Page 1

Kranjec Igor

ZOHO – WEB SERVIS ZA OBRADU PODATAKA SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Prof.dr.sc. Ivan Strugar Broj indeksa: 0010156773

Zagreb, studeni 2012.


SADRŽAJ Stranica 1. UVOD..................................................................................................................................................................... 1 1.1. Predmet i cilj rada .................................................................................................................................................... 1 1.2. Izvor podataka i metode prikupljanja ............................................................................................................. 2 1.3. Sadržaj i struktura rada ......................................................................................................................................... 2

2. ŠTO JE ZOHO WEB SERVIS .......................................................................................................................... 3 3. TEHNOLOŠKI OKVIR....................................................................................................................................... 4 3.1. Tehnološki aspekt Zoho Web servisa ............................................................................................................. 5 3.1.1. Tehnološke karakteristike Zoho web servisa .................................................................................. 6

4. ZOHO KROZ POVIJEST ................................................................................................................................... 7 4.1. O osnivaču ................................................................................................................................................................... 7 4.2. Zoho korporacija ...................................................................................................................................................... 8

5. ZOHO DANAS ..................................................................................................................................................... 9 5.1. Upravljanje ljudskim resirsima ....................................................................................................................... 10

6. APLIKACIJE ....................................................................................................................................................... 11 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.

Funkcionalnost servisa ....................................................................................................................................... 12 Poslovne aplikacije ............................................................................................................................................... 12 Kolaborativne aplikacije..................................................................................................................................... 14 Produktivne aplikacije ........................................................................................................................................ 17 Praktičan primjer korištenja Zoho Sheet aplikacije............................................................................... 18 Desktop aplikacije kao alternativa ................................................................................................................. 23

7. KREIRANJE PROFILA .................................................................................................................................... 24 8. KORISTI OD PRIMJENE ZOHO WEB APLIKACIJA .............................................................................. 27 8.1. Cjenovna lista korištenja aplikacija ............................................................................................................... 29 8.1.1. Potpuno besplatne aplikacije ................................................................................................................ 29 8.1.2. Djelomično besplatne aplikacije .......................................................................................................... 30 8.1.3. Komercijalizirane aplikacije .................................................................................................................. 31 8.2. Problematika korištenja servisa....................................................................................................................... 32

9. ZOHO U HRVATSKOJ ..................................................................................................................................... 33


10. ZOHO I KONKURENCIJA .......................................................................................................................... 34 10.1. 10.2. 10.3. 10.4.

Zoho Docs............................................................................................................................................................... 34 Think Free.............................................................................................................................................................. 35 iWORK ..................................................................................................................................................................... 37 Microsoft Office 365 .......................................................................................................................................... 38

11. POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE ..................................................................................................... 39 12. SWOT ANALIZA .......................................................................................................................................... 40 13. FINANCIJSKA SLIKA .................................................................................................................................. 41 14. ZOHO U BUDUĆNOSTI .............................................................................................................................. 41 15. ZAKLJUČAK................................................................................................................................................... 42

LITERATURA ......................................................................................................................................................... 43 POPIS TABLICA..................................................................................................................................................... 46 POPIS ILUSTRACIJA ............................................................................................................................................ 47 SAŽETAK ................................................................................................................................................................. 50


1. UVOD U današnje vrijeme, vrijeme ekonomske globalizacije i vrijeme stvaranja globalno informiranog potrošačkog društva, sve više do izražaja dolazi stvaranje konkurentske prednosti. Zahvaćena aktualnom gospodarskom krizom, poduzeća iznalaze načine kako tu krizu sagledati kao priliku a ne prijetnju. U tome glavnu ulogu imaju prava informacija, vrijeme, niski troškovi i brzina reakcije na zahtjeve tržišta. U poslovnim sustavima poduzeća generiraju se podaci o svim poslovnim procesima u poduzeću, poslovnim partnerima, klijentima, ciljevima, prodaji, marketingu. Cilj im je adekvatno pohranjivanje u baze i skladišta podataka, kako bi u pravo vrijeme i na pravom mjestu dali informacije potrebne za donošenje određenih odluka. Ponekad se desi da te odluke moraju biti brzi odgovor na zahtjeve tržišta, a njihova sporost donošenja je velika s obzirom da se podaci koji su relevantni za kreiranje prave informacije nalaze negdje na hard disku i trenutno nisu dostupni. Tada u priču ulaze tzv. „virtualni uredi“ čija je osnovna funkcija prikupljanje, obrada i pohranjivanje podataka u „računalnom oblaku“, kako bi se u određenim situacijama njihovom obradom dobila prava informacija. Karakterizira ih dostupnost – mogućnost pristupa s bilo kojeg računala koje ima internet i web preglednik, jednostavnost korištenja, pristupačne cijene i minimalni troškovi održavanja.

1.1. Predmet i cilj rada Predmet ovog seminarskog rada je Zoho web servis za obradu podataka. U sklopu on line alata za obradu podataka, Zoho web servis sadrži niz aplikacija primjenjivih u poslovne ali i privatne svrhe. Tako osim „standardne“ obrade dokumenata nudi i aplikacije poput CRM-a (Customer Relationship Management – upravljanje odnosima s kupcima), upravljanje projektima, aplikacije za on line organizaciju vremena (Zoho Planner) i slično. Iz prethodne konstatacije vidljivo je da Zoho web servis nudi široku lepezu on line aplikacija, stoga je kao glavni cilj ovog rada zadano stvaranje informativnog okvira o predmetnom web servisu, s naglaskom na:  njegovu funkcionalnost (lakoća korištenja, dostupnost)  primjenjivost aplikacija u poslovne i privatne svrhe  komparaciju s konkurencijom  planove vezane uz budućnost servisa.

1


1.2. Izvor podataka i metode prikupljanja Kao glavni izvor podataka za izradu ovog seminarskog rada korištena je službena stranica Zoho web servisa. Za izradu rada također su korišteni podaci sa stranica orijentiranih na informatiku, aplikacije, office pakete i slično. Osim navedenih „informatičkih“ izvora, u ovom radu korišteni su i podaci iz različitih poslovnih časopisa, članaka, blogova i foruma na temu web servisa. Prilikom prikupljanja podataka najviše je korištena Desk Research metoda, odnosno metoda u kojoj se prikupljaju i koriste već ranije prikupljeni podaci, tzv. sekundarni podaci.1

1.3. Sadržaj i struktura rada Ovaj seminarski rad koncipiran je u 15 glavnih poglavlja, a priča „priču“ o Zoho web servisu s osvrtom na njegovu povijest, sadašnjost i budućnost. Na samom početku rada objašnjene su glavne funkcije web servisa kao i njegova svrha. Radi lakšeg razumijevanja funkcioniranja web servisa, u drugom poglavlju prikazan je tehnološki aspekt, odnosno „baza“ na kojoj počiva izrada servisa. Kako bi ovaj seminarski rad poprimio dozu potpunosti, priča o Zoho web servisu započinje kratkim povijesnim pregledom, s osvrtom na najveća razvojna postignuća kroz povijest, koja nas dovode do onoga što je Zoho danas- web servis koji svojim klijentima nudi kompletan „office suite“ za prikupljanje, obradu i dijeljenje podataka/informacija. Sukladno tome u nastavku rada predstavljene su i objašnjene aplikacije web servisa, načini njihova korištenja, desktop alternativne aplikacije, koristi od korištenja servisa te

pozitivne i negativne strane servisa sažete na temelju komparacije aplikacija s

konkurencijom. Za stvaranje potpune slike o servisu u zadnjim poglavljima rada izrađena je SWOT analiza web servisa, izneseni su financijski aspekti te planovi za budućnost.

1

Dostupno na: http://www.puls.hr/hrv/mr/32dcm.htm, pristupano:14.11.2012.

2


2. ŠTO JE ZOHO WEB SERVIS Zoho je internetski office paket proizveden od strane Zoho korporacije. Omogućuje obradu tekstova, tablične izračune, izradu prezentacija, baza i bilješki. Sadrži preko 30 aplikacija namijenjenih privatnim i poslovnim korisnicima smještenim u tri osnovne skupine:  Business  Productivity  Collaboration Njegova funkcionalnost ogleda se u jednostavnosti primjene aplikacija, širokom spektru aplikacija koje pokrivaju gotovo sva područja, detaljnim uputama za njihovo korištenje, cjenovnoj dostupnosti (besplatan za osobnu upotrebu), širokoj mogućnosti korištenja ( on line sudjelovanje u prezentacijama). Slika I. Službena web stranica Zoho servisa

Izvor: www.zoho.com , pristupano: 14.11.2012.

