Page 1

Kras jeugdwerk Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout 03/270 39 10 www.krasjeugdwerk.be www.facebook.com/krasantwerpen info@krasjeugdwerk.be


Inhoud Woord vooraf

3

Van 2011 naar 2012, belangrijke tendensen

4

Organogram

9

Algemene Facts & Figures

10

Kras Berchem

14

Kras Borgerhout

18

Kras Hoboken

22

Kras Kiel

24

Kras Linkeroever

28

Kras Merksem

30

Kras Noord

34

Kras Zuid

38

Kras Sport

42

Kras Speelt ‘12

46

Kras werkt samen met...

48

Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

49

Kras in de pers

50

Visietekst

52

Balans 2012

56

Resultatenrekening 2012

58

Met de steun van...

60

2

Dit jaarverslag werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Kras Jeugdwerk vzw op de zitting van 7 mei 2013.


Woord vooraf Beste lezer,

Voor u ligt een trotse presentatie van het werk van Kras Jeugdwerk in 2012. Dit document geeft een zicht op de algemene werking van 2012. Ook willen we per deelwerking een tipje van de sluier oplichten. Dit doen we door enkele projecten en activiteiten van onze 9 steunpunten in de verf te zetten. Omdat Kras Jeugdwerk haar roots heeft in lokale wijkwerkingen die al decennialang actief zijn, kunnen we een beroep doen op een ruime expertise met veel kwalitatieve activiteiten tot gevolg. Sociale en pedagogische rol Het jeugdwelzijnswerk van Kras heeft 3 rollen: een recreatieve, pedagogische en sociale rol (Coussée, 2012). Doorheen de recreatieve rol (groepsgerichte vrijetijdsaanbod) maken we de pedagogische (opvoedkundige) en sociale (herverdelen maatschappelijke hulpbronnen) rollen waar. Zo werken we aan de ontplooiingskansen en maatschappelijke emancipatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. We gaan hier verder op in op pagina 7 en 8. Eerst blikken we terug op 2012 op organisatiebreed niveau. Aansluitend bespreken we enkele belangrijke uitdagingen voor 2013. Die zullen bepalend zijn voor de koers die Kras Jeugdwerk in de nabije toekomst zal varen. Vervolgens bieden we een kort, cijfermatig zicht op onze werkingen, zowel qua bereik, diversiteit als activiteiten. Zo kunt u lezen op pagina 10 dat er in 2012 bijvoorbeeld meer dan 15.500 activiteitsuren werden georganiseerd, 6.140 geregistreerde deelnemers werden bereikt en bijna 91.000 deelnames werden gerealiseerd. Cijfers die tellen... In het derde deel presenteren we per steunpunt enkele “grote” activiteiten en projecten. Als jeugdwelzijnswerk richten we ons in de eerste plaats op maatschappelijk kwetsbare kinderen, tieners en jongeren. We werken aan de emancipatie van deze groep. Dit vertaalt zich niet zomaar in cijfers. Daarom geven we door middel van een selectie van projecten en activiteiten per steunpunt, een representatief beeld van de inhoudelijke klemtonen die we in 2012 legden. Zo tonen we u het belang van twee zaken die Kras Jeugdwerk in haar werking legt. Enerzijds een degelijke basiswerking voor de vrije tijd van die kinderen, tieners en jongeren. Anderzijds een permanente en doordachte vernieuwing in werkvormen die deze jonge burgers een meer stevige plaats in de samenleving kunnen geven.

We wensen u veel inspiratie, leesplezier en verwondering toe! Bob Jacobs directeur Kras Jeugdwerk

3


Van 2012 naar 2013 Belangrijke tendensen Kras Jeugdwerk vzw werkt aan deze missie: De vereniging beoogt de emancipatie van kinderen, tieners en jongeren, in het bijzonder maatschappelijk kwetsbare kinderen, tieners en jongeren, via de versterking van hun capaciteiten en weerbaarheid. Het betreft hun ontplooiing en volwaardige participatie in alle maatschappelijke domeinen, en het verdedigen van hun rechten en belangen. De vereniging bestrijdt elke vorm van uitsluiting of racisme. De vereniging realiseert haar doel door de volgende activiteiten: het organiseren van een groepsgericht vrijetijdsaanbod met sterke aandacht voor het welzijnsgerichte, het ondersteunen van kinderen, tieners en jongeren om bewuste keuzes te maken, en het beïnvloeden van het (jeugd)beleid. 1. Kras Jeugdwerk het voorbije jaar Binnen Kras Jeugdwerk was er het voorbije jaar heel wat beweging. Zowel op niveau van de basiswerking als op organisatieniveau zijn we actief geweest, met een duidelijke evolutie tot gevolg. Hierna volgt een kort overzicht van enkele projecten en activiteiten die organisatiebreed werden uitgevoerd.

bekennen: hoe kan en wil een partij de beleidsaanbevelingen vertalen in concrete engagementen? Vanaf september 2012 opende ‘Ieders stem telt’ het publieke debat. Doelgroepen uit de werkingen van sociale middenveldorganisaties gingen in debat met lokale politici en lijsttrekkers.

Ieders stem telt (heel jaar tot oktober + gesprekken door jongeren met politici) In verkiezingscampagnes verdwijnen thema’s waar onze kinderen en jongeren echt van wakker liggen, makkelijk naar de achtergrond. De lokale verkiezingen in oktober 2012 waren een belangrijk moment, ook voor onze kinderen en jongeren. Daarom schreven Kras Jeugdwerk, Betonne Jeugd, Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad (Samen op Straat), Centrum Kauwenberg, RechtOp Jongeren en Uit De Marge een jeugdparagraaf bij de prioriteitennota van Ieders Stem Telt. Die paragraaf was het resultaat van gesprekken in onze werkingen. We schetsten een aantal uitdagingen die een grote rol spelen in het dagelijks leven van Antwerpse kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Je vindt de tekst op onze website of via deze link: Memorandum Antwerpse WMKJ’s 2012

De sociale stemtest was een ander instrument om daar achter te komen. De stemtest nodigde iedereen uit het eigen standpunt over sociale thema´s af te toetsen aan dat van de verschillende politieke partijen.

Via het project ‘Ieders stem telt’ schuiven 1000 mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie 12 prioriteiten naar voor die zij broodnodig vinden in Antwerpen. Ze worden gesteund door Antwerpen aan ‘t Woord, ACW Antwerpen, Antwerps minderhedencentrum de 8, Antwerps Platform Generatiearmen, Astrov vzw, CAW De Terp, CAW Metropool, De Loodsen – Noodhulp onder protest, Free Clinic vzw, Hand in Hand tegen racisme, KifKif, Kras Jeugdwerk, Samenlevingsopbouw Antwerpen stad, Uit de Marge (Steunpunt Antwerpen), Vormingplus Antwerpen, Welzijnszorg. Ze vroegen aan de lokale politieke partijen om kleur te

4

We maakten van de stilte voor de verkiezingsstorm gebruik om onze jongeren met de Antwerpse politieke partijen in contact te brengen. We werden ontvangen door Sp.a, Groen en N-VA. Dat leverde telkens boeiende ontmoetingen op waarbij onze jongeren wezen op Antwerpse uitdagingen die een grote rol spelen in hun dagelijkse leven. Antwerp Street Soccer Championship In juni organiseerden we in samenwerking met Futsal Topsport Antwerpen, het district Borgerhout, Buurtsport en pleinontwikkeling het Antwerp Street Soccer Championship. Jonge voetballers (geboren tussen 1992 en 2000) namen deel aan kwalificatietornooien gedurende de hele maand op 8 verschillende pleinen verdeeld over de hele stad. Dit voetbalgeweld resulteerde in een spannende finale op het Vinçotteplein in Borgerhout. De voetballertjes begaven zich buiten hun vertrouwde buurten om de begeerde finaleplaatsen in de wacht te slepen. 8 ploegen namen het tijdens de finale tegen elkaar op onder livecommentaar van Carl Huybrechts. De ploeg met de naam ‘De Duutsers’ won in een spannende finale tegen ‘Partisan Belgrado’. Eindscore 2 - 2. Strafschoppen moesten de match beslissen. ‘2140’ eindigde op de derde plek.


Tienertornooi In oktober was er opnieuw een spannend voetbaltornooi voor tieners. Tijdens dit tornooi ontmoeten de tieners uit de verschillende wijken elkaar en meten ze zich aan elkaar in een heus zaalvoetbaltoernooi. De tieners van Kras Borgerhout gingen dit jaar naar huis met de beker. Kras Speelt In mei organiseerden we Kras Speelt, een animatief en educatief evenement in Park Spoor Noord (zie ook pagina 46-47). Met springkastelen, go-carts, verschillende knutselworkshops, blaaspijpen, grime, henna-tattoo, thai-box, capoeira... werd een geweldige namiddag georganiseerd voor heel wat kinderen en tieners uit alle wijken waar Kras actief is. Er waren meer dan 1000 deelnemers! In 2013 zal dan ook een nieuwe editie van Kras Speelt! volgen. Jongeren debatteren In 2012 startte een reeks debatten. Het debat eerste werd gevoerd door jongeren van Kras Kiel met beleidsmakers uit het onderwijsveld. Dit debat was het orgelpunt van een langlopend trajecten in samenwerking met IDEA dat tot doel had de jongeren mondig te maken, zodat ze op een constructieve manier kunnen opkomen voor hun rechten en belangen. De jongeren hebben diverse problemen en uitsluitingsmechanismen die ze ervaren aangekaart.

In 2013 zullen er nog minstens 3 debatten volgen waaraan jongeren van Kiel, Noord en Borgerhout zullen deelnemen. Kras Linkeroever en Hoboken 2012 was een kanteljaar. Het was het jaar van afscheid nemen van Kras Hoboken en Kras Linkeroever, inclusief de gedreven jeugdwerkers die daar werkten. Dit was ook het sluitstuk van de reorganisatie die Stad Antwerpen in het jeugdwelzijnswerk doorvoerde. Gelukkig konden de meeste jeugdwerkers aan de slag bij Formaat Hoboken en Formaat Linkeroever. We wensen zowel Formaat, de jeugdwerkers als de jongeren veel succes toe! Meerjarenplan 2012 was echter ook het jaar van de positieve energie. In een breed en participatief proces werkten we aan een nieuw meerjarenplan, dat wordt gefinaliseerd in 2013. Zowel jeugdwerkers, coĂśrdinatoren, directie, bestuurders en leden dachten na over jeugdwelzijnswerk en maatschappelijk kwetsbare jeugd. Het resultaat is een doordacht en gedragen plan dat het sterke jeugdwerk dat Kras al jaren kenmerkt, in- en aanvult met aandacht voor andere levensdomeinen dan enkel de vrije tijd. We merken immers dat de vertrouwensband die Kras jeugdwerkers hebben met kinderen en jongeren een krachtig instrument kan zijn om een reĂŤle en constructieve impact te hebben op hun leven. Dit geldt zowel voor het individu als voor de groep ten onzichte van de samenleving.

5


2. Uitdagingen voor de toekomst 2.1 Maatschappelijke ontwikkelingen Onze samenleving verandert voortdurend. Als de we de bewegingen in de stad bekijken zien we er een paar die een belangrijke invloed hebben op de doelgroepen waarmee we werken. De beschouwing die we hier maken, is een globale beschouwing die in het verlengde ligt van vorig jaar. We verwachten dat deze de komende periode niet fundamenteel zal veranderen, op de nieuwe bestuursploeg na. Omwille van het belang ervan, hernemen we grotendeels deze beschouwing en baseren we de opmaak van ons nieuwe meerjarenplan (finalisering in 2013) erop. Profiel van Antwerpse jeugd. De stad zal verjongt en kleurt. Ongeveer 30% van de bewoners is momenteel jonger dan 25 jaar. 60% van de Antwerpse 0-9 jarigen is van vreemde origine. Binnen de groeiende groep jongeren zijn ook meer kinderen, tieners en jongeren die met armoede worden geconfronteerd. 25% van de Antwerpse geboortes heeft plaats in kansarme gezinnen (Meeuws, 2012). De kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter. Met andere woorden: de groep maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren stijgt behoorlijk. Een status quo van de Antwerpse WMKJ’s is nefast voor de toekomst van deze kinderen. Hun emancipatiekansen via het jeugdwerk dalen immers recht evenredig met het vergroten van deze bevolkingsgroep. Om mee te groeien met de deze doelgroep heeft Kras Jeugdwerk niet enkel nood aan meer middelen, we moeten ook onze huidige werkwijzen herdenken om gepast in te spelen op de genoemde tendensen. De omgeving waarin deze kinderen en jongeren opgroeien. Wat wetenschappers als Wacquant (Wacquant, 2012) en Loopmans (Akarkach, & Loopmans, 2011) en stedelijk topambtenaar Meeuws (Meeuws, 2012) beschrijven, ondervinden wij dagelijks. Het centrum bruist: bepaalde delen van de stad werden dankzij investeringen van het stadsbestuur meer attractief en trekken kapitaalkrachtige consumenten en bewoners aan. Een omgekeerde beweging zie je in wijken net buiten de kernstad (vb. Merksem, Kiel, Linkeroever). Deze wijken worden gekenmerkt door een lage gezondheidsgraad en huurwoningen in slechte staat (incl. een tekort aan kwalitatieve sociale woningen). Dit is een verontrustende trend. Het gekende Matheuseffect is overduidelijk aanwezig in de Antwerpse stadsontwikkeling indien er geïnvesteerd wordt in achtergestelde wijken, komen deze investeringen meer ten goede aan socio-economisch sterkere Antwerpenaars dan aan anderen. Onze politici hebben vooral in huisvesting en stadsrenovatie geïnvesteerd maar dat lost de kernproblemen niet op, het verplaatst ze enkel. (Wacquant in Renard, 2012, p. 60) Het kernprobleem is de groeiende maatschappelijke achterstelling door onvoldoende waardige jobs voor iedereen, vergrotende sociale ongelijkheid in onderwijs, vrijwillige hulpverlening en andere maatschappelijke instituties, leven

6

tussen twee culturen, niet adequaat opvoedingsmodel, consumptiedruk, verhoogde gezondheidsproblemen bij maatschappelijk kwetsbaren… De vergroening is een prioritaire uitdaging voor Antwerpen. Momenteel kampt Antwerpen al met een scholentekort, vooral in die wijken waarin minder werd geïnvesteerd. Niet alle Antwerpse kinderen kunnen momenteel terecht in een kleuterschool, met taal en schoolse achterstand tot gevolg (Meeuws, 2012). Die wijken worden ook gekenmerkt door weinig kwalitatief, betaalbaar en op maat afgestemd sport en vrije tijdsaanbod. De Antwerpse bevolking groeit heel snel, dit heeft naast vergroening te maken met een grote instroom. In vergelijking met andere Europese steden wordt Antwerpen minder gekenmerkt door grote concentraties van 1 bevolkingsgroep op 1 plek, de meeste wijken zijn redelijk divers bevolkt. Net die wijken die al dichtbevolkt waren, zijn de laatste jaren nog meer gegroeid (Antwerpen Noord, Borgerhout) (Meeuws, 2012). Tegelijkertijd zijn bepaalde wijken in Antwerpen gekenmerkt als transitwijk: de grenzen van onze achterstellingswijken zijn poreus (Wacquant, 2012), wanneer het bepaalde inwoners meer voor de wind gaat, verhuizen ze, weg van de wijk (Saunders, 2011). Hierdoor kent Antwerpen concentraties van sociaaleconomische achterstelling. In de huidige visie op stadsvernieuwing wordt de situatie van bepaalde groepen steeds meer als een probleem gedefinieerd. De publieke ruimte wordt versmald tot consumptieruimte, wie geen geld te besteden heeft, heeft er niets te zoeken (Blondeel, 2009, p. 32). Een beleid rond stadsvernieuwing moet echter ook oog hebben voor de zwakkere.(Debruyne et al., 2010) Er moet minstens nagedacht worden over sociale alternatieven waarbij verder gekeken wordt dan kijk- en belevingsarchitectuur. (Bloneel, 2009, p. 32) We merken heel duidelijk dat onze jongeren negatief gepercipieerd worden in de publieke opinie. Subjectieve veiligheid blijkt een hoog goed voor de leefbaarheid van een stad, hier wordt in toenemende mate op in gezet. Groepjes jongeren die rondhangen en plezier maken in de openbare ruimte bevorderen kennelijk het veiligheidsgevoel niet, bijgevolg wordt hun aanwezigheid er minder getolereerd. De perspectieven binnen het onderwijs van de doelgroep waarmee we werken is niet bijzonder rooskleurig. Steeds meer jongeren verlaten het middelbaar onderwijs zonder een diploma. We merken dat maatschappelijk kwetsbare (allochtone) jongeren meer en meer het gevoel hebben dat hun cultuur en milieu niet aanvaard wordt. Dit staat een positieve binding in de weg en jongeren voelen bijgevolg zich gediscrimineerd. De schoolse achterstand in Antwerpen ligt hoger dan in de rest van het land (gemiddelden bij minstens 1 jaar achterstand). Dit geldt voornamelijk voor TSO en BSO leerlingen van allochtone afkomst (niet EU). Deze jongeren wonen hoofdzakelijk niet toevallig in die wijken die we al aanduidden als achterstellingswijken (Meeuws, 2012). Ons onderwijs schiet tekort als sociaal economische hefboom: België scoort significant lager dan andere Europese landen in het wegwerken van socio-economische verschillen over generaties heen (Adamson, 2010).


