Page 1

Jaarverslag

2016

Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout 03/270 39 10 www.krasjeugdwerk.be www.facebook.com/krasantwerpen info@krasjeugdwerk.be


Inhoud Woord Vooraf

3

2016, bruisend en borrelend

4

Organigram 13 Algemene Facts & Figures

14

Kras Berchem

18

Kras Borgerhout

28

Kras Kiel/Zuid

36

Kras Merksem

42

Kras Noord/Dam

48

Kras Sport

56

Kras werkt samen met...

63

Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

64

Kras in de pers

65

Visietekst 68 Balans 2016

72

Resultatenrekening 2016

74

Kraswerkingen 75 Met de steun van...

2

76

Dit jaarverslag werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Kras Jeugdwerk vzw op de zitting van 14 juni 2017.


Woord vooraf Beste lezer,

2016 was vooral het jaar waarin we de vruchten plukten van wat we zaaiden voordien. De accentverschuiving van ons werk in het jeugdhuis naar buiten op de pleintjes, resulteerde bijvoorbeeld in een veel groter bereik van de doelgroep. Meer aanwezig zijn op de pleintjes en in de straten maakt van ons een meer “openbare� en zichtbare organisatie. En de effecten daarvan schieten alle richtingen uit. Zo worden we samen met onze kinderen en jongeren meer gehoord bijvoorbeeld bij de heraanleg van pleinen. En ook steeds meer mensen en organisaties vinden ons. Ze zien ons, ze kennen ons. Bijzonder fier ben ik om vast te stellen dat onze inspanningen om oudere meisjes meer bij onze werking te betrekken, geslaagd is. Het onevenwicht dat vroeger bestond, is nagenoeg weggewerkt: meer dan 40% van de tieners en jongeren die we in 2016 bereikten, waren meisjes. Verder zijn er twee projecten die ik specifiek in de kijker wil stellen: J-100 en Inclusief. 22 Antwerpse jeugdorganisaties startten J-100 met Kras als een van de trekkers. Het project wil jongen mensen in deze stad samen brengen uit verschillende hoeken via ontmoeting. Samen denken ze na over wat hen bindt: onze stad. We zien een overdonderend enthousiasme bij de kerngroep van een 40-tal jongeren die maandelijks samenkomen om uit te wisselen over en te werken aan onze stad. Daarnaast het project Inclusief, een samenwerkingsverband tussen Kras, JES, Formaat en Werkvormm. Via dit project versterken we onze werking rond arbeid. De invulling van Inclusief gebeurde in elk steunpunt wat anders, maar ze werd wel gebonden door de gemeenschappelijke doelstelling: kwetsbare jongeren en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen. Met succes (zie cijfers pagina 10). 2016 was vooral ook een jaar waarin we heel hard werkten aan onze toekomst. We schreven een nieuw meerjarenplan en daarbij betrokken we niet alleen alle medewerkers, maar ook de Raad van Bestuur, vrijwilligers uit de doelgroep, sympathisanten en mensen van andere organisaties. We stelden onszelf in vraag en onderzochten elk radartje van de organisatie. Noem het een scharnierjaar. Het nieuwe meerjarenplan zal reiken tot in 2021 en in het volgende jaarverslag gaan we er uitgebreid op in. Alvast veel leesplezier met dit jaarverslag!

Elke Deforce directeur Kras Jeugdwerk

3


2016, Bruisend en Borrelend Missie van Kras Jeugdwerk: De vereniging beoogt de emancipatie van kinderen, tieners en jongeren, in het bijzonder maatschappelijk kwetsbare kinderen, tieners en jongeren, via de versterking van hun capaciteiten en weerbaarheid. Het betreft hun ontplooiing en volwaardige participatie in alle maatschappelijke domeinen, en het verdedigen van hun rechten en belangen. De vereniging bestrijdt elke vorm van uitsluiting of racisme. De vereniging realiseert haar doel door de volgende activiteiten: het organiseren van een groepsgericht vrijetijdsaanbod met sterke aandacht voor het welzijnsgerichte, het ondersteunen van kinderen, tieners en jongeren om bewuste keuzes te maken, en het beĂŻnvloeden van het (jeugd)beleid. Het jeugdwelzijnswerk van Kras heeft 3 rollen: een recreatieve, pedagogische en sociale rol. Doorheen de recreatieve rol (het groepsgerichte vrijetijdsaanbod) maken we de pedagogische (opvoedkundige) en sociale (herverdelen maatschappelijke hulpbronnen) rollen waar. Zo werken we aan de ontplooiingskansen en maatschappelijke emancipatie van onze kinderen en jongeren. Eentje erbij! 2016, een schrikkeljaar. En dan krijg je gewoon wat meer. Naast de babyboom bij de Krassers - dat betekende veel personeelswissels - kreeg Kras er ook eentje bij: Kras Dam. Kras Dam is een afdeling van Kras Noord met een eigen werking. Op 29 maart was er het grote openingsfeest op de Damsite langs de Slachthuislaan. De hele dag konden kinderen en tieners er knutselen en voetballen. Ongeveer 80 kinderen met hun ouders genoten van het aanbod op die zonnige dag in maart. Kras Dam biedt kinderen en tieners activiteiten aan van woensdag tot zaterdag. De locatie zelf willen we nog veranderen naar een meer kindvriendelijke en veilige plek. Daarbij houden we rekening met de inbreng van de kinderen: zij maakten een maquette die hun ideale speelplaats voorstelt. BAM! BAM! BAM! BAM (Beweging Antwerpse Meisjes) is een project dat door meisjes 18+ zelf op tafel is gelegd. De droom van de meisjes is

4


om zelf dingen te organiseren: zaken die te maken hebben met onze maatschappij en hoe we die beter kunnen maken. BAM wil dus een sociaal en maatschappelijk engagement opnemen, bijvoorbeeld samenwerken met een vluchtelingencentrum of een daklozencentrum. BAM hoopt zichtbaar te zijn in haar acties, zodat andere mensen ook meer sociale initiatieven nemen. De andere droom van BAM is ondernemerschap in de breedste zin van het woord. De meisjes willen leren organiseren, evenementen opzetten en vrijwillig werk opnemen. Het is hun bedoeling om na een tijdje volledig zelfstandig te zijn door bijvoorbeeld een eigen vzw op te richten. De coaching van Kras omvat vooral het versterken van de meisjes en het emanciperen van zowel de meisjes als jonge vrouwen én als burgers van deze samenleving. Kras begeleidt BAM door bijvoorbeeld vormingen rond PR, eventmanagement… In 2016 zat BAM niet stil, in tegendeel. Op zaterdag 20 februari 2016 organiseerden ze een benefietavond ten voordele van de vluchtelingen. Niet alleen de affiche zag er goed uit, ook de benefiet was een regelrecht succes! En daar stopte het niet: tijdens hun zelfgeorganiseerde “Diamonds bij BAM” dansten ze samen met andere jongeren de pannen van het dak. BAM kreeg in 2016 steun van Burgerbegroting

Steun van de Antwerpse burger In 2016 dienden we een aantal projecten in bij Burgerbegroting Antwerpen. De inwoners van district Antwerpen konden beslissen welke projecten ze de moeite vonden om van Antwerpen een betere stad te maken. Ze gaven hun zegen over 4 Kras-projecten (uit te voeren in 2017) tijdens het Burgerbegrotingsfestival op 16 oktober. 1. Netwerk voor Huiswerk: een project waarbij Kras initiatiefnemer is van de uitbouw van een lokal nertwerk huiswerkbegeleiding op het Kiel. 2. VIV 2.0 (Very important Volunteers) De inwoners van het Kiel vinden dat er te weinig georganiseerd wordt in de vrije tijd van Kielse kinderen en jongeren. Er is maar één professionele jeugdwelzijnswerking actief op het Kiel en dat is Kras. De vraag is echter veel groter dan wat we kunnen aanbieden. Om ons aanbod uit te breiden startte Kras Kiel in 2016 met het VIV-project. Een jeugdwerker van Kras ondersteunde Kras-jongeren om als vrijwillger aan de slag te gaan in hun eigen wijk. We beschouwden hen als volwaardige animatoren. In 2016 was dit een groot

5


succes. In 2017 willen we het project uitbreiden. 3. Het toekomstplein: samen met jongeren en buurtbewoners willen we het voetbalpleintje achter het Oude Badhuis (Antwerpen Noord) tijdens de zomer 2017 ombouwen tot een “toekomstplein”. We voorzien een aantrekkelijkere inrichting en een divers aanbod, zodat we de omwonenden kunnen uitnodigen om in dialoog te gaan met elkaar en samen te experimenteren met de invulling van het plein. 4. Viewmaster: De heraanleg van Alfons De Cockplein (Kiel) zorgt voor veel spanning en onzekerheid bij de buurtbewoners. “Waar zullen we wonen (voor de mensen die wonen in de woonblok die wordt afgebroken)? Zal ik mijn vrienden nog zien? Waar zal mijn kind spelen als dit een grote werf is?” Mensen verankeren herinneringen aan de plaats waar ze opgroeien. Maar het vertrouwde uitzicht zal nu helemaal veranderen. Uit ervaring weten we dat mensen het moeilijk vinden om hun emoties hierrond te verwoorden. Daarom gingen we op zoek naar een manier waarop buurtbewoners de verschillende facetten van deze verandering konden uiten. We willen het proces van voor, tijdens en na laten fotograferen door buurtbewoners, ouderen, kinderen en tieners: ieder door zijn eigen bril. Het maken van de foto´s, deze bewerken e.d. is een proces waaruit een mooie samenwerking kan ontstaan. Tijdens de werken kunnen we een doorlopende tentoonstelling opbouwen tegen de omheiningen die gebruikt worden om de verschillende werven af te bakenen. Zo betrekken we bewoners bij de veranderingen in hun wijk. Spontane steun kregen we van diverse organisaties, bedrijven of sympatisanten. 99 Verschillende mensen zetten Kras als goed doel op het geboortkaartje van hun jongste telg. 99 Anderen schonken geld voor een nieuwe camionette voor Kras Sport. 99 Het Zeezicht op de Dageraadplaats liet in juni alle wedstrijden van de Rode Duivels zien op groot scherm. Een deel van de opbrengst ging naar Kras. 99 We lieten fluohesjes maken van de opbrengst die 2 sportieve dames verzamelden voor het lopen van een marathon. Ze liepen die marathon n.a.v. het dodelijk ongeval van hun collega Leen Meuris. 99 Rotaract (de jongeren van Rotary van district Antwerpen) koos Kras als goed doel. 99 Ook The Art of Giving Foundation vond ons en ging een engagement van 3 jaar aan om ons project Spelend Leren te ondersteunen. 99 Overtuigd door de kracht van sport op de pleintjes gaf Vopak, een Antwerps havenbedrijf, een financiële impuls aan het project Sport Your Dream (zie Kras Sport).

6


Goals for Girls In 2015 won Kras de Cera-prijs voor ons meisjesvoetbal. Naar aanleiding daarvan organiseerde Kras op 22 oktober in samenwerking met Uit de Marge en CERA “Goals for Girls”, een sportdag speciaal voor meisjes. Het werd een superdag met de sportmeisjes in het middelpunt van de belangstelling. We organiseren een voetbaltornooi, dans- en gevechtssportworkshops. Ook Schepen van Jeugd Nabilla Ait Daoud was aanwezig. “Kras Speelt” is elk jaar een groot feest Wanneer het gras het groenst was, verscheen Kras met een heus speelfestival in Park Spoor Noord. Onze traditionele hoogdag in mei is een begrip, niet alleen voor de jeugdwerkers en de kinderen van Kras, maar ook voor de buurt van Antwerpen Noord. Ook in 2016 namen een 500-tal kinderen en ouders deel en leerden ze puur jeugdwerk kennen: BMX-cross, paardrijden, Chateau Rwina, laser-shoot, klakkenbuizen, knutselen, pannavoetbal, schminken en smullen en nog veel meer.

7


Spelend Leren Kras merkt dat veel kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie al op jonge leeftijd schoolachterstand oplopen. We vinden het in de eerste plaats de taak van het onderwijs zelf om hierin verandering te brengen, maar we kunnen niet bij de pakken blijven zitten en nemen daarom zelf het initiatief om leerondersteuning aan te bieden in de vorm van Spelend Leren-activiteiten (leren door middel van spel) en/of huiswerkondersteuning. We organiseerden wekelijks in vijf van onze steunpunten leerondersteuning met de nadruk op de ontwikkeling van taal, sociale vaardigheden én talenten. We richtten ons op lagere school-kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie en anderstalige nieuwkomers. Zo verbonden we het onderwijs en jeugdwerk met elkaar; de kinderen kwamen immers vaak bij ons terecht via de zorgcoördinator van een school. Maar evengoed kinderen die we bereikten via onze gebruikelijke buitenschoolse jeugdwerkactiviteiten waren welkom in onze leerondersteuning. Vanaf mei 2016 heeft Kras een coach om de leerondersteuning te versterken. Zij kreeg de opdracht om de jeugdwerkers te coachen tijdens de leerondersteuning en voor extra handen te zorgen tijdens deze activiteiten. We gingen een samenwerking aan met de lerarenopleiding van KdG. Ondertussen zijn er een 15-tal studenten voor het vak “Maatschappelijk Engagement” aan de slag bij Kras, dit voor een 50-tal uur per student, verspreid over het schooljaar. Na een eerste evaluatie eind 2016 merkten we al een grote meerwaarde. We creërden een duidelijke win-win situatie: studenten leren van de jeugdwerkers omdat ze op een meer speelse manier omgaan met de kinderen, ze leren onze doelgroep kennen en hoe er mee om te gaan. Bovendien leren onze jeugdwerkers over het gebruik van didactische methodes van de studenten. We hopen de samenwerking met KdG in de toekomst nog te kunnen versterken en uitbreiden. Dit project konden we uitvoeren dankzij de steun van The Art of Giving Foundation. Vindplaatsgericht werken In 2016 maakten we een analyse van het vindplaatsgericht werk. Een jaar nadat we Plein Publik en het vindplaatsgerichte jongerenwerk bij onze opdracht opnamen, maakten we tijd om stil te staan bij de praktijk: 99 Hoe pakken we het aan? 99 Wat werkt goed? 99 Wat motiveert? 99 Maar ook: waar zitten er onduidelijkheden, vragen, moeilijkheden? We betrokken daarbij ACB- medewerkers, activeringsconsulenten en vindplaatsgerichte jongerenwerkers en namen hen mee op in het grote verhaal van het vindplaatsgerichte werk. Deze verhalen hebben geresulteerd in verschillende uitwisselingsmomenten met de vindplaatsgerichte jongerenwerkers, maar ook in een verfijning van de materie en de afwerking van een visietekst. We werken momenteel aan een

8

filmpje om de informatie die we verzamelden visueel te maken voor de jeugdwerkers. Vrijwilligers Kras werkt al heel lang met vrijwilligers. Vaak zijn deze vrijwilligers jongeren die als kind of tiener zelf naar Kras kwamen. Dit vrijwilligerswerk vinden we waardevol omdat het kansen biedt aan jongeren uit onze doelgroep, maar ook omdat we overtuigd zijn van de meerwaarde van de eigen kennis, ervaringen en werkkracht waarmee de vrijwilligers onze werking kunnen versterken. In verschillende steunpunten zien we dat jongeren zich verder ontplooien en groeien door het nemen van verantwoordelijkheid. Vrijwilligerswerk is een belangrijke en bijna onmisbare schakel in de werking van Kras Jeugdwerk. In de toekomst willen we dit nog versterken. Daarom startten we eind 2016 met het inventariseren van ervaringen en expertise. Het verzamelen van good pratices binnen de organisatie, vormde zo de input voor een overkoepelend vrijwilligersbeleid. We hopen hiermee meer tegemoet te komen aan de noden van onze vrijwilligers en een krachtig vrijwilligersbeleid verder te ontwikkelen. Kras Kern Kras Kern is een steunpuntoverschreidende jongerengroep die burgerschap als centrale doelstelling heeft. De jongeren uit de groep nemen verantwoordelijkheden op zowel binnen als buiten Kras, zowel individueel als in groep. Ze zijn dus ook Kras-ambassadeurs. Kras Kern komt regelmatig samen met 15 à 20 deelnemers om kritisch te reflecteren over maatschappelijke thema’s. Belangrijk in 2016 was het vormingsweekend einde oktober (Roge Rielen 28-30 oktober). De jongeren kregen er vorming rond groepsdynamica, inspraak, burger- en ambasadeursschap. Het weekend was een groot succes. Verder nam Kras Kern, samen met BAM, ook actief deel aan J-100.


J-100 22 Antwerpse jeugdorganisaties ontwikkelden een samenwerkingsverband J-100 met Kras als een van de trekkers. Het J-100-project heeft twee doelstellingen: depolariseren via ontmoeting tussen jongeren uit verschillende hoeken enerzijds en anderzijds hen samen laten nadenken over wat hen bindt: onze stad. Het proces ligt sterk bij de jongeren. Zowel thema’s als manier waarop we inspraak organiseren, ontwikkelen we gaandeweg samen met de jongeren. Er is een overdonderende enthousiasme bij de kerngroep van een 40-tal jongeren die maandelijks samenkomen om uit te wisselen over en te werken aan de stad. Op 19 november organiseerden we vanuit dit samenwerkingsverband een eerste J-100 TOP: Een bredere groep van jongeren gingen in overleg met beleidsmakers en relevante ambtenaren rond de toekomst van de stad. Jongeren formuleerden interessante adviezen rond tewerkstelling, samenleven, politie en media. Deze top was een mooie bekroning op een intens en boeiend jaar. In 2017 gaan we verder op dit elan! Openbare Ruimte We deden grote en kleine acties voor en in de openbare ruimte, maar wat vooral opviel in 2016 was de inspraak die we (Kras + Kras-leden) hadden bij de invulling van de pleinen. Een paar voorbeelden: 99 Voor de heraanleg van het Alfons De Cock plein (Kiel) werkten we mee aan het speerpuntenplan. De inspraakmomenten leverden hun vruchten af, want er werd bij het uittekenen van het plein rekening gehouden met de wensen van onze kinderen, tieners en jongeren. 99 Op het Michel Willems plein (Wilrijk) is er van onderuit gewerkt aan inspraak over de openbare ruimte. Jongeren hadden bedenkingen bij de manier waarop het plein werd georganiseerd. Samen met de vindplaatsgericht werker gingen ze hierover in overleg met de buurtbewoners. In juni 2016 was er een gesprek tussen de jongeren en de Schepen van Jeugd en Openbare Ruimte waarbij de jongeren 6 voorstellen op tafel legden en waarvan er 4 zijn gerealiseerd. Dergelijke vormen van inspraak zijn echte succesverhalen voor de jongeren en geeft hen het gevoel deel te zijn van deze stad. 99 In Borgerhout is er al jaren een actieve aanwezigheid van Krasjongeren in de jeugdraad. Op basis van het advies van deze jongeren werden luifels geplaatst op Terlo- en Krugerplein. Nu hebben jongeren een plekje op deze pleinen met zo min mogelijk hinder voor de buurtbewoners. Een geslaagde ingreep voor alle gebruikers van deze pleinen. 99 Kras Noord/Dam dacht mee na over de invulling van het Viséplein. De Krassers kijken ernaar uit om het project ‘Toekomstplein’ waar te maken in 2017!