3


3. TEHNOLOŠKI OKVIR Razvojem Interneta početkom 90-tih godina dolazi do prekretnice u načinu plasiranja informacija i podataka u svijetu. U ono vrijeme tehnologija je omogućavala razmjenu velikog broja informacija i usluga u digitalnom obliku. Ograničenost tadašnje tehnologije i infrastrukture, kao i dostupnosti složenijih alata, onemogućavale su velikom broju korisnika aktivno sudjelovanje u organizaciji informacija te stvaranju vlastitih mrežnih sjedišta. Pojavom koncepta Web 2.0., 2004. godine pojavili su se novi oblici i načini organizacije i kreiranja informacija. Web 2.0. pojmovno je teško definirati, pa se može reći da Web 2.0. predstavlja novu generaciju web usluga kojima je naglasak na sudjelovanju korisnika, interaktivnosti i komunikaciji.

Tablica I. Transformacija aplikacija prelaskom na web 2.0. Web 1.0 vs Web 2.0 DoubleClick

Google AdSense

Ofoto

Flickr

Akamai

BitTorrent

mp3.com

Napster

Britannica Online

Wikipedia

personal websites

blogging

evite

upcoming.org

Izvor: http://www.considero.hr/Newsletter/tabid/1992/articleType/ArticleView/articleId/1596/toje-Web-20.aspx, pristupano: 14.11.2012. U prethodnoj tablici prikazan je proces transformacije koji je omogućila primjena Web 2.0 tehnologije. Na temelju toga može se zaključiti da su glavne karakteristike Web 2.0:2  Web se tretira kao platforma- korisnici aplikacije mogu koristiti u potpunosti kroz web preglednik  Korisnici su vlasnici informacija na web mjestima i imaju kontrolu nad njima  Korisnici više nisu samo čitatelji već aktivni stvaraoci sadržaja koji se konstantno kreira,

2

Dostupno na: http://ss-privatna-skola-futura.skole.hr/za_profesore/korisni_alati , pristupano: 14.11.2012.

4


nadopunjuje i mijenja svoje oblike  Bogato, interaktivno sučelje jednostavno za korištenje  Stvaranje različitih web alata (Wiki, Google Docs, YouTube, Flickr, Zoho). Web 2.0 označava tehnologije koje korisnicima omogućavaju samostalnu izradu web sadržaja. Osnovna ideja web 2.0 alata je društveno umrežavanje, jednostavna komunikacija i suradnja među korisnicima bez obzira na njihovu lokaciju.3 Riječ je klijentsko-poslužiteljskoj tehnologiji koja stvara decentraliziranu mrežnu arhitekturu. Programska okruženja na strani klijenta su JavaScript, Active X i VBS Script, dok je Ajax (engl. Asynchronous Javascript over XML) poslužiteljska tehnologija. Google je među prvima koristio Ajax kao tehnologiju i primijenio je 2005. godine u aplikaciji Google Maps, a potom i u aplikacijama Gmail, Orkut, Google Groups i Google Suggest.4

3.1. Tehnološki aspekt Zoho web servisa Zoho web servis funkcionira na principu računalnog oblaka (eng. Cloud computing) u sklopu kojega nudi široku paletu proizvoda unutar SaaS prostora (eng. Software as a Service) . Postoji mnogo definicija Cloud computinga, a sve se one svode na to da je računalni oblak zapravo virtualni poslužitelj dostupan preko interneta.5 Glavna funkcija mu je „odvajanje“ aplikacijskih i informacijskih resursa od infrastrukture koja leži u pozadini. Njegova funkcionalnost također se ogleda u koristima koje dobivaju korisnici servisa zamišljenih na principu „oblaka“. Koristi se odnose na povećanje pokretljivosti, suradnje, dostupnost računalnih sustava i učinkovitiji sustav upravljanja podacima i resursima. SaaS je oblik računalnog oblaka koji preko preglednika dostavlja jednu aplikaciju mnoštvu korisnika.

3

Dostupno na: http://twitterovadruzina.wordpress.com/tag/web-2-0/ , pristupano: 14.11.2012. Dostupno na: http://bib.irb.hr/datoteka/473959.MarijaMatesic_ZR_2008.pdf , pristupano: 14.11.2012. 5 Dostupno na: http://informatika.efos.hr/wp-content/uploads/2011/07/Diplomski-rad-%E2%80%93-FlorschutzMatej-Mogucnosti-uporabe-cloud-tehnologije-u-poslovanju.pdf, pristupano: 14.11.2012. 4

5


3.1.1. Tehnološke karakteristike Zoho web servisa Kao što je prethodno rečeno, Zoho web servis predstavlja paket on line aplikacija dostupnih logiranjem na korisnički profil. Slika II. Tehnološke karakteristike Zoho web servisa

Tip aplikacije: Web based Radi na: Windows, Linux, Unix, Mac OS X platformama.

„Formalna“ podrška:

Zahtjevi sistema: 256 MB RAM 10 MB Hard Drive Space

OpenDocument support Office Open XML support Microsoft Office support

Softverska licenca: Saas (Software as a Service)

Izvor: http://office-suites.venturebeat.com/l/21/Zoho-Office-Suite , pristupano: 14.11.2012. Prethodna slika prikazuje određene tehnološke karakteristike servisa, operativne sustave na kojima radi i slično.

6


4. ZOHO KROZ POVIJEST Zoho web servis jedan je od brandova Zoho korporacije.6 Kao jedan od prvih on line (Cloud computing) weba paketa, na tržište je lansiran 2005. godine od strane vlasnika kompanije Sridhar Vembua. Njegovim izlaskom na tržište Zoho korporacija zaokružila je svoju cjelokupnu ponudu nudeći svojim klijentima usluge i rješenja od instaliranja softvera pa sve do softvera kao servisa (Zoho web servis).7

U razvojnoj fazi Zoho web servis u ponudi je imao nekoliko

osnovnih aplikacija za obradu podataka – slične Ms Office paketu. Tijekom godina dolazi do „dodavanja“ slojeva kreativnosti u aplikacije i značajnog napretka u alatima koji omogućuju stvaranje wiki sadržaja, planera, foruma, chatova koji se mogu implementirati na web stranice ili blogove, mail-servisa, a završava „izbacivanjem“ Zoho Books aplikacije 2011.godine i Zoho Campaigns programa 2012. godine.

4.1. O osnivaču Osnivač Zoho korporacije kao i njezin predsjednik je Sridhar Vembu. Vembu je doktorirao elektroniku na sveučilištu Princeton. Pokrenuo je korporaciju čije poslovanje nije financirano tuđim kapitalom i bankovnim kreditima. Proslavilo ga ja pokretanje Zoho web servisa 2005.godine. Također je poznat i po vođenju brige o zaposlenicima, pomažući pritom kod usavršavanja i zapošljavanja maturanata sa nepovoljnim ekonomskim prilikama. Usavršavanje se vrši na Zoho sveučilištu u razdoblju od dvije godine. Preko 10% zaposlenika Zoho korporacije zaposleno je po tom principu.8

6

Dostupno na: http://en.wikipedia.org/wiki/Zoho_Office_Suite, pristupano:13.11.2012. Dostupno na: http://www.webnms.com/company.html , pristupano: 14.11.2012. 8 Dostupno na: http://en.wikipedia.org/wiki/Sridhar_Vembu , pristupano: 14.11.2012. 7

7


4.2. Zoho korporacija Zoho korporacija osnovana je davne 1996.godine pod imenom AdventNet.9 Na tržište se plasirala upravljanjem mrežama i nuđenjem široke palete uređaja IT poduzećima. Potaknuta jakim razvojem u IT sektoru, 2003.godine tvrtka kreće u svijet upravljanja softverima i stvara podlogu za novi brand Zoho web paket za obradu podataka.10 Sukladno tome, 2009.godine ime matične tvrtke promijenjeno je iz AdventNet na Zoho Corporation. U sklopu promjene dolazi i do reorganizacije uslužnog programa korporacije te svrstavanja ponude za različita tržišta unutar tri divizije (slika 3.): 1. Zoho.com - podjela usmjerena na on line poslovanje, produktivnost i suradnju 2. ManageEngine - podjela usmjerena na „Enterprise IT Management“ i 3. WebNMS - podjela usmjerena na potrebe OEM.

Slika III. Brandovi Zoho korporacije

Izvor: http://www.manageengine.com/pdf/factsheet.pdf, pristupano: 14.11.2012.

9

Dostupno na: http://www.manageengine.com/pdf/factsheet.pdf , pristupano: 14.11.2012. Dostupno na: http://en.wikipedia.org/wiki/ZOHO_Corporation , pristupano: 14.11.2012.

10

8


5. ZOHO DANAS Prateći trendove i zahtjeve tržišta Zoho je stvorio virtualni ured koji omogućava virtualnu suradnju preko platforme preko koje pojedinci i skupine mogu komunicirati, surađivati, organizirati i dijeliti informacije.

