Page 1

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Będę Aktywnym Przedsiębiorcą” realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 1. Cel Projektu i jego realizatorzy 1. Projekt „Będę Aktywnym Przedsiębiorcą” realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt ma na celu aktywne wspieranie osób tworzących nowe miejsca pracy poprzez samozatrudnienie oraz budowanie kreatywnych postaw służących rozwojowi przedsiębiorczości. Kierowany jest do osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą i będzie obejmował wsparcie merytoryczno– doradcze zarówno w momencie zakładania firmy, jak również w początkowym okresie jej funkcjonowania oraz dotację inwestycyjną.

2. Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce o/o Kraków z

siedzibą przy Ul. Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków; Partnerami Projektu są: •

Krakowski Park Technologiczny Sp.z o.o. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41 L

Stowarzyszenie Europejski Instytut Edukacji Informatycznej 33-300 Nowy Sącz, ul. Mikołaja Reja 20

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni 32-700 Bochnia, ul. Wojska Polskiego 3

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku 32-800 Brzesko, ul. Piłsudskiego 19

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie 32-500 Chrzanów, ul. Słowackiego 8

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Piłsudskiego 33

Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie 32-200 Miechów, ul. Sienkiewicza 25

-1-


Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach 32-400 Myślenice, ul. Drogowców 2

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu 32-600 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10

Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 11

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej 32-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 31

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 27

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce 32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 13A § 2. Zasady uczestnictwa

1. Uczestnikami projektu (zwanymi dalej „Beneficjentami Ostatecznymi” w skrócie BO) mogą być osoby fizyczne, które: a) Ukończyły 18 rok życia – dotyczy osób bezrobotnych, a w przypadku osób nieaktywnych zawodowo uczestnik projektu nie musi być osobą pełnoletnią w momencie przystąpienia do projektu, musi natomiast posiadać pełną zdolność do czynności prawnych w momencie rejestrowania działalności gospodarczej. b) Zamieszkują i/lub uczą się na terenie województwa małopolskiego, c) W dniu składania formularza zgłoszeniowego są osobami nieaktywnymi zawodowo, tj: pozostającymi bez zatrudnienia które jednocześnie nie zaliczają się do kategorii bezrobotnych. Do grona osób nieaktywnych zawodowo zgodnie z definicją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zalicza się osoba która spełnia następujące warunki: „Osoba nieaktywna zawodowo to osoba pozostającą bez zatrudnienia (osoba w wieku 15-64 lata niezatrudniona, nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych, jak również nie będąca rolnikiem ani domownikiem rolnika, tj. nie płacąca KRUS. Do grupy osób nieaktywnych zawodowo, należy zaliczyć również osoby uczące lub kształcące się, osoby pobierające świadczenia emerytalne lub rentowe, które spełniają jednocześnie definicję osoby pozostającej bez zatrudnienia, tj. są w wieku 15-64 lata, nie są zatrudnione oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej, a także są zdolne i gotowe do jej podjęcia.”

-2-


d) Nie pozostają w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z projektodawcą, partnerem lub wykonawcą. ) posiadają status osoby bezrobotnej w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy( t.j Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz.415, z późn. zm.), e) nie posiadały i nie posiadają zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres co najmniej12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (liczone od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych), f) Przystępując do projektu zobowiążą się do zarejestrowania planowanej działalności gospodarczej na terenie woj. małopolskiego. 2. Dodatkowe punkty na etapie oceny formalnej otrzymają osoby fizyczne, które są: a) osobami długotrwale bezrobotnymi (dotyczy osób, które w przeciągu ostatnich 24 miesięcy były zarejestrowane w Urzędzie Pracy przez co najmniej 12 miesięcy), - w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz.U.nr 99 poz. 1001 b) kobietami c) osobami do 25 i po 45 roku życia, d) osobami niepełnosprawnymi, e) osobami mieszkającymi w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcami miast do 25 tys. mieszkańców. 3. Projektodawca zastrzega sobie prawo do rekrutowania spośród łącznej liczby 180 BO (w tym minimum 5 osób niepełnosprawnych i/lub) w tym: - 150 osób bezrobotnych (w tym minimum 30 długotrwale bezrobotnych), - 30 osób nieaktywnych zawodowo. 4. Aby zapewnić wsparcie dla opisanych grup docelowych w systemie rekrutacji przyjęto system wag punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów wyboru (szczegółowy opis punktów wagowych przyznawanych grupom faworyzowanym znajduje się w § 3, punkt 6).