9


Arbeid / Individuele arbeidsbegeleiding De individuele arbeidsbegeleiding draaide in 2016 op volle toeren. In Merksem en Noord hadden we al sinds 2014 individuele job- en loopbaancoaching via de inzet van twee ArbeidsCompetentieBegeleiders met budget van Business en Innovatie, Stad Antwerpen. Voor 2016 konden we met fierheid stellen dat alle steunpunten inzet hadden voor individuele coaching. In Berchem en Borgerhout hadden we een zeer aangename samenwerking met de districten die in beide wijken middelen vrij maakten voor individuele arbeidsbegeleiding bij Kras. De samenwerking met district Berchem dateert al van in 2014, de samenwerking met district Borgerhout startte op in september 2016. Samen met onze partners JES, Formaat en Werkvormm; voerden we de VDAB-tender ‘Inclusief ’ uit. Dankzij Inclusief kreeg ook Kiel/Zuid een arbeidsbegeleider en konden we onze inzet in Berchem uitbreiden. De invulling van Inclusief gebeurde overal wat anders, maar ze werd wel gebonden door de gemeenschappelijke doelstelling: kwetsbare jongeren en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen. Hoewel we merkten dat het water soms diep is, waren er toch veel successen. We werkten op maat en respecteerden het tempo van de jongeren. Dit had een geruststellend en drempelverlagend effect. Eén vertrouwensfiguur die naast de jongeren stond tijdens hun complexe zoektocht, hielp hen vaak om toch nog eens te proberen of om de volgende stap te nemen. De 2016-cijfers van onze 2 ACB’ers zijn erg goed: 99 118 jongeren zijn momenteel in begeleiding bij de ACB’ers. 99 Hiervan zijn 47 jongeren schoolgaand. 99 74 van deze jongeren werden tewerkgesteld na bemiddeling van de ACB’ers. 99 10 van deze jongeren hebben een contract onbepaalde duur. 64 jongeren kregen een contract bepaalde duur. 99 22 jongeren waren gedurende het hele vierde kwartaal van 2016 aan het werk (21 jongeren met een voltijds contract, 1 jongere met een deeltijds contract). 99 Vanuit haar ACB-werking, organiseerde Kras, samen met VDAB en de Antwerp Boxing Academy een opleiding Lasser-Monteur. De 9 deelnemers volbrachten het traject en deden een succeservaring op: ze volgden een opleiding en behaalden een certificaat. Ondertussen zijn deze jongeren allemaal aan het werk! 99 Samen zorgden de ACB’ers er voor dat 23 nietwerkzoekende jongeren weekend- of vakantiewerk vonden, 16 jongeren starten met vrijwilligerswerk. Het Inclusief-project (Berchem en Kiel/Zuid)resulteerde in 26 intensieve begeleidingen, waarvan 7 jongeren dankzij inzet van arbeidsbegeleider werk vonden. Naast Inclusiefmiddelen kreeg Kras Berchem ook districtsmiddelen waardoor de arbeidsbegeleider zich extra kon inzetten, met een meer

10


dan behoorlijk resultaat: hij begeleidde een 30-tal jongeren, waarvan een aantal werk vonden en een aantal een opleiding volgden. Naast het succesvolle werk van onze arbeidsbegeleiders in de verschillende steunpunten, lag er in 2016 een accent op de voorbereiding van TalentWerkt@Trix (26 april 2017). Zowel uit ons begeleidingswerk als uit het traject ‘Jongeren Aan Bod’ waarbij we in 2015 een grote bevraging deden bij jongeren over hun positie tov de arbeidsmarkt, bleek de afstand tussen werkzoekenden en arbeidsmarkt groot. Vanuit deze vaststelling ontwikkelen we voor 2017 een ontmoetingsbeurs. Welzijn 2016 was een jaar van kennismaking, onderzoek en experiment. We zijn ons bewust van onze unieke positie in de relatie met de doelgroep om actief rond welzijn te kunnen werken. 99 We deden met heel de organisatie een onderzoek naar beeldvorming in tijden van toenemende polarisatie. Het resultaat was een tool voor jeugdwerkers in 2017. 99 We onderzochten hoe “rots en water” en het “Forumtheater” een vaste waarde kunnen worden in de organisatie. 99 Methodieken als “LSCI” en “de nieuwe autoriteit” werden opgepikt en onderzocht. 99 Jeugdwerkers maakten kennis met de relevante partners uit de integrale jeugdhulp. We worden door deze partners erkend in onze unieke waarde als jeugdwelzijnswerk. Samen ijveren we voor meer toegankelijkheid en transparantie in de professionele hulpverlening. 99 We weten waar we terecht kunnen voor advies en doorverwijzing. Vluchtelingen Uiteraard kon Kras niet langs de nieuwe instroom van vluchtelingen. In 2015 startten we daarom met een speciale werkgroep. In 2016 draaide deze werkgroep op volle toeren. He uitgangspunt was eenvoudig, maar krachtig. Samen te vatten in 1 woord: ontmoeting. Op een zeer laagdrempelige manier realiseerden we ontmoetingen tussen onze doelgroep en de vluchtelingenjeugd. We werkten daarvoor samen met Vluchtelingencentrum Linkeroever. We zorgden voor een wederzijdse participatie: we namen met andere woorden deel aan elkaars activiteiten. Zo was er bijvoorbeeld een groep vluchtelingen (kinderen en tieners) die mee genoten heeft van het halloweenfeest bij Kras Noord/Dam. Voor 2017 blijft het kernwoord “ontmoeten” centraal staan en zullen we onze samenwerkingen uitbreiden naar nog andere vluchtelingencentra.

11


12


* Coördinator * Adjunctcoördinator * basiswerkers

Basiswerk Plein Publik

Basiswerk Plein Publik

* Coördinator * basiswerkers

Steunpunt Kras Borgerh.

Steunpunt Kras Berchem

Stafteam

Beleidsvoorbereiding & coördinatie staf

* Coördinator * basiswerkers

Jaco Basiswerk

Steunpunt Kras Merksem

* Coördinator * Adjunctcoördinatoren * basiswerkers

Jaco Basiswerk Plein Publik

Steunpunt Kras Noord/ Dam

Personeelsbeleid

Communicatie & ICT

Basiswerk Plein Publik

Steunpunt Kras Kiel/Zuid

* Coördinator * basiswerkers

Basiswerk Sport op Pleinen

Steunpunt Kras Sport

Personeelsadmin./Financiën

Fondsenwerving

* Coördinator * Adjunctcoördinator * basiswerkers

Zakelijke directeur

Directie

Raad Van Bestuur

Algemene Vergadering

Organigram 2016

13


Algemene Facts & Figures Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames Activiteitsuren

Aantal deelnames**

Aantal deelnemers*

kinderen tieners

2014 5 926 3 152

2015 6 298 3 110

2016 5 419 3 870

2014 2 250 1 141

2015 2 076 1 026

2016 2 212 952

2014 50 900 20 381

2015 45 045 19 059

2016 40 692 23 219

jongeren Plein Publik

4 050 nvt

3 975 4 093

3 457 6 613

910

1 008 niet gekend

891

22 072 nvt

22 793 24 483

22 800 34 841

13 128

17 476

19 358

4 301

4 110

4 055

93 353

111 380

121 552

TOTAAL * uniek geregistreerd ** gekend en ongekend

4500

20.000

120.000

4000 100.000

3500

15.000

3000

80.000

2500

10.000

60.000

2000 1500

jongeren

5.000

1000

tieners kinderen Plein Publik

20.000

500 0 2014

2015

2016

0

In 2016 bereikte Kras met haar 5 wijkgebonden steunpunten en het thematisch steunpunt Sport, iets meer dan 4000 geregistreerde kinderen, tieners en jongeren. Dit zijn vaste deelnemers die regelmatig van ons aanbod genieten. Meestal gaat dit om deelnemers die meermaals per week naar onze activiteiten komen; we zouden hen leden kunnen noemen. Naast de vaste leden bereikten we nog heel erg veel kinderen, tieners en jongeren waarvan we geen gegevens registreren. Hun aanwezigheid wordt echter wel geteld. Dit is vooral het geval bij ons aanbod op pleinen (Plein Publik) ĂŠn de jongeren die bereikt worden via onze vindplaatsgerichte werkers. Daarnaast zien we ook steeds een aantal kinderen, tieners en jongeren die slechts af en toe deelnemen aan ons vast aanbod of deelnemen aan occasioneel aanbod zoals bijvoorbeeld een opendeurdag.

14

40.000

2014

2015

2016

0

2014

2015

2016

Onze sterke focus op plein- en vindplaatsgericht is weerspiegeld in de cijfers. We kozen ervoor om - naast de extra middelen voor onze pleinopdracht - op bepaalde plaatsen ook de inzet van de binnenwerking te verschuiven naar de pleinwerking. Dus zien we een kleine daling het aantal uniek geregistreerde deelnemers ten opzichte van 2015. Deze daling is erg beperkt. Als we deze afzetten tegen de grote groei in activiteitsuren en deelnames die we hebben dankzij ons pleinwerk, kunnen we stellen dat onze relevantie in de wijken waar we actief zijn verder stijgt.


Het aantal meisjes en jongens

jongeren (+16)

2016

tieners (12-15)

Voor de 6 tot 11-jarigen is er een evenwicht jongens-meisjes. Dat evenwicht manifesteert zich al jaren. Terwijl er de vorige jaren bij de 12 tot +16-jarigen een groot onevenwicht was, blijkt 2016 een kanteljaar geweest te zijn. Meer dan 40% van de +12-jarigen is meisje. De extra inspanningen die we leverden, werpen dus hun vruchten af: 99 In 2016 namen we van een vrouwelijke vindplaatsgerichte jongerenwerker in dienst die het bereik van meisjes liet boomen. 99 Om tegemoet te komen aan de noden van meisjes in de stad, startten we in 2016 met BAM (Beweging Antwerpse Meisjes). Bij dit project zetten we meisjes zelf aan het roer: zij organiseerden zelf activiteiten voor hun peers. En dat was duidelijk een succes.

2016

99 Daarenboven zocht elk steunpunt verder naar een duurzaam bereik van meisjes. In verschillende steunpunten organiseerden we aparte activiteiten voor meisjes, vaak bestaan er ook aparte meisjesgroepen. Dit creĂŤrde een aanbod op maat en bood veiligheid, zowel voor de meisjes als voor hun ouders. Dit gaat echter niet ten koste van het grote aantal gemengde activiteiten. 99 We hadden in 2016 ook experimenten met dans- en theaterprojecten die vooral meisjes aantrokken. 99 Uiteraard mogen we de succesvolle meisjesvoetbalwerking door steunpunt Sport niet vergeten. 99 We stellen bovendien vast dat een aangepast thematisch aanbod meisjes boeit.

jongen meisje

2015 2014

2015

kinderen (6-11)

2014 2016 2015 2014 0%

20%

40%

60%

80%

100%

15


Algemene Facts & Figures

16


Het algemene aanbod Deze cijfers geven een verdeling in soorten aanbod weer. De cijfers hebben geen betrekking op het steunpunt Sport. De categorieĂŤn zijn beperkt. We kunnen stellen dat: 99 Het permanent aanbod heel duidelijk de basis is en blijft van onze werking. 99 In het permanent aanbod zowel vaste activiteiten als projectmatig werk vervat zit.

99 We ernaar streven om een zo weinig mogelijk consumptief aanbod op te zetten. Het beperkte aandeel uitstappen is hiervan een indicatie. 99 Sport, en meer in het bijzonder voetbal, een belangrijk thema is om een brede maatschappelijk kwetsbare doelgroep duurzaam te laten participeren aan jeugdwerk.

Kinderen [6-11]

Aantal uren contacttijd

Jongeren [+16]

Tieners [12-15]

2014 3 341 401

2015 4 003 293

2016 2 748 559

2014 1 476 149

2015 1 717 112

2016 1 500 445

2014 2 296 96

2015 2 575 89

2016 1 664 140

kampen

471

656

626

304

352

404

444

440

422

sportactiviteiten

395

377

249

311

274

176

359

259

478

4 608

5 329

4 182

2 240

2 455

2 525

3 195

3 363

2 704

permanent aanbod uitstappen

TOTAAL zonder Plein Publik en Kras Sport

100%

100%

100%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

70%

70%

70%

60%

60%

60%

50%

50%

50%

40%

40%

40%

sportactiviteiten

30%

30%

30%

kampen

20%

20%

20%

uitstappen

10%

10%

10%

permanent weekaanbod

0%

2014

2015

2016

0%

2014

2015

2016

0%

2014

2015

2016

Totaal met Plein Publik De daling in contacturen van 2015 naar 2016 bij kinderen en jongeren is te wijten aan de verschuiving van basiswerk in de jeugdhuizen naar pleinwerk. In de bovenstaande cijfers zitten de werking van Plein Publik en vindplaatsgericht werken echter niet vervat (omdat we deze werkingen anders registreren.) vandaar dat ze een daling weergeven. Het totale aanbod, inclusief Plein Publik ĂŠn vindplaatsgericht werken, is verwerkt in een taartdiagram hiernaast. In die diagram zien we dat maar liefst 41% van ons aanbod bestaat uit Plein Publik. Dit impliceert dat onze werking een forse groei kende door ons werk op de pleintjes. Deze trend zien we bij elk steunpunt dat Plein Publik organiseert.

37%

41%

6%

9

%

7%

sportactiviteiten kampen uitstappen permanent weekaanbod Plein Publik

17


Kras Berchem

18


Kras Berchem Kort... Kras Jeugdwerk Berchem organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken. Het accent ligt op zinvolle en leuke vrije tijdsactiviteiten voor kinderen, tieners en jongeren. Zo nemen we de recreatieve rol van het jeugdwerk op, verweven met de sociale en pedagogische rol. We gaan uit van activiteiten buiten de schooluren die aansluiten bij de leefwereld en interesses van de doelgroep. We dagen de deelnemers maximaal uit door hen te laten proeven van nieuwe dingen (gevarieerd aanbod). We verleggen de eigen grenzen, we leren hen met grenzen omgaan en we versterken talenten (competentiegericht werken). Dit wil zeggen dat de activiteiten creatief zijn en een diverse waaier van domeinen aanraken (sport, cultuur, multimedia, creativiteit‌). In het steunpunt zijn 6.5 VTE ( d.w.z. 9 parttime medewerkers) , 2 stagiairs en 7 vrijwilligers permanent aan de slag.

Waar werkt Kras Berchem? Patriottenstraat 62, 2600 Berchem L. Pastoorstraat 26, 2600 Berchem Vrije basisschool De Schatkist, F. Coosemansstraat Stedelijke basisschool Klavertje 4, J. Balstraat Openbaar domein Villegaspark, Potvlietlaan Villegaspark en Potvlietlaan

activiteitencentrum met kinder- en tienerlokalen jongerenlokaal brede school activiteiten, spelend leren, zwemprojecten brede school activiteiten, spelend leren spel- en sportactiviteiten, vindplaatsgericht werken, zomeraanbod Plein Publik

19


Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames Kras Berchem Activiteitsuren kinderen tieners

2014 1 036 261

2015 1 083 273

2016 708 1008

2014 482 161

479 nvt

248 993

196 1336

83

1 776

2 597

3 248

726

jongeren Plein Publik Totaal * uniek geregistreerd ** gekend en ongekend

Aantal deelnames**

Aantal deelnemers*

3000

2015 497 197 109 niet gekend 803

2016 528 169

2014 7 239 1 252

2015 5 817 1 179

2016 4903 1367

109

2 054 nvt

1 617 4 405

1025 4 762

806

10 545

13 018

12 057

800

14.000

700

2500

12.000

600 2000

10.000

500 8000

1500

400

1000 jongeren

tieners

500

0

2000

100

2014

2015

2016

0

Zoals bij vrijwel alle steunpunten maakt ook Kras Berchem een grote sprong in het aantal actviteitsuren dankzij Plein Publik. Plein Publik startte in 2015 in april en telde dus maar voor 3/4 jaar mee. In 2016 draaide het pleintjeswerk op volle toeren. Het aantal deelnemers is stabiel. De daling bij aantal deelnames is te verklaren door het wegvallen van de zwemlessen i.s.m. scholen ‘De Schatkist’ en ‘Klavertje 4’: met minimale inzet werden hier hele grote groepen bereikt. Deze zwemlessen zijn afgeschaft sinds september 2015.

