บริษัทสยาม ฟอร์เรสต์จำ�กัด,4.บริษัท แอล.ที.เลียว โนเวนส์จำ�กัด,5.บริษัท อีสต์ เอเชีย ติก จำ�กัด ชาวอังกฤษทำ�งานร่วมกับ ชาวไทใหญ่ ชาวม่าน ชาวเงี้ยวตลอด จนถึ ง ชาวกำ � มุ ( ขมุ ) ที่ เ ป็ น แรงงานชั้ น ดีจากลาวจึงชักชวนมาทำ�งานร่วมกัน และในที่สุดชาวไทใหญ่พม่าก็สามารถ ตั้ ง ตั ว รั บ สั ม ปทานได้ ดี แ ละสามารถ สั่งสมทุนเป็นกลุ่มแรกๆในนครลำ�ปาง สถาปัตยกรรมที่สะท้อนให้เห็นความ มั่งคั่งของการทำ�ป่าไม้

การทำ�กิจการป่าไม้ในลำ�ปาง

การทำ�กิจการป่าไม้ในลำ�ปาง


บริเวณที่ทำ�การบริษัท หลุยส์ ที. เลียวโอโนเวนส์

บ้านสวยงามแถบย่านมะโอเกิดจากความมั่งคั่งของการสั่งสมทุนทรัพย์ อย่างบ้านเสานักของตระกูลจันทรวิโรจน์ และบ้านอีกหลายๆหลังในชุมชนนี้ นอกจากนี้ก็มีการสร้างวัดของชาวไทใหญ่ และพม่าที่รูปแบบไทใหญ่ ผสมรูป แบบมัณฑะเลย์ด้วยกิจการค้าไม่ที่รุ่งเรืองประกอบกับการนับถือพระพุทธศาสนา และอาจจะเป็นด้วยว่าการที่ชาว พม่าโค่นต้นไม่ปริมาณมาก เกรงว่ารุกขเทวดาไร้ที่สถิต จึงเกิดประเพณีสร้าง หรือบูรณะวัดประจำ�ทุกปี และอุทิศ ส่วนกุศลแก่ผีและเทวดา เหล่านั้น ชุมชนนี้มีวัดประจำ�ชุมชนคือ วัดท่ามะโอ


บ้านคุณอมรินทร์ ศิริประยงค์ บ้านหลังนี้สร้างประมาณ ปีพ.ศ. 2481


หน้าตาบ้านเรือน

มี 3 รูปแบบ

รูปแบบลักษณะเรือนไม้ในชุมชนท่ามะโอ แบ่งออกได้ใหญ่ๆ เป็น 2 ลักษณะ คือเรือนสองชั้นและเรือน ชั้นเดียว ซึ่งจะว่าไปแล้วทั้งสองนี้มีการจัดลักษณะทางกายภาพไม่ต่างกันเลยเพียงเรือนที่มีสองชั้นจะ มีพื้นที่เพิ่มบริเวณชั้นสองของเรือนเท่านั้น แต่บริเวณชั้นล่างก็มีการจัดแบบแปลนที่ใช้บริเวณด้านหน้า เรือนสำ�หรับต้อนรับแขก ห้องนั่งเล่นและมีห้องครัว ห้องน้ำ� อยู่ทางด้านหลังของเรือน บางบ้านประตู ด้านหน้าไม่ค่อยเปิดใช้ จะใช้ประตูทางด้านข้างและด้านหลังแทน บางหลังสมาชิกเหลือน้อย บางห้อง หรือบริเวณชั้นสองซึ่งมีคนแก่อาศัยอยู่ไม่สามารถเดินขึ้นลงได้สะดวก ก็ใช้พื้นที่เพียงชั้นล่าง ห้องว่าง หรือชั้นที่สองก็จะเป็นที่เก็บของไป นั้นก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตสู่ปัจจุบันตามยุคต่อไป