Antwerpen heeft veel steuntrekkers in de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar. Elke jongere van vandaag groeit op in sociaal economische onzekerheid, maar voor jongeren die al zwak staan op de arbeidsmarkt is de onzekerheid nog groter. Zeker arbeidsplaatsen voor laaggeschoolden worden schaarser. Bovendien hebben allochtone jongeren onder hen te maken met vooroordelen en discriminatie. Tenslotte merken we dat onze doelgroep oververtegenwoordigd is in de onrechtstreeks toegankelijke hulpverlening maar onvoldoende gebruik maakt van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening (Crivit, 2012). Dit alles vergroot het risico dat veel jongeren de aansluiting met de samenleving verliezen. Daardoor vergroot de maatschappelijke kwetsbaarheid. De rol van de stedelijke overheid De stedelijke overheid is sterk begaan met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren: al jaren investeert ze middelen in het werken met deze doelgroepen, de laatste jaren zijn deze middelen zelfs uitgebreid. Helaas niet in verhouding tot de groei van de doelgroep. We zijn dus gematigd tevreden over het beleid met betrekking tot maatschappelijk kwetsbare jeugd. We ervaren een groeiende druk vanuit de subsidiërende overheid. Zo ligt de nadruk steeds meer op het projectmatig werken, op korte termijn en met extern gedefinieerde doelstellingen (Coussée, Mathijssen & Crivit, 2011). Als jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare groepen (of jeugdwelzijnswerk), leggen we een sterke nadruk op langetermijn trajecten en het opbouwen van een vertrouwensrelatie. We stellen echter vast dat vanuit de stedelijke jeugddienst een sterke kwantitatieve opvolging van ons bereik gebeurt, terwijl er niet wordt gekeken naar de (lange termijn-)impact van ons werk op de levensloop van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Daartegenover stemt het ons hoopvol te zien dat de stad investeert en blijft investeren in kinderen en jongeren, onder andere met de heraanleg van verschillende speelpleinen. Antwerpen Stad is de komende twee jaar ook “Ambassadeur van het luisteren”: de stad wil extra inspanningen leveren om te luisteren naar kinderen en jongeren. We zien hier een grote kans om, op maat, de stem van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren te laten horen aan de stad. Met de nieuwe bestuursploeg die is aangetreden in 2012, zijn er ook nieuwe kansen. We kijken hoopvol uit naar een doortastende aanpak van zowel de problematieken rond maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren als de kansen die hen geboden worden. Onze eerste kennismakingen met de nieuwe schepen van jeugd, mevrouw Nabilla Ait Daoud, was alvast een warme en hartelijke ontmoeting!

2.2 Uitdagingen voor het Kras Jeugdwerk

doelgroep van Kras Jeugdwerk, o.a. in het kader van Ieders Stem Telt. Deze tekst werd ook overhandigd aan de nieuwe schepen van jeugd bij haar aantreden. Jeugdwerk op maat Jongeren hebben veel gemeen en zijn toch heel verschillend. De praktijk leert dat kinderen en jongeren elkaar vinden op basis van persoonlijke herkenbaarheid en/of gedeelde interesses. De leefwerelden, noden en interesses van middenklasse kinderen en kinderen in een maatschappelijk kwetsbare situatie liggen vaak ver uit elkaar. Hierdoor vinden deze laatsten vaak geen aansluiting bij het mainstream jeugdwerkaanbod. Onder andere daarom is er nood aan gepast jeugdwelzijnswerk: jeugdwerk dat zich in vorm en aanbod richt op zij die elders geen aansluiting vinden. Jeugdwerkingen die de ruimte hebben om zich hierin te specialiseren en dus werken vanuit de jongeren met oog voor hun leefwereld met voldoende zorg en omkadering, maken veel kans om een relevante hoeveelheid maatschappelijk kwetsbaren te bereiken en een parcours met hen af te leggen. Aanvullend hierop is er nood aan interessegericht jeugdwerk: jongeren vinden elkaar in gemeenschappelijke hobby’s zoals dans, voetbal of circus. Kinderen, tieners en jongeren in de stad. In een stad met een groeiend bevolkingsaantal is openbare ruimte van primordiaal belang. In het belang van het steeds groter aandeel kinderen en jongeren, wordt er ook vanuit het jeugdbeleid gekeken naar de inrichting, invulling en gebruik van de openbare ruimte. Kinderen moeten kind kunnen zijn, jongeren moeten jong kunnen zijn. Een Antwerps jeugdbeleid laat hen zich welkom voelen in de openbare ruimte. Het is een onderwerp dat vaak terugkomt tijdens gesprekken in het jeugdhuis: onze kinderen, tieners en jongeren voelen zich vaak niet gewenst of gewantrouwd. Dit speelt een grote rol in het dagelijks leven van onze opgroeiende jeugd. Groepsgericht jeugdwerk op maat van deze kinderen en jongeren speelt hier op twee manieren op in. Enerzijds door samen het gebruik van de openbare ruimte te ontdekken. Het toont de kansen en mogelijkheden ervan en werkt aan competenties om zich te bewegen in de openbare ruimte. Anderzijds werkt groepsgericht jeugdwerk aan een positieve groepsidentiteit. Jongeren moeten fier kunnen zijn op zichzelf, wat ze doen en de groep waarbij ze zich betrokken voelen. Werken met voorbeeldfiguren, sociale actie en constructieve gesprekken met politiemensen zijn voorbeelden van hoe dit kan. Positieve ontmoeting met anderen in een samenleving wordt gefaciliteerd als men fier kan zijn op zichzelf. Levensdomeinen van belang Onze jeugdwerkers stellen vast dat kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situatie te maken hebben met problemen op verschillende levensdomeinen. Kinderen, tieners en jongeren hebben - veelal impliciet - de mond vol over onderwijs, tewerkstelling en welzijn. Een modern jeugdbeleid overwint de schotten tussen verschillende beleidsdomeinen.

Onderstaande uitdagingen en beleidsaanbevelingen zijn grotendeels het resultaat van een brede bevraging van de

7


Onderwijs Het onderwijs is een belangrijke maatschappelijke voorziening in het leven van kinderen en jongeren. Onderwijs is een sociale hefboom die er soms niet in slaagt alle kinderen en jongeren mee te nemen. De jaarlijkse PISA-rapporten tonen aan dat het Belgische onderwijs sociale ongelijkheid eerder bestendigt dan verkleint (Jacobs 2009 en OECD 2010). Het jeugdwerk kan hierin een belangrijke rol spelen, bv. door de aansluiting met de school te bevorderen. Zo kunnen jeugdwerkers, vanuit hun bevoorrechte positie als vertrouwensfiguur een brugfunctie opnemen tussen jongeren en school bij spaak gelopen relaties. Jeugdwerkers hebben goed contact met ouders, zodoende kan ook de gezinscontext makkelijker betrokken worden bij de school. Huiswerk is een struikelblok wanneer kinderen niet de juiste omkadering genieten. Zolang huiswerk bestaat, heeft een groot deel van de Antwerpse kinderen nood aan plekken waar ze de rust, omkadering en ondersteuning vinden die in hun eigen huiskamer ontbreekt. Tegelijkertijd is het wenselijk dat ouders geleerd wordt om deze rol zelf op te nemen. Indien er de budgettaire ruimte voor gemaakt wordt, kan het jeugdwerk hierbij een belangrijke rol spelen via leerondersteuning en spelend leren. Arbeidsmarkt Ook het vinden en behouden van een goede job is belangrijk voor wie aansluiting zoekt bij de samenleving. Ook hier zijn kansen tot verbetering. We pleiten ervoor om ook arbeidsbemiddelaars en werkbegeleiders kennis te laten maken met de context waarin kinderen en jongeren opgroeien. Een verbeterd inzicht in de context van jongeren resulteert in begrip van het gedrag ervan. Dit maakt dat er adequater mee omgegaan wordt. Het jeugdwerk kan hier een rol spelen als katalysator. Ten tweede is voor werkzoekende jongeren integrale begeleiding nodig, ook ten aanzien van welzijnsvragen. Het

Bronnen *Adamson, P. (2010). The Children Left Behind: A league table of inequality in child well-being in the world’s rich countries. Geraadpleegd op 10 april 2012, via http://www.unicef-irc.org/publications/619 *Akarkach, B. & Loopmans, M. (2011). Het centrum bruist, maar het rommelt in de marge. In Coussée, F., & Mathijssen, C. (Eds.), Uit de marge van het jeugdbeleid (pp.73 – 83). Leuven: Acco. *Blondeel, P. (2009) Nieuwe kleren voor de werkstad, sociale geschiedenis en ruimtelijke planning in de Antwerpse stationsomgeving. Antwerpen: GarantMaklu. *Coussée, F. (2012, maart). Kansen benutten. Lezing ikv Studiedag Werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren vanuit de vrije tijd, Antwerpen. *Coussée, F., Mathijssen, C. & Crivit, R. (2011). Een introductie in de marge van het jeugdbeleid. In Coussée, F., & Mathijssen, C. (Eds.), Uit de marge van het jeugdbeleid (pp.73 – 83). Leuven: Acco. *Crivit, R. (2012, maart). Inleiding op Studiemoment Jeugdhulpverlening en het jeugdwelzijnswerk, Uit De Marge, Brussel. *Debruyne, P., De Decker, P., Denoix, K., Loopmans, M., Oosterlynck, S., Tuteleers, P. (2010). Het Antwerpse De Coninckplein. Naar wiens evenbeeld en belangen wordt de stad gekneed. Geraadpleegd op 10 april 2012, via

8

jeugdwerk dat deze kinderen en jongeren kent, wil deze rol zoveel mogelijk opnemen. Bij arbeidsbemiddeling pleiten we voor een vaste en herkenbare aanspreekpersoon. Ten derde kan het jeugdwerk een rol spelen in het wegwijs maken van jongeren op de arbeidsmarkt en ondersteuning in zijn zoektocht hierop. Afhankelijk van de budgettaire ruimte (bv. extra arbeidscompetentiebegeleiders) kan de rol en impact van het jeugdwerk hierin groot zijn. Welzijn We merken dat kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie oververtegenwoordigd zijn in de onrechtstreeks toegankelijke hulpverlening maar onvoldoende gebruik maken van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening (Crivit, 2012). Kinderen en jongeren hebben nood aan tijd, geduld en vertrouwen om ‘op verhaal’ te komen. Het jeugdwerk heeft hier in de eerste plaats de functie van ‘nulde lijn’: in de jeugdwerkcontext moet voldoende ruimte zijn voor het verhaal en (informele) gesprekken. Deze kwalitatieve manier van werken heeft haar impact op het kwantitatieve bereik van een jeugdwerking. Het jeugdwerk moet ook een brug slaan naar het hulpverleningsveld, dat nogal ondoorzichtig en versplinterd is. Jongeren krijgen vaak het gevoel telkens ‘terug naar af ’ te moeten. Zo haken ze vroegtijdig af om in stilte hun problemen te laten ontsporen. Een jeugdwelzijnsoverleg met verschillende diensten die werken aan jeugdwelzijn kan leiden tot meer onderlinge afstemming. Buurthuizen, jeugdwerkingen en andere laagdrempelige ontmoetingsplaatsen kunnen een rol spelen bij het ondersteunen van jongeren in hun contacten met dienst­en hupverleners. De stad Antwerpen staat voor grote uitdagingen. Het belang van jeugdwerk voor de jeugd is minstens even groot. Kras Jeugdwerk is steeds bereid om constructief na te denken over goed jeugdbeleid.

http://www.mo.be/opinie/het-antwerpse-de-coninckplein-naar-wiens-evenbeeld-en-belangen-wordt-de-stad-gekneed *Jacobs, A. (2009). De sociae lift blijft steken. Een onderzoek in opdracht van de Koning Boudewijnstichting. - www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBSFRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/ PUB2009_1909_DeSocialeLiftBlijftSteken(1).pdf *Meeuws, T. (2012, feburari). Stad onder stroom. Lezing ikv traject ter voorbereiding van het memorandum cultuur, kunst en erfgoed, Antwerpen. *OECD (2010), PISA 2009 Results: Overcoming Social Background: Equity in Learning Opportunities and Outcomes (Volume II) - www. oecd-ilibrary.org/education/pisa-2009-results-overcoming-socialbackground_9789264091504-en *Saunders, D. (2011) Hoop en Vrees in de Stad van Buitenstaanders, nawoord bij ‘De trek naar ’t stad’. Antwerpen: Stad Antwerpen. *Renard, H. (21 maart 2012). Wereld – Loïc Wacquant. Knack, pp. 56-60. *Vranken, J. & Martiniello, M. (2006). Armoede bij personen van vreemde herkomst becijferd. Deelverslag van ‘Armoede bij personen van vreemde herkomst’. Een onderzoek in opdracht van de Koning Boudewijnstichting. - www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/NL/PUB_1635_Armoede_vreemde_origine_becijferd.pdf *Wacquant, L., (2012, maart). Social insecurity and urban seclusion in Western Europe. Lezing aan Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen UA, Antwerpen.


3,75 vte

Agogisch en ondersteunend personeel

8 vte

Agogisch en ondersteunend personeel

0,5 vte

Deelcoördinatie

1 vte

Kras Borgerh.

Kras Berchem

0,5 vte

Coördinatie Steunpunt

Coördinatie Steunpunt

0,7 vte

Communicatie & ICT

5,75 vte

Agogisch en ondersteunend personeel

4,6 vte

Agogisch en ondersteunend personeel

1 vte

Kras Merksem

Kras Kiel

1 vte

Coördinatie Steunpunt

Coördinatie Steunpunt

1 vte

thema-ondersteuning

1 vte

Beleidsvoorbereiding 0,5 vte

Fundraising

7,5 vte

Agogisch en ondersteunend personeel

0,5 vte

3,75 vte

Agogisch en ondersteunend personeel

0,5 vte

Kras Zuid

Kras Noord

1 vte

Coördinatie Steunpunt

Coördinatie Steunpunt

1,9 vte

Logistieke ondersteuning

Deelcoördinatie

1 vte

Zakelijke coördinatie

1 vte

Directie

Raad Van Bestuur

Algemene Vergadering

0,5 vte

3,8 vte

Agogisch en ondersteunend personeel

Kras Sport

Coördinatie Steunpunt

Organigram 2013

9


Algemene Facts & Figures Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames Activiteitsuren

Aantal deelnemers*

Aantal deelnames**

kinderen tieners

2010 8.382,0 4.632,0

2011 4.709,5 3.068,5

2012 5.468,3 5.135,8

2010 2.088 1.554

2011 1.756 942

2012 2.130 2.042

2010 39.214 29.528

2011 26.878 13.447

2012 44.694 26.781

jongeren

4.713,0

4.984,0

5.047,5

1.431

1.086

1.968

38.119

22.808

30.667

17.727,0 12.762,0 15.651,6

5.073

3.784

6.140

106.861

63.133

102.142

TOTAAL * uniek geregistreerd ** gekend en ongekend

6000

18.000

120.000 5000

16.000 14.000

100.000

4000

12.000 10.000

80.000

3000

60.000

8.000 2000

6.000 jongeren

4.000

tieners

2.000

kinderen

1000

20.000

0

0 2010

2011

2012

In 2012 bereikte Kras vzw met haar 8 wijkgebonden steunpunten en een thematisch steunpunt, 6140 uniek geregistreerde kinderen, tieners en jongeren die als vaste deelnemer regelmatig meermaals per week aan het aanbod deelnamen. We zouden hen leden kunnen noemen. Naast de vaste leden bereikten we nog vele kinderen, tieners en jongeren waarvan de aanwezigheden geteld zijn, maar waarvan we (nog) geen verdere gegevens hebben. We noemen ze onbekende deelnemers. Zij namen ofwel occasioneel deel aan het vast aanbod, opendeurdagen, open pleinaanbod of werden bereikt via vindplaatsgericht werken.We merken een stijging van het aantal deelnemers in 2012 ten opzichte van het aantal uit 2011 (+62%). Deze stijging heeft een aantal oorzaken: enerzijds

10

40.000

2010

2011

2012

0

2010

2011

2012

leefden de werkingen van Kras Kiel, Merksem en Zuid, die het jaar voordien een moeilijke periode hadden, sterk op. Daarnaast blijft de werking van Kras Noord sterk groeien en groeit ook het deelnemersaantal in de meeste andere werkingen. Het aantal activiteitsuren en deelnames stijgt ook aanzienlijk. Ondanks de herstructurering die de stedelijke overheid doorvoerde (in de steunpunten konden in totaal 5 VTE personeelsleden minder aan de slag in 2012 dan het jaar ervoor) hebben we door efficiĂŤntiewinsten de impact van de herstructurering kunnen counteren. In de komende periode zal het de uitdaging zijn om een goed evenwicht te vinden in kwantitatieve efficiĂŤntie en kwalitatief werken, want sommige werkingen kreunden in 2012 onder de hoge werkdruk.