20

4000

200

kinderen Plein Publik

6000

300

2014

2015

2016

0

2014

2015

2016


Het Aanbod Kras Berchem 2014 620 196

2015 721 154

2016 511 188

2014 173 28

2015 180 21

2016 165 78

2014 309 28

2015 192 28

2016 193 31

176

208

210

40

72

70

40

28

0

45

64

90

20

18

82

102

46

88

1 037

1 147

999

261

291

395

479

294

312

permanent aanbod uitstappen kampen sportactiviteiten TOTAAL (zonder Plein Publik)

Jongeren (+16j)

Tieners (12-15j)

Kinderen (6-11j)

Aantal uren contacttijd

100%

100%

100%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

70%

70%

70%

60%

60%

60%

50%

50%

50%

40%

40%

40%

30%

30%

30%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

sportactiviteiten kamp uitstappen permanent weekaanbod

0%

0% 2014

2015

2016

0% 2014

2015

2016

2014

2015

2016

TOTAAL 2016 met Plein Publik

29% 44%

sportactiviteiten kamp uitstappen permanent weekaanbod Plein Publik

10% 8%

9%

21


Kras Berchem Extra Sport voor meisjes In 2016 kozen we er bewust voor om ook een sportmoment voor meisjes te voorzien in de sporthal van het KTA van Berchem. Heel wat tienermeisjes vroegen er al lang naar. Omdat we de sporturen van Pleinontwikkeling overnamen, konden we dit nu eindelijk realiseren. Elke donderdag kwamen een 20-tal meisjes sporten in de sporthal. De trainingen werden gegeven door Rodrigo en Marie. Er werd vaak gevoetbald, maar ook andere sporten kwamen aan bod. De meisjes gingen er voor en wilden ‘echt’ voetballen. Daarom was het ook leuk om deel te nemen aan het meisjesvoetbaltornooi van Kras Sport en aan het Streetsoccer Event in mei. Ondertussen is er al een meisje actief in de zaalwerking van Kras Sport en een ander meisje speelt in een veldvoetbalploeg.

22


Werken met nieuwkomers Het Taalatelier Kras Berchem heeft al jaren het Taalatelier voor nieuwkomers. Kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar krijgen de kans om wekelijks via allerlei leuke spelletjes de Nederlandse taal te leren en te oefenen. In maart leerden we de kinderen fietsen en vanaf april verkenden we met de hele groep de leuke plekjes in de ruime buurt. De sleutel voor het succes van het taalatelier ligt in de samenwerking met de plaatselijke buurtscholen. Zij brengen ons in contact met de nieuwkomers en stimuleren de kinderen én de ouders om naar onze werking te komen. De zorgcoördinator van de scholen komt eind september, tijdens de schooltijd, steevast op bezoek met de nieuwkomers naar onze werking. Wat erg belangrijk is om dit aanbod te laten lukken is een warme inloop. Dat wil o.a. zeggen: veel aandacht voor een veilige, gezellige omgeving, jeugdwerk op maat dat rekening houdt met de verschillende niveaus van de deelnemers.

De nieuwe samenwerking met de Sint-Fransiscusschool Tijdens de wintermaanden zijn we met een nieuw Taalatelier gestart in de Sint-Franciscusschool, een school vlakbij het plein aan de Potvlietlaan. Omdat de buitenactiviteiten op het plein in de winter vaak niet succesvol waren, werkten we samen met de school een project uit waarbij onze jeugdwerkers op woensdagnamiddag een Taalatelier in de school verzorgen voor de nieuwkomers (een 15-tal). Deze kinderen leren vanaf maart (2017) ook het plein op de Potvlietlaan kennen en komen vanaf april gewoon naar het aanbod op het plein. De ‘OKANners’ Door onze samenwerking met SITO 7 bereikten we ook de wat oudere nieuwkomers (+15 jaar, OKAN). In 2016 kwamen 2 groepen van 30 OKAN-jongeren op bezoek om de werking te leren kennen, sindsdien zijn er wekelijks heel wat van deze jongeren aanwezig in de instuif.

Op dit moment hebben we een erg gemengde groep met Syriërs, Irakezen, Spaanse Marokkanen, Bulgarenen en Russen. In 2016 hadden we 17 kinderen in ons Taalatelier.

23


Kras Berchem Kamp, kamp, kamp! In 2016 werden er 5 meerdaagse kampen georganiseerd door Kras Berchem. Er was het 5-daagse paaskamp voor 40 kinderen en er waren vier 3-daagse kampen. Dit voor 12 tienerjongens, 10 tienermeisjes, 10 jongeren en voor het eerst ook een kamp voor 12 jongeren van de pleinwerking Potvlietlaan. In het totaal hebben dus meer dan 80 jongeren deelgenomen aan een meerdaagse! Voor de meeste deelnemers was dit een unieke ervaring. Ze maakten kennis met de natuur en konden deelnemen aan een reeks avontuurlijke activiteiten in een bosrijke omgeving. We zorgden telkens voor een kampthema. Hierdoor werden heel wat spelen ‘verkleed’ en versierd. Ook sport kwam sterk aan bod. De tieners vertrokken met de fiets op kamp en reden gemiddeld 120 km op 3 dagen. Met de kinderen gingen we op dagtocht en de jongeren trokken de natuur in met een mountainbike. Voor de deelnemers was het kamp een onvergetelijke, leuke ervaring waar ze heel wat leuke herinneringen aan over houden!

24


Inhoudelijke terugblik 2016 2016 was voor Kras Berchem geen gemakkelijk jaar, vooral door de personeelswissels. Na jaren een erg stabiel team te zijn, met weinig of geen wissels, waren er in 2016 heel wat wijzigingen. Een aantal medewerkers met veel anciënniteit gingen nieuwe uitdagingen aan, enkele medewerkers vielen uit wegens langdurige ziekte. Er moest dus vaak gezocht worden naar nieuwe tijdelijke of vaste medewerkers. Daarnaast stelden we vast dat het aantal actieve vrijwilligers stabiel bleef, maar dat ook hier heel wat jongeren wisselden, een engagement langer dan 2 jaar is eerder uitzondering dan regel. Uiteraard hebben al deze mensen inwerktijd nodig om de werking en de buurt te leren kennen. Ook onze jongeren moeten wennen aan de nieuwe begeleiding. Het duurt immers een tijdje voor er een vertrouwensband ontstaat. In ons steunpunt werken we al jaren met een pedagogische groeilijn, waarbij kinderen, tieners en jongeren op maat begeleiding

krijgen in het omgaan met allerlei sociale vaardigheden. Dit vergt van begeleider en jongere wederzijds vertrouwen, maar ook heel wat ‘taal’ om zaken op een goede manier te benoemen. 2016 was dus een jaar waarin “de anciens” heel veel kennis hebben overgedragen aan de nieuwe medewerkers, waarin nieuwe collega’s snel moesten ‘springen en zwemmen’. Zo konden we de 20 activiteitsmomenten per week op een goede manier verder zetten. Als we naar het aantal deelnames kijken, kunnen we stellen dat ondanks de vele personeelsverschuivingen het bereik en aantal deelnames redelijk stabiel zijn gebleven. Alle activiteiten zijn op een leuke, speelse en veilige manier kunnen doorgaan. Daarnaast schreven we ook succesverhalen. We mochten mee het Inclusief-project van de VDAB uitvoeren, de pleintjeswerking groeide sterk en het meisjessportaanbod was succesvol.

25


Kras Berchem

26


Resultaten 2016 Regulier aanbod 99 Bijna alle wekelijks geplande activiteiten (20 momenten per week) zijn op een leuke, veilige manier kunnen doorgaan. 99 We startten met een activiteitenmoment voor meisjes +15 jaar op vrijdag, met een opkomst van gemid. 8 deelnemers. 99 De vele gemengde activiteiten bij +15 jaar en het extra accent dat we legden op meisjeswerk maakten de balans tussen meisjes en jongens helemaal in evenwicht. 99 Het sportaanbod voor meisjes op donderdag was ook een succes met bijna wekelijks 20 deelnemers. Bereik 99 Er was een goede opstart en hoog bereik van kinderen, tieners en jongeren. De nieuwe jongerenwerker startte in september. 99 We kenden een hoge gemiddelde opkomst van kinderen uit de doelgroep, per activiteitsgroep was 75% week na week aanwezig. 99 Net zo goed hadden we een erg groot bereik van anderstalige nieuwkomers in het taalatelier (gemiddeld 15 deelnemers). Vrijwilligers 99 Bij de start van het nieuwe werkjaar hadden we weer heel wat jonge vrijwilligers die zich engageerden voor een ‘clubje’ in de werking. 99 Bij evenementen konden we altijd op heel wat hulp van jongeren rekenen (bijv. Sinterklaasspel en openingstornooi Villegaspark eind december) 99 Er was 1 jongere die de monitorcursus heeft afgewerkt (60 uur les en 60 uur stage in onze werking). 99 Verschillende jongeren uit de werking engageerden zich voor bijv. de Buitenspeeldag, de Kras-kerngroep, J 100, de Focusgroep Straatintimidatie… Pleintjes 99 We verzorgden een gevarieerd aanbod op de pleintjes voor diverse leeftijden. In de donkere maanden werd nog een goed bereik behaald met allerlei sportieve activiteiten in sporthallen (bijv. Jeugdhuizencompetitie, Sporthal Rooi en KA Berchem). 99 We organiseerden een Kras-voetbaltornooi in het Villegaspark met meer dan 120 deelnemers! 99 In 2016 werkten we het project ‘Panaveld Potvlietlaan’ uit: hopelijk kunnen we in de lente van 2017 beginnen bouwen. 99 Eind mei gingen een 10-tal tieners mee op 3-daagse naar Westmalle met Plein Publik Potvlietlaan. 99 De werking op de pleintjes liep op rolletjes tijdens de zomervakantie.

99 Het openingsmoment door Kras Berchem getrokken van de Agoraspace in Villegaspark was een schot in de roos met meer dan 100 deelnemers. Netwerk en samenwerkingen 99 We legden ons toe op een goede inbedding in een plaatselijk netwerk (District, Jeugddienst, de Toezichtsvergadering, het Buurtcentrum Posthof…) 99 In samenwerking met Buurtsport organiseerden we Thai Box. De jeugdwerker leidde tieners actief naar aanbod toe vanuit het pleintjeswerk in het Villegaspark. 99 We zetten een nieuw Taalatelier op in samenwerking met Sint-Franciscus-school. 99 Het bemiddelingstraject tussen jongeren en politie Berchem, in samenwerking met dienst Samenleven Stad Antwerpen, zorgde voor een betere verstandhouding tussen jongeren en politie. Arbeid 99 Dankzij het VDAB-project Inclusief kon een van onze medewerkers deeltijds als arbeidsbegeleider aan de slag. Hij was erg succesvol: in 2016 werden een 30-tal jongeren individueel bereikt, een aantal vonden werk en een aantal volgen een opleiding. Extra trajecten, projecten en kampen 99 Tijdens de krokusvakantie: 20 kinderen leerden zwemmen, 15 kinderen kregen circuslessen en 25 kinderen volgden dansinitiaties, 25 tieners leerden ‘Free Runnen’. 99 14 jongeren uit onze +15 jarigen werking maakten een film van 15 minuten samen met Piazza Dell Arte over Kras Berchem (zie Youtube Kras Berchem). 99 We beleefden een fantastisch paaskamp in Leopoldsburg: 5 dagen met 40 kinderen, thema ‘De Bokkenrijders’ 99 We participeerden aan de Sport- en Cultuurweek in de paasvakantie, georganiseerd door de Jeugddienst, Buurtsport en CCB. 8 doelgroepkinderen en 1 monitor uit de werking werden toegeleid naar het aanbod. 99 We zijn erg fier op het toonmoment voor de districtsvoorzitter Berchem en Schepen Van de Velde met meer dan 80 ouders en 100 kinderen. 99 We trokken mee de Buitenspeeldag in samenwerking met de Jeugddienst en Buurtsport: meer dan 600 deelnemers! 99 We hadden een superleuke zomerwerking met veel toffe activiteiten en een mooi bereik. 99 We liepen diverse succesvolle trajecten rond ‘welzijn’ met jongeren en tieners. 99 Het traject rond het ‘Jongeren Artiesten Museum’, was een project i.s.m. de Jeugddienst Berchem.

27


Kras Borgerhout

28


Kras Borgerhout kort... Kras Borgerhout organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken. We zetten sterk in op participatief en emancipatorisch werken, wat leidt tot een sterk uitgebouwde vrijwilligerskernwerking en een engagement m.b.t. competentieverwerving. Er worden extra inspanningen geleverd om actieve en receptieve culturele activiteiten aan te bieden. Er is een permanent weekaanbod en een vakantieaanbod, naast projectwerk en occasionele activiteiten. Bovendien zijn we sterk aanwezig op de pleintjes. Het vrijetijdsaanbod heeft plaats gedurende 45 weken per jaar. Het team van Borgerhout bestaat uit 13 personeelsleden (9,75 VTE), waaronder 2 coรถrdinatoren en 12 jeugdwerkers. Er waren ook 6 stagiairs en 55 vrijwilligers.

Waar werkt Kras Borgerhout? Generaal Eisenhowerlei 47, 2140 Borgerhout Kwekerijstraat 92, 2140 Borgerhout Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout Openbaar domein Krugerplein Basisschool Mikadoschool Kroonstraat Basisschool Campus Plantijntje Bleekhofstraat Basisschool St. Norbertus Groenstraat Krugerplein, Vinรงotteplein en Terloplein

activiteitenlokalen voor kinderen tieners en jongeren, sport- en ontmoetingskoer, polyvalente zaal, secretariaat activiteitenlokaal lokalen voor kinderen van 6 tot 8 jaar en voor meisjes van 9 tot 11 jaar activiteitenlokalen voor kinder- en tieneraanbod en jongeren spel- en sportactiviteiten outdoor, zomeraanbod,vindplaatsgericht aanbod speelproject speelproject speelproject Plein Publik

29


Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames Kras Borgerhout Activiteitsuren 2015 1 151 714

2016 1 146 696

2014 507 226

2015 222 188

2016 296 191

2014 7 700 4 267

2015 6 744 3 768

2016 5 438 3 879

804 nvt

906 1 397

783 1 179

158

173 niet gekend

169

3 275 nvt

3 639 12 662

4 928 12 583

2 686

4 168

3 804

891

583

656

15 242

26 813

26 828

jongeren Plein Publik

* uniek geregistreerd ** gekend en ongekend

Aantal deelnames**

2014 1 051 831

kinderen tieners

TOTAAL

Aantal deelnemers*

4000

900

3500

800

3000

700

25.000

20.000

600

2500

15.000

500

2000

400 1500 jongeren

tieners kinderen Plein Publik

1000

200

500

5000

100

0

0

0 2014

2015

2016

Binnen: 99 2016 was een jaar met veel personeelswissels. 99 De meisjeswerkingen draaiden op volle toeren. 99 Jongeren die vorig jaar dreigden af te haken, vonden dit jaar de weg terug naar het steunpunt. 99 We merkten in alle leeftijdsgroepen dat er veel nieuwe instroom is. Pleinen: 99 Veel deelnames en activiteiten in vergelijking met andere wijken. 99 De pleinen in Borgerhout worden heel erg gebruikt. Zeker bij mooi weer bruisen ze van activiteit. 99 We merken dat onze aanwezigheid op de pleinen een aanzuigeffect heeft: kinderen en zeker ook jongeren komen naar de pleinen om deel te nemen aan de activiteiten terwijl ze voordien niet aanwezig waren.

30

10.000

300

2014

2015

2016

2014

2015

2016


Het Aanbod Kras Borgerhout Kinderen (6-11j)

Aantal uren contacttijd permanent aanbod uitstappen

2014 827 40

2015 938 41

2016 770 66

2014 645 23

2015 548 14

2016 398 78

2014 546 12

2015 638 12

2016 455 12

107

172

96

108

152

126

208

256

328

77

60

47

54

34

35

39

22

82

1 051

1 211

979

830

748

637

805

928

877

kampen sportactiviteiten TOTAAL (zonder Plein Publik)

Jongeren (+16j)

Tieners (12-15j)

100%

100%

100%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

70%

70%

70%

60%

60%

60%

50%

50%

50%

40%

40%

40%

30%

30%

30%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

sportactiviteiten kamp uitstappen permanent weekaanbod

0%

0% 2014

2015

2016

2014

2015

2016

0%

2014

2015

2016

TOTAAL 2016 met Plein Publik

32% 44%

sportactiviteiten kamp uitstappen permanent weekaanbod Plein Publik

5% 15%

4%

31


Kras Borgerhout Plein Patrons blijft een succes In samenwerking met JES en Samen op Straat, heeft Kras Borgerhout in 2016 mee de tweede jaargang van de Plein Patrons ondersteund. Het project werd opgestart door het district Borgerhout vanuit de bezorgdheid om grotere evenementen op verschillende pleinen in Borgerhout in een goede sfeer te laten verlopen. Omdat ze zelf acteren op pleintjes waar ze van afkomstig zijn, zijn de pleinpatrons als het ware “brugpersonen” tussen de buurt en organisatie. Bij Kras Borgerhout waren er in 2016 vier Plein Patrons, die naast evenementen ook tijdens vakantieperiodes geactiveerd werden om jongens en meisjes op de pleintjes een geanimeerde tijd te laten beleven. Onze jeugdwerkers Ahmed en Hecham waren in 2016 de coaches van de Plein Patrons en zagen dat het goed zat: Ahmed gaf in een artikel in de GVA zelfs aan dat: “Als dit project een aantal jaren geleden gelanceerd was, hadden er volgens mij nooit camera’s gehangen.” Of hoe een wijk de jongeren uit die wijk kan mobiliseren om in te staan voor een geweldige sfeer op “hun” pleintjes.

En dat geldt ook voor De Zomerschool Vorige zomer heeft Kras Borgerhout voor de tweede keer deelgenomen aan de Zomerschool. De Zomerschool is een initiatief van stad Antwerpen, waarbij er gefocust wordt op taalstimulering van anderstalige nieuwkomers. Met 18 kinderen die maximum 2 jaar in een Nederlandstalige school zijn ingeschreven, werkten we spelenderwijs (met een jeugdwelzijnswerk als insteek) rond taal en taalstimulering. Elke dag passeerde er een ander thema de revue, zoals bijvoorbeeld dieren, muziek, sport, voeding, huis... Rond deze verschillende thema’s hebben we gespeeld, geknutseld en zijn er uitstappen gedaan. De zomerschool was zo’n succes dat Kras Borgerhout besloten heeft om in 2017 een derde keer deel te nemen.

