Page 1

Komisja Rewizyjna AIESEC Polska


Co to jest Komisja Rewizyjna AIESEC Polska? Komisja Rewizyjna AIESEC Polska jest organem niezależnej kontroli wewnętrznej. Obligatoryjność jej istnienia wyrażona jest w Ustawie o Stowarzyszeniach, której AIESEC Polska podlega.

Ponadto, bardziej szczegółowe informacje zawarte są w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, gdzie mowa jest m.in: 4) ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru. Ramy i formy funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa Statut i Regulamin AIESEC Polska. Komisja działa w oparciu o wymienione akty prawa zewnętrznego i wewnętrznego, uchwały Walnych Zebrań AIESEC Polska, a także swój wewnętrzny regulamin, jeśli takowy posiada. Głównymi zadaniami Komisji Rewizyjnej kontrolowanie Komitetów (Narodowego i Lokalnych), obecność na Walnych Zebraniach AIESEC Polska, pomoc w rozstrzyganiu sporów i stosowaniu wykładni aktów prawa wewnętrznego.


Komisja Rewizyjna nie podlega żadnemu ciału w AIESEC Polska poza Walnym Zebraniem AIESEC Polska, które wybiera, zatwierdza i przyznaje absolutorium członkom komisji. Statut AIESEC Polska § 59. 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Komitetu Narodowego ani Prezydenci Komitetów Lokalnych. 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.


Odpowiedzialności Komisji Rewizyjnej: • Opieka nad poszczególnymi Komitetami Lokalnymi oraz Komitetem Narodowym; • Kontrola działań AIESEC Polska pod względem zgodności z obowiązującym Prawem; • Przyjmowanie zgłoszeń Walnych Zebrań; • Kontrola poprawności wniosków składanych na Walnych Zebraniach; • Kontrola zgodności przebiegu Walnych Zebrań z obowiązującymi procedurami; • Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie zgłoszonych wniosków i kwestiach spornych oraz wydawanie decyzji; • Dokonywanie wykładni prawa obowiązującego AIESEC Polska; • Wydawanie opinii; • Przeszkolenie następców; • Uczestnictwo w spotkaniach Komisji Rewizyjnej oraz obowiązkowych dla Członków Komisji Rewizyjnej w spotkaniach AIESEC Polska;


Korzyści z bycia Członkiem Komisji Rewizyjnej: • Praca z aktami i normami prawnymi; • Znajomość prawa obowiązującego AIESEC Polska; • Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie zgłoszonych wniosków i kwestiach spornych; • Znajomość aspektu prawnego, procesów mających miejsce w AIESEC Polska; • Kontrola procesów pod względem prawnym; • Współpraca z Komitetami Lokalnymi; • nauka pracy zdalnej;


“Komisja Rewizyjna to ogromna szansa na poznanie organizacji nie tylko poprzez jej wartości, ale także od strony formalnej. Działalność w KRAP pozwala na zdobycie „obycia prawnego”, co ma pozytywny wpływ nie tylko na pracę w AIESEC, ale także w przyszłym życiu. To także możliwość spełnienia się w roli mentora oraz rozwoju swoich zdolności edukacyjnych poprzez pracę z Prezydentami AIESEC Polska oraz Komitetem Narodowym. Polecam wszystkim, którzy są zainteresowani tą dziedziną oraz dążą do ciągłego rozwoju!”

Mirela Dejk Członek Komisji Rewizyjnej AIESEC Polska 2010/2011


„W KRAP pracowałem w 3 kadencjach w latach 2000-2005. Była to dla mnie okazja zrozumienia AIESEC nieporównywalnie głębiej, niż było to możliwe z poziomu KL’u, ale też współtworzenia wielu mechanizmów działania naszej Organizacji, które funkcjonują do dzisiaj. No i KRAP to nie tylko suche formalności, ale przede wszystkim żywi ludzie potrzebujący pomocy w sprawach, w których nie są ekspertami – a więc ogromna satysfakcja z dawania im wsparcia, którego bardzo potrzebują. Choć już od 10 lat nie jestem członkiem @, to do tej pory utrzymuję kontakty z KL’ami, którym wtedy mogłem pomóc i doradzić właśnie jako członek KRAP. Tak więc Komisja Rewizyjna oznacza dla mnie dużą odpowiedzialność, ale też ogromne pole do swobodnego działania. Od Ciebie zależy jak je zagospodarujesz!”

Tomek „Klisiewka” Klisiewicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej AIESEC Polska Członek Komisji Rewizyjnej AIESEC Polska


Kompetencje oraz wymagania, jakim powinien sprostać przyszły członek Komisji Rewizyjnej AIESEC Polska:

• • • • • • • •

Wysoką kulturą osobistą/etyką; Analitycznym myśleniem; Dokładnością i sumiennością; Znajomością platformy myaiesec.net; Organizacją czasu pracy; Dążeniem do celu; Umiejętnością do przekazywania zdobytej wiedzy; Posiadać status członka formalnego i min. 12 miesięcy doświadczenia w AIESEC;


Kadencyjność: Kadencja Komisji Rewizyjnej AIESEC Polska rozpoczyna się 1 lipca i trwa do 30 czerwca następnego roku. Działalność Komisji Rewizyjnej AIESEC Polska jest w pełni finansowana ze środków Komitetu Narodowego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Statut AIESEC Polska § 59. 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3-7 członków, w tym Przewodniczący, powoływanych corocznie przez Walne Zebranie AIESEC Polska.


Timeline: • • • •

II połowa kwietnia 2013 - otwarcie aplikacji do Komisji Rewizyjnej AIESEC Polska I połowa maja 2013 - końcowy termin składania aplikacji do Komisji Rewizyjnej 13/14 II połowa maja 2013 - AC / RB (wirtualne) Maj/ czerwiec - Walne Zebranie oraz rozpoczęcie procesu TO ( Team Daysy)


Kontakt: W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości napisz/ zadzwoń do nas! krap@pl.aiesec.org

Katarzyna Wardęga Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 2012/2013 Email: katarzyna.wardega@gmail.com Telefon: 512-007-685 Mateusz Pawlik Członek Komisji Rewizyjnej 2012/2013 Email: mateusz.pawlik.aiesec@gmail.com Telefon: 604-476-731 Anna Turowska Członek Komisji Rewizyjnej 2012/2013 Email: turowska.anna91@gmail.com Telefon: 606-191-164


Pamiętajcie, że Komisja Rewizyjna to również team

Pozdrawiamy, Kasia, Ania, Mateusz Komisja Rewizyjna AIESEC Polska 2012/2013

Komisja Rewizyjna AIESEC Polska.  

Booklet o Komisji Rewizyjnej AIESEC Polska

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you