§ 3. Przebieg rekrutacji 1. Nabór Beneficjentów Ostatecznych w okresie realizacji projektu zostanie przeprowadzony w trzech turach: I tura -styczeń/ luty, II tura – kwiecień , III turaczerwiec 2010.

-3-


2. W każdym z 3 naborów zostanie wyłoniona grupa 60 Beneficjentów Ostatecznych (łącznie w całym Projekcie 180 BO). 3. Każdy z naborów będzie realizowany w 3 etapach. a) Etap I– złożenie lub przesłanie formularza Wniosku Aplikacyjnego będącego zgłoszeniem do udziału w Projekcie, który zostanie oceniony pod względem formalnym oraz merytorycznym (szczegółowy opis § 4 niniejszego Regulaminu), b) Etap II– przystąpienie do pisemnego testu „Kwestionariusz przedsiębiorczych” (szczegółowy opis § 5 niniejszego Regulaminu),

uzdolnień

c) Etap III- rozmowy kwalifikacyjne z doradcą zawodowym oraz ekspertem w zakresie przedsiębiorczości (szczegółowy opis § 5 niniejszego Regulaminu). 4. Beneficjentami Ostatecznymi będą osoby, które pomyślnie przejdą wszystkie etapy rekrutacji i otrzymają w trakcie ich trwania najwięcej punktów (w tym punktów preferencyjnych opisanych w § 3, punkt 6), a następnie przystępując do Projektu podpiszą umowy zobowiązujące je do wypełniania warunków uczestnictwa w działaniach Projektu tj. uczestnictwie w szkoleniach i wsparciu merytorycznym oraz po pozytywnym zaopiniowaniu Biznes Planów, otrzymają wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności. 5. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w jednym z 19 Biur Obsługi Beneficjenta (tj. w siedzibach Partnerów oraz 6-ciu biurach Lidera Projektu w Małopolsce) lub drogą pocztową – wnioski wysłane na adres biura Lidera Projektu. Lista Biur Obsługi Beneficjenta znajduje się w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie. UWAGA!! Data złożenia Wniosku Aplikacyjnego przesłanego drogą pocztową liczona jest z dniem wpłynięcia Wniosku do biura Obsługi Beneficjenta, które jest adresatem wniosku NIE ZAŚ DATA STĘPLA POCZTOWEGO Z DNIA NADANIA WNIOSKU NA POCZCIE. 6. Zainteresowane osoby z chwilą składania Wniosku Aplikacyjnego zobowiązane są do wypełnienia formularza rekrutacji zamieszczonego we Wniosku na podstawie, którego przyznane będą im odpowiednie wagi punktowe, mające na celu wyłonienie potencjalnych BO Projektu, którzy przystąpią do kolejnych etapów rekrutacji. Tym samym każdy/każda z zainteresowanych może otrzymać następującą ilość punktów na etapie rekrutacji, na mocy przynależenia i udokumentowania tej przynależności, do którejś lub kilku z faworyzowanych grup: a) osoby poniżej 25 lat 5 pkt, b) osoby w wieku 45+ 9 pkt, c) osoby zamieszkujące gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców 7 pkt, d) długotrwale bezrobotni (bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat) 10 pkt,