Filozofija ovoga servisa je da on osigurava pristup aplikacijama bilo u uredu, bilo gdje na putu, sa bilo kojeg računala koje ima vezu s internetom i web preglednik.11 Ponuda Zoho web servisa smještena je unutar tri segmenta definirana kao: poslovne aplikacije, kolaborativne aplikacije i „produktivne“ aplikacije. Navedene aplikacije obuhvaćaju skoro svaki segment i zahtjev privatnog i poslovnog korisnika, nudeći mu pritom kompletna rješenja za njegove potrebe. Tome u prilog ide činjenica da danas Zoho web servis:  Koristi preko 6 milijuna korisnika diljem svijeta  3 milijuna ga koristi svakodnevno  Ima 150 tisuća novih korisnika mjesečno  Preko 1000 zahtjeva tjedno za instaliranje aplikacija  Ima preko 11 aplikacija koje se nude preko Google Apps Marketplace-a  Zapošljava preko 1300 zaposlenika diljem svijeta  Nudi besplatno korištenje aplikacija u osobne svrhe  Kroz Zoho fakultet obrazuje mlade kreativne ljude  Kroz ZAPP (Zoho Alliance Partner Program ) traži poslovne partnere koji će koristeći Zoho aplikacije širiti viziju servisa i pronalaziti nove kupce – stari kupac stvara nove kupce. Temeljem Zapp-a surađuje sa partnerima iz preko 50 zemalja uključujući i Hrvatsku.  Nudi mogućnost korištenja aplikacija na preko 26 jezika  Stvara osjećaj sigurnosti primjenom Zoho antivirusnog softvera,

smještanjem

podatkovnog centra na najsigurnija mjesta, kojima pristup imaju ovlaštene osobe koje prolaze stroge sigurnosne kontrole (biometric limited access systems).

11

Dostupno na: http://www.akcnhn.nl/windows/Business_Finance/Office_Suites_Utilities/ReviewZoho_Virtual_Office.html?-Zoho%20Virtualni%20ured , pristupano: 14.11.2012.

9


5.1. Upravljanje ljudskim resursima Kad je riječ o zaposlenicima Zoho web servisa, filozofija je vrlo jednostavna: Zadovoljan zaposlenik stvara odličan proizvod. Zoho kompanija proglašena je kao “Great Place to work”. Naime, istraživanjem foruma i blogova o zaposlenicima u Zoho korporaciji, na jednoj stranici opisan je rad u korporaciji Zoho12: 1. Nema dress code-a 2. Fleksibilno radno vrijeme 3. Odlična radna atmosfera 4. Dostupnost uprave, nema zatvorenih vrata i čekanja iza njih 5. Nenovčane beneficije poput službenog vozila, privatnog zdravstvenog osiguranja relativno su dobre. Osnivač Zoho web servisa Sridhar Vembu, ističe da razina obrazovanja nije preduvjet za zapošljavanje u Zoho korporaciji. Naime, on traži „neotkrivene“ talente skrivene diljem svijeta, mlade stručnjake koje su drugi zanemarili te ih dovodi u Zoho učilište i educira za posao u Zoho korporaciji. Tako u Indiji ne zapošljava ljude sa Instituta za tehnologiju, već traži u siromašnim srednjim školama talente koji zbog prisiljenosti da odmah po završetku škole počnu zarađivati, nisu u mogućnosti imati daljnje obrazovanje.13

12

Dostupno na: http://www.glassdoor.com/Reviews/Employee-Review-Zoho-RVW2114077.htm, pristupano: 14.11.2012. 13 Dostupno na: http://www.forbes.com/2008/02/22/mitra-zoho-india-tech-inter-cx_sm_0222mitra.html, pristupano: 14.11.2012.

10


6. APLIKACIJE Ponudu web aplikacija Zoho web servis smjestio je unutar tri skupine: 1. Poslovne aplikacije 2. Kolaborativne aplikacije 3. Produktivne aplikacije Slika IV. Popis aplikacija Zoho web servisa

Izvor: http://www.zoho.com/, pristupano: 14.11.2012. Zoho web servis obuhvaća preko 30 aplikacija (slika 4.) namijenjenih malim i srednje velikim poduzećima te privatnim korisnicima. Preduvjet za njihovo korištenje je otvaranje korisničkog računa na službenoj stranici Zoho servisa. Korištenje aplikacija besplatno je za osobnu primjenu, dok poslovni korisnici kupuju određene pakete s obzirom na njihove potrebe. 22 aplikacije besplatne su za korištenje u osobne svrhe uključujući i CRM aplikaciju, upravljanje projektima, web konferencije, chat, e-mail i kalendar.14

14

Dostupno na: http://www.techopedia.com/definition/26843/zoho-office-suite, pristupano: 14.11.2012.

11


6.1. Funkcionalnost servisa Funkcionalnost web servisa je velika, a ogleda se u:  Organiziranosti aplikacija u određene skupine,  Jasno izraženim aplikacijama na početnoj web stranici  „Uputnim“ prezentacijama usmjerenim na načine korištenja svake aplikacije zasebno  Osiguravanjem kompletne usluge- stvaranje osjećaja sigurnosti  Besplatnom upotrebom za osobne potrebe  Mogućnosti pristupa aplikacijama iz bilo kojeg računala koji ima internet i web preglednik  Mogućnost „skidanja“ pojedinog paketa aplikacija  Testiranje komercijalnih aplikacija na rok od 15 ili 30 dana bez obaveza

6.2. Poslovne aplikacije Ova skupina obuhvaća 15 aplikacija usmjerenih na pomoć u povećanju prodaje, vođenju financija poduzeća - plaćanja, novčani tok, pisanje računa, upravljanje odnosima sa klijentima, stvaranje besplatnih web stranica i antivirusnu zaštitu.

Slika V. Poslovne aplikacije

Izvor: www.zoho.com , pristupano 14.11.2012.

12


Na prethodnoj slici prikazane su poslovne aplikacije namijenjene za privatne i poslovne korisnike, a koje će biti objašnjene u nastavku.

Zoho Books je alat za vođenje financijskog poslovanja.

Zoho Assist je alat za pružanje „ udaljene“ podrške za rješavanje problema računala na jednostavan, brz i pristupačan način. Funkcionira na principu „pozivnice“ kupcu i identifikacije ključem. Nakon što kupac odobri pristup, udaljeno računalo može se kontrolirati kao da je pred vama.

Zoho Bug Tracker je on-line aplikacija za praćenje bugova u Zoho office paketu. Svrha ove aplikacije je osiguranje kvalitete i mogućnost da programeri prate prijavljene softverske bugove prilikom korištenja aplikacija.

Zoho Campaigns je e-mail marketing softver koji ima naprednu CRM integraciju i društvenu kampanju (Twitter, Facebok).

Zoho Creator je aplikacija za izradu on line baza podataka.

Zoho Crm – aplikacija za upravljanje odnosa sa klijentima.

Zoho Challenge je program za kreiranje, provođenje i praćenje rezultata on line testova, kao i za upravljanje izvješćima.

Zoho Invoice je aplikacija namijenjena za fakturiranje multivalutnih računa

Zoho People – aplikacija za upravljanje ljudskim resursima.

Zoho Marketplace je mjesto za pronalaženje najboljih profesionalnih aplikacija i rješenja za svoju organizaciju.

Zoho Recruit – aplikacija za upravljanje procesom zapošljavanja.

Zoho Reports – aplikacija za stvaranje izvješća temeljem poslovne inteligencije.

Zoho Sites je All in One proizvod koji malim poduzećima nudi pomoć kod izrade web stranica i povezivanja sa e - mailom. Zoho Support - je on line help desk software, koji omogućava adekvatno pružanje usluga kupcima.

Site 24x7 – program koji povezuje različite aplikacije koje koristi poduzeće .

13


6.3. Kolaborativne aplikacije U ovu skupinu spada devet aplikacija namijenjenih suradnji između određenih interesnih skupina. Ovdje pripadaju aplikacije poput mail-a, projekata, različitih „discussions“ skupina i slično.

Slika VI. Kolaborativne aplikacije .

Izvor: www.zoho.com , pristupano 14.11.2012.

Na prethodnoj slici prikazane su kolaborativne aplikacije namijenjene za privatne i poslovne korisnike, a koje će biti objašnjene u nastavku. Slika VII. Početna strana Zoho Chat-a

Zoho Chatomogućava interakciju sa ostalim kontaktima, blogerima…

Izvor: https://chat.zoho.com/mpchat.do, pristupano: 15.11.2012.

14


Slika VIII. Početna strana Zoho Commentbox-a

Zoho Commentboxprije upotrebe potrebna izrada profila

Izvor: https://commentbox.zoho.com/home#2, pristupano: 15.11.2012. Na prethodnoj slici prikazana je početna stranica aplikacije Zoho Commentbox. Uz postojanje profila na Zoho stranici, ova aplikacija zahtjeva određivanje statusa privatni/poslovni korisnik, te kreiranje još jednog profila. Slika IX. Zoho Docs servis

Izvor: https://docs.zoho.com/index.do, pristupano: 15.11.2012.