Het aantal meisjes en jongens Historisch gezien is het zo dat een WMKJ in de oudere leeftijdsgroepen meer jongens dan meisjes bereikt. Bij Kras Jeugdwerk is dit niet anders. Dat neemt niet weg dat we extra inspanningen leveren om dit onevenwicht weg te werken, met succes. Voor het derde jaar op rij zien we dat over de hele leeftijdscurve het aandeel meisjes toeneemt. Voor de jonge leeftijd is het onevenwicht jongens-meisjes bijna onbestaand. Naarmate de leeftijd stijgt, stijgt het aandeel jongens tot ongeveer 70%. Als verklaring hiervoor zien we de etnisch-culturele achtergrond van de overgrote meerderheid van maatschappelijk kwetsbaren in Antwerpen. In vele culturen is het samen activiteiten doen met jongens en meisjes, niet evident. Daarnaast is het bij maatschappelijk kwetsbaren ook vaak zo dat meisjes, vaak vanaf te jonge leeftijd, een belangrijke huishoudelijke rol of andere verantwoordelijkheden in het gezin krijgen toebedeeld. De positieve evolutie van de laatste jaren, die zich dit jaar doorzet, kunnen we toeschrijven aan volgende geleverde inspanningen: 1. Ten eerste worden in verschillende steunpunten aparte activiteiten voor meisjes georganiseerd. Vaak bestaan er ook aparte meisjesgroepen. Dit creëert een “veilig” aanbod

op maat, zowel naar de meisjes als naar hun ouders. Deze veiligheid verhoogt substantieel hun participatiegraad. 2. Ten tweede zijn er de dansprojecten in Kras Noord en Merksem, die zich specifiek richten op meisjes. En dat resulteert uiteraard. 3. Ten slotte is er het succes van de meisjesvoetbalploeg van Kras Sport. Tegenover 2011 noteren we meer dan een verdubbeling van het aantal deelnemende meisjes (zie pagina 43). Dit blijft een uitzonderlijk gegeven in het Vlaamse jeugdlandschap: een meisjesploeg met maatschappelijk kwetsbare meisjes, de meerderheid van niet-Belgische origine! We stellen vast dat een aangepast thematisch aanbod een belangrijke sleutel is voor het bereiken van meisjes. Daarnaast is het voor maatschappelijk kwetsbare jongens en meisjes zo dat een veilige omgeving, afgestemd op hun leefwereld en gebaseerd op herkenbaarheid en veiligheid, essentieel is voor het kunnen bouwen aan duurzame participatie.

jongeren

2011

jongen meisje

2012

tieners

2011

jongen meisje

2012

kinderen

2011

jongen meisje

2012 0%

20%

40%

60%

80%

100%

11


Algemene Facts & Figures De origine van onze doelgroep Kinderen [6-11] kineren

Jongeren [+16] jongeren

tieners Tieners [12-15]

2011 14 22

2012 14 24

2011 19 24

2012 7 18

2011 43 19

2012 42 18

15

7

10

11

24

23

821

804

992

649

1.329

1.119

31

27

24

23

12

16

Autochtoon Belgisch

427

113

225

98

50

56

Andere (Belgisch + Europees*)

410

283

216

153

353

69

Oost-Europees

195

117

179

161

129

162

Turks

291

278

155

220

138

168

Zwart Afrikaans

199

131

117

79

99

111

2.425

1.798

1.961

1.419

2.196

1.784

Assyrisch Aziatisch Latijns Amerikaans Marokkaans Midden Oosten

TOTAAL * Europees = niet Turks, niet OostEuropees

De origine van onze doelgroep is en blijft zeer divers. In grote lijnen kunnen we stellen dat dit een afspiegeling is van de origine van de maatschappelijk kwetsbare jeugd in de achterstandswijken in Antwerpen. Op zich vinden we deze vorm van diversiteit van ondergeschikt belang, omdat onze focus ligt op maatschappelijke kwetsbaarheid. Toch is het een indicatie die kan aantonen dat onze werkingen open staan voor alle potentiĂŤle doelgroepen uit de wijken waar we actief zijn. De weergegeven cijfers hebben geen betrekking op het steunpunt Sport. Het is niet mogelijk deze gegevens te genereren voor deze werking. Als we de cijfers bekijken, vallen enkele tendensen op. Ten eerste merken we dat tov vorig jaar de etnisch-culturele diversiteit is toegenomen, vooral in de leeftijdsgroep tot 15 jaar. Ondanks het feit dat deze diversiteit geen doel op zich is, hebben we hier blijvend bijzondere aandacht voor.

12

100%

100%

100%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

70%

70%

70%

60%

60%

60%

50%

50%

50%

40%

40%

40%

30%

30%

30%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

0%

0%

0%

2011

2012

2011

2012

2011

Zwart Afrikaans

Anders

Latijns Amerikaans

Turks

Midden Oosten

Aziatisch

Oost-Europees

Marokkaans

Assyrisch

Onbekend

2012


De inspanningen van de laatste jaren resulteren dan ook in deze resultaten. In de toekomst zal hier blijvend aandacht voor zijn, onder andere door het gerichter werken met de methodiek van het vindplaatsgericht werken om zo alle bevolkingsgroepen te kunnen bereiken. Ten tweede merken we dat de groep van Marokkaanse origine sterker vertegenwoordigd is naarmate de leeftijd stijgt. Hiervoor zien we twee verklaringen. Om te beginnen is er het feit dat jongeren zich - zeker vanaf de puberteit, een periode die veel onzekerheid met zich meebrengt - het best voelen in een veilige omgeving. Verschillende factoren maken deze veilige omgeving uit, o.a. de herkenbaarheid van de peergroep. Daarom is het volgens ons normaal dat de grootst aanwezige groep, die van Marokkaanse origine, naar de werking blijft komen. De uitvallers zijn vooral jongeren van een niet-Marokkaanse origine. Een tweede verklaring is het vaak verhuizen van maatschappelijk kwetsbaren. In het bijzonder nieuwkomers en eerste generatie allochtonen, verhuizen het meest. Wanneer een

kind naar onze werking komt, en zijn gezin verhuist na enige tijd naar de andere kant van de stad, komt dit kind meestal niet meer naar de werking. Wellicht vindt hij in een andere Kras-werking aansluiting. Maar wanneer een puber naar een nieuwe wijk verhuist, stellen we vast dat aansluiting vinden bij een andere Kras-werking moeilijker ligt. Binnen de groep van maatschappelijk kwetsbare Antwerpenaren stellen we vast dat diegenen van Marokkaanse origine het minst verhuizen. We vermoeden dat dit te maken heeft met het feit dat deze migrantengemeenschap het langst in Antwerpen aanwezig is, vaak al 3 generaties. Deze verklaringsgronden nemen niet weg dat het een uitdaging zal zijn voor de toekomst om ook in de oudere leeftijdsgroepen een divers bereik te blijven hebben. Het streefdoel is immers niet diversiteit op zich, maar wel een afspiegeling van de maatschappelijk kwetsbare doelgroep in de wijk. Deze afspiegeling lijkt ons de beste indicator dat we toegankelijk zijn voor elk maatschappelijk kwetsbaar kind of jongere.

Het algemene aanbod Deze cijfers geven een verdeling in soorten aanbod weer. De cijfers hebben geen betrekking op het steunpunt Sport. De categorieën zijn beperkt, wat weinig zinvolle interpretatie toelaat. Wel kunnen we stellen dat: • Het permanent aanbod heel duidelijk de basis is en moet zijn van onze werking. • In het permanent week- (en weekend-)aanbod zowel vaste activiteiten als projectmatig werk vervat zit.

• •

We ernaar streven om een zo weinig mogelijk consumptief aanbod op te zetten. Het beperkte aandeel uitstappen is hier een indicatie van. Sport, en meer in het bijzonder voetbal, een belangrijk thema is om een brede maatschappelijk kwetsbare doelgroep duurzaam te laten participeren aan jeugdwerk. Om deze reden moet hier in de toekomst zeker niet minder op worden ingezet.

Kinderen [6-11]

Aantal uren contacttijd

Jongeren [+16]

Tieners [12-15]

2010 3.889,0 514,5

2011 3.597,0 658,0

2012 2.766,5 469,0

2010 2.444,5 289,5

2011 2.524,0 314,5

2012 2.234,3 321,0

2010 2.672,0 452,0

2011 4.358,5 413,0

2012 2.908,0 140,0

kampen

535,0

748,0

716,0

744,0

372,0

452,0

226,0

208,0

492,0

sportactiviteiten

437,5

342,5

402,8

465,5

353,5

274,4

500,0

1.267,5

665,5

5.376,0

5.345,5

4.354,3

3.943,5

3.564,0

3.281,8

3.850,0

6.247,0

4.205,5

permanent aanbod uitstappen

TOTAAL

100%

100%

100%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

70%

70%

70%

60%

60%

60%

50%

50%

50%

40%

40%

40%

30%

30%

30%

sportactiviteiten

20%

20%

20%

kampen

10%

10%

10%

uitstappen permanent weekaanbod

0%

2010

2011

2012

0%

2010

2011

2012

0%

2010

2011

2012

13


Kras Berchem In een notendop Kras Berchem organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken. Dit aanbod wordt gekenmerkt door een sterke samenwerkingsrelatie met partners en scholen uit de omgeving en bijzondere aandacht voor het verwerven van sleutelcompetenties. In Kras Berchem wordt een permanent weekaanbod en een ruim vakantieaanbod gerealiseerd, naast projectwerk en occasionele activiteiten. Het vrijetijdsaanbod heeft plaats gedurende 45 weken per jaar. Met dit aanbod bereikt Kras Berchem kinderen (6 tot 11 jaar), tieners (12 tot 15 jaar) en jongeren (16 tot 18 jaar). Het team bestaat uit 8 personeelsleden (4,25 VTE), 10 vrijwilligers en 2 stagiairs.

Waar werkt Kras Berchem? Patriottenstraat 62, 2600 Berchem L. Pastoorstraat 26, 2600 Berchem Vrije basisschool De Schatkist, F. Coosemansstraat Stedelijke basisschool Klavertje 4, J. Balstraat Openbaar domein Villegaspark, Van Hombeeckplein, Prieelpark Openbaar domein Villegaspark, Van Hombeeckplein, Prieelpark Bereik statistische sectoren: Op ten Bergh, Posthof, Hofveld, Stuivenberg, Turkeyen

14

activiteitencentrum met kinder- en tienerlokalen jongerenlokaal brede school activiteiten, spelend leren, zwemprojecten brede school activiteiten, spelend leren spel- en sportactiviteten outdoor, vindplaatsgericht werken, zomeraanbod spel- en sportactiviteiten outdoor, vindplaatsgericht werken, zomeraanbod


Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames Activiteitsuren

Aantal deelnames**

Aantal deelnemers*

kinderen tieners

2010 1811,0 289,5

2011 659,5 145,0

2012 934,5 294,0

2010 322 70

2011 399 122

2012 355 134

2010 6.251 1.107

2011 5.285 1.045

2012 5.770 850

jongeren

0,0

404,0

342,0

59

73

92

1.375

2.097

995

2.100,5

1.208,5

1.570,5

451

594

581

8.733

8.427

7.615

totaal

600 9000 * uniek geregistreerd ** gekend en ongekend

8000

500

2000

7000 400

6000

1500

5000

300

4000

1000 200

jongeren tieners

500

3000 2000

100

1000

kinderen 0

2010

2011

2012

0

2010

2011

0

2012

2010

2011

2012

Het Aanbod Kinderen (6-11j)

Aantal uren contacttijd

Jongeren (+16j)

Tieners (12-15j)

2010 1.572,0 162,5

2011 648,0 119,0

2012 553,5 147,0

2010 198,5 51,0

2011 198,5 27,5

2012 201,0 49,0

2010 153,0 18,0

2011 478,5 28,0

2012 213,0 35,0

kampen

47,0

192,0

128,0

40,0

108,0

20,0

33,0

112,0

52,0

sportactiviteiten

30,0

58,5

99,0

0,0

50,0

24,0

0,0

52,5

42,0

1.811,5

1.017,5

927,5

289,5

384,0

294,0

204,0

671,0

342,0

permanent aanbod uitstappen

TOTAAL

100%

100%

100%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

70%

70%

70%

60%

60%

60%

50%

50%

50%

40%

40%

40%

30%

30%

30%

sportactiviteiten

20%

20%

20%

kampen

10%

10%

10%

uitstappen permanent weekaanbod

0%

2010

2011

2012

0%

2010

2011

2012

0%

2010

2011

2012

15


Kras Berchem De Hanghut Van 29 september tot en met 5 oktober 2012 hing de zelfgebouwde hanghut van Kras Berchem op het rondpunt in de Villegasstraat in Berchem. De hut werd29/09 feestelijk geopend om 17.30 uur. De aanleiding voor dit project was dat hangjongeren steeds vaker negatief werden beoordeeld door buurtbewoners en toezichthouders. Met deze creatieve actie, waaraan heel wat tieners van Kras Berchem meewerkten, wil Kras het gebrek aan voldoende open ruimte en speelmogelijkheden in de wijk

16

aankaarten. Jongeren hebben het recht om fysiek aanwezig te zijn op de straten en pleinen. Jongeren hebben ook het recht om te kunnen experimenteren, zonder schade toe te brengen aan anderen of zichzelf. Vandaar het idee om in de boom op het omheinde pleintje in de Villegasstraat een hanghut te maken. De bedoeling is enerzijds om het gesprek omtrent ‘hangen’ tussen de buurtbewoners te stimuleren en anderzijds om meer aandacht te vragen voor kindvriendelijke openbare ruimte.


Oguzan getuigt Ik ben Oguzan, ik ben 16 jaar en woon sinds mijn 6 jaar in Berchem. Daarvoor woonde ik in Turkije. Als nieuwkomer was ik heel blij dat de begeleiding van Kras Berchem, via mijn school, mij kwam vragen om naar het Taalatelier te komen. Het taalatelier is een club specifiek voor anderstalige nieuwkomers. Via allerlei spellen wordt het Nederlands geoefend. We leerden ook fietsen en wanneer al de kinderen van de groep konden, trokken we erop uit om de leuke plekken in de buurt te leren kennen. Na het taalatelier heb ik de verschillende leeftijdsgroepen van Kras Berchem doorlopen. Ik heb me steeds goed gevoeld in

de werking, ik heb er veel vrienden gemaakt, veel leuke nieuwe dingen geleerd en ervaren en veel plezier gemaakt. Hoogtepunten voor mij waren zeker de verschillende kampen die werden georganiseerd, zeker het ‘survival kamp’ in de Ardennen zal ik nooit vergeten. Ik heb nu in de krokusvakantie het eerste deel van de animatorcursus gevolgd, 60 uur les, en doe nu stage in de werking bij de kinderen 10-12 jaar. Ik wil me graag de komende tijd inzetten als begeleider in Kras Berchem, uiteraard om de kinderen een leuke tijd te geven, maar zeker ook om veel bij te leren en om me zelf goed te amuseren!

17


Kras Borgerhout In een notendop Kras Borgerhout organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken. We zetten sterk in op participatief en emancipatorisch werken, wat leidt tot een sterk uitgebouwde vrijwilligerskernwerking en een engagement m.b.t. competentieverwerving. Er worden extra inspanningen geleverd om actieve en receptieve culturele activiteiten aan te bieden. Er is een permanent weekaanbod en een vakantieaanbod, naast projectwerk en occasionele activiteiten. Het vrijetijdsaanbod heeft plaats gedurende 45 weken per jaar. Het team bestaat uit 11 personeelsleden (9,5VTE), 40 vrijwilligers en 8 stagiairs.