-4-


e) kobiety 7 pkt, f) osoby niepełnosprawne 7 pkt. 7. Na etapie oceny Wniosków Aplikacyjnych, w celu wybrania najlepszych pomysłów na własną działalność gospodarczą, jako dodatkowe kryteria brane pod uwagę w trakcie wyboru wniosków premiowane będą oryginalne pomysły biznesowe spieniające poniższe kryteria: a) innowacyjny pomysł na działalność gospodarczą – maksymalnie do 15 pkt., b) pomysł biznesu wykorzystującego atuty lokalne – maksymalnie do 5 pkt. 8. W chwili składania Wniosku aplikacyjnego każdy/a Kandydat/ka otrzyma numer identyfikacyjny, który służyć jej będzie do rejestracji w systemie obsługi Kandydatów (oraz późniejszych Beneficjentów Ostatecznych). Osoby, które złożą swoje Wnioski Aplikacyjne drogą pocztową, otrzymają przydzielone im numery za pośrednictwem wskazanego w kwestionariuszu rekrutacji adresu e-mail. 9. Po zakończeniu każdego z etapów rekrutacji Realizatorzy Projektu zamieszczać będą listy rankingowe z wynikami kolejnych etapów oraz numerami identyfikacyjnymi Kandydatów z informacją o przejściu lub nie do następnego etapu. Listy rankingowe zamieszczone będą w miejscach łatwo dostępnych kandydatom (tj. na stronie internetowej Projektu www.aktywnyprzedsiebiorca.pl oraz w Biurach Obsługi Beneficjenta i Biurze Projektu). 10. O dokładnych terminach drugiego i trzeciego etapu rekrutacji uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną za pośrednictwem strony Internetowej Projektu www.aktywnyprzedsiębiorca.pl i/lub za pośrednictwem podanego we Wniosku aplikacyjnym adresu e-mail. 11. Rekrutacja przebiegać będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji i tym samym ostatecznego wzięcia udziału w Projekcie, decydować będą względy obiektywne i kryteria określone w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie.

§ 4. Zasady rekrutacji – Etap I 1. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie musi wypełnić Wniosek Aplikacyjny w formacie zgodnym z podanym na stronie internetowej Projektu www.aktywnyprzedsiebiorca.pl wraz z zamieszczonym w nim formularzem rekrutacyjnym, umożliwiającym przyznanie odpowiednich wag punktowych. UWAGA!! Zgłoszenia przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza nie zostaną rozpatrzone.

-5-


2. Kompletny Wniosek Aplikacyjny zawiera dane osobowe, informacje o planowanym przedsięwzięciu oraz informacje i dokumenty pozwalające określić status formalny osoby wypełniającej, jako zgodny z wymogami projektu. 3. Wniosek Aplikacyjny winien być wypełniony elektronicznie w języku polskim w sposób czytelny (sugerowany rozmiar czcionki 12). Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w formie wydrukowanej - podpisany, oraz w formie elektronicznej nagrany na płycie CD. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularzy zawierających nie wypełnione rubryki (w przypadku braku chęci wypełnienia danej rubryki wpisać „nie dotyczy”), oraz w przypadku braku wersji nagranej na płycie CD. 4. Wniosek Aplikacyjny należy dostarczyć osobiście do jednego z 19 Biur Obsługi Beneficjanta, lub drogą pocztową na adres Lidera Projektu (Lista Biur stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu). Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie, oznaczonej w następujący sposób: a) Imię, Nazwisko, adres do korespondencji pocztowej kandydata. b) Adres Biura Obsługi Beneficjenta, w którym Uczestnik składa formularz zgłoszeniowy. c) Dopisek: Zgłoszenie do projektu „Będę Aktywnym Przedsiębiorcą”, EFS, POKL 6.2. Formularz do naklejenia na kopercie zawierający tabelę informacyjną o składanym wniosku z danymi osoby składającej dokumenty, zamieszczony jest na stronie internetowej Projektu www.aktywnyprzedsiebiorca.pl UWAGA!! O dacie przyjęcia Wniosków nadsyłanych drogą pocztową decyduje data wpłynięcia Wniosku do wybranego Biura Obsługi Beneficjenta, który jest adresatem Wniosku NIE ZAŚ DATA STĘPLA POCZTOWEGO Z DNIA NADANIA WNIOSKU W URZĘDZIE POCZTOWYM. W każdym z prowadzonych trzech naborów obowiązuje odrębny harmonogram rekrutacji który jest integralną częścią niniejszego regulaminu. 5. Na etapie składania przez kandydata/tkę Wniosku w wybranym przez siebie Biurze Obsługi Beneficjenta, otrzyma on/ona numer identyfikacyjny niezbędny do dalszego sprawdzania własnych postępów w procesie rekrutacji i udziału w Projekcie za pośrednictwem strony Internetowej Projektu oraz na listach rankingowych wywieszanych w Biurach Obsługi Beneficjenta oraz Biurze Projektu. Osoby, które prześlą Wnioski drogą pocztową, otrzymają swoje numery identyfikacyjne drogą elektroniczną na wskazany przez siebie w kwestionariuszu rekrutacyjnym adres e-mail. (W przypadku korzystania w takiej sytuacji z nie swojego adresu e-mail Realizatorzy nie biorą odpowiedzialności za udostępnianie poufnych informacji Kandydata osobom postronnym.) 6. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie do wypełnionego Wniosku Aplikacyjnego muszą dołączyć następujące dokumenty:

-6-


a) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia czerwca 1997 Kodeks Karny oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu, b) Oświadczenie o nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres, co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu – Załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu, c) Oświadczenie o nie pozostawaniu w stosunku pracy lub innym, wynikających z Kodeksu Cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne) ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce lub pozostałych Partnerów Projektu – Załącznik Nr 4 do niniejszego regulaminu, d) Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa małopolskiego z zamiarem pobytu stałego (lub zaświadczenie z Uczelni lub innej Instytucji Szkoleniowej, w której BO pobiera naukę) – Załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu, e) Oświadczenie o nie korzystaniu z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz Poddziałania 8.1.2 POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej, - Załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu f) Oświadczenie o byciu osobą nieaktywną zawodowo (jeśli dotyczy) – Załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu g) Podpisaną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu), h) Wyraźną kserokopię dowodu osobistego, osoby niepełnoletnie inny dokument tożsamości i) Zaświadczenie lub kopię dokumentu stwierdzającego stopień niepełnosprawność, (jeśli dotyczy). j) Zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy) k) Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu (oświadczenie zawarte we wniosku aplikacyjnym), Wnioski Aplikacyjne nie zawierające wymaganych załączników będą odrzucane na etapie oceny formalnej. 6. Osoba, której zgłoszenie zostało odrzucone z przyczyn formalnych nie ma możliwości uzupełnienia braków ani też ponownego złożenia Wniosku Aplikacyjnego w tym samym naborze. 7. Każdy Wniosek Aplikacyjny przechodzi ocenę formalną (kompletność danych). Wniosek Aplikacyjny, który przejdzie pomyślnie ocenę formalną podlegać będzie ocenie merytorycznej. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w pierwszym etapie rekrutacji wynosi 60 punktów (maksymalnie 40 punktów na etapie oceny formalnej oraz maksymalnie 20 punktów na etapie oceny merytorycznej). Wnioski oceniane są przez 2 osobowe Komisje Oceny Aplikacji, które powołane zostaną przez Radę Projektu, w skład, której wchodzą przedstawiciele instytucji Partnerskich