1.เรือนล้านนาโบราณ เป็นรูปแบบเรือนล้านนาโดยแท้จริงซึ่งพบว่าที่ชุมชนท่ามะโอมีบ้าน เสานักเพียงเรือนเดียวที่เป็นเรือนล้านนาโดยแท้จริง เมื่อมีการเข้ามาของชนชาติชาวพม่า พร้อมกับการทำ�อุตสาหกรรมป่าไม้ จึงมีรูปแบบการผสมผสานเรือนล้านนากับเรือนไม้แบบ พม่า การตกแต่งก็แบบพม่าด้วยลวดลายไม้ลุแบบเรือนขนมปังขิง เรื อ นรู ป แบบนี้ มี ใ น ชุมชนท่ามะโอที่เด่นชัดที่สุดคือ บ้านเสานัก


บ้านเสานัก สร้างขึ้นเมื่อประมาณช่วงปี 2438 โดยนายหม่องจันโอ่ง (ต้นตระกูลจันทรวิโรจน์) การก่อสร้างมีลักษณะทางศิลปะแบบมอญผสมล้านนา พาไลยที่อยู่รอบบ้านแตกต่างจากบ้านทาง เหนือโดยทั่วไป เสาเรือนไม้สัก 116 ต้น ทำ�ให้บ้านตั้งอยู่อย่างคงทนถาวรเป็นเวลานาน บ้าน เสานัก เป็นเรือนพื้นถิ่นล้านนาสกุลช่างลำ�ปางมีการผสมผสานกันทั้งแบบพม่าและพื้นเมือง โดย ระเบียงบ้านได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมแบบพม่า ในขณะที่หลังคาและโครงสร้างโดยทั่วไปเป็น แบบล้านนา


2.เรือนไม้ทรงปั้นหยา เป็นช่วงที่การทำ�อุตสาหกรรมการค้าไม้เจริญรุ่งเรืองซึ่งได้รับวิทยาการการก่อสร้างจาก ชาติตะวันตก ด้านหน้าของตัวเรือนมักมีการยื่นมุขออกมาหนึ่งมุข หลังคามีความลาดเอียง มีการตกแต่งด้วย


บ้านหลัง ก บ้านของคุณนิตยา เรืองถนอม บ้านหลังนี้สร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2477 บ้านหลัง ข บ้านหลังนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2480 โดยพ่อเลี้ยงบุญเป็ง นันทวงศ์เป็นผู้สร้างและเป็นเจ้าของ ทำ�งานเกี่ยวกับ ป่าไม้ บ้านหลังนี้นางศรีฟอง บุตรสาวคนโตดูแลรักษาและปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง


3.เรือนไม้ที่เป็นทรงหน้าจั่วหัวตัด,หน้าทรงป้าน,หน้าจั่วทรงสูง ซึ่งเรือนชนิดนี้เข้ามาพร้อมกับการก่อสร้างเรือนแบบ ปั้นหยา ที่ได้รับแนวคิดจากชาติตะวันตก โดยส่วนใหญ่ช่างชาวไทใหญ่ พม่า เป็นคนก่อสร้าง

