Kras Jeugdwerk Jaarverslag 2016

Page 8

Spelend Leren Kras merkt dat veel kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie al op jonge leeftijd schoolachterstand oplopen. We vinden het in de eerste plaats de taak van het onderwijs zelf om hierin verandering te brengen, maar we kunnen niet bij de pakken blijven zitten en nemen daarom zelf het initiatief om leerondersteuning aan te bieden in de vorm van Spelend Leren-activiteiten (leren door middel van spel) en/of huiswerkondersteuning. We organiseerden wekelijks in vijf van onze steunpunten leerondersteuning met de nadruk op de ontwikkeling van taal, sociale vaardigheden én talenten. We richtten ons op lagere school-kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie en anderstalige nieuwkomers. Zo verbonden we het onderwijs en jeugdwerk met elkaar; de kinderen kwamen immers vaak bij ons terecht via de zorgcoördinator van een school. Maar evengoed kinderen die we bereikten via onze gebruikelijke buitenschoolse jeugdwerkactiviteiten waren welkom in onze leerondersteuning. Vanaf mei 2016 heeft Kras een coach om de leerondersteuning te versterken. Zij kreeg de opdracht om de jeugdwerkers te coachen tijdens de leerondersteuning en voor extra handen te zorgen tijdens deze activiteiten. We gingen een samenwerking aan met de lerarenopleiding van KdG. Ondertussen zijn er een 15-tal studenten voor het vak “Maatschappelijk Engagement” aan de slag bij Kras, dit voor een 50-tal uur per student, verspreid over het schooljaar. Na een eerste evaluatie eind 2016 merkten we al een grote meerwaarde. We creërden een duidelijke win-win situatie: studenten leren van de jeugdwerkers omdat ze op een meer speelse manier omgaan met de kinderen, ze leren onze doelgroep kennen en hoe er mee om te gaan. Bovendien leren onze jeugdwerkers over het gebruik van didactische methodes van de studenten. We hopen de samenwerking met KdG in de toekomst nog te kunnen versterken en uitbreiden. Dit project konden we uitvoeren dankzij de steun van The Art of Giving Foundation. Vindplaatsgericht werken In 2016 maakten we een analyse van het vindplaatsgericht werk. Een jaar nadat we Plein Publik en het vindplaatsgerichte jongerenwerk bij onze opdracht opnamen, maakten we tijd om stil te staan bij de praktijk: 99 Hoe pakken we het aan? 99 Wat werkt goed? 99 Wat motiveert? 99 Maar ook: waar zitten er onduidelijkheden, vragen, moeilijkheden? We betrokken daarbij ACB- medewerkers, activeringsconsulenten en vindplaatsgerichte jongerenwerkers en namen hen mee op in het grote verhaal van het vindplaatsgerichte werk. Deze verhalen hebben geresulteerd in verschillende uitwisselingsmomenten met de vindplaatsgerichte jongerenwerkers, maar ook in een verfijning van de materie en de afwerking van een visietekst. We werken momenteel aan een

8

filmpje om de informatie die we verzamelden visueel te maken voor de jeugdwerkers. Vrijwilligers Kras werkt al heel lang met vrijwilligers. Vaak zijn deze vrijwilligers jongeren die als kind of tiener zelf naar Kras kwamen. Dit vrijwilligerswerk vinden we waardevol omdat het kansen biedt aan jongeren uit onze doelgroep, maar ook omdat we overtuigd zijn van de meerwaarde van de eigen kennis, ervaringen en werkkracht waarmee de vrijwilligers onze werking kunnen versterken. In verschillende steunpunten zien we dat jongeren zich verder ontplooien en groeien door het nemen van verantwoordelijkheid. Vrijwilligerswerk is een belangrijke en bijna onmisbare schakel in de werking van Kras Jeugdwerk. In de toekomst willen we dit nog versterken. Daarom startten we eind 2016 met het inventariseren van ervaringen en expertise. Het verzamelen van good pratices binnen de organisatie, vormde zo de input voor een overkoepelend vrijwilligersbeleid. We hopen hiermee meer tegemoet te komen aan de noden van onze vrijwilligers en een krachtig vrijwilligersbeleid verder te ontwikkelen. Kras Kern Kras Kern is een steunpuntoverschreidende jongerengroep die burgerschap als centrale doelstelling heeft. De jongeren uit de groep nemen verantwoordelijkheden op zowel binnen als buiten Kras, zowel individueel als in groep. Ze zijn dus ook Kras-ambassadeurs. Kras Kern komt regelmatig samen met 15 à 20 deelnemers om kritisch te reflecteren over maatschappelijke thema’s. Belangrijk in 2016 was het vormingsweekend einde oktober (Roge Rielen 28-30 oktober). De jongeren kregen er vorming rond groepsdynamica, inspraak, burger- en ambasadeursschap. Het weekend was een groot succes. Verder nam Kras Kern, samen met BAM, ook actief deel aan J-100.