-7-


Projektu (tj. Powiatowych Urzędów Pracy w Małopolsce, Krakowskiego Parku Technologicznego i Europejskiego Instytutu Edukacji Informatycznej). 8. Wnioski Aplikacyjne oceniane są na poziomie merytorycznym przez powołane Komisje Oceny Aplikacji, w 6 regionach województwa małopolskiego. 9. Wynikiem pracy każdej z Komisji Oceny Aplikacji jest Protokół, w którym zawarte są informacje: o ilości przyjętych do oceny wniosków, ilości wniosków ocenionych pozytywnie oraz ilości wniosków ocenionych negatywnie. 10. Planowane przedsięwzięcie nie może być działalnością, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 90, poz. 557). Przedsięwzięcie zaplanowane i opisane we Wniosku Aplikacyjnym podlega wymogom udzielania pomocy publicznej zgodnie z zasadą de minimis tj. m. in. nie może być to: - działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) Nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r., w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, - działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, - działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską jeżeli: • wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objętą pomocą, • udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub całości producentom surowców, - działalność związana z eksportem, jeżeli bezpośrednio związana jest z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością eksportową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z eksportem, - uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi, - udzielana podmiotom prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady Nr (WE) 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 roku w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego - udzielana podmiotowi w trudnej sytuacji ekonomicznej, udzielana podmiotom na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, - udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu, udzielana na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

-8-


UWAGA!!! Pomoc de minimis nie może być udzielana podmiotowi, który w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 tys. Euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 tys. Euro, obliczanych wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 11. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 450 osób z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w toku oceny merytorycznej oraz punktów preferencyjnych przyznanych na podstawie danych zawartych w formularza zgłoszeniowym w dokumencie Wniosku Aplikacyjnego. 12. Jeżeli kilku kandydatów zdobędzie taką samą ilość punktów, o zakwalifikowaniu do kolejnego Etapu rekrutacji decydować będzie ilość uzyskanych punktów za przynależność do którejś z faworyzowanych grup w kolejności wagi punktowej poszczególnych kryteriów (opisanych w § 3, punkcie 6 i 7 niniejszego regulaminu). 13. Etap I rekrutacji jest jednocześnie jedynym etapem tego procesu, po którym Kandydaci mogą składać odwołania w przypadku odrzucenia ich wniosku po ocenie Merytorycznej, celem ponownej oceny Wniosku Aplikacyjnego. Zasady towarzyszące tej procedurze znajdują się w dokumencie: „Procedura Odwoławcza w Procesie Rekrutacji do Projektu” §5. Zasady rekrutacji - etap II 1. Każda z 450 osób wyłonionych po pierwszym etapie rekrutacji przystąpi do pisemnego testu „Kwestionariusz uzdolnień przedsiębiorczych”- możliwość uzyskania od 0 do 40 pkt. 2. Do kolejnego etapu rekrutacji przejdzie 200 osób które uzyskają łącznie najwyższą ilość punktów z etapu I oraz etapu II.

§6. Zasady rekrutacji - etap III 1. Trzecim etapem rekrutacji są dwie rozmowy kwalifikacyjne. Pierwsza z nich to indywidualna rozmowa z doradcą zawodowym, której celem będzie pogłębiona ocena zdolności przedsiębiorczych. Ocena możliwa do uzyskana w czasie rozmowy przekładać się będzie na możliwe do uzyskania maksimum 30 pkt. Druga rozmowa- to wywiad przeprowadzony przez eksperta w zakresie przedsiębiorczości celem oceny realności