32


Sport@Spoor Oost In 2016 startten we met sportworkshops @ Spoor Oost tijdens de zomervakantie. Gedurende 5 weken in juli en augustus konden kinderen en tieners uit de buurt elke woensdagnamiddag tussen 14-17u kennismaken met 2 verschillende sporten. Met 170 deelnames verspreid over 10 sportworkshops kunnen we spreken van een geslaagde eerste editie. 99 20/07 BMX en skaten: 32 deelnemers 99 27/07 Thaiboks en dans: 41 deelnemers 99 03/08 freerunning en slackline: afgelast wegens onophoudelijke regen 99 10/08 Baseball en tchoukbal: 26 deelnemers 99 17/08 Ropeskip en circuittraining: 35 deelnemers 99 24/08 Freestyle voetbal en dans: 36 deelnemers

Onze doelgroep kreeg via dit project de kans om kennis te maken met minder bekende sporten.

33


Kras Borgerhout Het Zomerkamp Het zomerkamp vond dit jaar plaats in ’t Eksternest in Westouter. Op 17 augustus vertrokken we met 65 kinderen en tieners naar het verre West-Vlaanderen voor een topweek vol spel, sport en vooral héééééél veel fun. Het was de eerste keer dat we naast de massale opkomst van 50 deelnemers uit de reguliere werking ook 15 kinderen en tieners van de pleintjes de kans gaven om mee op zomerkamp te gaan. Verschillende activiteiten zijn de revue gepasseerd, zoals een fakkeltocht, kampvuuravonden, bosspellen, fietsuitjes en niet te vergeten onze uitstap naar Nieuwpoort! We willen graag deze positieve lijn in 2017 verderzetten, door opnieuw een kwart van de plaatsen voor het kamp te voorzien voor Krassers die we bereiken op de pleintjes.

Kras Borgerhout heeft nu ook een ACB-werking Borgerhout vormt één van de meest levendige maar ook één van de armste wijken van Groot-Antwerpen. Verschillende analyses tonen hoe groot de problemen kunnen zijn voor jongeren wanneer ze uitstromen zonder diploma. Ze missen vaak aansluiting bij een eerste job wat bijzonder bepalend is voor hun verdere loopbaan. De Borgerhoutse jongeren zijn vaak werkloos. Ze komen vaker voor in cijfers rond ongekwalificeerde uitstroom en hebben slechte perspectieven op de arbeidsmarkt. Ze worden vaker dan anderen geconfronteerd met discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt. Dit alles werkt sterk demotiverend. Er was dus nood aan een ACB-werking in Borgerhout. In 2016 vroegen we en kregen we middelen van District Borgerhout om jonge werkzoekenden en potentiële schoolverlaters te ondersteunen via een integrale aanpak. Met die middelen zetten we een projectmedewerker Arbeid (ACBer, deeltijds) in die kwetsbare jongeren ondersteunde in hun zoektocht naar werk en de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt. De ACB-werking startte in september 2016; de eerste resultaten zullen we uit de doeken doen in het volgende jaarverslag.

34


De tienerjongens spelen “Bamsuka & zijn Gigito’s” De paasvakantie is traditiegetrouw de periode voor onze jaarlijkse toneelvoorstelling. Voor de voorstelling “Bamsuka & zijn Gigito’s” heeft een groep jongens vanaf 12 jaar, weer maanden hard gebrainstormd, gecreëerd en gerepeteerd. Het verhaal ging over superhelden die de wereld willen redden. Dit, net als vorig jaar, onder professionele begeleiding van regisseur Lies Ferny. Tijdens de voorbereiding, merkte Lies op dat superhelden met superkrachten een grote rol spelen in het leven van de jongens. Ze zijn erg bezig met hoe ze de wereld zouden kunnen verbeteren moesten ze magische krachten hebben. Ook het thema vriendschap staat centraal in hun leefwereld. Hoe ontstaat een vriendschap? Hoe evolueert ze en wat betekent vriendschap eigenlijk? Van hieruit ontsprong de idee bij Lies om de jongens hun eigen superheld te laten bedenken. Deze superheld, het alter ego van iedere gigito, kan met zijn magische krachten invloed uitoefenen op de wereld en zo het leven aangenamer maken. Uiteindelijk blijken de superhelden niet opgewassen tegen een wereld waarin ze moeten opboksen tegen en samenleven met andere superhelden. Op dat moment komt Bamsuka ten tonele, die zijn gigito’s wijst op het feit dat ze hun krachten moeten bundelen en dat hun ware kracht ligt in de vriendschap voor elkaar. Samenwerken met echte vriendschap is de enige manier om een betere wereld te creëren. Met deze wijze boodschap eindigde het verhaal van de 15de toneeleditie van Kras Borgerhout. Met een artikel in de GVA en een foto op de cover van het programmaboekje van de Roma blijven onze jongens voor eeuwig superhelden! Good work, boys! De voorstelling werd gegeven in Zaal Rataplan op 6 en 7 april.

35


Kras Kiel/Zuid

36


Kras Kiel/Zuid Kort... Kras Kiel/Zuid organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren uit de wijken 2020 Kiel en 2018 Zuid. We doen dit met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken. Er wordt een permanent basiswerk gerealiseerd van 20 activiteitsmomenten per week waarbij er plaats is voor projectmatig werk. Elke deelwerking gaat ook een keer per jaar op kamp. We staan daarnaast ook 9 momenten op 3 pleinen op ’t Kiel (Alphons de Cock, GBA-parking en Jan Ligthart) en 1 plein in Wilrijk (Michel Willems). Gedurende het hele jaar zijn we heel actief in de openbare ruimte met verschillende evenementen. Nog kenmerkend aan Kiel/Zuid is dat we in de samenstelling van onze deelteams bewust aan de slag gaan met ‘Fusion teams’. We zijn ook ongelooflijk fier op onze grote, enthousiaste en geëngageerde vrijwilligersgroep die we zowel wekelijks in het basiswerk inzetten als tijdens de vele evenementen op Kiel/Zuid. Het team bestaat uit 12.5 VTE en 20 vrijwilligers.

Waar werkt Kras Kiel/Zuid? Kras Kiel Waarlooshofstraat 5, 2020 Antwerpen Pleinen Alphons de Cock, GBA-parking en Jan Ligthart Plein Michel Willems

Kras Zuid Coebergerstraat 35, 2018 Antwerpen

activiteitencentrum met kinder- en tienerlokalen Plein Publik ‘t Kiel Pein Publik Wilrijk

activiteitenlokaal voor kinderen, tieners en jongeren meisjeslokaal kick box ruimte

37


Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames Kras Kiel/Zuid Activiteitsuren

Aantal deelnames**

2014 955 518

2015 812 528

2016 600 445

2014 380 177

2015 202 129

2016 232 115

2014 5 972 2 552

2015 3 533 2 653

2016 3 799 3 885

851 nvt

681 974

663 1 826

210

292 niet gekend

159

4 430 nvt

4 121 2 990

4 068 4 528

2 324,0

2 995,0

3 533,5

767

623

506

12 954

13 297

16 280

kinderen tieners jongeren Plein Publik TOTAAL

Aantal deelnemers*

3500 * uniek geregistreerd ** gekend en ongekend

3000 2500 2000 1500

jongeren

tieners kinderen Plein Publik

800

16.000

700

14.000

600

12.000

500

10.000

400

8000

300

6000

200

4000

100

2000

1000 500 0

0 2014

2015

2016

0 2014

2015

99 Het aantal activiteitsuren en het aantal deelnames stijgen spectaculair door het succes van Plein Publik. Bovendien waren er 4 grote evenementen meer dan in 2015; ook dit zorgt voor een grote stijging in aantal deelnames. 99 In de periode april/mei vonden minder activiteiten plaats dan vorig jaar. Vooral de verhuis van de bureauruimtes naar Kiel heeft zijn rol gespeeld, waardoor er geen werking was. Dit alles bij elkaar zorgt voor minder activiteiten en minder bereik bij de reguliere werking binnen (dus zonder Plein Publik). Vandaar o.a. de daling in het aantal deelnemers.

38

2016

2014

2015

2016


Het Aanbod Kras Kiel/Zuid Kinderen (6-11j)

Aantal uren contacttijd permanent aanbod uitstappen

2014 688 95

2015 649 35

2016 527 190

2014 302 42

2015 430 42

2016 399 123

2014 484 21

2015 518 35

2016 309 48

120

128

160

68

56

128

176

128

94

53

49

32

106

130

42

171

112

249

956

861

909

518

658

692

852

793

700

kampen sportactiviteiten TOTAAL (zonder Plein Publik)

sportactiviteiten kamp uitstappen permanent weekaanbod

Jongeren (+15j)

Tieners (12-15j)

100%

100%

100%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

70%

70%

70%

60%

60%

60%

50%

50%

50%

40%

40%

40%

30%

30%

30%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

0%

2014

2015

2016

0%

2014

2015

2016

0%

2014

2015

2016

TOTAAL 2016 met Plein Publik

30% 44%

sportactiviteiten kamp uitstappen permanent weekaanbod Plein Publik

9% 9%

9%

39


Kras Kiel/zuid 2016, dat was een jaar met “veel” VEEL aandacht voor welzijn, arbeid en onderwijs: 99 In 2016 liepen we verschillende trajecten rond welzijn: van vluchtelingenkinderen op de pleintjes over loverboyproblematieken op ’t Kiel tot grensoverschrijdend gedrag bij de tienermeisjes en vormingsweekends rond drugs voor de jongeren. Veel cases vroegen veel overleg, opvolging en inspanningen die tot ver in 2017 zullen reiken. 99 We startten het Inclusief-project op. In samenwerking met VDAB, Formaat, JES en Werkvormm bereikten we NEET jongeren op ’t Kiel en ’t Zuid en probeerden hen toe te leiden naar werk en opleiding. Al doende merkten we al snel dat deze doelgroep veel opvolging en overleg vraagt. 99 Onze combinatie huiswerkbegeleiding/spelend leren (Kiel) oogste veel succes na volgehouden inspanningen van de voorbije jaren. Kinderen werden opgehaald aan school en begeleid tot in Nova. Daar kregen ze door KdG-studenten van de lerarenopleiding, jeugdwerkers en vrijwilligers een uur huiswerkondersteuning, gevolgd door een uur spelend leren. Wekelijks kregen we zo 20-30 kinderen bijeen. 99 Antwerp Children’s Zone (ACZ) startte op. Het is een ambitieus project dat de leerachterstand van alle kinderen op ’t Kiel wil proberen weg te werken. Kras Kiel/Zuid toonde zich als actieve en geïnteresseerde partner en kijkt mee uit naar 2017. VEEL samengewerkt: 99 Op verschillende evenementen in de openbare ruimte: met de jeugddienst van district Antwerpen en Wilrijk, Buurtsport, Nova, Huis v.h. kind, Kindervreugd, Villa Calous, Middelheim, scouts Wilrijk, Emmaüs, SAS… 99 Rond buitenlandse kansen voor onze jongeren: JINT, AFS en IDEA (Open Up project, zie volgende pagina) 99 In een project brede leer- en leefomgeving op ’t Zuid: met de Wereldschool, kunstenaarscollectief Kop vzw en de Jeugddienst. 99 In een ruim netwerk op ’t Zuid: Zuidklap: impuls via de opstart van de nieuwe KdG-site in de wijk. 99 En ook met veel verschillende partners in het kader van ACZ, Inclusief-project, welzijnscases, responsabilisering naar de buurt, Spelend Leren en taalverwerving. VEEL vrijwilligers: 99 Vrijwilligers van Kras Kiel volgden allemaal eerst een animatorcursus en tekenden in op een contract waarin

40

ze hun rol als vrijwilliger erkennen. Ze stonden wekelijks ingepland in het weekschema en werden opgevolgd tijdens een aparte moment in de week. We zetten onze vrijwilligers ook in op de talrijke evenementen op Kiel/Zuid. 99 Na veel voorbereiding in 2015 werd het VIV-project opgestart in 2016 (en loopt voort in VIV 2 in 2017). Via de vindplaatsgerichte medewerkster gaan we op zoek naar jongeren die vrijwillig animator willen worden. We nemen ze mee in een traject dat ervoor zorgt dat vrijwilligers zelf een aanbod voorzien op een blinde vlek op ’t Kiel ( Jan Ligthart plein). Onderweg worden ze gecoacht en krijgen ze vorming. VEEL responsabilisering naar de buurt toe: 99 Op Alphons De Cockplein: er waren poetsacties en de Erop-Af-actie. In samenwerking met Buurtregie en Woonhaven schilderden we bankjes en in samenwerking met CERA maakten we een moestuin. 99 Op de Waarlooshofsite: poetsacties, groot buurtfeest en tieners ontwierpen/maakten hun voetbalveldje in samenwerking met Buurtregie, Emmaüs en Opsinjoren. 99 Mochel Willemsplein: jongeren volgden inspraaktraject met districtsschepen en zorgden zo mee voor een plein op hun maat. 99 Zuid: poetsacties en zonnepittenacties op Fransenplaats in samenwerking met verschillende partners op ’t Zuid. VEEL aandacht naar infrastructuur 99 We verhuisden in april 2016 onze kantoren naar de Schijfstraat 73 op ’t Kiel. Zo zaten de meeste jeugdwerkers dichter bij de doelgroep waarmee ze werkten en was er meer voeling met de buurt en de partners. 99 Tegelijk verhuisde ook de concessie van de Coebergerstraat op ’t Zuid naar PAJ. PAJ heeft grootse infrastructurele plannen met het pand die ook onze doelgroep op het Zuid ten goede zullen komen. Wij behielden er onze activiteitsmomenten en een gedeelde bureauruimte voor de jeugdwerkers van het Zuid. 99 De locatie op het Kiel in de Waarlooshofstraat is verouderd en alleen de muizen vinden dat een goede zaak. Er ligt een plan bij Emmaüs rond de bouw van een totale site, waarin ook Kras een plek zou krijgen. Het is op dit moment echter onduidelijk wanneer de werken van start zullen gaan.


Woensdag Soepdag Gesteund door CERA en AVEVE Merksem realiseerden we het moestuinproject Woensdag Soepdag op de binnenkoer van de blokken aan het Alphons de Cockplein. We dit deden omdat we ondervonden dat kinderen geen idee hadden waar groenten vandaan komen. De kinderen leerden zo om te zaaien, verzorgen en oogsten. Dit alles resulteerde in heerlijke potten soep die ons uitnodigden om rond het thema ‘gezonde voeding’ te werken. Bekijk het mooie filmpje over Woensdag Soepdag: https://drive.google.com/file/d/0BwHDjRsKEr5M1JmNUFNb1Jzc0U/view

Open Up! Onze jongeren namen deel aan een Europees project: Open Up. Ze kregen daardoor kansen om met andere jongeren uit 9 Europese landen samen te komen in Roemenië en Italië. Daar volgden ze de train–the-trainer cursus rond debatteren. Ze werkten naar ‘key messages’ toe om maatschappelijk kwetsbare jongeren beter te verbinden met de samenleving. Ze gaven deze boodschap op een afsluitend weekend in Brussel hoogstpersoonlijk af in het Europees Parlement. Marouane vatte het samen, bekijk: https://www.youtube.com/ watch?v=NP7a7lsQR5w&feature=youtu.be

Hallowèèèèèèèèèn We hebben ons eens helemaal uitgeleefd op een grote Halloweentocht in het Middelheimpark. We werkten samen met de districtsjeugddienst en het Middelheim museum. We kregen bovendien veel materiële hulp van de stad en de scouts van Wilrijk brouwde de pompoensoep. De aanwezigen moesten een heel parcours door het openluchtmuseum volgen en beleefden er op verschillende momenten de schrik van hun leven. De kinderen zagen onze jeugdwerkers in een totaal ander jasje: Tine was een mummie, Joke een heks, de hond van Annelies een giga-spin, de ouders van Katrijn griezelige waarzeggers en Musti, Abderahim en Mo waren fietsende Orks… Onze tienermeisjes zweefden als spoken rond het standbeeld van de onschuldige meisjes. Onze tienerjongens pleegden een massamoord als crimiclowns. Kortom: kei-griezelig-leuk!

41


Kras Merksem

42


Kras Merksem Kort... Kras Merksem organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken in de wijk ’t Dokske en Oud-Merksem. Een extra accent ligt op het welzijn van de totale doelgroep, versterkend en expressief werken bij tieners en jongeren. Bij kinderen wordt er gewerkt vanuit de “welzijnscirkel”. Die omvat 3 pijlers: 99 kinderwerking met inhoudelijke trajecten rond welzijn, 99 leerondersteuning en Spelend Leren i.s.m. basisschool De Luchtballon en 99 een maandelijkse moedergroep. De welzijnscirkel plaatst het kind centraal in zijn brede context. De tienermeisjes hebben een tweeledige werking. Een open gedeelte met wekelijks een ontmoetingsmoment en een gesloten moment dat inspeelt op welzijnsvragen (zowel individueel als in groep), dit om de veiligheid te garanderen. Verder spelen dans, toneel en cultuur een prominente rol.

In het aanbod voor tienerjongens werken we rond studie- en beroepskeuze en vormen van hedendaagse cultuur (NextGen Jeugdwerk), aangevuld met activiteiten die de leefwereld opentrekken. Focus ligt op: samen in de stretchzone gaan en zo de leefwereld stapsgewijs en veilig groter te maken. Bij jongeren wordt vooral ingezet op cultuur, engagement en burgerzin. De vrijwilligerswerking wordt ingezet om projecten en initiatieven van het eigen steunpunt en partners te ondersteunen. Dit wordt in samenspraak met het district ondersteund op materieel en pedagogisch vlak. Vorming en coaching staan daarbij centraal. Er wordt een permanent weekaanbod en een vakantieaanbod gerealiseerd, naast projectwerk en experimenteel jeugdwerk (bv open instuif waarbij alle leeftijden welkom zijn). Het vrijetijdsaanbod vindt plaats gedurende 45 weken per jaar. Het team bestaat uit 7 personeelsleden (5.5 VTE), 7 vrijwilligers en 5 stagiairs.