15


Zoho Docs servis (slika 9) predstavlja skup aplikacija za izradu, obradu, pohranu i dijeljenje podataka/informacija u različitim formatima. Zoho Discussions je softver koji pomaže u postavljanju privatne zajednice korisnika gdje su problemi riješeni, teme razrađene i ideje razmijenjene.15 Zoho Mail (slika 10) obuhvaća sve opcije kao recimo Gmail. Nudi mogućnosti razvrstavanja kontakata, filtriranja poruka, određivanja prioriteta, grupiranja najčešće korištenih aplikacija i slično.

Slika X. Zoho Mail

Izvor: https://mail.zoho.com/biz/index.do, pristupano: 15.11.2012.

15

Dostupno na: https://discussions.zoho.com/home, pristupano: 15.11.2012.

16


Zoho Meeting – program za održavanje web konferencija. Trenutna verzija aplikacije zahtjeva korištenje Microsoft Windows operativnog sustava, ali sudionici mogu koristiti bilo koji drugi operativni sustav.16 Zoho Project – on line aplikacija za upravljanje projektima. Da bi se koristila potrebo je napraviti novi portal17. Zoho Share – servis gdje korisnik pregledava i dijeli omiljene datoteke.18 Zoho Wiki – portal za suradnju i dijeljenje znanja.

6.4. Produktivne aplikacije Produktivne aplikacije obuhvaćaju 6 osnovnih aplikacija: 

Zoho Calendar

Zoho Notebook

Zoho Planner

Zoho Sheet

Zoho Show

Zoho Writter

Prve tri aplikacije spadaju u skupinu organizatora vremena, dok su posljednje tri aplikacije usmjerene na obradu, prikaz i dijeljenje informacija.

16

Dostupno na: https://www.zoho.com/meeting/, pristupano: 15.11.2012. Dostupno na: https://projects.zoho.com/portals.do, pristupano: 15.11.2012. 18 Dostupno na: https://share.zoho.com/welcome, pristupano: 15.11.2012. 17

17


6.5. Praktičan primjer korištenja Zoho Sheet aplikacije Kao što je već prije naglašeno Zoho Sheet aplikacija sastavni je dio Zoho web servisa. Za korištenje ove aplikacije, kao i drugih, potrebna je registracija preko portala Zoho.com.

Slika XI.. Početna strana Zoho Sheet

Izvor: https://sheet.zoho.com/home.do, pristupano: 19.11.2012. Što se tiče radne površine (slika 11.) Zoho podsjeća na Excel tako da dosadašnji korisnici neće imati nekih većih problema. Namijenjen je poslovnim ljudima, računovođama, učenicima, studentima, ali i svim onima kojima obrađuju određene vrste podataka. Glavne karakteristike Zoho Sheet-a su: 

Uvođenje datoteka s računala

Može se koristiti za rad s velikom količinom podataka, grafikona i formula

18


Na istoj površini istovremeno može raditi nekoliko korisnika- potrebna dozvola (ključ)

„Uvoz“ i „izvoz“ podataka u/iz Excel tablice

Ima 27 tipova grafikona uz dodatne stilske mogućnost

Postoji opcija dijeljenja – javna objava, slanje prijateljima, stavljanje na blog..

Podržani pretraživači- Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome

Kao praktičan primjer ove aplikacije poslužiti će izrada grafa o broju Zoho aplikacija s obzirom na cjenovnu dostupnost. Da bi se prikazale neke od karakteristika Zoho Sheet-a, za izradu grafa koristiti će se tablica napravljena u Ms Excelu 2007, korištena u ovom seminarskom radu.

Slika XII. Proces "uvoza" datoteke iz Mc Excela u Zoho Sheet Prikaz 1.

Prikaz 2.

Prikaz 3.

Izvor: https://sheet.zoho.com/home.do, pristupano: 19.11.2012.

19


Na prethodnoj slici prikazan je proces „uvoza“ datoteke iz MS Excela u Zoho Sheet. Postupak uvoza sastoji se od tri koraka: 1. File – Import – Import File (prikaz 1) 2. Učitavanje datoteke s lokacije na računalu (prikaz 3) 3. „unošenje“ u Zoho Sheet (prikaz 3) Ovdje je važno napomenuti da Zoho Sheet prihvaća nezaštićene datoteke do 10 MB, s time da ne postoji mogućnost uvoza Word datoteke.

Slika XIII. Postupak izrade grafikona "Broj Zoho aplikacija s obzirom na cjenovnu dostupnost"

Izvor: https://sheet.zoho.com/home.do, pristupano: 19.11.2012. Na prethodnoj slici prikazan je proces izrade grafa u Zoho Sheetu. Izradu grafa Zoho vodi kroz objašnjene korake, a kao rezultat toga, nastaje graf po želji korisnika (slika 14.)

20


Slika XIV. Grafikon "Broj Zoho aplikacija s obzirom na cjenovnu dostupnost" izrađen u Zoho Sheet aplikaciji.

Izvor: https://sheet.zoho.com/home.do, pristupano: 19.11.2012.

21


Nakon završetka s radom, napravljeni dokument može se (slika 15): 

Spremiti

Podijeliti

Izvesti

Slika XV. Načini dijeljenja datoteke

Izvor: https://sheet.zoho.com/home.do, pristupano: 19.11.2012.

22


6.6. Desktop aplikacije kao alternativa S obzirom na to da Zoho web servis u ponudi ima preko 30 aplikacija, u ovom potpoglavlju predstaviti će se desktop alternativna rješenja za Zoho aplikacije namijenjene obradi podataka poput Zoho Writer-a , Zoho Sheet-a, Zoho Show-a i Zoho Creator-a. U smislu obrade podataka, na tržištu postoji nekoliko desktop alternativa Zoho web servisa (slika 16).

Slika XVI. Desktop alternative Zoho web aplikacijama za obradu podataka Open Office – besplatan uredski paket koji sadrži programe: Writer (tekstovi), Calc (tablice) , Impress (prezentacije) , Base (baze podataka) , Math (kalkulator) i Draw (vektorska grafika).

Microsoft Office je programski paket namijenjen uredskoj obradi podataka razvijenih od strane Microsofta za operativne sustave Microsoft Windows te Apple Mac OS i OS X. Mogućnost rada u „oblaku“.

Sastoji se od programa: IBM Lotus Symphony Documents (obrada tekstova), IBM Lotus Symphony Spreadsheet (tablični izračuni) i IBM Lotus Symphony Presentations (izrada prezentacija).

Sastoji se od programa Corel Write, Corel Calculate i Corel Show. Radi na Windows 7 i Visti i dostupan je na 13 jezika. Jeftiniji je od MS Officea a ima gotovo jednake mogućnosti.

Izvor: http://www.pcchip.hr/clanak/ms-office-alternative/, pristupano: 15.11.2012

23


7. KREIRANJE PROFILA Kreiranje Zoho korisničkog računa je vrlo jednostavan proces. Slika XVII. Postupak kreiranja Zoho korisničkog računa

Izvor: https://accounts.zoho.com/register?serviceurl=https%3A%2F%2Fwww.zoho.com%2F, pristupano: 15.11.2012. Na prethodnoj slici prikazan je postupak kreiranja korisničkog računa. Proces započinje unošenjem e mail adrese – podržava Google, Yahoo, Facebook, MSN. Prihvaćanjem uvjeta obavljanja usluga i pravila privatnosti, servis traži potvrdu računa. Nakon toga, logira korisnika na Zoho stranicu ( Slika 18).

24


Slika XVIII. Logiranje na Zoho stranicu

Izvor: https://www.zoho.com/, pristupano: 15.11.2012. Nakon postupka registracije, postoji opcija logiranja na Zoho Mail, preko kojega postoji mogućnost korištenja svih aplikacija. Osim Zoho aplikacija korisnik ima mogućnost dodavanja i drugi aplikacija. Ukoliko korisnik nije logiran na mail, tada se prilikom korištenja određene aplikacije mora prijaviti za njezino korištenje. Kao primjer može poslužiti Zoho CRM gdje je na prethodnoj slici vidljivo kako je potrebna prijava ukoliko se te aplikacija želi koristiti. Ovdje je također bitno naglasiti da postoje dva postupka pristupanja određenoj aplikaciji. Prvi način odnosi se na aplikacije koje se koriste prijavom preko korisničkog imena i lozinke, a drugi način uz korisničko ime i lozinku traži i identifikacijski ključ (slika 19). Cilj je spriječiti ulazak od strane trećih osoba. Radi se o aplikacijama poput Zoho Books, Zoho Bug Trucker, Zoho Projects, Zoho Assits, Zoho Campaigns, Zoho Challenge, Zoho Creator, Zoho Invoice.19

19

Dostupno na: www.zoho.com, pristupano: 15.11.2012.

25


Slika XIX. Zoho Meeting - postupak prijave

Izvor: https://meeting.zoho.com/home.do, pristupano: 15.11.2012.

