Page 1

Тридневен туристически пакет

Уикенд в Своге

Теми Културен и екотуризъм Сезонност Пакетът може да се реализира от април до октомври Общини Своге Целеви групи Пакетът е насочен към български и чуждестранни туристи Предварителна подготовка Подходящ за малки и средно големи групи от всички възрасти. Не се изисква специална екипировка или умения. Препоръчва се носенето на удобни дрехи за кратки преходи сред природата. Историческите беседи и допълнителни активности се осъществяват по предварителна уговорка.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ Инвестираме във Вашето бъдеще! www.bgregio.eu Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Този документ е създаден в рамките на Проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2012/002, сключен между МРРБ и Столична община в Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ Бюджетна линия: BG161PO001/3. 2-02/2012, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма“, Операция 3. 2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“. Цялата отговорност за съдържанието му носи Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


2

Тридневен туристически пакет

Уикенд в Своге

Ден 1 15:00 Пристигане и настаняване в Своге 15:30 Кратка пешеходна обиколка на забележителностите на града 17:00 Посещение на църквата на Искрецкия манастир „Успение Богородично”, в която са съхранени ценни стенописи 18:00 Свободно време 20:00 Вечеря


3

Тридневен туристически пакет

Уикенд в Своге

Ден 2 08:30 Закуска 09:30 Активни занимания според интересите на туристите – пешеходни преходи по маркирани еко пътеки, каякинг, рафтинг, скално катерене; обяд на открито 16:30 Посещение на био ферма в околността и дегустация на еко продукти местно производство 18:30 Свободно време 20:00 Вечеря


4

Тридневен туристически пакет

Уикенд в Своге

Ден 3 08:30 Закуска 09:30 Отпътуване и посещение на Лакатнишки скали 11:00 Отпътуване и посещение на Осеновлашки манастир „ Св. Богородица”, известен като Седемте престола”, впечатляващ със своята архитектура и декорация на интериора 12:30 Обяд в околността на манастира 13:30 Отпътуване

Тридневен туристически пакет - Уикенд в Своге  

Тридневен туристически пакет Уикенд в Своге КРЪСТОПЪТ НА ВДЪХНОВЕНИТЕ София - Ихтиман - Своге

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you