-9-


proponowanego pomysłu biznesowego Kandydata- ocena możliwa do uzyskania to do 100 pkt. 2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania na tym etapie to 130 punktów. 3. Kryteria, które będą brane w czasie tego etapu rekrutacji pod uwagę to: a) Predyspozycje psychologiczne do prowadzenia działalności gospodarczej (analizowane na podstawie testów psychologicznych i rozmowy), b) dane z rozmowy z doradcą zawodowy, oraz informacje zebrane na podstawie formularza zgłoszeniowego (wysoki poziom motywacji do prowadzenia działalności gospodarczej, orientacja w branży, innowacyjność pomysłu na działalność, elastyczność, realność planowanego przedsięwzięcia), 4. Efektem podsumowania punktacji ze wszystkich Etapów rekrutacji będzie lista Rankingowa (kandydaci ułożeni w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów). Spośród osób znajdujących się na Liście Rankingowej, do Projektu zostanie zakwalifikowane 60 najlepiej ocenionych osób w każdej z przeprowadzonych rekrutacji, w tym osób z terenu Krakowa nie więcej niż dla każdej z kolejnych rekrutacji: styczeń/luty 2010- 13 osób, kwiecień 2010-14 osób i czerwiec 201013 osób – co wynika z ograniczenia iż spośród wszystkich zakładanych działalności gospodarczych maksymalnie 23% może być zarejestrowane na terenie miasta Krakowa. Dopuszczalna liczba firm może ulec zmianie w przypadku przyznania dotacji większej od zakładanej liczbie osób. Oprócz wyłonionych 60 osób które zakwalifikują się do Projektu, utworzona zostanie lista rezerwowa w skład której wejdzie 10 kolejnych najlepiej ocenionych osób które nie zakwalifikowały się bezpośrednio do Projektu. Osoby z listy rezerwowej będą powoływane do Projektu jako nowi BO w razie wykluczeń lub rezygnacji któregokolwiek z BO w trakcie trwania projektu. §7. Udział w Projekcie- Szkolenia oraz doradztwo dla Beneficjentów Ostatecznych 1. 180 najlepiej ocenionych kandydatów (po 60 na każdy z 3 naborów) zostanie zaproszonych do podpisania umów o udziale w Projekcie i tym samym otrzyma status Beneficjenta Ostatecznego Projektu. 2. Podpisanie umowy jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do wzięcia udziału w zaplanowanych w ramach Projektu szkoleniach dla BO. 3. Ukończenie szkoleń jest jednym z podstawowych warunków otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i otrzymanie dotacji pomostowej. 4. Szkolenia mają przygotować BO do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Tematyka szkoleń będzie dotyczyła kolejno:

- 10 -


a) b) c) d) e)

Procesu uruchomienia działalności, Aspektów prawnych prowadzenia własnej działalności gospodarczej, Księgowości małej firmy, Zasad konstruowania biznes planu, Podstaw marketingu.

Szkolenia odbywać się będą w 12 grupach 15 osobowych po 96 godzin szkoleniowych dla każdej z grup. 5. Osoba podpisująca Umowę o Udziale w Projekcie i rozpoczynająca szkolenia w razie: - nie wywiązania się z Umowy lub -nie otrzymania wsparcia kapitałowego w wyniku niewystarczającej ilości punktów uzyskanych za ocenę przedstawionego Biznes Planu; NIE MOŻE ponownie brać udziału w następnych naborach do Projektu przewidzianych w trakcie trwania całego Projektu (rekrutacja do Projektu przypada kolejno na: styczeń/luty, kwiecień i czerwiec 2010 roku.) 6. Po zakończeniu bloku szkoleniowego uruchomione zostanie doradztwo, które ma na celu w sposób kompleksowy przygotować Beneficjentów Ostatecznych do prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej o wsparcie kapitałowe. Każdy beneficjent skorzystać będzie mógł z 16 godzin doradztwa indywidualnego i 4 godzin doradztwa grupowego.

§8 Udział w Projekcie- Wsparcie Kapitałowe 1. Warunkiem koniecznym ubiegania się przez Beneficjentów Ostatecznych o wsparcie kapitałowe jest uczestnictwo w cyklu szkoleń opisanych w § 7 oraz spotkaniach doradczych (indywidualnych i grupowych). 2. Dopuszcza się udzielenie wsparcia dla osób przewidujących prowadzenie działalności gospodarczej w jednej z poniższych form: •

jednoosobowej działalności gospodarczej,

spółki cywilnej,

spółdzielni,

spółdzielni socjalnej.