26


8. KORISTI OD PRIMJENE ZOHO WEB APLIKACIJA  Zoho Assist - ušteda vremena i novca, brza potpora i rješavanje problema bez napuštanja ureda.  Zoho Books - alat koji objedinjuje upravljanje financijama na jednom mjestu (izdavanje računa, ispisivanje čekova, upravljanje novčanim tokom, kreiranje financijskih izvještaja... Pogodan za poslovne ljude u pokretu (menadžere, trgovačke putnike, marketing konzultante i slično).  Zoho Bug Trucker - otkrivanje tehnoloških nedostataka prilikom korištenja aplikacije, poboljšanje određenih karakteristika aplikacije.  Zoho Campaigns - bolja integracija sa CRM-om i Google aplikacijama, automatizirane značajke koje pomažu kod lakšeg pronalaženja i angažmana „publike“, bolje iskorištenje socijalnog marketinga....  Zoho Challenge -

mogućnost kreiranja, izvedbe i praćenja rezultata on line testova,

mogućnost postavljanja otvorenih testova dostupnih svima...  Zoho Creator - bezbroj mogućnosti kreiranja sadržaja, pristup bilo kada i bilo gdje, kreiranje baze podataka preko weba- znatno skraćen razvojni put, stvaranje baze podataka povlačenjem podataka iz proračunskih tablica...  Zoho CRM - stvaranje konkurentske prednosti poznavanjem potreba klijenata, bilježenje svih kupovina klijenata ( mogućnost kontaktiranja klijenta u trenutku kada mu ponestane proizvoda koji je kupio od tvrtke- toneri za printere), nuđenje post prodajnih usluga, kreiranje određenih akcija, povećanje prodaje, smanjenje marketinških troškova...  Zoho Invoice - kompletna on line aplikacija za izradu multivalutnih računa.  Zoho Marketplace - sklapanje novih

poslova, stjecanje novih klijenata, pronalazak

najboljih rješenja za organizaciju, alternativno tržište za proizvode i usluge poduzeća, dobivanje ideja za nove proizvode/usluge.  Zoho People - lakše upravljanje ljudskim resursima, organiziranje osobnih podataka zaposlenika, stvaranje izvješća o broju zaposlenika po hijerarhijama, pohranjivanje ostalih informacija o zaposlenima (usavršavanja, treninzi, uspjesi na poslu).  Zoho Recruit - lakši odabir kandidata za pojedino radno mjesto, lakša komunikacija s agencijama za zapošljavanje.

27


 Zoho Reports - stvaranje različitih izvješća, „otkrivanje“ novih znanja i korištenje za donošenje poslovnih odluka.  Sites 24x7 - lakše povezivanje mail-a, zahtjeva kupaca i stvaranje izvješća.  Zoho Sites - niži troškovi kreiranja web stranice poduzeća i integracije poslovnih procesa.  Zoho chat - lakša komunikacija s korisnicima, mogućnost video poziva…  Zoho Commentbox - sudjelovanje u različitim raspravama  Zoho Docs servis - sakupljanje informacija na jednom mjestu dostupnom sa Internet vezom.  Zoho Discussions -

donosi sve „pod jednim krovom“- upravljanje povratnim

informacijama, idejama, pitanjima i problemima pod jednim jedinim portalom.  Zoho Mail - upravljanje porukama, chatom, aplikacijama.  Zoho Meeting - mogućnost održavanja web konferencija, Meeting Viewer može biti ugrađen u zasebnu web stranicu ili u slajd prezentacije.  Zoho Project - mogućnost on line upravljanja projektima – ušteda vremena.  Zoho Share - pregled datoteke na temelju različitih tipova datoteka.  Zoho Wiki - dijeljenje vlastitog i usvajanje tuđeg znanja.  Zoho Calendar, Notebook i Planner - lakše upravljanje vremenom.  Zoho Sheet, Zoho Show i Zoho Writter - on line mogućnost pristupa i kreiranja dokumenata.

28


8.1. Cjenovna lista korištenja aplikacija S obzirom da Zoho web servis ima preko 30 aplikacija namijenjenih privatnim i poslovnim korisnicima, za svaku aplikaciju postoji i određena cijena za njezino korištenje. Kako bi se dobila jasnija slika o ponudi Zoho web servisa i njegovoj dostupnosti sadašnjim i budućim korisnicima, ovo poglavlje posvećeno je diobi aplikacija s obzirom na cijenu.

8.1.1. Potpuno besplatne aplikacije Tablica 1. Popis aplikacija besplatnih za korištenje Naziv aplikacije Zoho Marketplace Zoho Chat Zoho Share Zoho Writer Zoho Sheet Zoho Show Zoho Planner Zoho Calenrad Zoho Notebok Izvor: www.zoho.com, pristupano: 15.11.2012. U tabeli 2. prikazane su Zoho web aplikacije slobodne za korištenje u privatne i poslovne svrhe. Riječ je o aplikacijama za organizaciju vremena i obradu podataka. Zoho web servis u sklopu svoje ponude nudi 9 besplatnih aplikacija – oko 30%.

29


8.1.2. Djelomično besplatne aplikacije Tablica 2. Djelomično besplatne Zoho aplikacije Naziv aplikacije

Besplatne pogodnosti

Plaćanje u dolarima Godišnje Mjesečno 155

Zoho Assist

12

Logiranje na aplikaciju 5 sjednica mjesečno po max. 2 sata Zoho Campaigns

Osnovna verzija besplatna

Zoho Challenge

Besplatan zauvijek do 100 test listova mjesečno

Plaćanje: pay-as-you go plan

Više paketa - 6 , 12 , 25 i 45 dolara po mjesecu, ovisno o broju testova.

Zoho Creator 15 dana besplatnog korištenja max. 2 korisnika- besplatno korištenje zauvijek

Ovisno o broju korisnika – 25 , 45 i 175 dolara mjesečno.

Zoho CRM

Besplatan u osnovnom formatu : kontakti, prodajne prilike...

Ovisno o paketu/ po korisniku: 12 i 24 dolara mjesečno.

Zoho People

Besplatan zauvijek za poduzeće do pet zaposlenih

Ovisno o broju zaposlenih- mjesečne cijene u rasponu od 10 do 850 dolara za kompaniju koja zapošljava preko 1000 zaposlenih.

Zoho Invoice

Besplatna zauvijek do 5 izdanih računa mjesečno 15 dana probni rok

Ovisno o broju računa- 8 , 15 4, 25 i 35 dolara mjesečno Ovisno o broju „recruitera“ – 19 dolara mjesečno. Ovisno o broju korisnika – od 50 do 459 dolara mjesečno. Cijene paketa u rasponu od 1 do 50 dolara mjesečno.

Zoho Recruit Zoho Reports Sites 24x7

Besplatna zauvijek – max. dva korisnika Besplatna ovisno o alatu koji se koristi

Zoho Docs servis

Besplatan osnovni model (dvije stranice) Besplatan do 1 GB

Zoho Mail paket

Max. 3 korisnika

Zoho Discussions

Besplatan za jedan portal

Zoho Sites

Ovisno o karakteristikama stranice: 39 i 49 dolara godišnje 3 dolara mjesečno za 2 GB I 5 dolara mjesečno za 5 GB. Ovisno o prostoru i broju korisnika Ovisno o broju portala: 12 i 49 dolara mjesečno.

Izvor: www.zoho.com, pristupano: 15.11.2012.

30


U prethodnoj tabeli nalaze se aplikacije čije je korištenje ograničeno plaćanjem. Navedene aplikacije besplatne su za osobnu primjenu, ili pak s obzirom na veličinu datoteka. U sklopu ponude Zoho web servis nudi 14 aplikacija (oko 50 %) čije korištenje u određenim fazama zahtjeva plaćanje.

8.1.3. Komercijalizirane aplikacije

Tablica 3. Zoho aplikacije čije je korištenje uvjetovano plaćanjem Plaćanje u dolarima Godišnje Mjesečno

Naziv aplikacije

Besplatne pogodnosti

Zoho Books

30 dana probni rok

Zoho Bug Trucker

15 dana probni rok

Ovisno o paketu- 80 , 60 i 40 dolara mjesečno

Zoho Commentbox

Mjesec dana besplatno

Ovisno o broju foruma – 12 i 49 dolara mjesečno.

Zoho Meeting

Jedan sastanak besplatno

Ovisno o broju sastanaka – od 12 do 49 dolara mjesečno.

Zoho Projects

-

20 dolara – 5 GB, 35 dolara – 15 GB i 80 dolara - 30 GB.

Zoho Wiki

30 probni rok

Ovisno o broju „članaka“- 3 i 24 dolara mjesečno.

240

24

Izvor: www.zoho.com, pristupano: 15.11.2012. U sklopu svoje ponude Zoho ima 6 aplikacija čije korištenje nije besplatno. Radi se o poslovnim aplikacijama usmjerenim na upravljanje projektima, financijama, vođenju web konferencija i slično.