Waar werkt Kras Borgerhout? Generaal Eisenhowerlei 47, 2140 Borgerhout

Kwekerijstraat 92, 2140 Borgerhout Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout Openbaar domein Krugerpark Basisschool Mikadoschool Kroonstraat Basisschool Campus Plantijntje Bleekhofstraat

Bereik statistische sectoren: Borgerhout, Gemeentehuis, Fonteinstraat, Den Bleekhof, Kroonstraat, Het Laar, Kattenberg, De Peperbus, St. Anna, Foorplein

18

activiteitenlokalen voor kinderen tieners en jongeren, sport- en ontmoetingskoer, polyvalente zaal, secretariaat activiteitenlokaal lokalen voor kinderen van 6 tot 8 jaar en voor meisjes van 9 tot 11 jaar activiteitenlokalen voor kinder- en tieneraanbod en jongeren spel- en sportactiviteiten outdoor, zomeraanbod,vindplaatsgericht aanbod ondersteuning zwemlessen speelproject


Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames Activiteitsuren

Aantal deelnemers*

Aantal deelnames**

kinderen tieners

2010 3933,0 895,0

2011 1380,0 913,0

2012 1.287,3 898,3

2010 505 366

2011 506 290

2012 425 311

2010 8.929 4.052

2011 6.277 4.255

2012 5.372 3.166

jongeren

512,0

432,5

722,5

251

143

235

2.825

1.817

2.634

5.340,0

2.725,5

2.908,1

1.122

939

971

15.806

12.349

11.172

totaal

16.000

1000 * uniek geregistreerd ** gekend en ongekend

5000

14.000 800

12.000

4000

3000

8000 400

2000

jongeren tieners

10.000

600

4000

Kinderen 36%

1000

6000

200

0

Kinderen 48%

2000

kinderen 2010

2011

0

2012

2010

2011

0

2012

2010

2011

2012

Het Aanbod Kinderen (6-11j)

Aantal uren contacttijd

Jongeren (+16j)

Tieners (12-15j)

permanent weekaanbod uitstappen

2010 770,5 81,5

2011 807,5 161,0

2012 767,5 126,0

2010 508,0 42,5

2011 649,5 98,0

2012 583,6 105,0

2010 351,0 21,0

2011 352,5 77,0

2012 493,3 42,0

kampen

216,0

360,0

380,0

231,0

144,0

180,0

77,0

0,0

176,0

sportactiviteiten

192,0

51,5

13,8

114,0

21,5

21,7

63,0

3,0

11,3

1.260,0

1.380,0

1.287,3

895,5

913,0

890,3

512,0

432,5

722,5

totaal

100%

100%

100%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

70%

70%

70%

60%

60%

60%

50%

50%

50%

40%

40%

40%

30%

30%

30%

sportactiviteiten

20%

20%

20%

kamp

10%

10%

10%

uitstappen permanent weekaanbod

0%

2010

2011

2012

0%

2010

2011

2012

0%

2010

2011

2012

19


Kras Borgerhout Opendeur 2012 Op zaterdag 6 oktober organiseerden we onze jaarlijkse opendeurdag, je kon toen de werking in volle actie zien: open, laagdrempelig en met een groot hart voor de kinderen, tieners en jongeren. Op die dag werd Kras Borgerhout als laureaat van de Ceraprijs nog eens in de bloemetjes gezet door Cera en Uit De Marge. Wouter Van Besien en Güller Turan kwamen op bezoek en lieten weten fan te zijn van Kras Borgerhout. De kinderen, tieners en jongeren konden zich uitleven, er was straatanimatie met een springkasteel, grime, een

20

supertrampoline, een skateparcours en een pannaveld. Binnen werd er “gesjotterd”, gepingpongd, geknutseld, geëxperimenteerd met circus... Om 16.30 uur was er nog de special act van Youssef El Mousaoui. We konden dit alles realiseren mede dankzij onze vele vrijwilligers die mee de handen uit de mouwen staken en er een reuzeleuke dag van maakten, waardoor we de regen snel vergaten. Merci Vrijwilligers!!!


Kras Borgerhout is jeugdwelzijnswerking van 2012 dankzij Cera-Prijs De Cera-Prijs De Cera-prijs voor het Vlaamse Jeugdwelzijnswerk, editie 2011, is naar Kras Borgerhout gegaan, zo werd Kras Borgerhout de jeugdwelzijnswerking van 2012. Kras Borgerhout mocht zichzelf Jeugdwelzijnswerking van 2012 noemen. De prijs bestond uit 2500 euro plus een promotiepakket. Nadia Alliet van Kras Borgerhout reageerde enthousiast: “Dit is een erkenning voor onze jarenlange inzet om kinderen, tieners en jongeren te helpen om hoge drempels te overwinnen. Een aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen weg: met en voor jongeren werken. Bij ons ontdekken en ontwikkelen ze zowel sociale als creatieve vaardigheden. Het resultaat is in ons jaarlijkse theaterproject telkens duidelijk zichtbaar.” Marleen Temmerman: “Jongeren krijgen er een stem.” Senator Marleen Temmerman onderschrijft het belang van het werk van Kras Borgerhout en het hele jeugdwerk met kwetsbare groepen: “Een werking als die van Kras Borgerhout biedt vele kinderen en jongeren kansen die ze anders niet zouden krijgen. Hun theaterproject is hier een schitterend voorbeeld van: jongeren krijgen een stem, tonen wat ze in hun mars hebben en ontdekken hun verborgen talenten. Een terechte winnaar dus.” Een bron van inspiratie voor beleidsmakers Robert Crivit van Uit De Marge: “Het jeugdwelzijnswerk staat voor belangrijke uitdagingen in 2012. De werkingen die we vandaag in de bloemetjes zetten, inspireren hopelijk lokale beleidsmakers als ze nadenken over hun jeugdbeleid. Die werkingen geven op een positieve manier invulling aan de vrijetijdsbesteding van jongeren in kwetsbare situaties. En ze slaan bruggen met andere levensdomeinen als het onderwijs en de hulpverlening.” Een enthousiaste laureaat Nadia Alliet van Kras Borgerhout: “Woauw, een hele erkenning! Dit voelt echt aan als een warme schouderklop voor het ganse team en alle kinderen, tieners en jongeren van onze werking, en dat doet deugd. Dit stimuleert ons om dagdagelijks verder te blijven werken aan een sterk uitgebouwde jeugdwelzijnswerking.

21


Kras Hoboken In een notendop Kras Hoboken organiseerde een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor jongeren vanaf 15 jaar in district Hoboken met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken. Dit aanbod werd gekenmerkt door de doorgedreven inspanningen om op een zeer eigentijdse manier vorm te geven aan de communicatie met jongeren en de uitstraling naar jongeren. Zeer specifiek was dat er bij Kras Hoboken intensief vindplaatsgericht gewerkt werd. In Kras Hoboken werd een permanent weekaanbod en een vakantieaanbod gerealiseerd, naast projectwerk en occasionele activiteiten. Het vrijetijdsaanbod had plaats gedurende 45 weken per jaar. In 2013 is Kras niet meer actief in Hoboken.

Waar werkte Kras Hoboken? De Schietgang, Hoofdfrontweg Kleine Heide Moretusburg Majoor Maelfaitplein Polderstad

Bereik statistische sectoren: Hoboken-Centrum, Kapelstraat, Moretusburg, Polderstad, Heide, Stuivenberg, Park Zorgvliet, Hoboken Noord

22

activiteitenlocatie vindplaatsgericht aanbod vindplaatsgericht aanbod vindplaatsgericht aanbod vindplaatsgericht aanbod zomer


Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames Activiteitsuren

Aantal deelnemers*

Aantal deelnames**

kinderen tieners

2010 0,0 0,0

2011 0,0 0,0

2012 0,0 0,0

2010 0 7

2011 0 1

2012 0 0

2010 0 56

2011 0 0

2012 0 0

jongeren

797,0

1330,0

912,0

150

126

162

5.532

6.169

5.710

797,0

1.330,0

912,0

157

127

162

5.588

6.169

5.710

TOTAAL

1400

6000

160 * uniek geregistreerd ** gekend en ongekend

1200

140

1000

120

800

100

5000

4000

80

600

3000

60

jongeren tieners

400 200

1000

20

kinderen 0

2000

40

2010

2011

2012

0

2010

2011

0

2012

2010

2011

2012

Het Aanbod Kinderen (6-11j)

Aantal uren contacttijd

Jongeren (+16j)

Tieners (12-15j)

2010 0,0 0,0

2011 0,0 0,0

2012 0,0 0,0

2010 0,0 0,0

2011 0,0 0,0

2012 0,0 0,0

2010 684,0 9,0

2011 1.267,0 0,0

2012 784,0 0,0

kampen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,0

8,0

sportactiviteiten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104,0

347,0

120,0

TOTAAL

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

797,0

1.630,0

912,0

permanent aanbod uitstappen

100%

100%

100%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

70%

70%

70%

60%

60%

60%

50%

50%

50%

40%

40%

40%

30%

30%

30%

sportactiviteiten

20%

20%

20%

kampen

10%

10%

10%

uitstappen permanent weekaanbod

0%

2010

2011

2012

0%

2010

2011

2012

0%

2010

2011

2012

23


Kras Kiel In een notendop Kras Kiel organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren in de wijk Kiel met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken. In Kras Kiel wordt een permanent weekaanbod en een vakantieaanbod gerealiseerd, naast projectwerk en occasionele activiteiten. Het vrijetijdsaanbod heeft plaats gedurende 45 weken per jaar. Met dit aanbod bereikt Kras Kiel kinderen (6 tot 11 jaar), tieners (12 tot 15 jaar) en jongeren (vanaf 16 jaar).

Het team bestaat uit 6 personeelsleden (5,75 VTE), een 10-tal vrijwilligers en 5 stagiairs.

Waar werkt Kras Kiel? Waarlooshofstraat 5, 2020 Antwerpen Nauwe contacten in de buurt rond verschillende projecten en activiteiten in de buurt met oa CC Nova, JCC ZAPPA!! ( oa Bizart Festival), Almawada, SAS, SKJ (Steunpunt Kansarme Jongeren), Buurtregie, Opsinjoren, Jeugddienst district Antwerpen, POK, Kindervreugd‌ In 2013 wordt het aanbod vindplaatsgericht werken (oa in de zomer) herbekeken en bijgestuurd waar nodig.

Bereik statistische sectoren: St. Catharina, Maurits Sabbelaan, Kiel-Centrum, BoomsesteenwegBeerschot, Beerschot-Stadion, Jan de Voslei, Pius X, An-2000/Kielsbroek/ Kielpark, Valaar-De Brem, De Bruynlaan, Portugesehof

24


Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames Activiteitsuren

Aantal deelnemers*

Aantal deelnames**

kinderen tieners

2010 281,0 275,0

2011 328,5 204,0

2012 240,0 251,5

2010 235 123

2011 141 83

2012 153 163

2010 2.248 1.446

2011 1.843 1.067

2012 5.269 1.969

jongeren

503,0

829,5

600,5

49

58

112

2.898

4.041

3.807

TOTAAL

1.059,0

1.362,0

1.092,0

407

282

428

6.592

6.951

11.045

1400

* uniek geregistreerd ** gekend en ongekend

400

1200

350

1000

300

800

12000 10000

250

8000

200

6000

600 150

jongeren tieners

400

4000

100

200

2000

50

kinderen

0

0

0 2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Het Aanbod Kinderen (6-11j)

Aantal uren contacttijd permanent aanbod uitstappen kampen sportactiviteiten TOTAAL

Jongeren (+15j)

Tieners (12-15j)

2010 177,0 60,0

2011 279,5 21,0

2012 200,0 35,0

2010 210,0 21,0

2011 157,5 21,0

2012 205,0 21,0

2010 393,0 12,0

2011 489,0 98,0

2012 293,5 21,0

44,0

20,0

0,0

44,0

12,0

8,0

22,0

16,0

160,0

0,0

8,5

5,0

0,0

14,0

17,5

76,0

226,5

126,0

281,0

329,0

240,0

275,0

204,5

251,5

503,0

829,5

600,5

100%

100%

100%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

70%

70%

70%

60%

60%

60%

50%

50%

50%

40%

40%

40%

30%

30%

30%

sportactiviteiten

20%

20%

20%

kampen

10%

10%

10%

uitstappen permanent weekaanbod

0%

2010

2011

2012

0%

2010

2011

2012

0%

2010

2011

2012

25


Kras Kiel Democratieproject Na de succeservaring die we kenden met de jongeren van Kras Kiel in verband met het debat rond onderwijs wilden we een stapje verder gaan. In samenwerking met IDEA en jeugdwelzijnswerk uit Brussel, Amsterdam en Den Bosch wilden we deelnemen aan een ‘democratieproject’ dat de werktitel ‘ wij(k) in verandering’ had. De bedoeling was dat jongeren zelf een thema kozen waarrond ze aan de slag wilden gaan in hun buurt. Subjectieve (groeps)gevoelens van discriminatie speelden bij de keuze van het thema een belangrijke rol. Jongeren van Kras Kiel kozen ervoor om aan de slag te gaan rond hun relatie met politie ( ingegeven door GAS-boetes en willekeurige straatcontroles)… De jongeren werden ondersteund door de jeugdwerkers en kregen de kans om zich verschillende communicatietechnieken eigen te maken (via workshops film, debat, grafische vormgeving...). Welke ‘verandering’ de jongeren wilden teweeg brengen en welke methoden ze hiervoor wilden gebruiken, werd uitgemaakt door de jongeren zelf tijdens het proces (uiteraard met ondersteuning van de jeugdwerkers). Dit alles gebeurde in overleg en samenwerking met de verschillende betrokken actoren in de wijk.

26

Een gelijkaardig proces werd afgelegd in Brussel, Amsterdam en Den Bosch. De jongeren van de 4 organisaties ontmoetten elkaar online en op 3 uitwisselingsmomenten. Ze wisselden uit over hun plan van aanpak, vorderingen, politiek klimaat… Dit verruimde hun blik en plaatste de lokale situatie in een breder kader. Het proces naar verandering werd mee opgevolgd door Uit de Marge. Zij verzorgden ook ondersteuning van jeugdwerkers tijdens het project. Het project werd opgebouwd rond 3 pijlers: 1. Jongeren zochten zelf het antwoord op de vraag: ‘Wat willen anders en hoe willen we verandering bewerkstelligen?’ 2. Uitwisselingen met de jongeren van de partnerorganisaties (januari in Amsterdam, april in Brussel, mei in Den Bosch 3. Jongeren functioneerden zelf mee in het begeleiden van projecten. Signalen van jongeren werden mee opgenomen in de monitoring van het project of de jongeren namen zelf deel aan vergaderingen hierrond.


Getuigenis van de debatavond door KIFKIF ‘DE BEDOELING IS DAT WE EEN OPLOSSING VINDEN!’ Door Heleen Mercelis Discrimineert de politie op straat? Zijn jeugdhuizen belangrijker voor veiligheid op straat en goede relaties in de wijk dan politie? Zijn jongeren die hangen bedreigend en moeten ze aangepakt worden? Twintig Kielse jongens die tezamen met politieagenten en ambtenaren van Stad Antwerpen ‘1-2-3 thank you!’ roepen, compleet met bijbehorende gebaren. Je ziet het niet elke dag, maar het kán. Het gebeurde tijdens het debat ‘Wij(k) in verandering’, op 22 januari 2013 georganiseerd in ontmoetingsruimte Nova in de Antwerpse zone 2020. Antwerpse jongeren hebben geen al te beste reputatie. Althans, zo lijkt het als je er de berichtgeving in verschillende Vlaamse media op naslaat. Een zoekactie in het digitale mediaplatform Mediargus met als trefwoorden ‘jongeren’ en ‘Antwerpen’ levert – alleen al voor de voorbije maand januari – weinig fraais op. Naast enkele berichten over jonge profwielrenners, een jeugdwerking voor gamers en de creatieve wedstrijd Kunstenbende, komen vooral ‘problemen’ aan bod: overmatig druggebruik, de grote werkloosheid onder jongeren in Borgerhout, de facebookpagina ‘Antwerpse hoeren’, het patserproject van procureur Dams, het verband tussen hiphop en criminaliteit, GAS-boetes (al dan niet naar aanleiding van een sneeuwballengevecht) en een omstreden samenscholingsverbod… Vooral de moeilijke combinatie van

Antwerpse jongeren van niet-Vlaamse origine en de arm der wet springt in het oog. In hoeverre die relatie is gebaseerd op feiten, intuïties of vooroordelen, is lang niet duidelijk. Met name de jongeren zelf blijven in deze kwestie vaak zonder stem. Een aantal jongeren uit de Antwerpse wijk Kiel ging daar tegenin tijdens het debat in Nova, georganiseerd door Kras Jeugdwerk en Idea, in samenwerking met Uit de Marge Antwerpen en mede mogelijk gemaakt door Youth in Action. Aanwezig waren, naast een twintigtal jongens uit de buurt van om en bij de zestien jaar (‘De jongste is die met zijn chocomelk!’), vertegenwoordigers van de Lokale Politie Antwerpen, het Vlaams Straathoekwerk Overleg en Stad Antwerpen (met Dienst Samenleven, Buurtregie en Jeugdinterventie). Een reeks vragen opgesteld door de jongeren vormden het vertrekpunt voor het groepsgesprek: ‘Discrimineert de politie op straat? Zijn jeugdhuizen belangrijker voor veiligheid op straat en goede relaties in de wijk dan politie? Zijn jongeren die hangen bedreigend en moeten ze aangepakt worden?’ Gedurende ruim twee en een half uur kregen de aanwezigen de kans hun blik op de thema’s te verduidelijken en zich open te stellen voor commentaar. Het resultaat was een bovenal constructieve avond met heel wat humor en gezelligheid, maar ook met enkele bitse momenten, uitingen van een diepgeworteld wederzijds wantrouwen, en een occasionele salto – om te tonen wat freerunning is.

