Page 1

Тридневен туристически пакет

Искри от векове на слава

Теми Културен туризъм в съчетание с възможности за екотуризъм Сезонност Пакетът може да се реализира от април до октомври Общини Столична, Ихтиман, Своге Целеви групи Пакетът е насочен към български и чуждестранни туристи Предварителна подготовка Подходящ за малки и средно големи групи от всички възрасти. Не се изисква специална екипировка или умения. Препоръчва се носенето на удобни дрехи за кратки преходи сред природата. Историческите беседи и допълнителни активности се осъществяват по предварителна уговорка.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ Инвестираме във Вашето бъдеще! www.bgregio.eu Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Този документ е създаден в рамките на Проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2012/002, сключен между МРРБ и Столична община в Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ Бюджетна линия: BG161PO001/3. 2-02/2012, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма“, Операция 3. 2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“. Цялата отговорност за съдържанието му носи Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


2

Тридневен туристически пакет

Искри от векове на слава

Ден 1 11.00 Пристигане в София 12.00 Обяд 13.00 Туристическа обиколка на античното наследство на Сердика – Арена ди Сердика, останки от крепост Средец, базилика „Св. София” и подземен музей, ротонда „Св. Георги”, Национален археологически институт с музей при БАН; опционално: екскурзоводска беседа, разкриваща значението на Сердика в Античността и връзката между духовния и културния подем в региона. 16.00 Посещение на експозицията на НХГ „Средновековно и възрожденско православно изкуство” в криптата на храм-паметник “Св. Александър Невски”; опционално: екскурзоводска беседа за развитието на изобразителното изкуство в региона. 17:00 Настаняване в хотел 17:30 Свободно време 19:30 Вечеря с винена дегустация


3

Тридневен туристически пакет

Искри от векове на слава

Ден 2 08:30 Закуска 09:00 Отпътуване за и посещение на Национален исторически музей и филиал Боянска черква – съхранени образци на средновековното изобразително изкуство 11:30 Отпътуване за Панчаревското езеро 12:00 Обяд 13:00 Отпътуване за и посещение на Урвишки манастирски комплекс – Панчаревски (Урвишки) манастир „Св. Никола-Летни”, крепостен храм “Св.Пророк Илия” и крепост Кокалянски Урвич 15:00 Отпътуване за Ихтиман 16:00 Настаняване в Ихтиман 16:30 Посещение на историческия музей в Ихтиман и пешеходна обиколка на забележителностите в града с екскурзоводска беседа 17:30 Свободно време 20:00 Вечеря


4

Тридневен туристически пакет

Искри от векове на слава

Ден 3 08:30 Закуска 09:00 Отпътуване за посещение на Кремиковски манастир „Св. Георги”, съхраняващ образци на монументалната живопис от XV в. и църквата от Сеславския манастир „Св. Николай” със стенописи, дело на св. Пимен Зографски 12:00 Отпътуване за Своге 13:30 Обяд в био ферма в района на гр. Своге 14:30 Отпътуване за Лакатнишки скали и кратък преход по еко пътека 15:30 Отпътуване

Тридневен туристически пакет - Искри от векове на слава  

Тридневен туристически пакет Искри от векове на слава КРЪСТОПЪТ НА ВДЪХНОВЕНИТЕ София - Ихтиман - Своге

Тридневен туристически пакет - Искри от векове на слава  

Тридневен туристически пакет Искри от векове на слава КРЪСТОПЪТ НА ВДЪХНОВЕНИТЕ София - Ихтиман - Своге

Advertisement