Uczestnik projektu, któremu przyznane zostały środki na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, nie może - w trakcie pierwszych 12 miesięcy - przekształcić prowadzonej działalności w inną formę prawną np. spółkę handlową. Nie stanowi przekształcenia w inną formę prawną, zawiązanie spółki cywilnej przez uczestników projektu w trakcie trwania projektu, pod warunkiem, że otrzymane przez każdego z uczestników projektu zawierających umowę spółki środki finansowe,

- 11 -


wykorzystane zostaną na działalność przez nich prowadzoną a nie na wkład wnoszony do spółki. Dopuszczalne jest również rozwiązanie umowy spółki cywilnej zawartej przez przedsiębiorców w trakcie trwania projektu pod warunkiem, że dalej będą prowadzili jednoosobową działalność gospodarczą. W przypadku zaprzestania prowadzenia takiej działalności uczestnik projektu zobowiązany będzie zwrócić otrzymane środki finansowe. 3. Podczas aplikowania o wsparcie kapitałowe przez BO, celem rzetelnej oceny wniosków powołana zostanie Komisja Oceny Wniosków, w składzie 2 niezależnych ekspertów, dokonujących wyboru na podstawie Regulaminu KOW. Wszyscy Beneficjenci zostaną poinformowani o wynikach pracy KOW. 4. Efektem działalności KOW będzie wyłonienie grupy 120 BO (dla każdego z trzech naborów po 40 BO), którzy otrzymają wsparcie finansowe. Z wyłonionymi Beneficjentami, w każdej fazie rekrutacji, podpisane zostaną umowy określające zasady dysponowania uzyskanym wsparciem kapitałowym, przeznaczonym na rozwój przedsiębiorczości i dotacją pomostową. 5. Za udzielenie wsparcia kapitałowego oraz wypłatę wsparcia pomostowego odpowiedzialny jest Projektodawca (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce o/o Krakowie, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków) 6. Beneficjentom Ostatecznym przysługuje będzie jednorazowa dotacja inwestycyjna Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego Beneficjenta Ostatecznego wynosi do 40.000 zł. (podatek VAT może zostać uznany za wydatek kwalifikowany, tylko wtedy gdy mikroprzedsiębiorca nie ma możliwości jego odzyskania zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.) Uczestnik projektu powinien jednoznacznie zadeklarować na etapie konstruowania biznes planu czy zamierza się zarejestrować jako płatnik podatku VAT, jednocześnie wykazując w nim wszystkie wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości w kwotach brutto. Uczestnik projektu, który w biznes planie zadeklarował, iż będzie płatnikiem podatku VAT, zobowiązany jest do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości powinny służyć pokryciu wydatków uznanych za niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej i być odpowiednio uzasadnione - przez uczestnika projektu w biznes planie. Tym samym środki te mogą być przeznaczone w szczególności na: •

wydatki inwestycyjne - np. na zakup maszyn i urządzeń, niematerialnych i prawnych, prace remontowe i budowlane,

wydatki na środki obrotowe – np. zakup towarów,

wartości

- 12 -


wydatki na pokrycie innych niezbędnych kosztów związanych z rozpoczynaną i prowadzoną działalnością gospodarczą z wyłączeniem wypłaty wynagrodzeń – np. koszty promocji.

z zastrzeżeniem wykluczeń określonych przy przyznawaniu pomocy de minimis. 7. Beneficjenci, którzy otrzymają wsparcie kapitałowe i założą działalność gospodarczą, otrzymają również wsparcie merytoryczne (40 osób z każdegoz trzech naborów, łącznie 120 BO) w postaci doradztwa grupowego w wymiarze 16 godzin oraz doradztwa indywidualnego 10 godzin (dla każdego z Beneficjentów) w okresie prowadzenia własnej działalności. 8. Wsparcie merytoryczne BO będzie odbywać się po założeniu przez nich działalności gospodarczej, i tematyka jego wynikać będzie z zapotrzebowania BO- (stanowiąc efekt ewaluacji projektu.) W toku realizacji doradztwa prowadzona będzie dokumentacja wsparcia, za którą odpowiedzialni będą doradcy biznesowi i ds. przedsiębiorczości oraz Koordynator Główny Projektu. 9. Wnioski o jednorazową dotację inwestycyjną będą podlegały ocenie dokonywanej przez Komisję Oceny Wniosków (KOW) powołaną przez Radę Projektu. 10. Założenie działalności gospodarczej przez Beneficjentów Ostatecznych nie może nastąpić wcześniej niż po ukończeniu szkoleń podstawowych i skorzystaniu z doradztwa podstawowego. Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej uznawany jest dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub data uzyskania wpisu w KRS (w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej). 11. Działalność gospodarcza musi być zarejestrowana oraz terenie województwa małopolskiego.