27


Kras Linkeroever In een notendop Kras Linkeroever organiseerde een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken. Dit aanbod werd gekenmerkt door de inspanningen om een etnisch-cultureel diverse doelgroep als afspiegeling van de populatie in de omgeving te bereiken. In Kras Linkeroever werd een permanent weekaanbod en een vakantieaanbod gerealiseerd, naast projectwerk en occasionele activiteiten. Het vrijetijdsaanbod had plaats gedurende 45 weken per jaar. Met dit aanbod bereikte Kras Linkeroever kinderen (6 tot 10 jaar), tieners (11 tot 15 jaar) en jongeren (15+). Sinds januari 2013 is Kras niet meer actief op Linkeroever.

Waar werkte Kras Linkeroever? Gloriantlaan 60, 2050 Antwerpen Lyceum Paardenmarkt, Carel Van Manderstraat, 2050 A’pen Sted. basisschool De Dobbelsteen Stedelijke sporthal Linkeroever Sportloods All Inn Openbaar domein "Bloemenweide"

Bereik statistische sectoren: Linkeroever-Zuid, Linkeroever-Station, Gloriantlaan, Blancefloerlaan, Ch. De Costerlaan, Thonetlaan, St.-Anna

28

activiteitencentrum voor kinderen, tieners en jongeren activiteitenlocatie voor meisjesaanbod +12 jaar Brede School projecten sportinstuifaanbod voor kinderen, tieners en jongeren sportaanbod voor tieners en jongeren spel en sportief aanbod /vindplaats-gericht werken/ zomeraanbod


Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames Activiteitsuren

Aantal deelnemers*

Aantal deelnames**

kinderen tieners

2010 583,0 611,0

2011 899,5 651,0

2012 587,0 545,0

2010 259 144

2011 171 97

2012 154 173

2010 4.127 2.704

2011 2.797 2.172

2012 1.876 1.630

jongeren

656,0

475,5

469,0

125

107

230

3.552

1.647

1.690

TOTAAL

1.850,0

2.026,0

1.601,0

528

375

557

10.383

6.616

5.196

* uniek geregistreerd ** gekend en ongekend

2000

10.000

500

8000

400

1500

6000

300 1000

jongeren

500

tieners

200

4000

100

2000

kinderen 0

0 2010

2011

2012

0 2010

2011

2012

2010

2011

2012

Het Aanbod Kinderen (6-11j)

Aantal uren contacttijd

Jongeren (+15j)

Tieners (12-15j)

2010 365,0 42,0

2011 527,0 168,0

2012 352,0 77,0

2010 342,0 51,0

2011 439,5 42,0

2012 324,0 70,0

2010 420,0 27,0

2011 208,0 21,0

2012 207,0 14,0

3,0

64,0

56,0

137,0

36,0

40,0

55,0

24,0

60,0

sportactiviteiten

173,0

140,5

102,0

81,0

133,5

111,0

154,0

222,0

188,0

TOTAAL

583,0

899,5

587,0

611,0

651,0

545,0

656,0

475,0

469,0

permanent aanbod uitstappen kampen

100%

100%

100%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

70%

70%

70%

60%

60%

60%

50%

50%

50%

40%

40%

40%

30%

30%

30%

sportactiviteiten

20%

20%

20%

kamp

10%

10%

10%

uitstappen permanent weekaanbod

0%

2010

2011

2012

0%

2010

2011

2012

0%

2010

2011

2012

29


Kras Merksem In een notendop Kras Merksem organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken in de wijk Dokske. Een extra accent ligt op het welzijn van de totale doelgroep, versterkend en expressief werken bij tieners en jongeren. Bij kinderen en tienermeisjes speelt vooral dans, zang en cultuur een prominente rol. In het aanbod voor tienerjongens wordt er gewerkt rond studie- en beroepskeuze en vormen van hedendaagse cultuur (NextGen Jeugdwerk). Bij jongeren wordt vooral ingezet op cultuur, engagement en creativiteit. De vrijwilligerswerking wordt ingezet voor projecten en initiatieven van het eigen steunpunt en partners te ondersteunen. Er wordt een permanent weekaanbod en een vakantieaanbod gerealiseerd, naast projectwerk en occasionele activiteiten. Het vrijetijdsaanbod heeft plaats gedurende 45 weken per jaar. Het team bestaat uit 6 personeelsleden (5.5 VTE), 7 vrijwilligers en 5 stagiairs.

Waar werkt Kras Merksem? Borrewaterstraat 125A Vrijhandelstraat 34 Ontmoetingscentrum ‘t Dok, Emiel Lemineurstraat Speelplein Borrewaterstraat

jongeren activiteitenlocatie kinder- en tiener activiteitenlocatie activiteitenaanbod activiteitenaanbod vindplaatsgericht werken, spel en sportief aanbod outdoor, vindplaatsgericht aanbod, zomeraanbod

Bereik statistische sectoren: Oud Merksem, Merksem Dokken, Merksem Centrum, Laatlos, Eigen Heerd, Duivelshoek

30


Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames Activiteitsuren

Aantal deelnemers*

Aantal deelnames**

kinderen tieners

2010 224,0 377,0

2011 318,0 342,5

2012 320,5 346,5

2010 66 108

2011 77 53

2012 79 76

2010 1.616 1.424

2011 1.620 1.527

2012 2.189 1.401

jongeren

225,0

341,0

480,0

144

82

249

2.219

1.671

2.035

TOTAAL

826,0

1.001,5

1.147,0

318

212

404

5.259

4.818

5.625

400 1200

5000

350

* uniek geregistreerd ** gekend en ongekend

1000

300

800

250

4000

3000

200

600

150

jongeren tieners kinderen

400

100

200 0

2000

1000

50

2010

2011

2012

0

2010

2011

0

2012

2010

2011

2012

Het Aanbod Kinderen (6-11j)

Aantal uren contacttijd

Jongeren (+15j)

Tieners (12-15j)

2010 134,0 16,0

2011 214,0 42,0

2012 218,5 28,0

2010 258,0 33,0

2011 250,5 35,0

2012 230,5 28,0

2010 156,0 3,0

2011 252,0 0,0

2012 410,0 0,0

kampen

58,0

52,0

60,0

50,0

28,0

68,0

22,0

12,0

0,0

sportactiviteiten

16,0

9,5

14,0

36,0

29,5

20,0

44,0

77,0

70,0

224,0

317,5

320,5

377,0

343,0

346,5

225,0

341,0

480,0

permanent aanbod uitstappen

TOTAAL

100%

100%

100%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

70%

70%

70%

60%

60%

60%

50%

50%

50%

40%

40%

40%

30%

30%

30%

sportactiviteiten

20%

20%

20%

kamp

10%

10%

10%

uitstappen permanent weekaanbod

0%

2010

2011

2012

0%

0% 2010

2011

2012

2010

2011

2012

31


Kras Merksem Getuigenis van Yassin, 22 jaar Wat is je achtergrond : hoe ben je in Antwerpen terechtgekomen? Hoe oud ben je? Wat is je situatie? Ik ben vijf jaar geleden van Marokko gekomen op basis van gezinshereniging. Mijn vader woont in Merksem, vandaar dat ik hier nu ook woon. Ik ben nu 22 jaar. Toen ik net van Marokko kwam sprak ik geen woord Nederlands. Dankzij een cursus Nederlands bij het huis van Nederlands, kan ik nu goed mijn plan trekken. Op mijn 18 jaar ben ik werk beginnen zoeken. Dit was voor mij niet evident omdat ik geen Nederlands kon. Via mijn vader heb ik Ahmed en Jamal kennen, de straathoekwerker van Merksem en jeugdwerker van Kras. Ahmed en Jamal hielpen mij bij mijn zoektocht naar werk, cv’s maken, motivatiebrieven. Ook gingen wij ganse voormiddagen naar Interims. Dankzij hun steun was ik zeer gemotiveerd en ben ik ook aan werk geraakt. Nu ben ik zelfstandig genoeg om zelf werk te zoeken, momenteel werk ik als productiearbeider in Boom. Hoe ben je op het idee gekomen om je te laten begeleiden? Toen ik Ahmed en Jamal net had leren kennen, stond mijn motivatie bij het zoeken naar werk op een zeer laag pijl. Motiverende woorden, de toeleiding naar interims, het helpen bij het maken van een CV, en ook een luisterend oor bij het uiten van mijn frustraties hebben mij doen beseffen dat ik er nood aan had. En ik ben blij dat ik de stap heb genomen. Wat heeft je begeleider je geleerd (cv opstellen, solliciteren, motivatiebrief schrijven ... ?) Ahmed en Jamal hebben mij geleerd om cv’s op te stellen, leren solliciteren en doorzetten, interims regelmatig bezoeken zodat ik aantoon dat ik heel gemotiveerd ben. Dit zijn enkele zaken dat Ahmed en Jamal mij geleerd hebben. Hoe deed hij dat? Was het een aangenaam contact met je begeleider? Wat ik zeer positief vind, is dat Ahmed en Jamal werken op tempo van de gast. Ze leerden mij ook om zelfstandig zijn, door naast mij te staan, maar mij de stappen zelf te laten nemen. Volgens hen zijn dit belangrijke stappen naar zelfstandigheid. En het klopt, want nu kan ik zelfstandig naar werk zoeken, zelf stappen ondernemen. Dit neemt niet weg dat ik nog steeds bij hen terecht kan. Natuurlijk werd er bij de begeleiding ook veel gelachen. Humor en relativeren zijn belangrijk ...

32

Was het een probleem dat je Nederlands nog niet perfect was/is? Ik volgde een cursus Nederlands, dus ik leerde altijd wat meer bij. Werkgevers vinden dit positief. Dus ik raad iedereen aan die geen Nederlands kan, een cursus Nederlands te volgen. Dit gaat je echt helpen bij je zoektocht naar werk. In welke mate had je dat nodig om werk te vinden? Voor mij was het heel belangrijk, omdat het voor mij een weg was naar zelfstandigheid. Dagen niets doen is niets voor mij. Ik heb nog plannen om verder te studeren, en daarvoor heb je geld nodig. Heeft je werkgever er iets van gezegd dat je je hebt laten begeleiden? Wat vindt die ervan? Mijn werkgever is hier niet van op de hoogte, omdat ik al de stappen zelf heb ondernomen. Ahmed en Jamal hebben mij ondersteund bij mijn zoektocht naar werk. Dit is heel belangrijk om te weten. Raad je andere jongeren aan hier ook gebruik van te maken? Zeker en vast, Straathoekwerk en Kras zijn een grote steun geweest bij mijn zoektocht naar werk. Niet alleen de cv’s, motivatiebrieven, maar ook bieden zij een luisterend oor. En dit vind ik persoonlijk zeer belangrijk. Een half jaar geleden is Kras begonnen met vindplaatsgericht werken. Jamal, een jeugdwerker van Kras had aan Ahmed (Straathoekwerker) gevraagd om te mogen meelopen, omdat hij er meer ervaring in had. Jamal en Ahmed werkten op dinsdag en donderdag namiddag vindplaatsgericht. De samenwerking verliep zo vlot dat zij nog steeds samenwerken op dinsdag en donderdag. Beiden ondervonden dat de vraag naar werk zeer groot is bij jongeren. Vandaar dat Kras en Straathoekwerk sinds kort een tewerkstellings project hebben opgestart. Op donderdag namiddag houden ze een permanentie bij Kras, dat een sollicitatieruimte voorziet voor de jongeren. Beide organisaties zijn aanwezig van 12u tot 16u. Ze begeleiden jongeren met cv’s en motivatiebrieven... Het is ook de bedoeling dat ze jongeren gaan toeleiden naar de werkwinkel van de VDAB. Daarboven heeft Kras ook een medewerkster die zich met tewerkstelling bezighoudt.


Getuigenis Jeugddienst Merksem De samenwerking met Kras Jeugdwerk steunpunt Merksem verliep in 2012 zeer vlot. De beide werkingen groeiden, als nooit tevoren, dichter naar elkaar. Als jeugdpartner waren zij steeds aanwezig tijdens het jeugdteam. Daaruit groeiden twee samenwerkingen waarbij de insteek van Kras positief gewaardeerd werd. Zo was er het voetbaltornooi Fifa Merxem en het meerdaagse project Streetsoccer. Op beide activiteiten waren het de vrijwilligers van Kras die mee zorgden voor een goede afloop. Daarnaast zette de jeugddienst animatoren in die vanuit de jongerenwerking kwamen. Niet alleen voor het A kaart aanbod maar ook voor andere evenementen en activiteiten van de jeugddienst. Door de goede ondersteuning van beide werkingen blijven deze jongeren naar de jeugddienst komen als animator. Er werden ook gezamenlijke activiteiten georganiseerd onder

het aanbod van de A kaart. De voorronde van het gamespel Fifa 13 ging door in het jongerencentrum Bouckenborgh op initiatief van Kras. De inzet tijdens de opening van het speelterrein Distelhoek was zeer geslaagd. Kras zorgde hier voor een echte Murga met de aanwezige kinderen. Tot slot dragen de vele gesprekken over het jeugdbeleid in Merksem zeker bij tot een gemeenschappelijke visie. De jeugddienst hoopt dat de fijne samenwerking verder kan gezet worden in de toekomst. Een goede doorstroming van de signalen die de vindplaatsgerichte jeugdwerker opvangt en de signalen vanuit de werkingen van Kras kunnen daar zeker toe bijdragen. Johan Dewispelaere Jeugdconsulent Merksem

Opstart PrĂŠtieners Op vrijdag 7 september ging de eerste PrĂŠTieneractiviteit (jongens en meisjes van 10 tot en met 12 jaar) van start. Dit is een nieuwe doelgroep waarop Kras Merksem een extra focus legt. Dankzij de ondersteuning van Opnieuw & Co, door het beschikbaar stellen van een fabuleuze pingpongtafel en een airhockey, bouwen we aan een vaste plek voor deze jonge tieners.

33


Kras Noord In een notendop Kras Noord organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren met aandacht voor de minder en minst kansrijken. Het accent ligt op het laagdrempelig karakter van de werking onder meer door het werken met grote gemengde (gender en etnisch-culturele) groepen. Er wordt een permanent weeken een uitgebreid vakantieaanbod gerealiseerd. Er is een interessegericht aanbod met een uitgebreide circuswerking en een danswerking. Kras Noord besteed veel aandacht aan netwerking en is hierbij trekker van het samenwerkingsverband ‘De Noordpoel’ die gezamenlijke activiteiten en evenementen organiseren voor kinderen en tieners in Antwerpen - Noord. Het aanbod heeft plaats gedurende 47 weken per jaar. Het team bestaat uit 11 personeelsleden (8,4 VTE), 15 vrijwilligers en 14 stagiairs.

