Page 1

Тридневен туристически пакет

City break – София

Теми Културен туризъм в съчетание с възможности за поклоннически и екотуризъм Сезонност Пакетът може да се реализира от април до октомври Общини Столична Целеви групи Пакетът е насочен към български и чуждестранни туристи Предварителна подготовка Подходящ за малки и средно големи групи от всички възрасти. Не се изисква специална екипировка или умения. Препоръчва се носенето на удобни дрехи за кратки преходи сред природата. Историческите беседи и допълнителни активности се осъществяват по предварителна уговорка.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ Инвестираме във Вашето бъдеще! www.bgregio.eu Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Този документ е създаден в рамките на Проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2012/002, сключен между МРРБ и Столична община в Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ Бюджетна линия: BG161PO001/3. 2-02/2012, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма“, Операция 3. 2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“. Цялата отговорност за съдържанието му носи Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


2

Тридневен туристически пакет

City break – София

Ден 1 14:00 Пристигане и настаняване в София 14:30 Туристическа обиколка на античното наследство на Сердика – Арена ди Сердика, останки от крепост Средец, базилика „Св. София” и подземен музей, ротонда „Св. Георги” 15:30 Посещение на Национален археологически институт с музей при БАН 17:00 Посещение на експозицията на НХГ „Средновековно и възрожденско православно изкуство” в криптата на храм-паметник “Св. Александър Невски” 19:00 Според предпочитанията на туристите може да се резервират билети за някои от многобройните културни събития в града; алтернативни варианти шопинг или туристическа обиколка 20:30 Вечеря


3

Тридневен туристически пакет

City break – София

Ден 2 08:30 09:30 12:00 13:00 15:00 17:30 19:30

Закуска Отпътуване за и посещение на Национален исторически музей Обяд в полите на Витоша Отпътуване за и посещение на Драгалевски манастир Отпътуване за и посещение на Боянска църква и разходка в ПП „Витоша” Свободно време Вечеря с винена дегустация


4

Тридневен туристически пакет

City break – София

Ден 3 08:30 Закуска 09:30 Отпътуване и посещение на манастирите, част от Софийска Мала Света гора – Кремиковски, Курилски, Лозенски или Германски и т.н.; изборът на манастири зависи от предпочитанията на туристите. 12:30 Обяд 14:00 Отпътуване

Тридневен туристически пакет - City break – София  

Тридневен туристически пакет City break – София КРЪСТОПЪТ НА ВДЪХНОВЕНИТЕ София - Ихтиман - Своге

Тридневен туристически пакет - City break – София  

Тридневен туристически пакет City break – София КРЪСТОПЪТ НА ВДЪХНОВЕНИТЕ София - Ихтиман - Своге

Advertisement