Waar werkt Kras Merksem? Borrewaterstraat 125A Vrijhandelstraat 34 Ontmoetingscentrum ‘t Dok Speelplein Borrewaterstraat

jongeren activiteitenlocatie kinder- en tiener activiteitenlocatie activiteitenaanbod vindplaatsgericht werken, spel en sportief aanbod outdoor, vindplaatsgericht aanbod, zomeraanbod

43


Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames Kras Merksem Activiteitsuren

Aantal deelnemers*

Aantal deelnames**

kinderen tieners

2014 482 215

2015 462 288

2016 338 428

2014 77 70

2015 85 84

2016 75 80

2014 2 743 950

2015 3 404 896

2016 2 678 2 573

jongeren

834

1 013

758

110

111

142

3 058

3 684

3 526

TOTAAL

1 531

1 763

1 523

257

280

297

6 751

7 984

8 777

* uniek geregistreerd ** gekend en ongekend

8000

1700

250 7000

1600 200

1400

6000

1200

5000 150

1000

4000

800 jongeren

tieners kinderen

3000

100

600 2000

400

50

1000

200 0

2014

2015

2016

0

0 2014

2015

2016

2014

2015

2016

Het Aanbod Kinderen (6-11j)

Aantal uren contacttijd

Jongeren (+15j)

Tieners (12-15j)

2014 473 7

2015 434 0

2016 269 22

2014 176 0

2015 253 7

2016 300 55

2014 745 21

2015 985 0

2016 574 21

kampen

0

28

40

28

28

40

20

28

0

sportactiviteiten

2

13

11

11

13

5

48

53

45

482

475

342

215

301

400

834

1 066

640

permanent aanbod uitstappen

TOTAAL

Kras Merksem was vrij stabiel in 2016. Er was een stijging in deelnames en deelnemers, toe te wijzen aan de grotere en meer consequente opkomst in het werken met competentietrajecten. Kinderen (maar ook tieners en jongeren) genoten van deze ‘rode draad’ die zin gaf aan de activiteiten. Zo kreeg Kras Merksem vastere groepen.

100%

100%

100%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

70%

70%

70%

60%

60%

60%

50%

50%

50%

40%

40%

40%

30%

30%

30%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

0%

2014

2015

sportactiviteiten

44

2016

0%

kamp

0% 2014

2015

uitstappen

2016

2014

2015

permanent weekaanbod

2016


Kras Merksem Traject Casino Bij Kras Merksem zijn we altijd op zoek naar een evenwicht tussen laagdrempeligheid, plezier, inhoud en persoonlijke versterking. Rekening houdend met deze pijlers trachten we onze activiteiten te bouwen met oog voor persoonlijke competenties. Een zeer mooi traject in 2016 was het Casino traject. Een lang traject waarbij tieners virtueel geld konden verdienen gedurende enkele maanden om op het einde hun geld in te zetten in een heuse Casino. De tieners konden geld verdienen door bepaalde uitdagingen aan te gaan tijdens activiteiten die hun persoonlijkheid versterkten. Ze moesten dus uit hun comfortzone komen. Ook goed gedrag werd beloond, zowel individueel als in groep. Dit virtuele geld werd via een boekhoudsysteem bijgehouden gedurende enkele maanden. Op het einde van deze fase kreeg elke tiener, die op regelmatige basis naar de werking kwam, een cheque met het bijeengesprokkelde bedrag en een uitnodiging om naar De Grote Casino te komen.

De eindactiviteit van het traject Casino was een moment van afsluiten, terugkijken en belonen voor de geleverde inspanningen gedurende enkele maanden. En er werden kosten noch moeite gespaard. De begeleiding en vrijwilligers trokken hun “sjiekste” kostuum aan en de tieners tooiden zich alsof ze naar een echte casino trokken. De tieners konden tijdens dit finale spel geld inzetten op verschillende activiteiten. Er werd extra geld gewonnen of verloren. Tijdens het spel hielden “managers” de individuele bankrekeningen bij waarop naar hartelust kon gestort worden of geld opgenomen worden. Dit concept was zo een succes dat we het ook in 2017 zullen organiseren. We willen hiermee de tieners een aantal waarden meegeven en hen het gevoel geven hoe ze met geld kunnen omgaan.

45


Traject Rots en Water: De kracht van assertiviteit In het voorjaar van 2016 ontwikkelden we een traject samen met een student van Technicum Noord Antwerpen rond assertiviteit en gedrag. Het traject werd opgebouwd uit verschillende schakels die we uitvoerden tijdens de instuifmomenten van de tieners: 99 Negeren van negatief gedrag. 99 Assertief reageren op negatief gedrag. 99 Inzicht krijgen in eigen gedrag en reactie van de ander op dit gedrag. 99 Conflictsituaties vermijden en ontwijken. 99 Omgaan met conflict dat resulteert in agressie. Gedurende deze sessies werden de tieners meegenomen in het verhaal van Rots en Water.

Het voortraject startte met kleine bewustzijnssessies tijdens de instuifmomenten. In kleine groepjes werden ze apart genomen en werden ze bewust gemaakt van zichzelf d.m.v. mindfullness. Het traject werd verder gezet met wekelijkse rollenspelen en oefeningen rond Rots en Water. Spelenderwijs werd elke tiener bewust gemaakt van zijn gedrag t.a.v. anderen en hoe zijn gedrag het gedrag van anderen kan beïnvloeden. In de laatste sessies werd hen geleerd om bepaalde gedragingen onder de knie te krijgen om conflicten en problemen te vermijden. Hiervoor werd een gediplomeerde Rots en Water-trainer ingezet die samen met de student het traject tot een goed einde bracht. Het gehele traject werd gedocumenteerd en gefilmd.

Begeleiding Arbeidscompetenties De ACB’er (arbeidscompetentiebegeleider) van Kras Merksem heeft als taak jongeren tussen 16 en 25 jaar die vragen hebben over of moeilijkheden ervaren met hun weg naar opleiding en tewerkstelling te begeleiden. Vanuit aanwezigheid en vertrouwen is het de bedoeling dat hij jongeren bereikt die hun weg naar andere tewerkstellingsmaatregelen moeilijk vinden. De ACB’er is op verschillende vaste momenten aanwezig in de activiteitenlocatie van het jongerenluik in de Borrewaterstraat. Dinsdag- en donderdagnamiddag zit hij in het jeugdhuis en aansluitend is hij aanwezig tijdens de instuifmomenten van 16 u tot 18 u. Woensdag en vrijdagnamiddag doet hij vindplaatsgericht werk. Belangrijke plekken in Merksem zijn: de Bredabaan, Basic Fit Merksem en de diverse pleintjes en parkjes van Merksem zoals Runckvoortpark of Kroonplein. De rest van de week biedt ruimte om met jongeren af te spreken op diverse locaties of jongeren te vergezellen naar een waaier van afspraken op weg naar hun tewerkstelling of opleiding.

46

De inhoud van deze begeleiding varieert enorm. Het gaat van logistieke steun (bijv. een cv uitprinten) tot arbeidsbemiddeling (brug werkgever – werknemer) en alles daartussen. Competenties versterken blijft steeds een belangrijke focus, zodat de jongere tijdens de begeleiding zijn of haar weg beter vindt. De vertrouwensrol maakt ook dat de ACB’er vaak in aanraking komt met randproblematiek en welzijnsvragen. Het spreekt voor zich dat een netwerk binnen de sociale kaart en overdracht hierbij nuttig zijn. De kracht van de ACB-methodiek zit vooral in flexibiliteit en laagdrempeligheid. Jongeren kunnen de ACB’er contacteren, via facebook, Whatsapp, SMS en GSM of natuurlijk vragen stellen en afspraken maken via persoonlijke ontmoetingen op straat. De ACB’er heeft een nauwe samenwerking met de jongerenwerkers om zo een wederzijdse brug te slaan tussen vrije tijd, competenties, arbeid en opleiding.


Traject Thaibox bij kinderen In januari 2016 kregen we heel wat nieuwe kinderen over de vloer. Dat was het resultaat van een zeer geslaagde werving. We merkten dat deze kinderen wel wat moeite hadden met luisteren, doorzetten en discipline. Ze bruisten ook van energie. Om dat te sturen organiseerden we een traject met thaibox als uitlaatklep. Wekelijks kregen ze lessen thaibox, gegeven door enkele vrouwelijke thaiboksers. Het resultaat was dat de kinderen veel rustiger werden en goed luisterden. Dit legde de basis om verder aan de slag te gaan met deze kinderen op een positieve en opbouwende manier.

47


Kras Noord/Dam

48


Kras Noord/Dam Kort... JACO Kras Noord/Dam organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen (6-9), tieners (10-14) en jongeren (14-25) met extra aandacht voor de meest maatschappelijk kwetsbaren. We realiseren een permanent week- en vakantieaanbod. Het accent ligt op het laagdrempelige karakter van de werking onder meer door het werken met gemengde (gender en etnischculturele) groepen. Als JACO besteden we ook veel aandacht aan het verwerven van sleutelcompetenties d.m.v. groepstrajecten. Er is een interessegericht aanbod met een circuswerking, een danswerking en sinds dit jaar een bouwspeelpleinwerking. We beschikken over een uitgebreid netwerk en zijn trekker van het samenwerkingsverband ‘De Noordpoel’ die gezamenlijke activiteiten en evenementen organiseren voor kinderen en tieners in Antwerpen Noord. Het aanbod heeft plaats gedurende 47 weken per jaar. Het team bestaat uit 17 personeelsleden , ca. 20 vrijwilligers en 15 stagiairs.

Waar werkt Kras Noord/Dam? Everaertsstraat 97-99, 2060 Antwerpen Joossensgang 14, 2060 Antwerpen Het Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38, 2060 Antwerpen Park Spoor Noord Stuivenbergplein, Jos Verhelstplein, Sint-Jansplein Slachthuislaan

Uitgebreid kinder- tiener- en jongerenaanbod Circusaanbod voor kinderen, tieners en jongeren Dansworkshops voor meisjes en allerlei evenementen Spel- & sportactiviteiten en evenementen Plein Publik basisaanbod Kras Dam

49


Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames Kras Noord/Dam Activiteitsuren

Aantal deelnames**

2014 1083 416

2015 1445 378

2016 1308 370

2014 434 253

2015 387 169

2016 401 147

2014 13421 2939

2015 11445 1974

2016 9865 3009

227 nvt

256 729

193 749

133

103 niet gekend

101

1316 nvt

1634 4426

1221 4191

1 726

2 808

2 619

820

659

649

17 676

19 479

18 286

kinderen tieners jongeren Plein Publik TOTAAL

Aantal deelnemers*

900 * uniek geregistreerd ** gekend en ongekend

3000

20000

800 700

2500

15000

600 2000 500 1500

jongeren

tieners kinderen Plein Publik

10000

400 300

1000

200 500 0

5000

100

2014

2015

2016

0

2014

Binnen: kleine daling in het aantal deelnames en activiteitsuren. Dit heeft te maken met de bewuste keuze om te werken met kleinere groepen ten voordele van kwaliteit en competentietrajecten. Pleinwerking: daling in aantal deelnames. 99 Laag bereik op Sint-Jansplein: vooral jongere kinderen (6-) en passanten. 99 Slecht weer had grote invloed op aanwezigheid van doelgroep op de pleinen.

50

2015

2016

0

2014

2015

2016


Het Aanbod Kras Noord/Dam Kinderen (6-11j)

Aantal uren contacttijd permanent aanbod uitstappen

2014 734 63

2015 1 262 63

2016 671 93

2014 180 56

2015 306 28

2016 238 111

2014 213 14

2015 242 14

2016 133 28

68

120

120

60

44

40

0

0

0

219

192

69

120

80

12

0

26

14

1 084

1 637

953

416

458

401

227

282

175

kampen sportactiviteiten TOTAAL zonder Plein Publik

sportactiviteiten kamp uitstappen permanent weekaanbod

Jongeren (+16j)

Tieners (11-15j)

100%

100%

100%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

70%

70%

70%

60%

60%

60%

50%

50%

50%

40%

40%

40%

30%

30%

30%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

0%

2014

2015

2016

0%

2014

2015

2016

0%

2014

2015

2016

TOTAAL 2016 met Plein Publik

33% 49%

sportactiviteiten kamp uitstappen permanent weekaanbod Plein Publik

4% 7%

10%

51


Kras Noord/Dam Kras Dam start en JACO werkt verder JACO Een JACO is een laagdrempelig en uitdagend centrum waar kinderen, tieners en jongeren maximale kansen en ondersteuning krijgen aangeboden in hun ontwikkeling. De focus ligt op het stimuleren en begeleiden van kinderen, tieners en jongeren in het ontdekken en ontwikkelen van competenties. Dit doen we vanuit het jeugdwerk, met jeugdwerkers die kinderen, tieners en jongeren bewust maken van hun talenten en hen een aanbod aanbieden om daarmee verder aan de slag te gaan. Daarnaast zetten we sterk in op het begeleiden van jongeren in hun zoektocht en vragen op het vlak van onderwijs, opleiding en tewerkstelling. Een JACO is vooral een thuisbasis waar jongeren zich kunnen amuseren, experimenteren, leeftijdsgenoten ontmoeten en tegelijk hun kwaliteiten kunnen ontdekken. Vanuit zo’n informele vertrouwenscontext creëren we rijke leeromgevingen waarbinnen kinderen, tieners en jongeren ervaringen kunnen opdoen en hun competenties verder ontwikkelen. De doelstellingen zijn: 99 Het voorzien in een buurtgericht en vindplaatsgericht vrijetijdsaanbod om zo een kwetsbare groep te bereiken. 99 Het expliciet werken aan competentieherkenning en -ontwikkeling. Jongeren kunnen mee activiteiten organiseren en zo leren samenwerken, afspraken nakomen. 99 Het versterken van de talenten van kinderen, tieners en jongeren, zodat ze meer vertrouwen krijgen in wat ze kunnen. 99 Het terugdringen van jeugdwerkloosheid door jongeren actief te begeleiden in hun zoektocht naar een job of een juiste studiekeuze (sollicitatietraining, jongeren en werkgevers dichter bij elkaar brengen…). Dit wordt gedragen door een Arbeidscompetentiebegeleider (ACB’er). De ACB-werking richt zich tot een erg kwetsbare groep die op zoek is naar werk en nog niet over de nodige competenties beschikt om zich te handhaven op de arbeidsmarkt. Bovendien bevinden deze jongeren zich vaak onder de radar: veel van hen zijn bij hun intake noch ingeschreven bij de VDAB, noch op school en niet aan het werk.

52

Enkele “toffe” competentietrajecten die we in 2016 hebben gelopen zijn: 99 Watergewenningslessen in de krokusvakantie 99 Traject freerunnings-begeleiders 99 Toneelproject 99 Knikkerbaanproject

Kras Dam – een nieuw verhaal 2016 was vooral de start van een nieuwe werking in de wijk Dam. We willen de focus met Kras Dam leggen op drie zaken. 1. We zetten een jeugdwelzijnswerking op die buurtgericht werkt voor de kinderen en tieners uit de wijk DamSchijnpoort. 2. We zetten daarnaast in op het concept “bouwen”. Bouwen is voor ons een methodiek om kinderen en tieners samen te brengen en aan een gezamenlijk project te werken. Dit kan voor één bepaalde activiteit zijn, maar evengoed gespreid over een aantal weken. 3. We willen dit waarmaken door een sterke en goed geoliede vrijwilligerswerking op te zetten.


We startten in maart 2016 en hebben ons in eerste instantie vooral gericht op doelstelling 1: we zijn een jeugdwelzijnswerking in de wijk Dam- Schijnpoort en zijn sterk buurtgericht. Daarvoor gingen we in gesprek met alle relevante partners in de wijk, we stelden ons bijvoorbeeld voor aan de verschillende scholen. Daarnaast hebben we vooral ingezet op de activiteiten en evenementen die er in de wijk Dam- Schijnpoort plaatsvonden. Bijvoorbeeld: De Damse Pijl, Trottinettenkoers en de Buitenspeeldag.. We konden op het einde van het jaar echt wel stellen dat Kras Dam bekend was bij de meerderheid van de kinderen, tieners en hun ouders.

In 2017 willen we ons verder ontwikkelen om via het thema “bouwen” met de kinderen en tieners te werken aan allerlei sleutelcompetenties. Bijvoorbeeld leren samenwerken, geduldig zijn, hun talenten leren ontdekken, motorische vaardigheden vergroten en hun fantasie prikkelen.

Veel van de kinderen en tieners uit de wijk namen deel aan één of meer activiteiten. We bereikten op onze 4 activiteitsmomenten per week al een redelijk grote, vaste groep kinderen en tieners. We realiseerden dit met een sterk gemotiveerd team van professionele krachten bijgestaan door stagiairs en vrijwilligers. Rond de derde doelstelling – het uitbouwen van een vrijwilligerswerking - hebben we de nodig stappen gezet.

53


Kras Noord/Dam Inhoudelijke terugblik Focus leggen op een Sterk Basiswerk Naast alle competentietrajecten die we als JACO in 2016 liepen, zijn we er ons sterk van bewust dat we ook nog altijd een laagdrempelig basisaanbod moeten blijven aanbieden. Antwerpen Noord/Dam is en blijft een wijk waar er heel wat in- en uitstroom is. Dit basisaanbod was nog steeds tweeledig. Ten eerste was er een aanbod van minstens twee activiteitsmomenten per week voor elke leeftijds- en gendergroep in onze werking. Zo kwamen we aan 16 activiteitsmomenten in de week. Ten tweede hadden we onze pleinwerking. We trokken naar de pleinen om daar met de aanwezige kinderen en tieners leuke activiteiten te doen. We waren 5 dagen per week op het Stuivenbergplein, het Viséplein en het St.-Jansplein. Inzetten op vrijwilligers In 2016 hadden we een vrijwilligersgroep van ca. 20 jongeren, die we op regelmatige basis mee inzetten bij de verschillende activiteiten. Ze werden ondersteund door de beroepskrachten. Vijf van hen volgden in 2016 de animator- of hoofdanimatorcursus. Enkele onder hen maken ook deel uit van de Kras Kerngroep. Heropleving van de Circus- en Danswerking 2015 was een moeilijk jaar voor beide werkingen. In 2016 gingen we weer naar de basis om in eerste instantie opnieuw een hechte groep voor zowel de circus- als de danswerking uit te bouwen. Beide waren gericht op die kinderen en tieners die zich willen engageren om rond circus of dans te werken.