บ้านเลขที่1 สร้างในยุคการทำ�กิจการค้าไม้ ปัจจุบันใช้เป็นสำ�นักงานของกรมป่าไม้


ชุมชนท่ามะโอเป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนเกิดขึ้น มากมายบ้านเหล่านี้กำ�ลังจะเปลี่ยนไปตามยุค ละสมัยนิยม ทำ�ลาย สร้างขึ้นแทน หรือทำ�การ ต่อเติมบ้าง ในช่วง 100 ปี ที่ผ่านมามีความนิยม เกิดขึ้นมากมาย เกี่ยวกับการสร้างบ้านเรือน ตามความชอบ ตามกระแสของประชาชนในุม ชน ที่มีการเข้ามาของชนต่างถิ่น ทั้ง อังกฤษ พม่า และขมุ ทำ�ให้เกิดบ้านเรือนไม้เพราะการ ทำ�กิจการทางการค้าไม่ที่รุ่งเรืองในชุมชนนี้ เกิด ขึ้นหลายหลัง ประเภทของเรือนนั้นเรือนไม้ใน ชุมชนท่ามะโอ พบว่ารูปแบบของเรือนที่นิยม มาสร้าง จะเป็นแบบ เรือนปั้นหยา คือเรือนที่ มีแปลนบ้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือตามรูป ทรงต่างๆ เช่นมีมุกหน้า มุกข้าง มุกหลังบ้าง แต่ จะอยู่ในแระเภทเรือนปั้นหยาชั้นเดียวและเรือน ปั้นหยาสองชั้น ซึ่งจะมีรูปทรงของหลังคาสอบ เข้าหากันเป็นรูปปีรามิด ซึ่งมีสันหลังคาเป็นแม่ ตะเข้ คือเป็นหลังคาคลุมทั้งตัวบ้านช่วยในการ ป้องกันลมได้ดี ทำ�ให้ปลังคาเปิดไม่ออก ลักษณะ การตกแต่งมีความโดดเด่นบางหลัง และ บาง หลังไม่มีการตกแต่งมากนัก เน้นความเรียบง่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น ฐานะของ เจ้าของเรือน หรือฝีมือของช่างที่ทำ�ด้วย

บ้านของนายเรืองชัย ศิริไพบูลย์ บ้านหลังนี้อายุประมาณ 80 ปี


รูปแบบศิลปกรรมการตกแต่งตัวเรือน ลวดลายของเรือนไม้ในชุมชนท่ามะโอ พบว่า ในส่วนของ การตกแต่งและการประดับลวดลาย แบ่งบริเวณประดับได้ 8 บริเวณ และในด้านลวดลายมักจะเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษา ส่วนใหญ่ บริเวณที่พบการตกแต่งมากที่สุด คือบริเวณจั่วและ บริเวณเหนือประตู เป็นเพราะบริเวณจั่วและ บริเวณเหนือ ประตู เป็นบริเวณที่มองเห็นได้ชัด เมื่อมีการประดับลวดลาย ตรงนี้ ก็ทำ�ให้ตัวเรือนดูสวยงามยิ่งขึ้น ส่วนบริเวณที่มีการ ตกแต่งรองลงมา คือ บริเวณช่องลม โก่งคิ้ว และระเบียง สำ�หรับบริเวณที่มีการตกแต่งน้อยที่สุด คือบริเวณค้ำ�ยัน ผนังภายนอกอาคาร เสา และข้างประตู อาจเนื่องจากเป็น เรื่องของความนิยม ที่จะตกแต่งบริเวณเหนือประตู หน้าต่าง ระเบียง หรือช่องลม ที่มีความเด่นชัดกว่า ส่วนบริเวณค้ำ�ยัน หัวเสา หรือข้างประตูนั้น อยู่ในที่ค่อนข้างลับตา จึงไม่ค่อยมี ใครให้ความสำ�คัญ


ประเภทการตกแต่งและลวดลายประดับ เรือน โดยในด้านการตกแต่ง แยกตามประเภท ตามตำ�แหน่งที่พบตาม บริเวณคือ 1. จั่วและด้านหน้า 2. เชิงชาย 3. ช่องลม 4. เหนือหน้าต่าง 5. เหนือประตู 6.ราวระเบียง 7.ราวบันได ในส่วนประดับลวดลายนั้นยังแบ่งประเภท ของลวดลายได้อีก3 ประเภท คือ 1.ลายพันธ์พฤกษา 2.ลายประดิษฐ์ 3.ลายไม้กลึง ไม้ขีดตาราง

