Page 1

Тридневен туристически пакет

Уикенд в Ихтиман

Теми Културен туризъм в съчетание с възможности за активен туризъм Сезонност Пакетът може да се реализира от април до октомври Общини Ихтиман Целеви групи Пакетът е насочен към български и чуждестранни туристи Предварителна подготовка Подходящ за малки и средно големи групи от всички възрасти. Не се изисква специална екипировка или умения. Препоръчва се носенето на удобни дрехи за кратки преходи сред природата. Историческите беседи и допълнителни активности се осъществяват по предварителна уговорка.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ Инвестираме във Вашето бъдеще! www.bgregio.eu Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Този документ е създаден в рамките на Проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Ихтиман” във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2012/002, сключен между МРРБ и Столична община в Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ Бюджетна линия: BG161PO001/3. 2-02/2012, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма“, Операция 3. 2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“. Цялата отговорност за съдържанието му носи Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


2

Тридневен туристически пакет

Уикенд в Ихтиман

Ден 1 15:00 Пристигане и настаняване в Ихтиман 15:30 Посещение на историческия музей в Ихтиман и кратка пешеходна обиколка на забележителностите в града с екскурзоводска беседа 17:00 Свободно време 19:30 Вечеря в традиционен ресторант с местни специалитети


3

Тридневен туристически пакет

Уикенд в Ихтиман

Ден 2 08:30 Закуска 09:30 Активни занимания според интересите на туристите – пешеходни преходи по маркирани еко пътеки, риболов, конна езда, голф; обяд на открито 16:00 Демонстрация на местни занаяти (писане на яйца и приготвяне на Ихтимански зелник) 18:30 Свободно време 20:00 Вечеря


4

Тридневен туристически пакет

Уикенд в Ихтиман

Ден 3 08:30 09:30 12:00 13:30

Закуска Отпътуване за и посещение на исторически обект крепост „Траянова врата” Обяд Отпътуване

Тридневен туристически пакет - Уикенд в Ихтиман  

Тридневен туристически пакет Уикенд в Ихтиман КРЪСТОПЪТ НА ВДЪХНОВЕНИТЕ София - Ихтиман - Своге

Тридневен туристически пакет - Уикенд в Ихтиман  

Тридневен туристически пакет Уикенд в Ихтиман КРЪСТОПЪТ НА ВДЪХНОВЕНИТЕ София - Ихтиман - Своге

Advertisement