54

Welzijn, onderwijs en arbeid Als team bleven we, naast het vrijetijdsaanbod, onze kinderen en jongeren ondersteunen in hun vragen rond welzijn, onderwijs en arbeid. Met hun vragen gingen we ofwel zelf aan de slag of probeerden we hen op een gepaste manier door te verwijzen. Verder zetten van onze ACB-werking We konden na twee jaar stellen dat onze ACB’er een gekend gezicht is voor de jongeren uit de buurt. Hij kon mooie cijfers voorleggen, met o.a. een tiental jongeren die werk vonden, 70 die langdurige trajecten liepen en talloze jongeren die af en toe eens langs kwamen om bijv. hun CV bij te schaven. Samenwerkingsverband Noordpoel We organiseerden in 2016 met het samenwerkingsverband “Noordpoel” een tiental evenementen in de wijk. Door samen te werken konden we meer en grotere evenementen aan de kinderen en tieners uit de wijk aanbieden. Zo bereikten we toch ca. 2000 kinderen en jongeren in 2016. Geslaagde kampen We hadden 2 kampen in 2016: een kinder- en tienerkamp én voor de allereerste keer een meisjeskamp. Beide zijn super verlopen en iedereen staat te springen om weer op kamp te kunnen gaan. Voor vele van onze kinderen is dit de enige keer per jaar dat ze op “vakantie” gaan.


Hoogtepunten 2016 Ons eerste grote Meisjeskamp Met Pasen 2016 zijn we voor de allereerste keer met onze tiener - en jongerenmeisjes op een gezamenlijk kamp geweest. De kampplaats was in “De Haan” aan zee. Het was een leuke groep van een 20-tal meiden tussen 12 en 18 jaar. Voor vele van hen was het de eerste keer dat ze op kamp gingen. Het allermooiste, voor ons als belgeleiding, was om te zien hoe er op korte tijd een toffe band ontstond tussen de meisjes onderling. Jong en oud, luidruchtig, stil of ernstig. Alles werd er samen gedaan, een leuke uitstap naar het strand, lekker samen koken en gezellig afwassen, op dagtocht met als einddoel zwemmen in een subtropisch zwemparadijs, elke avond kampvuur, een leuke bonte avond waar er coole nieuwe dansmoves werden geleerd... De meisjes spreken er nog over en kunnen niet wachten om weer samen op kamp te gaan. Vrijwilligerswerking op den Dam Om al onze projecten en activiteiten die we met Kras Dam starten waar te kunnen maken, hadden we naast de professionele begeleiders, ook veel gemotiveerde vrijwilligers nodig. Bij Kras Dam konden we rekenen op een 10-tal vrijwilligers die ons versterkten bij de wekelijkse activiteiten. We verwachten wel wat van onze vrijwilligers: In eerste instantie vragen we een sterk engagement. Daarnaast willen we ook graag dat ze zich bijscholen om mee begeleider te

kunnen zijn. In loop van 2016 volgden de vrijwilligers een aantal vormingen. Dit onder andere bij VDS, Kwadraat en JES (animatorcursus). Een vrijwilligster volgde zelfs het EHBJ vormingsweekend. Dit alles wil zeggen dat we eind 2016 een beroep konden doen op een sterke ploeg vrijwilligers. Mobiele Studio Met middelen van de Burgerbegroting konden we in 2016 het project Mobiele Studio verderzetten. Met dit project bereikten we tieners en jongeren die met muziek bezig zijn, maar door allerlei omstandigheden hiermee niet verder geraakten. Door naar de pleinen en de jongeren toe te gaan en hen de gelegenheid te geven om zelf muziek te schrijven en te maken in de Mobiele Studio, maakten we de drempel voor hen een stuk minder hoog. Zo hebben we al enkele van de jongeren kunnen doorverwijzen naar meer professionele studio’s. Spelend leren In 2016 startten we samen met de lerarenopleiding van de Hogeschool het project Spelend Leren. Via spel in kleine groepjes werkten we met de kinderen rond schoolse vaardigheden. We werkten bijvoorbeeld aan hun Nederlands via een Quiz of we oefenden wiskunde door middel van gezelschapspelen.

55


Kras Sport

56


Kras Sport Kras Sport Kort Kras Sport is het enige thematische Kras-steunpunt dat zich niet tot ĂŠĂŠn bepaalde wijk of buurt richt. Kras Sport biedt competitief en recreatief zaalvoetbal aan. Het competitieve luik staat in het kader van de jeugdopleiding en werkt aan de doorstroming naar hogere sportniveaus van geselecteerde kinderen, tieners en jongeren. Het recreatieve luik wil zoveel mogelijk kinderen, tieners en jongeren aan het sporten krijgen. Daarnaast zet Kras Sport sterk in op de opleiding van jonge vrijwilligers, het aanscherpen van de ouderparticipatie en de verhoging van de diversiteit in de bereikte deelnemersgroepen. Sinds 2010 wordt er specifiek ingezet op

het zaalvoetbalprogramma voor meisjes vanaf 12 jaar. Naast de kwalitatieve jeugdopleiding zaalvoetbal wordt steeds meer geĂŻnvesteerd in de organisatie en ondersteuning van recreatieve tornooien op buurtpleintjes. Kras Sport ondertekende de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport.

Kras Sport werkt met 5 professionele medewerkers (4,25 VTE), 8 permanente vrijwilligers-monitoren en tientallen occasionele vrijwilligers bij evenementen en tornooien. Kras Sport geniet eveneens ondersteuning van topsportmedewerkers.

57


Kras Sport Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames Kras Sport Activiteitsuren

Aantal deelnemers*

Aantal deelnames**

kinderen

2013 2 347

2014 1 319

2015 1 345

2013 661

2014 670

2015 683

2013 16 111

2014 13 825

2015 14 102

tieners jongeren

821 743

912 855

930 872

344 317

254 216

259 220

8 377 7 733

8 421 7 939

8 589 8 098

TOTAAL

3 911

3 086

3 148

1 322

1 140

1 163

32 221

30 185

30 789

* uniek geregistreerd ** gekend en ongekend

4000

1400

3500

1200

3000

30.000 25.000

1000 20.000

2500

800

2000 1500

jongeren tieners kinderen

1000

10.000

400

Kinderen 36%

5000

200

500

0

0 2014

58

15.000

600

2015

2016

0 2014

2015

2016

2014

2015

2016


Inhoudelijke Terugblik seizoen 2015-2016 Het basisaanbod van het seizoen 2015/2016 is bijna identiek als dat van het vorige seizoen. Recreatief luik In 7 verschillende sporthallen in groot Antwerpen werden wekelijkse recreatieve trainingen georganiseerd voor 21 groepen tussen 5 en 16 jaar. Ten opzichte van het vorige seizoen zijn we vanaf januari met een extra meisjesgroep op het Kiel gestart. Voor het seizoen 2015-2016 zijn er in totaal 461 jongens en 105 meisjes ingeschreven, dit geeft een totaal van 566 unieke deelnemers. Het recreatief basisaanbod vind plaats op de volgende locaties: 99 Het Rooi 1 Berchem 4 groepen 99 Het Rooi 2 Berchem 3 groepen 99 All Inn Antwerpen Noord 7 groepen 99 Plantin Moretus Borgerhout 1 groep 99 De Notelaar Hoboken 1 groep 99 Pius X Antwerpen Kiel 4 groepen 99 Buurtsporthal Kiel 1 groep Alle groepen hadden hun maximum aantal deelnemers bereikt, er konden enkel kinderen bij als er andere kinderen doorstroomden naar een regulier aanbod of als ze stopten. Voor kinderen die van zeer kansarme gezinnen komen, maakten we een uitzondering, vandaar dat al onze groepen boven de vastgestelde maximum inschrijvingen zaten. Afhankelijk van de aanwezigheidsgraad konden we eventueel meer inschrijvingen toelaten.

Ook dit seizoen trachtten we de kinderen zo veel mogelijk in hun eigen buurt te laten sporten. Vanaf de leeftijd van 14 jaar verwachten we van onze leden dat ze ook buiten hun buurt kunnen gaan sporten. Recreatief zaalvoetbal voor meisjes Voor het seizoen 2015-2016 was er een aanbod voorzien voor 3 leeftijdscategorieĂŤn in buurtsporthal All Inn (Antwerpen Noord): 99 Het aanbod voor de minimeisjes (5 tot 11 jaar) was een groot succes, we bereikten meer dan 30 unieke deelneemsters en de gemiddelde opkomst lag rond de 20 deelneemsters. Deze groep werd begeleid door 2 vrijwilligsters die uit onze doelgroep doorgegroeid zijn, ondersteund door professionele medewerkers van Kras sport. Het meisjesvoetbal project won dit seizoen de CERA-prijs. 99 Bij de tienergroep (12 tot 15 jaar) bereikten we 25 unieke deelneemsters met een gemiddelde opkomst van 11 meisjes. Een aantal meisjes zijn doorgestroomd naar de damesgroep. 99 Sinds januari 2016 organiseren we in samenwerking met Kras Kiel een zaalvoetbalaanbod voor tieners en jongerenmeisjes. Hier bereikten we 20 unieke deelneemsters met een gemiddelde opkomst van 8 meisjes. Voor het seizoen 2016-2017 zullen we dit aanbod via verschillende kanalen gaan promoten.

59


Kras Sport 99 Meisjes + 15 jaar of de damesgroep. Tijdens de trainingen bereikten we 30 unieke deelneemsters. Dit is wel een zeer wisselvallige groep met een lage gemiddelde opkomst. Met een gedeelte van deze meisjes nemen we ook deel aan de damescompetitie van het KVV. Ook hiervoor was de opkomst niet standvastig. Het positieve is dat er elk jaar toch een paar meisjes de weg vinden naar andere damesploegen, waardoor we 15-jarige meisjes van de initiatiegroepen kunnen laten doorstromen. Naast het wekelijkse aanbod hebben we tijdens het seizoen 2015/2016 een damesweekend aan zee gekoppeld aan een voetbaltornooi in de Haan. Voor de minimeisjes was er een 4-daagse in de Ardennen met 21 meisjes tussen 5 en 12 jaar. De vrijwilligsters die deze groep trainden, hebben dit kamp samen met een Kras-medewerker voorbereid en begeleid. Voor het kamp hebben we ook een moederbijeenkomst gehouden om dit kamp te bespreken. Van die moedergroep zijn er 2 moeders mee op kamp gegaan als extra begeleiding. In samenwerking met JES Borgerhout hebben we voor de eerste maal Shoot voor meisjes georganiseerd op de binnenkoer van De Branderij. We bereikten 40 meisjes verdeeld onder 10 ploegen. Een groot succes, dus dit staat ook volgend seizoen op het programma.

Competitieve luik Jongens In het seizoen 2015-2016 startten we met 10 jeugdploegen in de jeugdcompetitie van de Vlaamse Zaalvoetbalbond. We spreidden onze ploegen over Regio Centraal en Regio Noord. Naast de 10 jeugdploegen beschikten we ook over 1 doorstromingsploeg in de Vlaamse competitie Regio Centraal voor jongeren van 15 jaar en ouder. Vanuit deze groep stroomden onze jongeren door naar de belofteploeg van Futsal Topsport Antwerpen. Onze jeugdwerking is door de Vlaamse Zaalvoetbalbond bekroond met het gouden jeugdlabel. Dit betekent dat onze jeugdwerking zeer hoog scoorde op de volgende criteria: aantal jeugdploegen en leden, promotie evenementen, jeugdbeleid, aantal gediplomeerde trainers, aantal trainingsuren, volgen van bijscholing, samenwerkingsverbanden en ethisch verantwoord sporten.

60

Het aantal unieke deelnemers en aantal gespeelde wedstrijden tijdens het seizoen 2015-2016: VZVB 99 2 pre -miniemen 99 3 miniemen 99 2 cadetten 99 3 scholieren 99 1 doorstromingsploeg KBVB Jeugdcup 99 1 U12 99 1 U14 99 1 U16 99 1 beloftenploeg Met het competitief aanbod hebben 46 unieke deelnemers bereikt onder de 12 jaar en 147 unieke deelnemers boven de 12 jaar. Alle groepen samen hebben 236 trainingsmomenten gehad en 239 wedstrijden gespeeld. Ook sportief was dit een topjaar met 5 ploegen die regionaal kampioen werden, 4 ploegen die Vlaams kampioen werden en 2 Belgische titels. Door de spreiding over verschillende regio’s moesten we met 3 ploegen grotere verplaatsingen maken. Dit vroeg meer tijdsinvestering, maar dit bood ook voordelen voor onze


doelgroep. Zo speelden we veel minder wedstrijden tegen eigen ploegen, kwamen onze spelers op plaatsen waar ze anders nooit zouden komen, ontmoetten ze diverse groepen met verschillende achtergronden. Ook dit seizoen konden we rekenen op een 4-tal ouders die ons ondersteunden bij het begeleiden van wedstrijden.

Door dit succes waren we genoodzaakt om op zoek te gaan naar een tweede locatie waar de wedstrijden konden gespeeld worden, deze locatie hebben we gevonden in Sportschuur Hoboken dankzij de samenwerking met Formaat Hoboken. Tijdens deze wedstrijden kregen verschillende jongeren de kans om ervaring op te doen als scheidsrechter.

Dames Ook wat de meisjes betreft, bleven we inzetten op een competitieve groep: zij waren actief in de KVV. Er waren een aantal nieuwe inschrijvingen, maar het bleef extra inspanningen vragen om elke week voldoende meisjes bijeen te krijgen voor de wedstrijden. De sfeer binnen deze groep was zeer positief. Er zijn ook gesprekken geweest met City Pirates Antwerpen om meisjes uit onze werking te laten doorstromen naar het veldvoetbal. Ook het afgelopen seizoen stroomden enkele meisjes door naar andere damesploegen.

Antwerp Street soccer Antwerp Street Soccer vond dit jaar plaats op 8 Antwerpse pleintjes verspreid over de verschillende districten. Eind april was er de eerste voorronde, de finale vond plaats op woensdag 1 juni op het Vinรงotteplein te Borgerhout. Tijdens de 8 tornooien hebben we 394 spelers ouder dan 15 jaar bereikt vanuit de verschillende wijken. Naast de deelnemers aan het tornooi bereikten we ook heel wat kinderen tieners en jongeren door het extra aanbod naast het voetbal. De samenwerking met partners op de verschillende pleinen was ook afgelopen seizoen positief.

Jeugdhuizencompetitie De jeugdhuizencompetitie is uitgegroeid tot een vaste waarde binnen ons basisaanbod. Ze is bedoeld voor tieners tot 15 jaar en de focus ligt op tieners die niet in clubverband zijn aangesloten. Door samen te werken met de verschillende jeugdwerkingen slaagden we er in om 14 deelnemende teams bijeen te krijgen. Het ging hier over minstens 150 tieners die op regelmatige basis een wedstrijd konden spelen. Dat betekende 88 wedstrijden tussen half oktober en eind april.

Youth street soccer 2140 In samenwerking met verschillende partners organiseerden we op 5 Borgerhoutse pleinen pleintornooien voor tieners onder 15 jaar. Deze tornooien stonden in het teken van het EKvoetbal. De finale is gespeeld in het Park Spoor Oost met een wedstrijd van de Rode Duivels op groot scherm als afsluiter. Dit gebeurde in samenwerking met Kras Borgerhout, JES Borgerhout, Samen op Straat, Sportantenne Borgerhout en Buurtsport. Dit was een proefproject dat wellicht uitgebreid wordt naar andere districten.

61


Kras Sport Playing For Succes In het seizoen 2015-2016 organiseerden we twee reeksen van 8 sessies. De eerste reeks vond plaats in oktober, november en december, de tweede reeks vond plaats van maart tot half mei. Dit is een project in het kader van Spelend Leren. In de eerste reeks waren er 11 deelnemers, aan de tweede reeks hebben er 17 kinderen deelgenomen. Driedaagse Frankrijk Begin januari zijn 17 jongeren, zowel de scholieren als de knapen, op een driedaagse gegaan. Beide groepen bereikten de finale, de knapen wonnen zelfs. Er zijn ook 2 ouders en 1 jongere vrijwilliger ingezet voor de ondersteuning van dit tornooi. Voetbalweken Tijdens het seizoen 2015/2016 waren er twee voetbalweken. De eerste voetbalweek was er in de sporthal van Park Spoor Noord tijdens de herfstvakantie met 23 deelnemers gedurende 5 dagen en dit telkens van 8 uur tot 17 uur. De tweede voetbalweek was tijdens de krokusvakantie in sporthal Kiel. Toen bereikten we 24 deelnemers. De voetbalweken stonden telkens in teken van een gezonde levensstijl als sporter. Naast het sportieve lieten we de kinderen kennismaken met het leven van een topsporter, dit zowel op vlak van voeding, hygiëne, nachtrust en blessurebehandeling.

62

Shoot Tijdens de paasvakantie was er in samenwerking met JES Borgerhout SHOOT voor kinderen tieners en jongeren. Wat opkomst betreft, was het vooral bij de tienergroep een overrompeling. We moesten naast het pleintje op de Bloemstraat ook De Luitenant Naeyaertplein gebruiken om alle wedstrijden te kunnen spelen. Naast het voetbaltornooi konden de kinderen, tieners en jongeren aan verschillende activiteiten deelnemen. Soccer Trophy Soccer Trophy was een sportevenement georganiseerd door Sportizon in Park Spoor Noord tijdens de kerstvakantie. Kras sport heeft met 11 ploegen deelgenomen. In de toekomst zullen we intensiever samenwerken met deze organisatie door o.a. een hele dag te voorzien voor nietgeorganiseerde ploegen en groepen uit het jeugdwerk. Kras Speelt Bij Kras Speelt stond Kras Sport in voor het sportieve aanbod, dat onder andere bestond uit een BMX-parcours, voetbalparcours, pannavoetbal en kleutersport. De voorbereiding van “Sport Your Dream” I.s.m. het havenbedrijf Vopak en Buurtsport worden jongeren van Kras met sportief talent geselecteerd voor het project Sport Your Dream. In 2017 volgen ze een opleiding tot City Coach en worden ze mee ingezet in ons sportprogramma op de pleintjes.