ลวดลายประดับช่องลมทั้ง3 แบบ


ลวดลายประดับที่ช่องลมและลายเหนือประตูของบนเสานัก


ส่วนในเรื่องของลวดลายนั้นจะพบที่เรือนไม้นี้พบว่า ลวดลายที่พบส่วนใหญ่จะ เป็นลายประดิษฐ์อิสระและ ลายพันธุ์พฤกษาที่นิยมประดับไว้บริเวณที่เห็นได้ ชัดเจน เช่น เหนือประตู หน้าต่าง ช่องลม เป็นต้น เนื่องจากลายพวกนี้มีความ สวยงาม อ่อนช้อย และอาจรวมไปถึงลายประดิษฐ์จากธรรมชาติด้วย อาจมี การใช้ลายสัตว์ด้วยแต่ก็เป็นส่วนน้อย ซึ่งมักเป็นบ้านของชาวจีน ทำ�ลายรูปสัตว์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ และเรือนไม้ที่พบมักนิยมตกแต่งด้วยลายไม้กลึง ไม้ซี่ ตีตาราง มากกว่าเรือนประเภทอื่นๆ ซึ่งเป็นในสมัยหลัง เนื่องจากมีการลดและ ตัดทอนในเรื่องของลวดลายลง มีการใช้ลายที่ง่ายๆขึ้น การประดับตกแต่งเรือน ไม้ท่ามะโอมีทั้งแบบหรูหรางดงาม และ แบบเรียบง่าย ดูสวยแบบลงตัว นั้นก็ แสดงว่าเรือนไม้ในชุมชนท่ามะโอมีความหลากหลานในด้านการออกแบบทาง ศิลปกรรม ทำ�ให้เป็นจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งของบ้านในชุมชนนี้ลวดลายมีความ แตกต่างกันออกไปตามแบบของช่าง มักจะเป็นแนวศิลปะตะวันตกมากกว่า การการเอาลวดลายผนวกความเชื่อแบบจีน ซึ่งลายที่พบนั้นจะออกไปทางรูป เชิงความสวยงามมากกว่าความเชื่อ เพราะได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตก บ้าน หลายหลังสร้างโดยชาวพม่า และชาวไทใหญ่ ที่ได้รับศิลปะแบบตะวันตก