31


8.2. Problematika korištenja servisa Proučavanjem mišljenja raznih korisnika Zoho web servisa, u pravilu ne postoje negativna mišljenja vezana uz primjenu aplikacija. Mišljenja se razilaze s obzirom na vlastite ukuse i potrebe, ali većina korisnika stavlja ovaj web servis u izjednačen odnos s konkurencijom. Ono što korisnici ističu kao glavni problem prilikom korištenja servisa je sporo učitavanje željene aplikacije ili to da se učitavanje uopće ne desi. Osim toga ističu da se već nakon nekoliko sati rada u aplikacijama napuni RAM memorija. Nakon „čišćenja“ memorije rad se normalno nastavlja.

32


9. ZOHO U HRVATSKOJ U sklopu Zoho servisa djeluje i zoho savez „Partner program“. Program funkcionira na principu da stari klijenti traže nove klijente. Radi se o poduzećima koja nude određene Zoho aplikacije u zemlji u kojoj posluju. U sklopu ponude dolazi kompletna usluga edukacije o načinu korištenja aplikacija, kao i njihovoj namjeni. Zoho korporacija takve partnere ima i u Hrvatskoj (slika 20). Riječ je o kompaniji INFOCOMULUS – www.infocumulus.com.

Slika XX. Ponuda Zoho aplikacija u Hrvatskoj

Izvor: http://infocumulus.com/partnerships/zoho/, pristupano: 15.11.2012

33


10. ZOHO I KONKURENCIJA Zoho web servis obuhvaća preko 30 aplikacija namijenjenih za privatne i poslovne svrhe. S obzirom da je prilikom predstavljanja aplikacija ovoga servisa u šestom poglavlju predstavljena i desktop alternativa aplikacijama za obradu podataka, u ovom poglavlju predstaviti će se on line konkurentna rješenja Zoho web servisa.

10.1. Google Docs Google Docs je internetski program za obradu teksta, tablica, prezentacija, formi te također služi kao servis za pohranu podataka. Omogućuje korisnicima da stvaraju i uređuju dokumente kada su on line te u stvarnom vremenu surađuju s ostalim korisnicima. Svakom korisniku se pruža 1GB besplatnog prostora za pohranu. Moguće je otkupiti dodatni prostor za određenu svotu, koja se plaća godišnje (npr. za dodatnih 20GB – 5$). Napravio ga je Writely Team u suradnji s Google Inc. Radi na sljedećim browserima: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i Safari i operativnim sustavima: Microsoft Windows, Apple OS X i Linux. Korisnik može pohranjivati dokumente na svoje računalo u raznim formatima, npr. .odf, .html, .pdf, .txt, ili bilo koji MS Office format. Također, svaki dokument je automatski spremljen na Google servis, da bi se spriječio gubitak podataka. Google Docs je moguće instalirati na Android smartphone, iPhone i iPad, a na ostalim mobilnim uređajima može im se pristupiti preko browsera.20

20

Dostupno na: http://www.pcchip.hr/clanak/ms-office-alternative/, pristupano: 15.11.2012.

34


Slika XXI. Početna stranica Google Docs

Izvor: https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=writely, pristupano: 19.11.2012. Na prethodnoj slici nalazi se početna stranica Google Docsa.

10.2. Think Free Ovo je uredski paket napravljen u Javi koji radi na Windows, Linux, Macintosh i Android platformi. Pisan je u Javi i Ajax-u te je dostupan na 10 jezika. Prva verzija puštena je 2001. godine a posljednja stabilna verzija početkom 2010. Uključuje program za obradu tekstova, izradu tablica, prezentacija, blog editor i HTML editor. Podržava sve MS Office formate. Izgledom i funkcionalnošću nalikuje na raniji Microsoft Word, Excel i PowerPoint. Postoji i on 35


line verzija koja je besplatna prvih 30 dana. Svakome on line korisniku je osiguran 1GB prostora za pohranu dokumenata. ThinkFree Mobile je verzija za Android platformu i dolazi u paketu s nekim Tmobile i Virgin Mobile uređajima.21

Slika XXII. Početna stranica Thinkfree servisa

Izvor: http://member.thinkfree.com/member/goLandingPage.action, Pristupano: 15.11.2012. Na prethodnoj slici nalazi se početna stranica servisa Think Free.

21

Dostupno na: http://www.pcchip.hr/clanak/ms-office-alternative/, pristupano: 15.11.2012.

36


10.3. iWORK iWork je uredski paket napravljen od strane Apple-a za Mac OS X i iOS operativne sustave. Prva verzija je puštena 2005., a posljednja stabilna inačica izašla je početkom ove godine. Pisan je u Objektnom C-u, C# i JavaScriptu. Sastoji se od desktop aplikacija i web servisa. Desktop aplikacije čine: Pages (obrada tekstova), Keynote (prezentacije) i Numbers (tablice i izračuni), dok u web servise spadaju: iWork.com (dijeljenje dokumenata na internetu) i iPhone aplikacija.22 Slika XXIII. Početna stranica iWORK

Izvor: http://www.apple.com/iwork/ , pristupano: 15.11.2012.

22

Dostupno na: http://www.pcchip.hr/clanak/ms-office-alternative/, pristupano: 15.11.2012.

37


10.4. Microsoft Office 365 Office 365 jest pretplatna mrežna usluga koja pruža e-poštu, dijeljene kalendare, mogućnost stvaranja i uređivanja dokumenata na mreži, razmjenu izravnih poruka, web-konferencije i javno web-mjesto za vašu tvrtku i interna web-mjesta, a sve je dostupno bilo gdje s gotovo bilo kojeg uređaja. Preduvjet za korištenje je instaliranje desktop Offica za obradu podataka- uključuje Word, PowerPoint, Excel, Outlook i OneNote.23 Slika XXIV. Početna stranica Microsoft Office 365

Izvor: http://www.microsoft.com/en-us/office365/default.aspx#fbid=MoNRb3rJaiC, pristupano: 15.11.2012. Na prethodnoj slici nalazi se Ms Office 365 on line servis za obradu podataka. Svi prethodno navedeni on line servisi (uključujući Zoho), sadrže programe za obradu podataka, jednostavni su za korištenje, imaju mogućnost pristupa sa (Gmail, Facebook). 23

Dostupno na: http://www.microsoft.com/hr-hr/office365/faqs.aspx, pristupano: 15.11.2012.

38


11. POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE Slika XXV. Pozitivne i negativne strane korištenja Zoho web paketa

POZITIVNE STRANE

NEGATIVNE STRANE

1. Preveliki broj aplikacija 2. Neograničenost mogućnosti korištenja dovodi do zbunjivanja korisnika 3. Sporost prilikom učitavanja aplikacija 4. Punjenje RAM memorije već nakon nekoliko sati rada 5. Kreiranje dodatnih računa 6. Kreiranje dodatnih profila za pojedine aplikacije (Zoho CommentBox) 7. Nemogućnost uvoza word dokumenta u Zoho Sheet 8. Laki prelazak na konkurenciju 9. Mali broj predložaka za prezentaciju u Zoho Creator-u 10. Opasnost od gubljenja podataka

1. Virtualni ured koji osim osnovnih aplikacija za poslovne procese uključuje i CRM aplikaciju, zatim aplikaciju za upravljanjem financijama – Zoho Books. 2. Besplatno korištenje za pojedince 3. Niska cijena za mala poduzeća 4. Upute u obliku prezentacije za svaku aplikaciju 5. Jednostavno korištenje 6. Visok nivo poslovne primjene 7. Pogodna za korištenje za ljude u „pokretu“ 8. Pristup s bilo kojeg računala sa internetom 9. Minimalna ulaganja u hardver 10. Mogućnost spremanja tekstova napisanih u Zoho Writter-u na desktop- rad sa dokumentom na desktopu, i nakon logiranja u „oblak“ podaci u dokumentu se automatski generiraju i dostupni su tamo.

Izvor: www.zoho.com, pristupano: 15.11.2012.

Na prethodnoj slici prikazane su pozitivne i negativne strane Zoho web servisa. Kako bi se dobila cjelovita slika o njemu, u slijedećem poglavlju biti će napravljena SWOT analiza ovog web servisa.

39


12. SWOT ANALIZA Tablica 4. SWOT analiza Zoho web servisa

Snage

Slabosti

-

Kreativan mladi poslovni kadar

-

Praćenje zahtjeva tržišta

-

Ponuda

poslovnih

-

(nemogućnost da ih jedan korisnik sve koristi)

aplikacija

putem ZAPP programa – rezultat-

-

aplikacije

svijeta

-

-

Sporost u očitavanju aplikacija

korištenju aplikacija

-

Mogućnost od gubitka podataka

Cjenovna pristupačnost

-

Brzo punjenje memorije

Snažan

informativni

okvir

o

Prilike -

Sve

Prijetnje veći

zahtjevi

tržišta

za

-

rješenjima vezanim uz upravljanje određenim procesima i grupama u

-

Laki prelazak na konkurenciju

poduzeću (stvaranje kompletnih

-

Različiti ukusi klijenata (netko voli

Prisutnost

u

svim

puno aplikacija, netko manje) dijelovima

-

svijeta -

Veliki broj konkurentnih on line i desktop office paketa

rješenja – npr. HRM) -

Teško upoznavanje sa svim mogućnostima funkcija određene

prisutnost u preko 50 zemalja

-

Preveliki broj aplikacija

Kreiranje manjih paketa aplikacija od strane konkurenata

Razvoj kroz ZAPP program

Izvor: www.zoho.com, pristupano: 15.11.2012.