Kras werkt samen met...

Kras werkt samen met heel wat partners: lagere scholen, hogescholen, sociale organisaties, culturele centra, overheidsdiensten, bewonersgroepen, buurtcentra, jongerenorganisaties, sportverenigingen... 11.11.11 ABC-huis ABVV ACV ADAM Adviesraad Opvoedingsondersteuning Algemeen Onderwijsbeleid Stad Antwerpen Almawada Antwerp Bowling Arenberg Arktos AP Hoge school Atlas Atletiek Beerschot Bewonersgroep living @ dokske Bibliotheken Blauwe Regen Bloso BNP Paribas Foundation Bojan Bouwspeelplein Bowling Stones Antwerpen Burgerbegroting A’pen Business & Innovatie A’pen Buurtcentrum Posthof Buurthuis de Drei pleintjes Buurtregies Antwerpen Buurtsport Antwerpen Buurtsporthal Kiel Buurttoezicht CC Berchem CC Merksem Cel Diversiteit Politie Centraal Meldpunt Onderwijs Chiro Dolfijn Cinema zuid Cultuurantenne Cultuurnet Cultuurparticipatie Cultuurraden Districten Cultuurtoeleiders Dstrict Antwerpen District Berchem District Borgerhout District Merksem De Beeldekens De Boekenkaravaan De Grote Robijn De Notelaar De Schakel Hoboken De Schoolbrug De Veerman Eglantier EHBJ El Moutaqbal Elegast Buurtwerking

Ell Circo d’ell Fuego Ella vzw Emmaus Kiel Fed overheidsdienst justitie Formaat vzw FOS Open Scouting Free Clinic (Straathoekwerk) FT Antwerpen Gamebox GBA Hakatoo Het Paleis Het Plantintje HIK HoGent Hopper Jeugdverblijf IDEA Ieders Stem Telt Ieper (voetbal) Impulsfonds voor migrantenbeleid Infrax JAC + Jc Bouckenborgh JES Jespo Jeugddienst Stad Antwerpen Jeugddiensten districten Jeugdfilmfestival Jeugdoverleg Jeugdraaden Stad en districten Jeugdsportfonds Cam. Paulus Jint JIT JOE FM joetz/JINT ikv EVS Jong Vzw Justitiehuis K. Berchem sport Kauwenberg KAVKA KBVB KdG Kinderboerderij Wilrijk Kindervreugd Klappei KOCA Basisschool Koninklijk Ballet Koning Boudewijn Stichting KUL KVV Kwadraat CAW A’pen Lagere school Campus Plantijntje Labnoord Lagere school de Vlinders Lagere school Esdoorn Lagere school Flora Lagere school Mikado

Let’s go urban Levanto MAS Meldpunt Onderwijs Middenschool De Beeldekens Moskee Kiel Moskee Merksem Dok MSC Ahlan Museum Plantijn Museum van Schone Kunsten Muziek in de Wijk Nature Netwerk Brede School Netwerk Vrijetijdsparticipatie Nike Nova OASO OC ‘t Dokske OCMW’s Odisee Hogeschool Brussel Olympic Deurne Ontmoetingscentrum Nova Opsinjoren Oude Badhuis Stad Antwerpen PAJ Pestallozi Peter Pan Piazza dell arte PIVA Plantijn Hogeschool Platvorm jongeren voor de samenleving Politie Antwerpen Poppentheater Jojo Projectteam OC Provincie Antwerpen Provinciale jeugdraad Rataplan Recht Op Roma ROPO Safina Said Gym SAS School Sint- Norbertus School Wereldschool School Zonnebloem School Klavertje 4 School Schatkist Secundair IMS Secundair Sint Josef (BZ) Sering Servicepunt voor vrijwilligers Sité SIVO Berchem Speelpleinwerking Sportantenne Borgerhout Sporthal All Inn

Sporthal de Notelaar Sporthal het Rooi Sporthal Pius X Sporthal Plantin Borgerhout Sportschool N’Wicha Stadspiraten Stampmedia Stedelijk Lyceum Steunpunt Kansarme Jongeren Steunpunt Tewerkstelling Straatgroep Generaal Eisenhowerlei Straathoekwerk CAW Straathoekwerk De Sleutel Stuurgroep Integrale jeugdhulp Stuurgroep wij(k) in verandering SWO(stedelijk wijkoverleg) TAG Foundation Thomas Moore Hogeschool T Huske Telenet Foundation TeKielA The Art of Giving Foundation TNA TRIX Universiteit Antwerpen Uit De Marge VAGGA VDAB Vivo Vizit Wilrijk Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk Vluchtelingencentrum Linkeroever Voluntas Vzw Vopak VSPF VZVB Antwerpen VZW Antwerpen sportstad VZW Pitlane Werkhuis Werkvormm vzw Werkwinkels WMKJ overleg Woonhaven Kiel Xaverius college Youth In Action Zappa Zomer van Antwerpen Zwembaden in en rondom Antwerpen

63


Raad van bestuur & Algemene vergadering Raad van Bestuur Luc Groffy, voorzitter Jan Baelus Veerle Van Assche Robert Crivit Anissa Akhandaf

Algemene vergadering Abdelkarim Bellafkih

Robert Crivit

Annissa Akhandaf

Jan Deduytsche

Benedicte Moussa

Luc Groffy

Eugénie Bempunga

Tamara Laevaert

Peter Raeymaeckers

Veerle Van Assche

Jan Baelus

Katelijne Morreel

Nico Bogaerts

Mohamed El Khafioui

Simona Bartošová

64


Kras in de pers Een tiental communicatiestudenten van Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen voerden begin 2017 een aantal opdachten uit voor Kras Jeugdwerk. Bij een van die opdrachten maakten ze een overzicht van de verschenen krantenberichten (2016) waarin Kras Jeugdwerk vernoemd werd. Datum 29/02/2016

5/03/2016

Krant De Standaard/ Antwerpen, pagina 33

Het Nieuwsblad/ Antwerpen, pagina 2

Titel Bewoners, scholen en verenigingen planten groen op Spoor Oost “Ik kom terug, ik wil weten hoe het met mijn boom is.”

Gazet van Antwerpen/ Metropool Stad, pagina 18 Gazet van Antwerpen/ Metropool Stad Het Nieuwsblad/ Antwerpen, pagina 6

“Wij zijn fier op onze inwoners.” Kunstwerken herinneren aan 50 jaar Marokkaanse migratie

Er werden op drie belangrijke locaties in de migratiegeschiedenis van de Marrokaanse gemeenschap in Borgerhout drie kunstwerken onthuld. Kras was een van de organisaties die de inzendingen kritisch bekeek. “We willen van de kerk weer De kelders van de Sint-Amanduskerk krijgen het centrum van de buurt een nieuwe invulling. Kras wordt vermeld om er maken.” mogelijk in onder te brengen. Nieuwe school aan Park Spoor Het artikel gaat over het gebouw in de Noord komt er niet Everaertstraat. Kras Noord wordt kort vermeld omdat ze er momenteel onderdak hebben. Nieuwe afdeling jeugdwerking De opening van de nieuwe afdeling van Kras Noord Kras geopend op Den Dam wordt besproken. Verder komt de werking van de organisatie ook aan bod. Tieners redden de wereld Het artikel gaat over een theaterproject van Kras Borgerhout. Kinderen leven zich uit op In het artikel gaat het over verschillende activiteiten buitenspeeldag die plaatsvonden op de Buitenspeeldag. Kras Noord/Dam wordt vernoemd met hun Mobiele Studio.

24/03/2016

Gazet van Antwerpen/ Metropool Stad, pagina 20

26/03/2016

Gazet van Antwerpen/ Metropool Stad, pagina 35

30/03/2016

Het Laatste Nieuws, pagina 21

6/04/2016

Gazet van Antwerpen/ Metropool Stad, pagina 18 Het Nieuwsblad/ Antwerpen, pagina 6 Gazet van Antwerpen/ Metropool Stad, pagina 24 Het Nieuwsblad/ Na heraanleg 70 kilometer per Antwerpen, pagina 2 uur op Slachthuislaan

14/04/2016

23/04/2016

28/04/2016

Gazet van Antwerpen/ Waasland, pagina 24

Inhoud Voor het planten van bomen en struiken op de site Spoor Oost waren verschillende organisaties, waaronder Kras, aanwezig.

Jongerenorganisatie Kras Noord/Dam: “Meest laagdrempelige jeugdvereniging”

De snelheidsbeperking op de Slachthuislaan wordt veranderd van 50km/u naar 70km/u. Kras Dam wordt vermeld omdat hun werking langs deze baan ligt en deze beslissing de omgeving gevaarlijker maakt voor de kinderen die er spelen. In deze quote legt Lien Van Aert, jeugdwerkster bij Kras Noord/Dam, kort uit waarom Kras de meest laagdrempelige jeugdvereniging is.

65


Kras in de pers 28/04/2016

Gazet van Antwerpen/ Waasland, pagina 24 Gazet van Antwerpen/ Metropool Stad, pagina 25

12/05/2016

Gazet van Antwerpen/ Metropool Stad, pagina 25

27/05/2016

Gazet van Antwerpen, pagina 4

28/05/2016

Het Laatste Nieuws, pagina 43

2/06/2016

Het Nieuwsblad/ Antwerpen, pagina 3 Gazet van Antwerpen/ Metropool Stad, pagina 13 Het Laatste Nieuws, pagina 19

20/06/2016

Gazet van Antwerpen/ Waasland, pagina 18 De Standaard/Antwerpen, pagina 37 Gazet van Antwerpen/ Metropool Stad, pagina 21

22/06/2016

23/06/2016

Gazet van Antwerpen/ Metropool Stad, pagina 26

23/06/2016

Gazet van Antwerpen/ Metropool Stad, pagina 17

24/06/2016

Gazet van Antwerpen, pagina 17

66

“Antwerpen-Noord heeft nood aan laagdrempelige vrijetijdsbesteding”

Het artikel gaat over de nood aan laagdrempelige vijetijdsbesteding in Antwerpen Noord. Onder andere Kras Noord/Dam was aanwezig in de Parkloods van Park Spoor Noord om het huidige aanbod aan lokale jeugdbewegingen te tonen. Jongeren veroveren stukje van Op de site van Spoor Oost werden oude Spoor Oost treinwagons omgebouwd tot polyvalente lokalen door enkele jeugdbewegingen. Dit werd gevierd met een barbecue waarop Kras ook aanwezig was. “Wie hem radicaliseerde? Hij In een artikel over een opgerolde terreurcel worden wil het niet zeggen” als positieve noot enkele projecten vernoemd om jongeren te begeleiden en te werken aan hun toekomst. Zo wordt Samen op Straat, een project in samenwerking met Kras Jeugdwerk en JES kort toegelicht. Wie kroont zich tot kampioen Het artikel gaat over de finale van Antwerp Street van pleintjesvoetbal? Soccer. Het winnende team mag onder begeleiding van Kras Sport een weekend op citytrip om een wedstrijd van een Europese topclub te bekijken. ALLSTARS is beste De ALLSTARS hebben zich tot de beste straatvoetbalploeg van ‘t Stad straatvoetbalploeg van ‘t stad gekroond. De organisatie van het tornooi en het initiatief ervoor kwam o.a. van Kras Jeugdwerk. Het winnende team Hobokense ALLSTARS beste mag onder begeleiding van Kras Sport een weekend op citytrip om een wedstrijd van een Europese straatvoetballers topclub bekijken. “We leerden lassen en boksen” Negen jongeren die een VDAB-opleiding tot lassermonteur volgen, hebben een nieuwe tribune voor de City Pirates op Linkeroever gemaakt. Kras was VDAB-jongeren bouwen één van de partners van de opleiding. tribune voor voetbalclub “Zlatan mag wat arrogant zijn” Het artikel gaat over de jonge voetballertjes van Kras die hun mening geven over de Zweedse voetballer Ibrahimovic op de dag van de match tussen Zweden en België. Borgerhout verwelkomt tien Er komen in Borgerhout tien nieuwe Plein Patrons nieuwe Pleinpatrons bij. Plein Patrons zijn jongeren uit de buurt die activiteiten voor andere jongeren begeleiden en die helpen om het pleintjesleven en wijkevenementen in goede banen te leiden. Ook Kras heeft Plein Patrons (vrijwilligers). Borgerhoutse jongeren houden Op Spoor Oost streden Borgerhoutse jongeren tot eigen EK 14 jaar om hun eigen EK-titel op de Youth Cup 2140. Het initiatief kwam o.a. van Kras Jeugdwerk. Omdat samen feesten leuker is Het artikel gaat over Berchem Festival. Kras wordt vermeld als goede doel.


29/06/2016 12/09/2016

Het Laatste Nieuws, pagina 19 Gazet van Antwerpen/ Metropool Stad, pagina 16

18/10/2016

Gazet van Antwerpen/ Metropool Stad, pagina 18

24/10/2016

Gazet van Antwerpen/ Metropool Stad, pagina 16

4/11/2016

Het Nieuwsblad, pagina 6 Gazet van Antwerpen/ Metropool Stad, pagina 23

Opbrengst EK-dorp naar jeugdwerk Schepen ruimt mee afval op op plein

De opbrengst van het EK-dorp op de Dageraadsplaats ging naar Kras. Zakenman Jean-Paul Meus organiseerde een eerste opruimactie van zwerfvuil in hartje Antwerpen met honderd vrijwilligers. Kras werkte mee aan deze actie. Inwoners kiezen voor socialer, Inwoners kiezen voor een district met o.a. groener en veiliger district Meer sociaal contact, huiswerkebegeleiding en aantrekkelijke pleinen. Een aantal projecten van Kras Jeugdwerk worden goedgekeurd. “Voetbal is geen mannensport Kras Sport organiseerde zaterdag een sportdag meer” volledig gewijd aan meisjes. “Voetbal is al lang geen mannensport meer”, zegt coach Fatima. District en Kras pakken Kras Jeugdwerk en het district Borgerhout jeugdwerkloosheid aan slaan de handen in elkaar in hun strijd tegen de jeugdwerkloosheid. De komende twee jaar gaat Jeugdwerker op pad om jeugdwerker Hecham Jaba een dag per week jongeren aan job te helpen intensief aan de slag met jongeren die concrete vragen hebben over tewerkstelling. “We werken mee aan het De ontwerpster Fadime Tezerdi bereidt samen met verkleinen van de kledingberg” de buurt en de Kringwinkel een modeshow voor. De collectie werd gemaakt met tweedehandskledij. Kras bood hulp bij de afwerking. “Een kerstmarkt met een Op het Krugerplein in Borgerhout werd door stevig hoekje af ” handelaarsvereniging Boho2140 en Borger Natives een kerstmarkt georganiseerd. Kras organiseerde een gratis kinderdorp met verschillende activiteiten.

26/11/2016

Gazet van Antwerpen/ Metropool Stad, pagina 31

16/12/2016

Gazet van Antwerpen/ Metropool Stad, pagina 23 Het Nieuwsblad/ Antwerpen, pagina 5 Gazet van Antwerpen, Multisportveld De pagina 19 Villegaspark ingespeeld

19/12/2016

Het artikel gaat over het vernieuwde multisportveld in het De Villegaspark. Kras wordt kort vermeld.

67


Visietekst De stedelijke context Kras Jeugdwerk werkt in de stad Antwerpen. We wortelen in de stedelijke context en de eigenheid ervan. De stad, het stedelijke, heeft iets specifieks. Een eigen fysieke en psychische context die dagelijks gemaakt wordt door de structuren, het lokale beleid, het commerciële leven, de bewoners en gebruikers. Tegelijkertijd heeft de stad, het stedelijke iets algemeens. Ook buiten de stad zijn er monumenten en musea, kerken, straten en pleinen, winkels en winkelcentra, allochtonen, rijken en armen, jongeren en ouderen, hondenpoep, sluikstort en criminelen. Er is niet veel dat men elders niet heeft, maar toch is het telkens anders. Steden zijn een vergrootglas van het hele maatschappelijke gebeuren, een vergaarbak, een gevaarlijke en te mijden setting of net een boeiende context van vernieuwingen. Steden hebben verschillende snelheden en tal van mogelijkheden. De steunpunten van Kras Jeugdwerk baseren zich op de eigenheid van de stedelijke context. We zien de stad in termen van kansen. Dynamisme Voor Kras Jeugdwerk is het dynamische karakter van het leven en van de leefomgeving een gegeven. Dynamisch in de zin van ‘in beweging’, onderweg en beïnvloedbaar. Een ‘beweging’ waar zelfs waarden en normen, culturen en ideologieën niet aan ontsnappen. Dynamisch en dus ook veranderlijk, te veranderen en niet statisch vastgelegd. Met de mogelijkheid om in te grijpen, greep te krijgen op, ‘actief om te gaan met’ en dus met heel wat kansen. We zien dit dynamisme niet als een voorrecht van volwassenen, maar erkennen kinderen en jongeren als actieve ‘creactoren’ en betekenisgevers. Kinderen en jongeren zijn geen ‘mens in wording’, geen holle vaten die we volgieten met kennis, vaardigheden, waarden en normen. Ze ontvangen niet passief wat ze zien, horen, aangereikt krijgen van hun ouders, de school, jeugdwerkers en leeftijdgenoten. Ze gaan er actief mee om en geven er zelf betekenis aan. Kras Jeugdwerk sluit aan bij deze ‘beweging’, en wil dat ook zelf zijn: bewegend, dynamisch, actief creërend en hedendaags. Dit wil niet zeggen dat we alles uit het verleden zondermeer overboord gooien. We willen niet telkens het warm water uitvinden, maar we willen ook niet het al koud geworden water als warm verkopen. Ook op dit vlak willen we goed ‘leren zien’ naar de dagdagelijkse realiteit, naar kinderen en jongeren, naar hun leefomgevingen, naar organisaties en structuren en naar onszelf. Met de nodige kritiek en zeker met de nodige zelfkritiek.