Waar werkt Kras Noord? Everaertsstraat 97-99, 2060 Antwerpen Joossensgang 14, 2060 Antwerpen Sportloods Park Spoor Noord, Damplein, 2060 Antwerpen Het Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38, 2060 Antwerpen Park Spoor Noord Diverse pleintjes in Antwerpen Noord

Bereik statistische sectoren: St. Amandus, Stuyvenberg West, St. Jansplein – Trapstraat, Stuyvenbergplein, Potgieterstraat, Stuyvenberg Ziekenhuis, Schijnpoort, Slachthuiswijk

34

Uitgebreid kinder- tiener- en jongerenaanbod Circusaanbod voor kinderen, tieners en jongeren Sportaanbod voor kinderen en tieners Dansworkshops voor meisjes en allerlei evenementen Spel- & sportactiviteiten en evenementen Gevarieerd vrijetijdsaanbod voor tieners


Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames Activiteitsuren

Aantal deelnemers*

Aantal deelnames**

kinderen tieners

2010 364,5 400,0

2011 684,5 492,0

2012 710,0 377,0

2010 328 230

2011 362 204

2012 428 369

2010 6.271 3.768

2011 7.279 2.140

2012 9.553 1.523

jongeren

383,0

468,0

439,5

308

290

533

3.707

3.377

3.271

TOTAAL

1.147,5

1.644,5

1.526,5

866

856

1.330

13.746

12.796

14.347

1600 * uniek geregistreerd ** gekend en ongekend

14.000 1400

1400

12.000 1200

1200 1000

6000

600

600 400

400

4000

200

200

2000

tieners kinderen

8000

800

800

jongeren

10.000

1000

0

2010

2011

0

2012

2010

2011

0

2012

2010

2011

2012

Het Aanbod Kinderen (6-11j)

Aantal uren contacttijd permanent aanbod uitstappen kampen sportactiviteiten TOTAAL

Jongeren (+16j)

Tieners (11-15j)

2010 279,5 32,5

2011 512,5 84,0

2012 467,0 42,0

2010 251,0 47,0

2011 371,0 63,0

2012 263,0 14,0

2010 282,0 35,0

2011 326,0 63,0

2012 367,0 7,0

44,0

44,0

56,0

0,0

0,0

76,0

0,0

8,0

0,0

825,0

43,5

145,0

102,5

58,0

24,0

66,0

71,0

65,5

1.181,0

684,0

710,0

400,5

492,0

377,0

383,0

468,0

439,5

100%

100%

100%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

70%

70%

70%

60%

60%

60%

50%

50%

50%

40%

40%

40%

30%

30%

30%

sportactiviteiten

20%

20%

20%

kamp

10%

10%

10%

uitstappen permanent weekaanbod

0%

2010

2011

2012

0%

2010

2011

2012

0%

2010

2011

2012

35


Kras Noord Samenwerkingsverband: De Noordpoel Al enkele jaren werkt Kras Noord nauw samen met de verschillende jeugdwerkpartners van Antwerpen Noord. De basis van de samenwerking is het besef dat er in een wijk als Antwerpen Noord een erg grote vraag is naar activiteiten voor kinderen. Kras Noord en de anderen beantwoorden die vraag dagelijks met het vast activiteitenaanbod, maar dan nog blijft er een grote niet bereikte groep. Daarom startten we met een samenwerkingsverband dat we zelf ‘De Noordpoel’ doopten. De Noordpoel bestaat naast Kras Noord ook uit buurtwerking De Elegast, Bouwspeelplein Weja, Pleinontwikkeling, JC De Noordpool, buurtsport, buurtregie en sinds dit jaar ook de kinderwerking van Kauwenberg.

36

De kracht van de Noordpoel is het organiseren van activiteiten in de openbare ruimte. Zo leren we onze ‘vaste kinderen’ een extra stukje uit de wijk of het park kennen, bereiken we een heel aantal ‘nieuwe kindjes’ en leren die kindjes de verschillende werkingen uit de buurt kennen. In 2012 organiseerden we al voor het derde jaar de wekelijkse spektakeldagen tijdens de zomervakantie in Park Spoor Noord, het winterspektakel en de buitenspeeldag en voor het eerst deden we een paaszoektocht met picknick in de buurt en een halloweenverteltocht in Park Spoor Noord. De Noordpoel blijft groeien met meer partners en maar activiteiten en met Kras Noord als grootste fan.


Voorbeelden van communicatie Kras Noord

³ ,HGHUHHQGLHWXVVHQHQMDDULVLVZHONRPELM GHWLHQHUMRQJHQVHQWLHQHUPHLVMHV :HVSUHNHQDOWLMGLQGHFOXEDI(YHUDHUWVVWUDDW

(ONH0$$1'$* 

LVHUWLHQHUFLUFXVLQGHFLUFXV]DDOYDQ%HUW YDQXXWRWX 

(ONH:2(16'$* 

]LMQHUWLHQHUPHLVMHVHQWLHQHUMRQJHQVLQGHFOXE YDQXWRWXYRRUMDDU HQYDQXWRWXYRRUMDDU 0HHULQIRYLQGMHRSGHXLWKDQJERUGHQHQELMGHEHJHOHLGLQJ 

(ONH'21'(5'$* 

LVHUGDQVYRRUMRQJHQVLQGHFOXE YDQXWRWX 

LVHUEHJLQQHUVGDQVYRRUPHLVMHVLQGHFOXE YDQXWRWX HQYRRUGHJHYRUGHUGHGDQVHUHVVHQLQKHW2XGH%DGKXLV YDQXWRWX

 (ONH0$$1'$*',16'$* '21'(5'$*HQ95,-'$* 

-XOLHQ$XJXVWXV

]LMQGHWLHQHUVRRNZHONRPLQGH.LGVFOXE<Z^:h'tZ<stÂ&#x2021; ^dhEWhEdEKKZ

(YHUDHUWVVWUDDW$QWZHUSHQWHOZZZNUDVMHXJGZHUNEHLQIRQRRUG#NUDVMHXJGZHUNEH

(ONH0$$1'$*HQ',16'$* 

LVHUHHQLQVWXLIRSGH&OXELQGH(YHUDHUWVVWUDDW YDQXWRWX 'LWLVYRRUGH.LGV MDDU 2PGHZHNHQJDDQZHRS :2(16'$*RSXLWVWDS 

9DQXWRWX 'LWLVYRRUGH.LGV MDDU 

 'HDQGHUH:2(16'$*(1 

,VHUHHQOHXNHDFWLYLWHLWLQGH(YHUDHUWVVWUDDW 9DQXWRWX 'LWLVYRRUGH.LGV MDDU (ONH'21'(5'$* 

=LMQHUVSHNWDNHOGDJHQLQKHW3DUN6SRRU1RRUG LQGHEXXUWYDQGH6SRUWORRGV 9DQXWRWX 'LWLV]RZHOYRRUGH.LGV MDDU DOVYRRUGHWLHQHUV MDDU <Z^:h'tZ<stÂ&#x2021; ^dhEWhEdEKKZ

(YHUDHUWVVWUDDW$QWZHUSHQWHOZZZNUDVMHXJGZHUNEHLQIRQRRUG#NUDVMHXJGZHUNEH

37


Kras Zuid In een notendop Kras Zuid organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren in de wijk Brederode met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken. In Kras Zuid wordt een permanent weekaanbod en een vakantieaanbod gerealiseerd, naast projectwerk en occasionele activiteiten. Het vrijetijdsaanbod heeft plaats gedurende 45 weken per jaar. Met dit aanbod bereikt Kras Zuid kinderen (6-8), tieners (9-11), tienerjongeren (12-14) en jongeren (vanaf 15 jaar) en meisjes 12+.

Het team bestaat uit 6 personeelsleden (4,25 VTE), enkele vrijwilligers en 1 stagiair.

Waar werkt Kras Zuid? Coebergerstraat 35, 2018 Antwerpen

Sporthal UFSIA Vlaamse Kaai (â&#x20AC;&#x153;Turks Parkâ&#x20AC;?) + Hof van Leysen + sporten spelstrip op de Desguinlei

Bereik statistische sectoren: Lamorinierestraat, Waalse en Vlaamse Kaai, Museumwijk, Gerechtshof, Oude Schippersdokken, Fransenplaats, Harmonie, Karel Oomstraat, Bell, Lange Elzenstraat, Troonplaats

38

activiteitenlokaal voor kinderen, tieners en jongeren meisjeslokaal kick box ruimte open sportinstuifaanbod voor jongeren spel en sportactiviteiten vooral voor kinderen


Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames Activiteitsuren

Aantal deelnemers*

Aantal deelnames**

kinderen tieners

2010 384,0 447,0

2011 439,5 321,0

2012 282,0 577,5

2010 166 143

2011 100 92

2012 204 193

2010 2.076 1.675

2011 1.777 1.241

2012 1.920 1.600

jongeren

823,0

703,5

240,0

228

207

171

3.093

1.989

830

1.654,0

1.464,0

1.099,5

537

399

568

6.844

5.007

4.350

Totaal

8000

1600 * uniek geregistreerd ** gekend en ongekend

500 7000

1400

6000

400

1200

5000

1000

300 4000

800 200

600

jongeren tieners kinderen

3000 2000

400

100 1000

200 0

2010

2011

2012

0

2010

2011

0

2012

2010

2011

2012

Het Aanbod Kinderen (6-10)

Aantal uren contacttijd

Jongeren (+15j)

Tieners (11-15j)

2010 225,0 108,0

2011 404,5 7,0

2012 208,0 14,0

2010 297,0 18,0

2011 265,5 7,0

2012 427,3 34,0

2010 402,0 324,0

2011 465,5 91,0

2012 140,3 21,0

kampen

33,0

16,0

36,0

66,0

12,0

60,0

0,0

8,0

36,0

sportactiviteiten

18,0

12,5

24,0

66,0

37,0

56,3

87,0

139,0

42,8

384,0

440,0

282,0

447,0

321,5

577,5

813,0

703,5

240,0

permanent weekaanbod uitstappen

Totaal

100%

100%

100%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

70%

70%

70%

60%

60%

60%

50%

50%

50%

40%

40%

40%

30%

30%

30%

sportactiviteiten

20%

20%

20%

kamp

10%

10%

10%

uitstappen permanent weekaanbod

0%

2010

2011

2012

0%

2010

2011

2012

0%

2010

2011

2012

39


Kras Zuid Kras Zuid sport Sporten blijft een zeer laagdrempelige manier om onze kinderen, tieners en jongeren te bereiken. Vooral gevechtsporten zijn erg in trek en bieden een gezonde uitlaatklep. Met deze insteek hebben we met het team beslist om een sportruimte in te richten in ons steunpunt. Het hele team van Kras Zuid heeft voor de zomer van 2012 de ruimte helemaal opgeknapt en geschilderd. In augustus is er een tatami gelegd en als kers op de taart werd er in september een spiegelwand geĂŻnstalleerd. Nu was de ruimte dus gebruiksklaar. Elke donderdag trainen er gemiddeld 15 jongeren onder leiding van een van onze eigen vrijwilligers. De andere deelwerkingen kunnen nu ook maandelijks aan een sportactiviteit deelnemen die doorgaat in deze ruimte. Soms worden deze activiteiten begeleid door de kick box-vrijwilliger, maar er wordt ook intensief samengewerkt met sportschool nâ&#x20AC;&#x2122;wicha, die professionele begeleiding voorziet.

40


Voorbeeld van communicatie Kras Zuid

D O Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x17D; Â&#x2039;   â&#x20AC;&#x2DC; Â&#x2020; ! T   Â&#x17D; Â&#x2020; Â?  O Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x17D; Â&#x2039;. T (11-15 ): 9  20   Wat: workshop letâ&#x20AC;&#x2122;s go urban!! Wanneer: 15- 16.30 uur Waar: Coebergerstraat 35, Antwerpen T (12-14 ): 10  21   Wat: kickbox- initiatie & atletiekwedstrijd! Wanneer: 13-17 uur Waar: Park Desquinlei K (6-8) :W 11  22   Wat: speltrappers- balspelen & estafettedag Wanneer: 13-17 uur Waar: Park Waalse kaai T (9-11 ): 12  23   Wat: capoeira-initiatie Wanneer: 13-17 uur Waar: Park Desquinlei J (15+): Â? 13  Â? 24   Wat: BBQ & Zumba-workshop! Wanneer: 13-17 uur Waar: Park Desguinlei I   ! H K Z : K, F , OÂ&#x2020; , G IÂ&#x2C6; K Z : CÂ&#x2C6; 35 â&#x20AC;&#x201C; 2018 AÂ&#x2039; â&#x20AC;&#x201C; 03 248 90 08 - 0488 033 085

41


Kras Sport In een notendop Kras Sport is het enige thematische Kras-steunpunt en het richt zich dan ook niet tot een bepaalde wijk of buurt. Kras Sport voert de convenant uit die Kras vzw jaarlijks afsluit met vzw Antwerpen Sportstad in het kader van het Aanvullend jeugd sportaanbod (Actie SPO . 050 ). Kras Sport voert deze convenant uit volgens de inzichten van het eigen sportbeleidsplan met aandacht voor sportprojecten en sportinitiatie, sportinstuifwerking en competitiesportwerking zaalvoetbal. Kras Sport biedt competitief en recreatief zaalvoetbal aan. Het competitieve luik staat in het kader van de jeugdopleiding en werkt aan de doorstroming naar hogere sportniveaus van geselecteerde kinderen, tieners en jongeren. Het recreatieve luik wil zoveel mogelijk kinderen, tieners en jongeren aan het sporten krijgen. Daarnaast zet Kras Sport sterk in op de opleiding van

42

jonge vrijwilligers, het aanscherpen van de ouderparticipatie en de verhoging van de diversiteit in de bereikte deelnemersgroepen. Sinds 2010 wordt er specifiek ingezet op het zaalvoetbalprogramma voor meisjes vanaf 12 jaar. Naast de kwalitatieve jeugdopleiding zaalvoetbal werd meer ge誰nvesteerd in de organisatie en ondersteuning van recreatieve tornooien op buurtpleintjes. Kras Sport ondertekende de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport. Kras Sport werkt met 5 professionele medewerkers (4,25 VTE), 8 permanente vrijwilligers-monitoren en tientallen occasionele vrijwilligers bij evenementen en tornooien. Kras Sport geniet evenveens ondersteuning van een topsportmedewerkers.


Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames Activiteitsuren

Aantal deelnemers*

Aantal deelnames**

2009-2010 298 802

2010-2011 330 889

2011-2012 411 1.107

2009-2010 40 207

2010-2011 41 212

2011-2012 97 332

2009-2010 4.864 7.225

2010-2011 5.304 7.879

2011-2012 5.672 8.226

tieners (12-15) jongeren (+16)

1.040 610

1.153 676

1.435 842

323 117

331 120

526 184

6.844 8.483

7.463 9.251

7.812 9.695

TOTAAL

2.750

3.048

3.795

687

704

1.139

27.416

29.897

31.405

meisjes +12 kinderen (6-11)

4000 * uniek geregistreerd ** gekend en ongekend

30.000

1000

3500 3000

25.000

800

20.000

2500 600

2000

jongeren tieners kinderen meisjes +12

15.000 400

1500

10.000

Kinderen 36%

1000

200

5000

500 0

0 2010

2011

2012

2010

2011

2012

0

2010

2011

2012

43


Kras Sport Antwerp Street Soccer Championship 2012

.UDV6SRUWRUJDQLVHHUW

$QWZHUS 6WUHHW6RFFHU &KDPSLRQVKLS )LQDOHPHWJURRWDIVOXLWIHHVW

VSULQJNDVWHHOEDUEHFXH9,3WHQWSDQQDWRUQRRL 

ZRHQVGDJMXQL 9LQFRWWHVWUDDW%RUJHUKRXW

%25*(5+287

ZRHQVGDJMXQL%ORHPVWUDDW

.,(/

]DWHUGDJMXQL$OIRQV'H&RFNSOHLQ

$17:(53(11225'

]RQGDJMXQL6WXLYHQEHUJSOHLQ

%(5&+(0

ZRHQVGDJMXQL'H9LOOHJDVSOHLQ

35$&+7,*(35,-=(17(:,11(1

VWHSODDWVZHHNHQG%DUFHORQDPHWZHGVWULMG%DUoD GHSODDWVWUDLQLQJVXLWUXVWLQJ-RPD GHSODDWVWVKLUWV-RPD 2RNSULM]HQYRRUEHVWHGRHOPDQHQ EHVWHVSHOHUYDQKHWWRUQRRL

$17:(53(1=8,'

]DWHUGDJMXQL9ODDPVH.DDL

'(851(

]RQGDJMXQL7ZHHPRQWVWUDDW

+2%2.(1

ZRHQVGDJMXQL'UDDLERRP

:,/5,-.

]RQGDJMXQL0LFKHO:LOOHPVSOHLQ

$OOHWRUQRRLHQVWDUWHQRPXXU ,QVFKULMYHQWHUSODDWVHYDQDIXXU /HHIWLMGJHERRUWHMDDUWRW 0D[LPXPVSHOHUVSHUSORHJ Tijdens de maand juni organiseerden we acht pleintornooien in het kader van 2012 Antwerps Street Soccer Championship. Door de methodiek â&#x20AC;&#x2DC;vindplaats werkenâ&#x20AC;&#x2122; zochten we de doelgroep in de Antwerpse aandachtswijken op. Zo verlagen we de bestaande drempels die bepaalde doelgroepen van ons vaste aanbod weghouden. Door de jongeren in hun wijk op te zoeken geven we onze medewerkers en de jongeren een kans om elkaar beter te leren kennen. Door de tornooitjes in verschillende stadswijken ontmoeten jongeren uit andere buurten elkaar en leren ze met elkaar omgaan. Wij vinden het belangrijk dat jongeren hun horizon kunnen verruimen en los kunnen komen van een te beperkte leefwereld.