40


Zoho web servis kao brand Zoho korporacije djeluje na tržištu koje na dnevnoj razini izbacuje nove tehnologije i rješenja. Takav tempo zahtijeva stalno praćenje konkurencije i to u cjenovnom i uslužnom smislu.

13. FINANCIJSKA SLIKA Zoho on line servis godišnje prihoduje preko 50 milijuna dolara, sa 100 – postotnim rastom prodaje.24 Posluje bez ulaganja od strane trećih osoba i bankovnih kredita. Godine 2011. investirano je 15 milijuna dolara u razvoj i ponudu aplikacija za mala i srednja poduzeća. Na godišnjoj razini Zoho korporacija prihoduje preko 150 milijuna dolara.25

14. ZOHO U BUDUĆNOSTI Definicija vizije je da je vizija ono što poduzeće želi biti u budućnosti. Vizija Zoho korporacije glasi: „Naša vizija je pružiti našim klijentima (pojedinci, studenti, odgajatelji, neprofitne organizacije, mala i srednja poduzeća) najopsežniji skup aplikacija dostupnih svugdje (širina), a da te aplikacije imaju dovoljno mogućnosti, da bi se vaše korisničko iskustvo isplatilo.26 Na temelju toga može se reći da je Zoho web servisu samo nebo granica.

24

Dostupno na: http://www.labnol.org/tech/zoho-revenues/12497/, pristupano: 15.11.2012. Dostupno na: http://www.thehindu.com/business/companies/article3497661.ece, pristupano: 15.11.2012. 26 Dostupno: http://www.thehindu.com/business/companies/article3497661.ece, pristupano: 15.11.2012. 25

41


15. ZAKLJUČAK Zoho web servis predstavlja pravi virtualni ured. Sadrži aplikacije koje pokrivaju sva područja vezana uz normalno funkcioniranje određenog poslovanja. Na tržište je lansiran 2005 godine kao paket za obradu podataka. Kroz godine, i godine razvoja, njegovi kreativni zaposlenici stvorili su web servis koji godišnje prihoduje preko 50 milijuna dolara i ima preko 1600 zaposlenika diljem svijeta. Činjenica da ga koristi preko 6 milijuna ljudi ide u prilog tome da se radi o jednom od ponajboljih virtualnih ureda na tržištu. Uspoređujući ga s konkurencijom, cjenovno i sadržajno spada među najbolje servise, nudeći preko polovice aplikacija potpuno besplatno. Niti jedan analizirani servis ne okuplja na jednom mjestu ovoliki broj aplikativnih rješenja. Aplikacije su namijenjene za osobnu i poslovnu upotrebu. Korisniku donose mnoge koristi, posebno u vidu: -

dostupnosti (bilo gdje i bilo kada)

-

funkcionira na principu – no-cost and low-cost

-

multifunkcionalnosti- smještanje „online sastanka“ u prezentaciju

-

mogućnosti komuniciranja na daljinu (Zoho Meeting)

-

snižavanju troškova poslovanja (Zoho Assist)

-

potpune kontrole nad financijama (Zoho Books)

-

kreiranja informacija za donošenje odluka (Zoho Creator)

-

adekvatnog upravljanja odnosima sa kupcima (Zoho CRM).

Prethodno nabrajanje može se nastaviti u nedogled, stoga je logičan zaključak da je Zoho, web servis kojemu je samo nebo granica.

42


LITERATURA Knjige 1. Barbási, A. L.: U mreži – zašto je sve povezano i kako misliti mrežno u znanosti, poslovanju i svakodnevnom životu, Jesenski i Turk, Zagreb, 2006. 2. Funk, T.: Web 2.0. and beyond, Praeger Publishers, Westport, 2009. 3. Governor, J., Hinchliffe, D., Nickull,D.: Web 2.0 Architectures, O'Reilly Media,Inc., Sebastopol, 2009. 4. Panian, Ž., Ćurko K.: Poslovni informacijski sustavi, Element, Zagreb, 2010. 5. Shuen, A. A.: Web 2.0 : a strategy guide, O' Reilly, Beijing, 2008. 6. Stajić, D.: Sredstva za obradu podataka, Naučna knjiga, Beograd, 1988. 7. Tsichritzis, Dionysios C.: Office automation : concepts and tools, Springer-Verlag, Berlin, 1985. 8. Varga, M.: Informatika u poslovanju, Element, Zagreb, 2007.

Znanstveni članci 1. Foster, A.: “Business Information Survey“, Business Information Review, Los Angeles, London, New Delhi i Singapur, Vol. 25, No.1, 2008., str. 13-31 2. Marfleet, J.: „Enterprise 2.0 – What's your game plan?, Business Information Review, Los Angeles, London, New Delhi i Singapur, Vol.25, No.3, 2008, str 152-157

43


Popis internetskih izvora 1. http://www.puls.hr/hrv/mr/32dcm.htm, pristupano: 14.11.2012 2. www.zoho.com, pristupano: 15.11.2012 3. www.considero.hr/Newsletter/tabid/1992/articleType/ArticleView/articleId/1596/to-jeWeb-20.aspx, pristupano: 14.11.2012 4. http://ss-privatna-skola-futura.skole.hr/za_profesore/korisni_alati, pristupano: 14.11.2012 5. http://twitterovadruzina.wordpress.com/tag/web-2-0/ , pristupano: 14.11.2012 6. http://bib.irb.hr/datoteka/473959.MarijaMatesic_ZR_2008.pdf , pristupano: 14.11.2012 7. http://informatika.efos.hr/wp-content/uploads/2011/07/Diplomski-rad-%E2%80%93Florschutz-Matej-Mogucnosti-uporabe-cloud-tehnologije-u-poslovanju.pdf,

pristupano:

14.11.2012 8. http://office-suites.venturebeat.com/l/21/Zoho-Office-Suite , pristupano: 14.11.2012 9. http://en.wikipedia.org/wiki/Zoho_Office_Suite, pristupano: 13.11.2012 10. http://www.webnms.com/company.html , pristupano: 14.11.2012 11. http://en.wikipedia.org/wiki/Sridhar_Vembu , pristupano: 14.11.2012 12. http://www.manageengine.com/pdf/factsheet.pdf, pristupano: 14.11.2012 13. http://en.wikipedia.org/wiki/ZOHO_Corporation , pristupano: 14.11.2012 14. http://www.akcnhn.nl/windows/Business_Finance/Office_Suites_Utilities/ReviewZoho_Virtual_Office.html?-Zoho%20Virtualni%20ured , pristupano: 14.11.2012 15. http://www.glassdoor.com/Reviews/Employee-Review-Zoho-RVW2114077.htm, pristupano: 14.11.2012 16. http://www.forbes.com/2008/02/22/mitra-zoho-india-tech-inter-cx_sm_0222mitra.html, pristupano: 14.11.2012 17. http://www.techopedia.com/definition/26843/zoho-office-suite, pristupano: 14.11.2012 18. https://chat.zoho.com/mpchat.do, pristupano: 15.11.2012 19. https://docs.zoho.com/index.do, pristupano: 15.11.2012 20. https://commentbox.zoho.com/home#2, pristupano: 15.11.2012 21. https://mail.zoho.com/biz/index.do, pristupano: 15.11.2012 22. https://discussions.zoho.com/home, pristupano: 15.11.2012 23. https://www.zoho.com/meeting/, pristupano: 15.11.2012 24. https://projects.zoho.com/portals.do, pristupano: 15.11.2012

44


25. https://share.zoho.com/welcome, pristupano: 15.11.2012 26. https://accounts.zoho.com/register?serviceurl=https%3A%2F%2Fwww.zoho.com%2F, pristupano: 14.11.2012 27. http://www.pcchip.hr/clanak/ms-office-alternative/, pristupano: 19.11.2012 28. http://infocumulus.com/partnerships/zoho/, pristupano: 15.11.2012 29. https://drive.google.com/?authuser=0#my-drive, pristupano: 19.11.2012 30. http://member.thinkfree.com/member/goLandingPage.action, pristupano: 19.11.2012 31. http://www.apple.com/iwork/ , pristupano: 19.11.2012 32. http://www.microsoft.com/hr-hr/office365/faqs.aspx, pristupano: 19.11.2012 33. http://www.labnol.org/tech/zoho-revenues/12497/, pristupano: 19.11.2012 34. http://www.thehindu.com/business/companies/article3497661.ece, pristupano: 14.11.2012

45


POPIS TABLICA

Tablica

Stranica

I.