posiadać siedzibę na

12. Osoby otrzymujące wsparcie będą musiały przedstawić odpowiednie zabezpieczenie Liderowi Projektu przed przekazaniem im udzielonego dofinansowania. Formami zabezpieczenia zwrotu przez uczestnika projektu środków otrzymanych na rozwój przedsiębiorczości mogą być w szczególności: •

poręczenie, weksel własny, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

gwarancja bankowa,

zastaw na prawach lub rzeczach,

blokada rachunku bankowego

akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

O wyborze formy zabezpieczenia decyduje uczestnik projektu. 13. Podpisanie Umowy o udzielenie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości musi zostać poprzedzone przedłożeniem przez uczestnika projektu:

- 13 -


kopii dokumentu rejestrowego,

kopii nadania numeru REGON,

kopii dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do ZUS/KRUS,

zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo–finansowego przedsięwzięcia Szczegółowe ustalenia dotyczące wypłaty wsparcia pomostowego i udzielenia dotacji będą regulowane odrębnymi umowami. 14. Szczegółowe zasady konkursu oraz procedury odwoławczej, którego celem będzie wyłonienie Beneficjentów którzy uzyskują wsparcie kapitałowe oraz pomostowe, a także sposób dokumentowania i rozliczania uzyskanych dotacji zostaną określone w odrębnym regulaminie. 15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2009 roku.

Załączniku nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

“Będę Aktywnym Przedsiębiorcą” realizowanym w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 6.2

Lista 19 Biur Obsługi Beneficjenta otwartych na cele realizacji projektu, do których kierować należy formularze zgłoszeń do udziału w Projekcie: 1. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce o/o Kraków 30-074 Kraków, Ul. Kazimierza Wielkiego 19 2. Krakowski Park Technologiczny Sp.z o.o. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41 L 3. Stowarzyszenie Europejski Instytut Edukacji Informatycznej 33-300 Nowy Sącz, ul. Mikołaja Reja 20 4. Powiatowy Urząd Pracy w Bochni 32-700 Bochnia, ul. Wojska Polskiego 3 5. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku 32-800 Brzesko, ul. Piłsudskiego 19 6. Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie

- 14 -


32-500 Chrzanów, ul. Słowackiego 8 7. Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Piłsudskiego 33 8. Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie 32-200 Miechów, ul. Sienkiewicza 25 9. Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach 32-400 Myślenice, ul. Drogowców 2 10. Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu 32-600 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 11. Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 11 12. Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej 32-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 31 13. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach 34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 27 14. Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce 32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 13 A 15. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce o/o w Krakowie/ Oddział Terenowy w Chrzanowie 32-500 Chrzanów, ul. Piłsudskiego 4 tel./fax (032) 623 07 64 16. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce o/o w Krakowie/ Oddział Terenowy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 18 tel. (018) 444 36 47,444 36 48, fax 444 36 49 17. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce o/o w Krakowie/ Oddział Terenowy w Nowym Targu 34-400 Nowy Targ, ul. Rynek 5 tel./fax (018) 264 87 80

18. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce o/o w Krakowie/ Oddział Terenowy w Olkuszu 32-300 Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12 tel./fax (032) 754 47 48

- 15 -


19. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce o/o w Krakowie/ Oddział Terenowy w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Kopernika 8/2 tel./fax (014) 622 22 08,627 44 74 tel. kom. 0 604 250 701

- 16 -

test  
test  

testmghmgfm

Advertisement