44

Uit Nieuwsblad.be van 28 juni: â&#x20AC;&#x153;Woensdagmiddag zakten veel jongeren af naar het Vinçotteplein voor de finale van Antwerp Street Soccer. De teams streden voor de titel â&#x20AC;&#x2DC;Straatvoetbal Ploeg van â&#x20AC;&#x2122;t Stadâ&#x20AC;&#x2122;. De winnaars mogen onder begeleiding van Kras Jeugdwerk naar Barcelona om daar een wedstrijd bij te wonen. In de maand juni werden in Antwerpen op verschillende pleintjes kwalificatietornooien georganiseerd. Woensdag streden de beste ploegen tegen elkaar op de finaledag. Acht ploegen namen het tegen elkaar op in wedstrijdjes van 4 tegen 4. Carl Huybrechts voorzag de finale van livecommentaar.De ploeg met de naam â&#x20AC;&#x2DC;De Duutsersâ&#x20AC;&#x2122; won in een spannende finale tegen â&#x20AC;&#x2DC;Partisan Belgradoâ&#x20AC;&#x2122;. Eindscore 2 - 2. Strafschoppen moesten de match beslissen. â&#x20AC;&#x2DC;2140â&#x20AC;&#x2122; eindigde op de derde plek. â&#x20AC;&#x2DC;Het was een mooie en sportieve dagâ&#x20AC;&#x2122;, zegt sportmedewerker voor Borgerhout Steve Faes. â&#x20AC;&#x2DC;Enkel de prijsuitreiking verliep nogal chaotisch door het enthousiasme van de supportersâ&#x20AC;&#x2122;, lacht hij.â&#x20AC;?


45


Kras Speelt ‘12 Op 23 mei 2012 was het bloedheet... De perfecte kinderspeeldag in Park Spoor Noord. Tussen 14 en 17 uur genoten er meer dan 1000 kinderen van Kras Speelt. Er waren springkastelen, ballenbaden, een go-cart parcours, trampoline... De workshops draaiden op volle toeren: klakkenbuizen maken (en ermee spelen uiteraard), recyclagekunst, autoschilderen, djembé, zumba, capoëra, papieren bloemen maken, thaibox... Er waren dansoptredens en vertellingen, een schminktent met ook hennatattoos...

46


23 mei van 14 tot 17 uur

Workshops: X X X X X X X X X

zumba En verder nog: capoeira X go-carts percussie X springkastelen klakkebuizen maken papieren bloemen maken X sportactiviteiten X schmink en henna autowrak schilderen recyclagekunst X megaspelen thaibox circus

Kras Speelt staat mee in het kader van de Week van de Diversiteit:

Met steun van: Niet op de openbare weg gooien. V.U. Bob Jacobs, Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout

47


Kras werkt samen met... Kras werkt samen met heel wat partners: lagere scholen, hogescholen, sociale organisaties, culturele centra, overheidsdiensten, bewonersgroepen, buurtcentra, jongerenorganisaties, sportverenigingen... We kunnen ze niet allemaal opsommen, want het zijn er bijna 200...

Buurtsport Stedelijke cultuurraden Stedelijke Jeugdraden Oude Badhuis

Cel Diversiteit DISTRICT BORGERHOUT

DISTRICT BERCHEM

DISTRICT MERKSEM

DISTRICT HOBOKEN

DISTRICT ANTWERPEN

48


Raad van bestuur & Algemene vergadering Raad van Bestuur Jan Deduytsche, voorzitter Jan Baelus Veerle Van Assche Wouter van Dooren Hilde Linssen Robert Crivit Anissa Akhandaf

Algemene vergadering

Annissa Akhandaf

Jan Henderickx

Jan Baelus

Tamara Laevaert

Robert Crivit

Hilde Linssen

Philomene Daniels

Veerle Van Assche

Rob De Donder

Wouter Van Dooren

Jan Deduytsche

An-Rose Vandewinckele

Griet Geerinck

JOB vzw vertegenwoordigd door Katelijne Morreel

49


Kras in de pers Kras was in 2012 dikwijls aanwezig in de pers. Hieronder een paar voorbeelden. Kijk ook zeker naar de persrubriek op onze website (www.krasjeugdwerk.be → Bekijk ons → in de pers), dat is alvast gemakkelijker dan de URL’s in te tikken... 1. Verhelderend artikel in De Standaard 15 december 2012 over o.a. de betoging in Borgerhout van september met interview van 3 jongeren van Kras Borgerhout: http://www.krasjeugdwerk.be/wp-content/uploads/2010/12/gas-boetes.pdf 2. Kras reageert op GAS: De Morgen 5 oktober 2012: http://www.krasjeugdwerk.be/geen-categorie/kras-reageert-op-gas/ 3. Reacties n.a.v. de rellen in Borgerhout september 2012 • http://www.deredactie.be/permalink/1.1434069 • http://www.gva.be/regio-antwerpen-stad/borgerhout/moslims-drukken-zelf-opstootjes-de-kop-in.aspx • http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120919_00302807 • http://www.vier.be/dekruitfabriek/videos/broeders-en-zusters-hou-je-kinderen-thuis/9756 4. Bob Jacbobs stelde enkele pertintente vragen mbt geweld tegen politie. Zijn opiniestuk werd op 8/8/2012 opgenomen in De Morgen. Zie pagina hiernaast. 5. Mohamed Zemmouri spreekt met De Nieuwe Antwerpenaar over de komende finale van 2012 Antwerp Street Soccer Championship: Dé straatvoetbalploeg van Antwerpen? Zie artikel pagina 45 in dit jaarverslag. 6. “Kwade jeugd staat open voor radicale ideeën.” Een artikel uit GVA van 14/06/2012: http://www.krasjeugdwerk.be/wpcontent/uploads/2010/12/kwade-jeugd1.pdf 7. Kras Merksem speelt toneel: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLKDH_20120508_001 8. Kras Sport in Gazet van Antwerpen 4 juni i.v.m. het jaarlijkse jeugdtornooi: http://www.krasjeugdwerk.be/geen-categorie/ genieten-tot-de-laatste-baltoets/#more-1834 9. Kras Sport in Sportlive naar aanleiding van 2012 Antwerp Street Soccer Championship: http://www.krasjeugdwerk.be/geencategorie/en-binnenkort-begint-ook-2012-antwerp-street-soccer-championship/ 10. Kras Borgerhout in Den Antwerpenaar: Respect voor Krugerplein: http://www.krasjeugdwerk.be/wp-content/ uploads/2010/12/Borgerhout_20120515_162210.pdf 11. Kras Borgerhout in Het Nieuwsblad naar aanleiding van het Theaterproject 2012: zie pagina hiernaast. 12. Naar aanleiding van het startschot van “Ieders stem telt”, waarvan Kras Jeugdwerk mee de trekker was • Nieuwsblad: http://www.krasjeugdwerk.be/wp-content/uploads/2012/02/Ieders-stem-telt-NB1602.pdf • Laatste nieuws: http://www.krasjeugdwerk.be/wp-content/uploads/2012/02/Ieders-stem-telt-LN1602.pdf • Gazet van Antwerpen: http://www.krasjeugdwerk.be/wp-content/uploads/2012/02/Ieders-stem-telt-GvA1602.pdf • Stampmedia: http://www.stampmedia.be/?p=6916 • De Standaard: http://www.destandaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=893M8OLC&word=Kras+Jeugdwerk • Stampmedia bis: http://www.stampmedia.be/?p=8197

50


Hoe komt het dat sommige jongeren zo reageren op de politie?

Theater als groeimiddel voor kwetsbare jongeren

OPINIE − 08/08/12, 08u59, De Morgen ‘Het respect voor de agent is helemaal zoek’, klinkt het na de reeks confrontaties tussen jongeren en politie in Brussel (DM 7/8). Jeugdwerkers reageren: “Jongeren en agenten hebben meer gemeen dan ze denken”.

woensdag 11 april 2012, 03u00 Auteur: Liesbet Vermaercke

De kranten staan er vol van: politieagenten aangevallen door jongeren. De politie lijkt opgejaagd wild, agressieve jongeren deinzen voor niets of niemand nog terug. ‘Alleen maar meer repressie kan dit oplossen!’ Uiteraard is fysieke agressie niet goed te keuren en wordt er best consequent gereageerd zodat het zich niet herhaalt. Natuurlijk is elk toerekeningsvatbaar individu verantwoordelijk voor elke daad die hij stelt. Maar is het niet zo dat contextfactoren het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden? En heeft daar de samenleving dan niet een verantwoordelijkheid? Ik doe geen uitspraak over de concrete situatie in Brussel of daarrond maar vertrek vanuit de Antwerpse context, waarin ik woon en werk. Het spreekt voor zich dat veel stedelijke fenomenen en problemen zich in de verschillende steden in België gelijkaardig voordoen. Hoe komt het dat sommige jongeren met frustraties zitten en zo reageren op de politie? Is de jeugd van tegenwoordig crimineler dan vroeger of hebben bepaalde jongeren een aanleg om baldadiger te zijn? Of zijn er contextfactoren die een invloed hebben op het gedrag van jongeren waardoor ze gevoeliger worden voor bepaalde zaken? Hoe komt het dat veel maatschappelijk kwetsbaren zich geviseerd voelen door de politie? Misschien heeft dat te maken met onvoldoende specifieke vorming van agenten om in de complexe stedelijke context te kunnen werken? Ik weet hoe het voelt om als 23 jarige plattelandsjongen aan te komen in een stad als Antwerpen. Gelukkig moest ik niet de moeilijke taak van agent opnemen. Hoe komt het dat Mohamed (derdejaars maatschappelijk assistent), Rachid (student kantoor en rijzende voetbalster) en Youssef (jongerencoach in een Antwerpse school) wekelijks een paspoortcontrole ondergaan terwijl Jan, Kobe en Kevin in de afgelopen jaren nog nooit hun paspoort moesten laten zien? Argusogen Politieagenten stralen gezag uit. Zij zijn vertegenwoordigers van de samenleving. Wanneer minderheidsgroepen en maatschappelijk kwetsbaren frustraties oplopen in die samenleving, is de kans groot dat die zich uiten naar de politie. Wanneer we als samenleving een structurele verandering willen aanbrengen in het gedrag van baldadige jongeren, zullen we hen perspectief moeten bieden. Een perspectief dat hen evenveel kansen biedt als een ander, zoals dat in gespecialiseerd jeugdwerk, door straathoekwerkers en door geëngageerde leerkrachten wordt gegeven. Niet het perspectief dat je krijgt wanneer elke politiebeambte je meteen met argusogen aankijkt, wanneer de leerkracht bij voorbaat denkt dat je beter een ‘lagere’ studierichting volgt of wanneer je voor de 43ste keer geen reactie kreeg op je sollicitatiebrief. Want van dit perspectief zou ik ook opstandig worden. Heel opstandig. Zou die opstandigheid mijn eigen schuld zijn, met als enige oplossing hardere repressie? Sommigen denken van wel, net zoals de enige oplossing voor een natte vloer dweilen zou zijn. Ik zou opteren om de kraan dicht te draaien.

BORGERHOUT - In de Rataplan in Borgerhout gaat vanavond ‘Het bijzondere pad’ in première, een theaterproductie met 15 meisjes van Kras Borgerhout.

‘Het is aan u, Ikram!’ Vijftien acterende meisjes tussen de 9 en 11 jaar op de planken van de Rataplan. Allemaal uit Borgerhout en overwegend van Marokkaanse afkomst. De meesten zagen voordien nog nooit een theater aan de binnenkant. De jongste drie maanden werkten zij hard aan hun eigen theaterstuk, samen met regisseur Elise de Vliegher en de twee begeleidsters Elisabeth en Nora. ‘Vijf meisjes gaan naar het strand en ontdekken een reuzenkam. Ze gaan op zoek naar de reuzen, maar komen heksen tegen en gaan naar Feestland en Muziekland’, legt de 10-jarige Oumaima geduldig uit. Kras Borgerhout bereikt meer dan duizend maatschappelijk zwakke jongeren uit Oud-Borgerhout met gratis activiteiten en kreeg vorig jaar nog de Cera prijs jeugdwelzijnswerk. De jury prees toen ook vooral dit theaterproject, dat haar elfde jaar al ingaat. Coördinator Nadia: ‘Zo willen we de sociale en creatieve vaardigheden van de kinderen ontwikkelen. Ze leren acteren, maar ook samenwerken en goed naar elkaar luisteren of geduld hebben.’ Nora Gallouche ( 19) kan hier van mee spreken. Zij trad zes keer mee op, maar begeleidt nu op haar beurt de kinderen. ‘Ik had zelfs eens de hoofdrol, wat ik natuurlijk geweldig vond’, zegt ze met fonkelende ogen. Hier heb ik echt ontdekt wat theater is, voordien had ik enkel de tv en school. Ik leerde het zotteke uithangen en te geloven in mezelf. Dat applaus was ook echt puur genot. Uiteindelijk heb ik het zelfs aangedurfd om auditie te doen bij Het Paleis. Ik ben toen wel niet uitgekozen. Maar ik ga nu nog vaak naar theater kijken.’ Openbloeien In de vijftien meisjes rond haar herkent ze zichzelf. ‘Zeker in de hyperactieve die graag in de spots staan’, giechelt ze. ‘Maar er zijn evengoed meisjes die het moeilijk hadden om hun tekst te zeggen op het podium, je moet dat toch maar durven uiteindelijk. In die drie maanden tijd zijn ze echt opengebloeid.’ Sanae (11) heeft niet veel zenuwen. Met het tienjarige jubileum van het theaterproject in De Roma in 2011 trad ze al eens op. ‘Hier is het kleiner. Oei, we moeten terug repeteren.’ Iets later staan er weer heksen op het toneel in de spinnensoep te roeren. Iemand laat door de stress nog een traantje omdat ze haar tekst vergat, maar wordt liefdevol opgevangen.

51


Visietekst De stedelijke context Kras Jeugdwerk werkt in de stad Antwerpen. We wortelen in de stedelijke context en de eigenheid ervan. De stad, het stedelijke, heeft iets specifieks. Een eigen fysieke en psychische context die dagelijks gemaakt wordt door de structuren, het lokale beleid, het commerciële leven, de bewoners en gebruikers. Tegelijkertijd heeft de stad, het stedelijke iets algemeens. Ook buiten de stad zijn er monumenten en musea, kerken, straten en pleinen, winkels en winkelcentra, allochtonen, rijken en armen, jongeren en ouderen, hondenpoep, sluikstort en criminelen. Er is niet veel dat men elders niet heeft, maar toch is het telkens anders. Steden zijn een vergrootglas van het hele maatschappelijke gebeuren, een vergaarbak, een gevaarlijke en te mijden setting of net een boeiende context van vernieuwingen. Steden hebben verschillende snelheden en tal van mogelijkheden. De steunpunten van Kras Jeugdwerk baseren zich op de eigenheid van de stedelijke context. We zien de stad in termen van kansen. Dynamisme Voor Kras Jeugdwerk is het dynamische karakter van het leven en van de leefomgeving een gegeven. Dynamisch in de zin van ‘in beweging’, onderweg en beïnvloedbaar. Een ‘beweging’ waar zelfs waarden en normen, culturen en ideologieën niet aan ontsnappen. Dynamisch en dus ook veranderlijk, te veranderen en niet statisch vastgelegd. Met de mogelijkheid om in te grijpen, greep te krijgen op, ‘actief om te gaan met’ en dus met heel wat kansen. We zien dit dynamisme niet als een voorrecht van volwassenen, maar erkennen kinderen en jongeren als actieve ‘creactoren’ en betekenisgevers. Kinderen en jongeren zijn geen ‘mens in wording’, geen holle vaten die we volgieten met kennis, vaardigheden, waarden en normen. Ze ontvangen niet passief wat ze zien, horen, aangereikt krijgen van hun ouders, de school, jeugdwerkers en leeftijdgenoten. Ze gaan er actief mee om en geven er zelf betekenis aan. Kras Jeugdwerk sluit aan bij deze ‘beweging’, en wil dat ook zelf zijn: bewegend, dynamisch, actief creërend en hedendaags. Dit wil niet zeggen dat we alles uit het verleden zondermeer overboord gooien. We willen niet telkens het warm water uitvinden, maar we willen ook niet het al koud geworden water als warm verkopen. Ook op dit vlak willen we goed ‘leren zien’ naar de dagdagelijkse realiteit, naar kinderen en jongeren, naar hun leefomgevingen, naar organisaties en structuren en naar onszelf. Met de nodige kritiek en zeker met de nodige zelfkritiek.