Transformacija aplikacija prelaskom na web 2.0. ................................................................ 4

II.

Popis aplikacija besplatnih za korištenje ............................................................................ 29

III.

Djelomično besplatne Zoho aplikacije ............................................................................... 30

IV.

Zoho aplikacije čije je korištenje uvjetovano plaćanjem ................................................... 31

V.

Swot analiza Zoho web servisa .......................................................................................... 40

46


POPIS ILUSTRACIJA Popis slika Slika

Stranica

I.

Službena web stranica Zoho servisa ..................................................................................... 3

II.

Tehnološke karakteristike Zoho web servisa ....................................................................... 6

III.

Brendovi Zoho korporacije .................................................................................................. 8

IV.

Popis aplikacija Zoho web servisa ..................................................................................... 11

V.

Poslovne aplikacije ............................................................................................................. 12

VI.

Kolaborativne aplikacije .................................................................................................... 14

VII.

Početna strana Zoho Chata ................................................................................................. 14

VIII.

Početna strana Zoho Commentbox-a ................................................................................. 15

IX.

Zoho Docs servis ................................................................................................................ 15

X.

Zoho Mail ........................................................................................................................... 16

XI.

Početna strana Zoho Sheet ................................................................................................. 18

XII.

Proces "uvoza" datoteke iz Mc Excela u Zoho Sheet ........................................................ 19

XIII.

Postupak izrade grafikona "Broj Zoho aplikacija s obzirom na cjenovnu dostupnost" ..... 20

XIV.

Grafikon "Broj Zoho aplikacija s obzirom na cjenovnu dostupnost" izrađen u Zoho Sheet aplikaciji. ............................................................................................................................ 21

XV.

Načini djeljenja datoteke .................................................................................................... 22

XVI.

Desktop alternative Zoho web aplikacijama za obradu podataka ...................................... 23

XVII.

Postupak kreiranja Zoho korisničkog računa ..................................................................... 24

XVIII.

Logiranje na Zoho stranicu .............................................................................................. 25

XIX.

Zoho Meeting - postupak prijave ....................................................................................... 26

XX.

Ponuda Zoho aplikacija u Hrvatskoj .................................................................................. 33

XXI.

Početna stranica Google Docs ............................................................................................ 35

XXII.

Početna stranica Thinkfree servisa ..................................................................................... 36

XXIII.

Početna stranica iWORK ................................................................................................... 37

XXIV.

Početna stranica Microsoft Office 365 ............................................................................... 38

XXV.

Pozitivne i negativne strane korištenja Zoho web paketa .................................................. 39

47


ŽIVOTOPIS

Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na)

Kranjec Igor

Adresa(e)

Miroslava Krleže 1a, 42000 Varaždin (Hrvatska)

Telefonski broj(evi)

+385 42490690

E-mail

ikranjec@yahoo.com

Državljanstvo

Hrvatsko

Datum rođenja

13/12/1988

Spol

Muško

Broj mobilnog telefona

Radno iskustvo Datumi

01/05/2009 - 01/05/2010

Zanimanje ili radno mjesto

Administrativni asistent

Glavni poslovi i odgovornosti

Obavljanje administrativno-uredskih poslova

Ime i adresa poslodavca

AWT International d.o.o. Mavra Schlengera 3, 42204 Gornji Kneginec (Hrvatska)

Vrsta djelatnosti ili sektor

Ostale Uslužne Djelatnosti

Obrazovanje i osposobljavanje Datumi

16/08/2008 →

Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Ekonomski fakultet (Ekonomski fakultet) Trg J. F. Kennedya 6, 10000 Zagreb (Hrvatska)

Datumi

01/09/2003 - 24/05/2007

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Nacionalna strukovna kvalifikacija (NSK), 3313: ekonomist

Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Gospodarska škola (Gospodarska škola) Božene Plazeriano 4, 42000 Varaždin (Hrvatska)

Osobne vještine kompetencije Materinski jezik(ci)

i Hrvatski

Drugi jezik(ci)

48

+385 98847990


Samoprocjena

Razumijevanje

Europska razina (*)

Slušanje

Engleski

B2

Talijanski

A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik

Samostalni korisnik

Govor Čitanje B2

Samostalni korisnik

Govorna interakcija B2

Samostalni korisnik

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i kompetencije

Timski duh, dobre komunikacijske vještine

Organizacijske vještine i kompetencije

Smisao za organizaciju

Računalne vještine i kompetencije

Svakodnevno i aktivno korištenje MS Office paketa i interneta

Umjetničke vještine i kompetencije

Glazba - Rock akademija

Druge vještine i kompetencije

Nogomet- profesionalni nogometaš Skijanje - završena Škola skijanja Kitzbuhel

Vozačka dozvola

B

49

Pisanje Govorna produkcija B2

Samostalni korisnik

B2

Samostalni korisnik


SAŽETAK Zoho je internetski office paket proizveden od strane Zoho korporacije. Omogućuje obradu tekstova, tablične izračune, izradu prezentacija, baza i bilješki. Sadrži preko 30 aplikacija namijenjenih privatnim i poslovnim korisnicima smještenim u tri osnovne skupine:  Business  Productivity  Collaboration. Zoho web servis funkcionira na principu računalnog oblaka (eng. Cloud computing) u sklopu kojega nudi široku paletu proizvoda unutar SaaS prostora (eng. Software as a Service) . Glavna funkcija mu je „odvajanje“ aplikacijskih i informacijskih resursa od infrastrukture koja leži u pozadini. Njegova funkcionalnost također se ogleda u koristima koje dobivaju korisnici servisa zamišljenih na principu „oblaka“. Koristi se odnose na povećanje pokretljivosti, suradnje, dostupnost računalnih sustava i učinkovitiji sustav upravljanja podacima i resursima. Zoho web servis jedan je od brandova Zoho korporacije. Kao jedan od prvih on line (Cloud computing) weba paketa, na tržište je lansiran 2005. godine od strane vlasnika kompanije Sridhar Vembua. Njegovim izlaskom na tržište Zoho korporacija zaokružila je svoju cjelokupnu ponudu nudeći svojim klijentima usluge i rješenja od instaliranja softvera pa sve do softvera kao servisa. Zoho danas:  Koristi preko 6 milijuna korisnika diljem svijeta  Ima 150 tisuća novih korisnika mjesečno  Preko 1000 zahtjeva tjedno za instaliranje aplikacija  Zapošljava preko 1300 zaposlenika diljem svijeta  Nudi besplatno korištenje aplikacija u osobne svrhe Cjelokupna ponuda web aplikacija smještena je unutar tri skupine: 1. Poslovne aplikacije 2. Kolaborativne aplikacije 3. Produktivne aplikacije

50


Poslovne aplikacije obuhvaćaju 15 aplikacija usmjerenih na pomoć u povećanju prodaje, vođenju financija poduzeća - plaćanja, novčani tok, pisanje računa, upravljanje odnosima sa klijentima, stvaranje besplatnih web stranica i antivirusnu zaštitu. U kolaborativne aplikacije smješteno je devet aplikacija namijenjenih suradnji između određenih interesnih skupina dok su produktivne aplikacije usmjerene na obradu, prikaz i dijeljenje informacija. Samo kreiranje Zoho profila sastoji se od nekoliko koraka. Započinje unošenjem e mail adrese – podržava Google, Yahoo, Facebook, MSN. Zatim prihvaćanjem uvjeta obavljanja usluga i pravila privatnosti, servis traži potvrdu računa te se nakon toga uspješno završava proces registracije i logiranje na Zoho stranicu. Kao neki od konkurenata Zoha navode se: Google Docs, Think Free, iWORK, Microsoft Office 365. Zoho kao i svaki drugi web servis ima svoje pozitivne i negativne strane. Pozitivne strane su:      

besplatno korištenje za pojedinca niske cijene za mala poduzeća jednostavnost korištenja visok nivo poslovne primjene minimalno ulaganje u hardver upute u obliku prezentacije za svaku aplikaciju

Negativne strane su:      

sporo učitavanje aplikacija kreiranje dodatnih računa kreiranje dodatnih profila za pojedine aplikacije laki prelazak na konkurenciju mogućnost gubitka podataka prevelik broj aplikacija

Zoho on line servis godišnje prihoduje preko 50 milijuna dolara, sa 100 – postotnim rastom prodaje. Posluje bez ulaganja od strane trećih osoba i bankovnih kredita. Godine 2011. investirano je 15 milijuna dolara u razvoj i ponudu aplikacija za mala i srednja poduzeća. Vizija Zoho korporacije glasi: „Naša vizija je pružiti našim klijentima (pojedinci, studenti, odgajatelji, neprofitne organizacije, mala i srednja poduzeća)

najopsežniji skup aplikacija

dostupnih svugdje (širina), a da te aplikacije imaju dovoljno mogućnosti, da bi se vaše korisničko iskustvo isplatilo. 51

74_Kranjec_www.zoho.com  

74_Kranjec_www.zoho.com