สรุป

ชุมชนท่ามะโอเป็นชุมชนทางด้านประวัติศาสตร์ที่สำ�คัญของจังหวัดลำ�ปางเพราะก่อนที่จะมาเป็นชุมชนท่า มะโอได้ เคยมีการตั้งชุมชนมาก่อนเก่าซึ่งตามคำ�ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าไว้ว่าแต่เดิมเป็นชุมชนของชาวลัวะได้มาสร้าง ชุมชนที่นี่ จนชุมชนล่มสลายเพราะปัญหาสงครามทางชนเผ่า จึงทำ�ให้เกิดเมืองร้าง ต่อมาต่างถิ่นก็เข้ามาอยู่ในชุมชนแห่ง นี้มีทั้งพวกกลุ่มคนมอญ คนเงี้ยว คนไต คนไทใหญ่ ชุมชนแห่งนี้มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะต้นสัก ทำ�ให้เกิดการ ค้าขายทำ�กิจการป่าไม้เกิดขึ้น โดยขนส่งจากลำ�ปางผ่านแม่น้ำ�วังไปถึงปากน้ำ�โพธิ์จังหวัดนครสวรรค์ ชาวต่างชาติโดยเกิด ความสนใจที่จะเข้ามาทำ�กิจการที่นี่เพราะไม้สักลำ�ปางทั้งสวยและมีขนาดใหญ่ จึงทำ�ให้ชาวต่างชาติได้ตั้งองค์กรเกี่ยวกับ การค้าไม้ไว้ในชุมชนแห่งนี้เพื่อง่ายต่อการทำ�กิจการ จึงทำ�ให้เกิดแรงงาน และพ่อค้าต่างถิ่นเข้ามามากมาย สิ่งเหล่านี้ส่ง ผลไปถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยและวัฒนธรรมของคนในชุมชนด้วย รูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเรือน ไม้ในชุมชนท่ามะโอ อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ปาง พบว่าตลอดระยะ เวลาร้อยกว่าปี ตั้งแต่พ.ศ.2410 จนถึง พ.ศ.2554 การตั้งถิ่นฐานของคนลำ�ปางมีการพัฒนาอย่างมันคง และมีการสร้างเรือนที่ได้รับอิทธิพลจากชาติอื่นๆเป็นอย่างมาก โดย เฉพาะในชุมชนท่ามะโอ ที่มีการเข้ามาของชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น ชาติตะวันตก ชาวพม่า ชาวม่าน ชาวไต ชาวมอญ ชาวไทใหญ่ พบว่าการสร้างบ้านเรือนนี้จะเป็นไปในรูปแบบแนวตะวันตกมากกว่าเรือนกาแลความเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง ของชีวิตผู้คนในชุมชนนี้ส่วนหนึ่งการทำ�อุตสาหกรรมการค้าไม้เป็นส่วนสำ�คัญที่เป็นตัวเชื่อมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใน การสร้างงานสถาปัตยกรรม เพราะการเข้ามาของชาติอื่นๆในชุมชน พม่าจะเป็นชาติตะวันตก ชาติพม่า ไทใหญ่ ทำ�ให้ คนในชุมชนนี้มีเชื้อสายมาจากชาวพม่า ชาวไทใหญ่เป็นจำ�นวนมาก ส่วนศิลปกรรมการตกแต่งตัวเรือนจะเน้นไปใน ทางลวดลานไม้ฉลุ ส่วนมากลายที่พบจะเป็นลายที่มีลักษณะเป็นลายพันธุ์พฤกษา เน้นความสวยงามไม่เน้นด้านความ เชื่ออย่างลวดลายไม้ฉลุแบบจีนที่จะฉลุสิ่งของมงคล หรือรูปสัตว์เข้าไปในตัวงาน และพบว่าบ้านหลายหลังเน้นความ เรียบง่าย การตกแต่งก็ไม่มากนัก ส่วนใหญ่ตกแต่งเพียงราวบันได ระเบียงบ้าน ประตู หน้าต่างโยทำ�เป็นไม่ซี่ตีต่อๆกัน เท่านั้น แต่จะเน้นไปทางด้านรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมมากกว่า เพราะแสดงถึงศักยภาพทางฐานะ ได้เด่นชัด งาน สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของชุมชนท่ามะโอนี้มีความสำ�คัญ และเป็นแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ดีของจังหวัด ลำ�ปางอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากบ้านหลายหลังมีการสร้างในสมัยการทำ�อุตสาหกรรมการค้าไม้ที่นี่มีความเจริญรุ่งเรือง อายุของบ้านก็มีความเก่าแก่ ยังคงไว้ที่เดิม โดยไม่มีการทำ�ลาย หรือรื้อถอน จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเข้ามาทำ�การศึกษารูป แบบงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม และทำ�การอนุรักษ์ให้เป็นชุมชนทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำ�ปางต่อไป

บ้านเก่าเล่าอดีตที่ท่ามะโอThe Conservative Houses in Tha Ma O  

เล่าถึงประวัติของชุมชนท่ามะโอ ที่สำคัญเล่าถึงความงดงามของบ้านเรือนหลายหลังที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมการตกแต่งตัวบ้าน อีกทั้งบ้านเห...

บ้านเก่าเล่าอดีตที่ท่ามะโอThe Conservative Houses in Tha Ma O  

เล่าถึงประวัติของชุมชนท่ามะโอ ที่สำคัญเล่าถึงความงดงามของบ้านเรือนหลายหลังที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมการตกแต่งตัวบ้าน อีกทั้งบ้านเห...

Advertisement