68

Verscheidenheid Voor Kras Jeugdwerk is ‘verscheidenheid’ een fundamenteel kenmerk van de samenleving en een dagdagelijkse realiteit. ‘Verschil’ heeft veel mengvormen: etnisch, cultureel, socioeconomisch, relationeel, waarden en normen, leefwereld... Verscheidenheid is iets waar mensen in het dagelijkse leven sowieso mee omgaan. Het is constant aanwezig, al dan niet opvallend, als neutraal achtergrondgegeven, aanleiding gevend tot wrevels, conflicten en onaangepastheden of aanleiding gevend tot verrijking, uitdagingen en kansen. Wij kijken naar deze ‘verscheidenheid’ door de bril van kansen en mogelijkheden, zonder voorbij te gaan aan de problemen en wrevels. Negatieve elementen willen we mee ombuigen en benaderen vanuit hun mogelijkheden (tot verandering) eerder dan vanuit hun onmogelijkheden. In het zoeken en definiëren van kansen gaan we uit van hoe ‘verscheidenheid’ door kinderen en jongeren ervaren wordt, van hoe ze daar als actieve ‘creactoren’ zelf betekenis aan geven, van hoe ze daar mee omgaan (hun eigen omgangsvormen, strategieën en mechanismen) en het gewicht dat ze er zelf aan geven. Wij willen dit blijvend zien en zetten ons daarvoor op de enige plek waar je dat kunt leren kennen: het brede veld van het dagelijks leven van kinderen en jongeren. Sociale uitsluiting? Sociale aansluiting! Sociale uitsluiting is een dynamisch proces dat verschillende richtingen uitgaat en steeds nieuwe invullingen krijgt. Wie in 1965 een welkome gastarbeider was, wordt nu vaak beschouwd als onaangepaste migrant. Wie in 1970 goed met een computer kon werken, was een specialist die zijn tijd vooruit was, wie dat in 2011 niet kan, is analfabeet. In 1970 was een Kosovaar in Antwerpen een toerist uit Kosovo, in 2000 is hij een anderstalige nieuwkomer met beperkte perspectieven. Sociale uitsluiting heeft dan ook al heel wat definities en verklaringsmodellen opgeleverd. Vanuit de realiteit opteert Kras Jeugdwerk voor een brede benadering. Sociale uitsluiting doet zich voor op het niveau van individuen en hun netwerken, op het niveau van groepen en gemeenschappen en op het niveau van de samenleving. We spreken van sociale uitsluiting als er tussen de eenheden op zo’n niveau een (ondergeschikte) hiërarchie bestaat en er tegelijkertijd grote breuklijnen zijn (een kloof, drempel, muur). Sociale uitsluiting kent gradaties: niet iedereen van dezelfde ‘categorie’ is even uitgesloten. Evenmin is sociale uitsluiting


een statisch vastgelegde onoverkomelijkheid die de uitgeslotene in al zijn doen en laten bepaalt. Dit zou voorbijgaan aan de erkenning van mensen als actieve ‘creactoren’ en betekenisgevers. Het structurele karakter van de uitsluiting gaat in wisselwerking met datgene mensen er mee doen, hoe ze het beleven en welke individuele betekenis ze er aan geven. Voor Kras Jeugdwerk is het dus belangrijk om te kijken naar de mechanismen van uitsluiting, naar datgene individuen, kinderen en jongeren, groepen en gemeenschappen er mee doen en naar de betekenis die ze er aan geven. Daarbij kijken we naar uitsluiting door de bril van kansen en mogelijkheden, de bril van de aansluiting. Als basiswerk is Kras werkzaam op het niveau van individu en netwerk en op het niveau van groep en gemeenschap. Als organisatie wil Kras Jeugdwerk vanuit de deskundigheid en kennis opgedaan in het basiswerk actief deelnemen aan het ruimere maatschappelijke debat om mee de link te maken tussen praktijk, theorie en beleid. Kinderen en jongeren als kinderen en jongeren Kinderen en jongeren in de stad, wat is hun plek? Voor Kras Jeugdwerk is het recht op een eigen plek een gegeven. In de fysische zin van het woord: open ruimte, speelruimte, een ruim en toegankelijk aanbod. Maar ook in de psychische zin van het woord: actief aanvaard en niet simpelweg getolereerd omdat het niet anders kan, als actieve participant in het stedelijk gebeuren verwelkomd en niet weggestoken in gedoogzones in de rand. Kinderen en jongeren zijn erg aanwezig in de stad. Ze zijn met veel en ze laten zich zien.

Maar zijn ze ook aanwezig op de agenda? Op wiens agenda dan? En als wat? Als de etterbuil die tegen mijn voordeur staat te voetballen, als het slachtoffer van de maatschappij, als de potentiële cliënt van de welzijns- en hulpverleningswereld, als het probleemgeval, als de hooligan en kleine crimineel, als het kind tussen twee stoelen, als potentiële kiesgerechtigde? Kras Jeugdwerk wil kinderen en jongeren ten minste op elke agenda waar ze zelf op willen. Niet om wat ze zullen worden of om wat ze niet zullen worden, maar om wat ze zijn. Kinderen en jongeren als kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren als actieve ‘creactoren’ en betekenisgevers, kinderen en jongeren als eenheid in verscheidenheid, kinderen en jongeren in de stad. De rechten van het kind worden pas relevant als ze ook als rechten worden ervaren door kinderen en jongeren. Wij willen voortdurend kijken naar hoe kinderen en jongeren dit zelf ervaren, hoe ze het beleven en welke betekenis ze er aan geven. Het is aan hen om er mee invulling aan te geven, het is aan ons om het mee mogelijk te maken. Voor Kras Jeugdwerk is dit de kern van wat men jeugdwerk noemt. We willen zien en gezien worden. Doelgroepfocus Kras Jeugdwerk richt zich op kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar. We vinden het belangrijk om zo vroeg mogelijk contacten te leggen met kinderen en hun omgeving, om te werken aan een vertrouwensrelatie en van daaruit - ook in de belangrijke eerste levensjaren- stappen te zetten. Zo ziet Kras Jeugdwerk

69


bijvoorbeeld mogelijkheden om te werken rond spel en spelcultuur, of mogelijkheden om vanuit haar werkvorm een bijdrage te leveren in opvoedingsondersteuning. We hanteren een bovenleeftijdsgrens omdat o.i. de interesses, leefwereld en bezigheden van +25jarigen al sterk verschoven zijn waardoor onze werkvorm er minder of niet meer bij aansluit. Kras Jeugdwerk ziet het wel tot haar taak om deze +25jarigen te laten doorstromen naar andere werkvormen en organisaties en/of naar een andere rol in de eigen organisatie (begeleiding, bestuur, ondersteuning...). Binnen deze leeftijdsgrenzen zijn alle kinderen en jongeren welkom. Wel leggen we de focus op het bereiken en actief betrekken van die kinderen en jongeren die door de mechanismen van sociale uitsluiting minder of het minst kansrijk zijn. Vanuit deze focus streven we naar openingen, openheid, contact, uitwisseling, het samen doen van, de aansluiting... met andere kinderen en jongeren: de mix.

Eigenheid Kras Jeugdwerk is jeugdwerk met sterke aandacht voor het welzijnsgerichte. Maar de kern van Kras is en blijft jeugdwerk: groepsgerichte activiteiten in de vrije tijd, gericht op de vrije tijd en vrijwillig van aard, samen met leeftijdgenoten. Daarbij ligt het accent op ontmoeting en het opbouwen van netwerken. Voor Kras betekent jeugdwerk: zelfontplooiing, experimenteren, samenleven, verantwoordelijkheid opnemen, respect hebben en krijgen, een zoektocht, een open dialoog, vallen en opstaan, lukken en mislukken; kortom een proces. Dit jeugdwerk is niet louter een middel maar ook een doel, ook al reikt het heel wat handvaten aan en creëert het ingangspoorten voor andere doeleinden. Het jeugdwerk staat op zichzelf. Het is maatschappelijk relevant omwille van wat er allemaal uit voortvloeit, én vooral omwille van wat het is. In dat opzicht is jeugdwerk niet enkel preventief maar ook offensief: het stimuleert en activeert het potentieel aan ontwikkelingskansen, het creëert. Jongeren nemen zelf mee het heft in handen en geven er vorm aan. Het kan dan ook nooit een louter professionele aangelegenheid zijn; het draagt in zich ook vrijwilligheid en vrijwilligerschap. Jeugdwerk is niet alleen een waarde op zich, maar ook een recht. Kinderen en jongeren hebben er recht op, ook de minder en minst kansrijken. Jeugdwerk met kansarme doelgroep impliceert aandacht voor het welzijnsgerichte. Zowel ‘voorafgaand aan’ als ‘voortvloeiend uit’ het jeugdwerk. ‘Voorafgaand aan’ zetten we welzijnsgerichte activiteiten en acties op in functie van het jeugdwerk. Het gaat hier bijvoorbeeld om huisbezoeken, om contacten met vertrouwensfiguren in gemeenschappen, om drempelverlagende instapactiviteiten… ‘Voortvloeiend uit’ zetten we ook welzijnsgerichte activiteiten en acties op, die zowel

70

groepsgericht als individugericht kunnen zijn en doorgaan in of buiten de vrije tijd. Het gaat hier bijvoorbeeld om hulp bij sollicitatiebrieven, om problematische thuissituaties, om contacten met scholen of de bijzondere jeugdzorg… Ook hier zijn kinderen en jongeren de maatstaf en het uitgangspunt. Kras Jeugdwerk wil uitgaan van de leefwereld van de kinderen en jongeren om ze daadwerkelijk inspraak te geven en ze te laten participeren in het opzetten van activiteiten, in het ruimere geheel van de werking en in het maatschappelijke leven. Het fundament Het fundament van Kras Jeugdwerk is basiswerk. Onder basiswerk verstaan we de continue en actieve aanwezigheid in het brede veld van het dagelijks leven van kinderen en jongeren, de actief opgezochte contacten met hen en anderen in hun omgeving, vanuit een relatie van vertrouwen. Deze vertrouwensrelatie omvat veel kracht en maakt veel mogelijk. Het stelt mensen in staat om zich open te stellen naar anderen, om sterktes en zwaktes zichtbaar te maken, om mee stappen te zetten, om zichzelf sterker te (laten) maken. Kras Jeugdwerk creëert voor en met kinderen en jongeren een aanbod in hun vrije tijd. Ze kunnen terecht voor sport, spel en ontspanning, cultuur en ontmoetingsmomenten. We zetten voor en met kinderen en jongeren ook welzijnsgerichte activiteiten en acties op: vorming, ondersteuning op maat, doorverwijzing, begeleiding... Het aanbod is open, gestructureerd en projectmatig. Het is kwalitatief en afwisselend en sluit nauw aan bij de leefwereld van kinderen en jongeren. Om dit te realiseren zetten we met polyvalent deskundige teams in die vanuit een open dialoog werken aan een open dialoog tussen verschillende culturen, generaties, tussen jongens en meisjes. Onze medewerk(st)ers hebben kennis van verschillende culturen en van het specifieke van de jongerencultuur. Vanuit de drijfveer van sociale aansluiting en participatie willen we werk maken van de doorstroming van onze jongeren in de organisatie, als vrijwilliger en als beroepskracht. Ons aanbod wordt opgezet in de activiteitencentra van de steunpunten, in straten en op pleinen, en op plaatsen die voor kinderen en jongeren belangrijk zijn. De werking vanuit steunpunten garandeert een buurt- en wijkgerichte benadering en aanpak; de inbedding van de steunpunten in een ruimere organisatie garandeert een wijkoverschrijdende werking. Signaleren,beïnvloeden, samenwerken, in overleg gaan Kras Jeugdwerk kijkt naar sociale uitsluiting door de bril van aansluiting en kansen en vanuit de overtuiging dat we een verschil kunnen maken. Maar, we willen en kunnen dat niet alleen doen. We willen openstaan voor, complementair zijn


aan, in overleg gaan met, samenwerken met andere organisaties en op verschillende niveaus. We willen het gesprek hierrond aangaan via een open dialoog en vanuit onze specifieke identiteit: jeugdwerk met een welbepaalde doelgroep en dus met een sterke focus op het welzijnsgerichte. Kras Jeugdwerk wil aansluiten bij, tot afstemming komen met en dwarsverbindingen maken tussen andere jeugdwerkvormen. En dit op wijkniveau, stedelijk niveau, Vlaams niveau; particulier en niet particulier. Zo willen we het jeugdwerklandschap sterker en kwalitatief beter maken. Uiteraard maken we ook dwarsverbindingen met andere relevante partners op de drie niveaus van sociale uitsluiting. We denken aan ouders, buurtbewoners, andere kinderen en jongeren... We denken aan netwerken en groepen zoals zelforganisaties, platforms, unies, buurtcomitĂŠs... We denken

aan sectoren zoals onderwijs, algemeen welzijnswerk, samenlevingsopbouw, de integratiesector, hulpverlening, bijzondere jeugdzorg, politie... Bovendien zijn we een kritische en zelfkritische partner van het beleid: op wijk-, districts-, stedelijk, Vlaams, federaal en Europees niveau. Vanuit onze kennis, ervaringen en deskundigheid willen we signaleren, beĂŻnvloeden en impulsen geven t.a.v. het beleid. We maken ook dwarsverbindingen met de wetenschappelijke wereld omwille van de kansen die ontstaan in de wisselwerking tussen theorie en praktijk. Kras Jeugdwerk wil tenslotte dwarsverbindingen maken met de profit sector omwille van de kansen die er liggen op de weg naar sociale aansluiting.

71


Balans 2016 Activa

2016

VASTE ACTIVA

58.108

2015 73.744

Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen In volle eigendom van de vereniging of Overige Installaties, machines en uitrusting In volle eigendom van de vereniging of Overige Meubilair en rollend materieel In volle eigendom van de vereniging of Overig Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa In volle eigendom van de vereniging of Overige Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

stichting

55.908 28.800 28.800

71.544 28.800 28.800

stichting

2.886 2.886

8.063 8.063

stichting

24 558 24 558

1.036 1.036

23.664

33.644

23.664

33.644

2.200

2.200

1.027.181

854.029

74.718 14.619 60.098

90.370 36.575 53.795

946.416

754.129

6.048

9.530

1.085.289

927.773

stichting

Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL VAN DE ACTIVA

72


Passiva

2016

2015

592.159 112.669

423.183 112.669

112.669

112.669

433.000 40.691 5.799

273.000 30.427 7.087

40.000 40.000

40.000 40.000

Schulden 453.131 Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Rentedragend Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Borgtochten ontvangen in contanten Schulden op ten hoogste één jaar 453.069 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden 67.367 Leveranciers 67.367 Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9.413 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 336.249 Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten 336.249 Diverse schulden 40.040 Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen subsidies en borgtochten ontvangen in contanten Andere rentedragende schulden Andere schulden, niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 40.040 Overlopende rekeningen 62

464.590

TOTAAL VAN DE PASSIVA

927.773

Eigen vermogen Fondsen van de vereniging of stichting Beginvermogen Permanente financiering Herwaarderingsmeerwaarden Bestemde fondsen Overgedragen positief (negatief) resultaat (+)/(-) Kapitaalsubsidies Voorzieningen Voorzieningen voor risico’s en kosten Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht

1.085.289

464.528

59.379 59.379 15.680 333.559 333.559 55.910

55.910 62

73


Resultatenrekening 2016 Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

2016

rutomarge B 3.219.631 Bedrijfsopbrengsten 3.824.436 Omzet 64.859 Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 3.734.895 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen 604.805 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3.051.958 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 20.135 Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) Andere bedrijfskosten 1.004 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten Positief (Negatief) bedrijfsresultaat 146.535 Financiële opbrengsten 562 Financiële kosten 1.001 Positief (Negatief) resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening 146.096 Uitzonderlijke opbrengsten 24.168 Uitzonderlijke kosten Positief (Negatief) resultaat van het boekjaar 170.264

74

2015 2.969.302 3.542.773 61.031 3.456.255 573.471 2.826.203 50.604

40.000 2.284

50.211 1.004 1.729 49.486 35.000 2.732 81.754


Kras werkt in de kansenwijken van Antwerpen. Hieronder de gegevens van onze steunpunten: Kras Berchem

Kras Merksem

Kras Borgerhout

Kras Noord/Dam

Patriottenstraat 62 2600 Berchem 03/218 80 43 info.berchem@krasjeugdwerk.be

Generaal Eisenhowerlei 47 2140 Borgerhout 03/271 07 82 info.borgerhout@krasjeugdwerk.be

Borrewaterstraat 125 A 2170 Merksem 03/646 76 39 info.merksem@krasjeugdwerk.be

Everaertstraat 97-99 2060 Antwerpen 03/231 84 11 info.noord@krasjeugdwerk.be

Kras Kiel/Zuid

Kras Dam kinder- en tienerwerking Slachthuislaan 7 2060 Antwerpen 03/232.24.60

Kras Sport

Schijfstraat 73 2020 Antwerpen 03/257 70 23 info.kiel@krasjeugdwerk.be Coebergerstraat 35 2018 Antwerpen 03/248 90 08 info.zuid@krasjeugdwerk.be

Generaal Eisenhowerlei 47 2140 Borgerhout 03/235 09 90 info.sport@krasjeugdwerk.be

Kras Centraal Secretariaat

Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout 03/270 39 10 info@krasjeugdwerk.be www.krasjeugdwerk.be

75


Met steun van

Projectondersteuners

76

DISTRICT BORGERHOUT

DISTRICT MERKSEM

DISTRICT BERCHEM

DISTRICT ANTWERPEN

Verantwoordelijk Uitgever: Luc Groffy, Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout

Kras Jeugdwerk Jaarverslag 2016  

Kras Jeugdwerk Jaarverslag 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you