52

Verscheidenheid Voor Kras Jeugdwerk is ‘verscheidenheid’ een fundamenteel kenmerk van de samenleving en een dagdagelijkse realiteit. ‘Verschil’ heeft veel mengvormen: etnisch, cultureel, socioeconomisch, relationeel, waarden en normen, leefwereld... Verscheidenheid is iets waar mensen in het dagelijkse leven sowieso mee omgaan. Het is constant aanwezig, al dan niet opvallend, als neutraal achtergrondgegeven, aanleiding gevend tot wrevels, conflicten en onaangepastheden of aanleiding gevend tot verrijking, uitdagingen en kansen. Wij kijken naar deze ‘verscheidenheid’ door de bril van kansen en mogelijkheden, zonder voorbij te gaan aan de problemen en wrevels. Negatieve elementen willen we mee ombuigen en benaderen vanuit hun mogelijkheden (tot verandering) eerder dan vanuit hun onmogelijkheden. In het zoeken en definiëren van kansen gaan we uit van hoe ‘verscheidenheid’ door kinderen en jongeren ervaren wordt, van hoe ze daar als actieve ‘creactoren’ zelf betekenis aan geven, van hoe ze daar mee omgaan (hun eigen omgangsvormen, strategieën en mechanismen) en het gewicht dat ze er zelf aan geven. Wij willen dit blijvend zien en zetten ons daarvoor op de enige plek waar je dat kunt leren kennen: het brede veld van het dagelijks leven van kinderen en jongeren. Sociale uitsluiting? Sociale aansluiting! Sociale uitsluiting is een dynamisch proces dat verschillende richtingen uitgaat en steeds nieuwe invullingen krijgt. Wie in 1965 een welkome gastarbeider was, wordt nu vaak beschouwd als onaangepaste migrant. Wie in 1970 goed met een computer kon werken, was een specialist die zijn tijd vooruit was, wie dat in 2011 niet kan, is analfabeet. In 1970 was een Kosovaar in Antwerpen een toerist uit Kosovo, in 2000 is hij een anderstalige nieuwkomer met beperkte perspectieven. Sociale uitsluiting heeft dan ook al heel wat definities en verklaringsmodellen opgeleverd. Vanuit de realiteit opteert Kras Jeugdwerk voor een brede benadering. Sociale uitsluiting doet zich voor op het niveau van individuen en hun netwerken, op het niveau van groepen en gemeenschappen en op het niveau van de samenleving. We spreken van sociale uitsluiting als er tussen de eenheden op zo’n niveau een (ondergeschikte) hiërarchie bestaat en er tegelijkertijd grote breuklijnen zijn (een kloof, drempel, muur). Sociale uitsluiting kent gradaties: niet iedereen van dezelfde ‘categorie’ is even uitgesloten. Evenmin is sociale uitsluiting


een statisch vastgelegde onoverkomelijkheid die de uitgeslotene in al zijn doen en laten bepaalt. Dit zou voorbijgaan aan de erkenning van mensen als actieve ‘creactoren’ en betekenisgevers. Het structurele karakter van de uitsluiting gaat in wisselwerking met datgene mensen er mee doen, hoe ze het beleven en welke individuele betekenis ze er aan geven. Voor Kras Jeugdwerk is het dus belangrijk om te kijken naar de mechanismen van uitsluiting, naar datgene individuen, kinderen en jongeren, groepen en gemeenschappen er mee doen en naar de betekenis die ze er aan geven. Daarbij kijken we naar uitsluiting door de bril van kansen en mogelijkheden, de bril van de aansluiting. Als basiswerk is Kras werkzaam op het niveau van individu en netwerk en op het niveau van groep en gemeenschap. Als organisatie wil Kras Jeugdwerk vanuit de deskundigheid en kennis opgedaan in het basiswerk actief deelnemen aan het ruimere maatschappelijke debat om mee de link te maken tussen praktijk, theorie en beleid. Kinderen en jongeren als kinderen en jongeren Kinderen en jongeren in de stad, wat is hun plek? Voor Kras Jeugdwerk is het recht op een eigen plek een gegeven. In de fysische zin van het woord: open ruimte, speelruimte, een ruim en toegankelijk aanbod. Maar ook in de psychische zin van het woord: actief aanvaard en niet simpelweg getolereerd omdat het niet anders kan, als actieve participant in het stedelijk gebeuren verwelkomd en niet weggestoken in gedoogzones in de rand. Kinderen en jongeren zijn erg aanwezig in de stad. Ze zijn met veel en ze laten zich zien.

Maar zijn ze ook aanwezig op de agenda? Op wiens agenda dan? En als wat? Als de etterbuil die tegen mijn voordeur staat te voetballen, als het slachtoffer van de maatschappij, als de potentiële cliënt van de welzijns- en hulpverleningswereld, als het probleemgeval, als de hooligan en kleine crimineel, als het kind tussen twee stoelen, als potentiële kiesgerechtigde? Kras Jeugdwerk wil kinderen en jongeren ten minste op elke agenda waar ze zelf op willen. Niet om wat ze zullen worden of om wat ze niet zullen worden, maar om wat ze zijn. Kinderen en jongeren als kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren als actieve ‘creactoren’ en betekenisgevers, kinderen en jongeren als eenheid in verscheidenheid, kinderen en jongeren in de stad. De rechten van het kind worden pas relevant als ze ook als rechten worden ervaren door kinderen en jongeren. Wij willen voortdurend kijken naar hoe kinderen en jongeren dit zelf ervaren, hoe ze het beleven en welke betekenis ze er aan geven. Het is aan hen om er mee invulling aan te geven, het is aan ons om het mee mogelijk te maken. Voor Kras Jeugdwerk is dit de kern van wat men jeugdwerk noemt. We willen zien en gezien worden. Doelgroepfocus Kras Jeugdwerk richt zich op kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar. We vinden het belangrijk om zo vroeg mogelijk contacten te leggen met kinderen en hun omgeving, om te werken aan een vertrouwensrelatie en van daaruit - ook in de belangrijke eerste levensjaren- stappen te zetten. Zo ziet Kras Jeugdwerk

53


bijvoorbeeld mogelijkheden om te werken rond spel en spelcultuur, of mogelijkheden om vanuit haar werkvorm een bijdrage te leveren in opvoedingsondersteuning. We hanteren een bovenleeftijdsgrens omdat o.i. de interesses, leefwereld en bezigheden van +25jarigen al sterk verschoven zijn waardoor onze werkvorm er minder of niet meer bij aansluit. Kras Jeugdwerk ziet het wel tot haar taak om deze +25jarigen te laten doorstromen naar andere werkvormen en organisaties en/of naar een andere rol in de eigen organisatie (begeleiding, bestuur, ondersteuning...). Binnen deze leeftijdsgrenzen zijn alle kinderen en jongeren welkom. Wel leggen we de focus op het bereiken en actief betrekken van die kinderen en jongeren die door de mechanismen van sociale uitsluiting minder of het minst kansrijk zijn. Vanuit deze focus streven we naar openingen, openheid, contact, uitwisseling, het samen doen van, de aansluiting... met andere kinderen en jongeren: de mix.

Eigenheid Kras Jeugdwerk is jeugdwerk met sterke aandacht voor het welzijnsgerichte. Maar de kern van Kras is en blijft jeugdwerk: groepsgerichte activiteiten in de vrije tijd, gericht op de vrije tijd en vrijwillig van aard, samen met leeftijdgenoten. Daarbij ligt het accent op ontmoeting en het opbouwen van netwerken. Voor Kras betekent jeugdwerk: zelfontplooiing, experimenteren, samenleven, verantwoordelijkheid opnemen, respect hebben en krijgen, een zoektocht, een open dialoog, vallen en opstaan, lukken en mislukken; kortom een proces. Dit jeugdwerk is niet louter een middel maar ook een doel, ook al reikt het heel wat handvaten aan en creëert het ingangspoorten voor andere doeleinden. Het jeugdwerk staat op zichzelf. Het is maatschappelijk relevant omwille van wat er allemaal uit voortvloeit, én vooral omwille van wat het is. In dat opzicht is jeugdwerk niet enkel preventief maar ook offensief: het stimuleert en activeert het potentieel aan ontwikkelingskansen, het creëert. Jongeren nemen zelf mee het heft in handen en geven er vorm aan. Het kan dan ook nooit een louter professionele aangelegenheid zijn; het draagt in zich ook vrijwilligheid en vrijwilligerschap. Jeugdwerk is niet alleen een waarde op zich, maar ook een recht. Kinderen en jongeren hebben er recht op, ook de minder en minst kansrijken. Jeugdwerk met kansarme doelgroep impliceert aandacht voor het welzijnsgerichte. Zowel ‘voorafgaand aan’ als ‘voortvloeiend uit’ het jeugdwerk. ‘Voorafgaand aan’ zetten we welzijnsgerichte activiteiten en acties op in functie van het jeugdwerk. Het gaat hier bijvoorbeeld om huisbezoeken, om contacten met vertrouwensfiguren in gemeenschappen, om drempelverlagende instapactiviteiten… ‘Voortvloeiend uit’ zetten we ook welzijnsgerichte activiteiten en acties op, die zowel

54

groepsgericht als individugericht kunnen zijn en doorgaan in of buiten de vrije tijd. Het gaat hier bijvoorbeeld om hulp bij sollicitatiebrieven, om problematische thuissituaties, om contacten met scholen of de bijzondere jeugdzorg… Ook hier zijn kinderen en jongeren de maatstaf en het uitgangspunt. Kras Jeugdwerk wil uitgaan van de leefwereld van de kinderen en jongeren om ze daadwerkelijk inspraak te geven en ze te laten participeren in het opzetten van activiteiten, in het ruimere geheel van de werking en in het maatschappelijke leven. Het fundament Het fundament van Kras Jeugdwerk is basiswerk. Onder basiswerk verstaan we de continue en actieve aanwezigheid in het brede veld van het dagelijks leven van kinderen en jongeren, de actief opgezochte contacten met hen en anderen in hun omgeving, vanuit een relatie van vertrouwen. Deze vertrouwensrelatie omvat veel kracht en maakt veel mogelijk. Het stelt mensen in staat om zich open te stellen naar anderen, om sterktes en zwaktes zichtbaar te maken, om mee stappen te zetten, om zichzelf sterker te (laten) maken. Kras Jeugdwerk creëert voor en met kinderen en jongeren een aanbod in hun vrije tijd. Ze kunnen terecht voor sport, spel en ontspanning, cultuur en ontmoetingsmomenten. We zetten voor en met kinderen en jongeren ook welzijnsgerichte activiteiten en acties op: vorming, ondersteuning op maat, doorverwijzing, begeleiding... Het aanbod is open, gestructureerd en projectmatig. Het is kwalitatief en afwisselend en sluit nauw aan bij de leefwereld van kinderen en jongeren. Om dit te realiseren zetten we met polyvalent deskundige teams in die vanuit een open dialoog werken aan een open dialoog tussen verschillende culturen, generaties, tussen jongens en meisjes. Onze medewerk(st)ers hebben kennis van verschillende culturen en van het specifieke van de jongerencultuur. Vanuit de drijfveer van sociale aansluiting en participatie willen we werk maken van de doorstroming van onze jongeren in de organisatie, als vrijwilliger en als beroepskracht. Ons aanbod wordt opgezet in de activiteitencentra van de steunpunten, in straten en op pleinen, en op plaatsen die voor kinderen en jongeren belangrijk zijn. De werking vanuit steunpunten garandeert een buurt- en wijkgerichte benadering en aanpak; de inbedding van de steunpunten in een ruimere organisatie garandeert een wijkoverschrijdende werking. Signaleren,beïnvloeden, samenwerken, in overleg gaan Kras Jeugdwerk kijkt naar sociale uitsluiting door de bril van aansluiting en kansen en vanuit de overtuiging dat we een verschil kunnen maken. Maar, we willen en kunnen dat niet alleen doen. We willen openstaan voor, complementair zijn


aan, in overleg gaan met, samenwerken met andere organisaties en op verschillende niveaus. We willen het gesprek hierrond aangaan via een open dialoog en vanuit onze specifieke identiteit: jeugdwerk met een welbepaalde doelgroep en dus met een sterke focus op het welzijnsgerichte. Kras Jeugdwerk wil aansluiten bij, tot afstemming komen met en dwarsverbindingen maken tussen andere jeugdwerkvormen. En dit op wijkniveau, stedelijk niveau, Vlaams niveau; particulier en niet particulier. Zo willen we het jeugdwerklandschap sterker en kwalitatief beter maken. Uiteraard maken we ook dwarsverbindingen met andere relevante partners op de drie niveaus van sociale uitsluiting. We denken aan ouders, buurtbewoners, andere kinderen en jongeren... We denken aan netwerken en groepen zoals zelforganisaties, platforms, unies, buurtcomitĂŠs... We denken

aan sectoren zoals onderwijs, algemeen welzijnswerk, samenlevingsopbouw, de integratiesector, hulpverlening, bijzondere jeugdzorg, politie... Bovendien zijn we een kritische en zelfkritische partner van het beleid: op wijk-, districts-, stedelijk, Vlaams, federaal en Europees niveau. Vanuit onze kennis, ervaringen en deskundigheid willen we signaleren, beĂŻnvloeden en impulsen geven t.a.v. het beleid. We maken ook dwarsverbindingen met de wetenschappelijke wereld omwille van de kansen die ontstaan in de wisselwerking tussen theorie en praktijk. Kras Jeugdwerk wil tenslotte dwarsverbindingen maken met de profit sector omwille van de kansen die er liggen op de weg naar sociale aansluiting.

55


Balans 2012 Activa

2012

2011

Vaste activa 216.049,03 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 213.964,45 Terreinen en gebouwen 111.681,98 In volle eigendom van de vereniging 111.681,98 Overige Installaties, machines en uitrusting 3.778,53 In volle eigendom van de vereniging 3.778,53 Overige Meubilair en rollend materieel 14.052,40 In volle eigendom van de vereniging 14.052,40 Overig Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa 84.451,54 In volle eigendom van de vereniging Overige 84.451,54 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa 2.084,58

256.800,80

Vlottende activa 591.299,96 Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar 293.089,83 Handelsvorderingen 1.709,30 Overige vorderingen 291.380,53 waarvan niet-rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Geldbeleggingen Liquide middelen 287.520,80 Overlopende rekeningen 10.689,33

638.561,95

Totaal van de Activa

56

807.348,99

255.446,22 140.163,55 140.163,55 4.046,72 4.046,72 11.533,09 11.533,09

99.702,86 99.702,86 1.354,58

587.156,62 2.045,25 585.111,37

41.862,53 9.542,80

895.362,75


Passiva

2012

2011

294.508,91 7.685,04

116.518,31 7.685,04

7.685,04

7.685,04

159.000,00 30.850,93 96.972,94

50.000,00 -68.545,65 127.378,92

Voorzieningen Voorzieningen voor risico’s en kosten 0 Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht

97.329,40 97.329,40

Eigen vermogen Fondsen van de vereniging Beginvermogen Permanente financiering Herwaarderingsmeerwaarden Bestemde fondsen Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) Kapitaalsubsidies

Schulden Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Rentedragend Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Borgtochten ontvangen in contanten Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Diverse schulden Vervallen obligaties, coupons en borgtochten ontvangen in contanten Andere rentedragende schulden Andere schulden, niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente Overlopende rekeningen

Totaal van de Passiva

512.840,08 5.025,21 5.025,21 5.025,21

681.515,04

507.814,87 3.364,24

681.515,04

84.614,85 84.614,85

137.291,89 137.291,89

381.414,74 73.763,44 307.651,30 38.421,04

389.959,75 39.835,00 350.124,75 154.263,40

38.421,04

154.263,4

807.348,99 895.362,75

57


Resultatenrekening 2012 Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

2012

2011

Brutomarge (+)/(-) 2.734.693,37 Bedrijfsopbrengsten 3.464.387,10 Omzet 128.183,36 Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 3.320.663,40 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen 729.693,73 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 2.660.693,10 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 57.664,75 Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) -34.000 Andere bedrijfskosten 2.883,96 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 47.451,56 Financiële opbrengsten 554,53 Financiële kosten 3.848,81 Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening (+)/(-) 44.157,28 Uitzonderlijke opbrengsten 216.373,80 Uitzonderlijke kosten 52.134,50 Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 208.396,58

3.185.516,46 3.907.371,65 106.169,58 3.761.693,21 721.855,19 2.928.519,46

58

90.001,67

34.000 2.897,13 130.098,20 1.810,89 2.548,97 129.360,12 234.783,62 46.593,92 317.549,82


59


Met steun van

Projectondersteuners

Rotary Antwerpen-Oost

60

DISTRICT BORGERHOUT

DISTRICT MERKSEM

DISTRICT BERCHEM

DISTRICT HOBOKEN

DISTRICT ANTWERPEN

Verantwoordelijk Uitgever: Jan Deduytsche, Kroonstraat 169, 2140 Borgerhout

20130730 jaarverslaglr  
Advertisement