__MAIN_TEXT__

Page 1

NieuwsBrief

Nr 25 –september oktober 2015 Nr10 2012 december 2014 2012

Facts!&Ringen Functioneel Parket:

Fraudebestrijding verzekeraars voorbeeld voor andere branches ‘Bij fraude of criminaliteit bel je de politie!’ Nog niet zo heel lang geleden was dat de gangbare opvatting. De politie en de ‘strafrechtketen’ waren verantwoordelijk voor het voorkomen en oplossen van criminaliteit. Voor een groot deel van de criminaliteit is dat niet veranderd, maar daar waar het een stelsel of bedrijfstak - zoals de verzekeringsbedrijfstak - betreft, verandert de rolverdeling. Kees Bakker is werkzaam op de afdeling Beleid & Strategie van het Functioneel Parket. Dit is het landelijk werkende specialistische OMonderdeel voor financiële en economische criminaliteit en milieu criminaliteit. Fraudebestrijding, waaronder de beleidsmatige afspraken over het bestrijden van verzekeringsfraude, valt in zijn aandachtsgebied. Bakker: “Onze rol is vooral het onderhouden van contact met de buitenwereld en het maken van afspraken over de manier waarop het strafrecht wordt ingezet bij fraudebestrijding. Daarbij is steeds

minder sprake van het strafrecht als ‘ultieme remedie’. De aandacht gaat vooral uit naar samenwerking in de keten om fraude en criminaliteit te voorkomen en te bestrijden. We werken dus aan de ‘optimale remedie’: de meest effectieve methode om het strafrecht in te zetten, vanuit een ketenbenadering. Daarbij horen bijvoorbeeld afspraken met de branche over op te werpen barrières tegen fraude en een gezamenlijke handhavingstrategie”.

In dit nummer: Functioneel Parket: Fraudebestrijding verzekeraars voorbeeld andere branches 1

Krammer: Op weg naar de toekomst

1

Invoerwebsites steeds meer gebruikt

4

Wist u dat…

5

Gemakkelijke realtime analyse 6 Wist u dat…

6

Lees verder op pagina 2

Krammer: Op weg naar de toekomst Op de ochtend van 11 september ging de telefoon bij Krammer in Pijnacker heel wat vaker over dan op de meeste andere ochtenden. Aanleiding daarvoor was de brief die Facts! gebruikers de voorgaande avond in hun mailbus hadden aangetroffen. In deze brief kondigde Krammer eigenaar Marco de Bruijn aan op zoek te gaan naar een bedrijf dat de activiteiten van Krammer kan overnemen, uitbouwen en versterken. Marco de Bruijn: Ik denk dat ik mijn bedoelingen in die brief goed hebben uitgelegd, maar soms is een persoonlijke toelichting erg waardevol. Enkele van de bellers wilden graag van mij zelf horen wat ik van plan ben, sommigen wilden gerustgesteld worden dat Facts! écht niet gaat verdwijnen en dat Krammer écht niet in financiële moeilijkheden verkeert. De meeste bellers gaven aan goed te begrijpen wat ik ga doen.

Lex Westerman: Strafrecht lost criminaliteit niet op 5 FactsWiz: Van toevalstreffer naar grotere pakkans 7 Wist u dat… 8 Geomapping: Vind de hotspot 9

Sanctielijstcontrole met de Marco de Bruijn VerzekeringsRing 9 Met name de bekende ‘open’ aanpak van Krammer sprak velen bijzonder aan. Dat sterkt me in mijn voornemen. Want natuurlijk denk je wel eens: ‘klopt het wel, zie ik het wel goed?’. Ik ben er van overtuigd dat we (ik heb het vanzelfsprekend met het hele Krammer team uitgebreid besproken) het inderdaad goed zien. Lees verder op pagina 3


Nr 25 – oktober 2015

Speciale risico’sjaar vergen speciale Fraudebestrijding verzekeraars Nog negen alert aandacht Vervolg pagina 1 branches vervolg van pagina 1 van voorbeeld voor andere vervolg van pagina 1

Met strafrecht voorkom je geen criminaliteit Het uitgangspunt van de benadering in de keten is dat iedere ketenpartner doet wat hij kan en waar hij het beste in is, om zo gezamenlijk tot optimale resultaten te komen. Bakker: ”Neem fraude in de zorg. Daarin praten we met het ministerie van VWS, toezichthouders, opsporingsdiensten en in sterke mate met de verzekeraars, om te komen tot een efficiënte handhavingsketen. De politiek en de pers hameren vaak op de rol van het strafrecht als er iets is gebeurd, maar met strafrecht voorkom je geen criminaliteit. Strafrecht werkt pas achteraf, als het feit is gepleegd en het geld al weg is. De boef zit dan misschien wel achter de tralies of is beboet, maar anderen gaan nog gewoon hun gang. Het voorkomen hiervan zit voortaan in de keten, te beginnen met fraudebestendige wet en regelgeving. Daarna moet in een mix van controle, toezicht, civiel recht, bestuursrecht en strafrecht een efficiënte manier van handhaving worden uitgewerkt. Daarom willen we ook graag onze ervaringen uit het strafrecht delen met de hele keten. Dat doen we ondermeer door middel van bestuurlijke rapporten. Daarmee laten we aan het bestuur (bijvoorbeeld een ministerie) zien waar het mis gaat, welke regel niet duidelijk genoeg is, of waar onvoldoende fraudebestendigheid is ingebouwd. Dat doen we zowel richting de overheid als naar de markt, zodat ook verzekeraars er hun voordeel mee kunnen doen en de totaliteit leidt tot een stap in de richting van de oplossing van een maatschappelijk probleem”. Zorgfraude In de zorgsector is door het ministerie van VWS nog niet zo lang geleden een ‘taskforce’ ingericht. Daar kwam ondermeer de bestrijding van PGB fraude aan de orde. Bakker: “Het was oorspronkelijk de politieke wens dat PGB’s snel en met zo min mogelijk barrières, werden uitgekeerd aan mensen die het echt nodig hebben. Het gevolg was dat de regelgeving heel makkelijk te misbruiken was. Dat gebeurde dan ook op grote schaal. Wij hebben daarover een bestuurlijk rapport opgesteld ten behoeve van het ministerie van VWS, waarin we de punten hebben beschreven waarop het - door strafrechtelijke bril bezien - mis gaat. De kwaliteit van het verantwoordingsformulier bijvoorbeeld: op basis van dit formulier, zonder bewijsstukken erbij, werd het budget uitgekeerd. Zorgkantoren

Pagina 2

Kees Bakker

controleerden vooral ‘op papier’, terwijl uit strafzaken bleek dat vaak meer werd gedeclareerd dan er aan zorg werd geleverd. Inmiddels is bij de bijzondere opsporingsdiensten en bij het Functioneel Parket capaciteit georganiseerd voor een beperkt aantal zorgfraudezaken. Het betreft specialistische rechercheurs en officieren van justitie, die, de speciaal op het behalen van maatschappelijk effect geselecteerde, zaken opsporen en vervolgen. Met de verschuiving van zorgtaken naar de gemeenten, is een aantal gaten gedicht. Zo worden PGB’s niet meer direct op de rekening van budgethouders gestort, maar zijn het trekkingsrechten geworden waarvan de geldstroom via de Sociale Verzekeringsbank verloopt. Dat betekent nog niet dat het systeem nu waterdicht is. Controle van wat er nu werkelijk aan zorg is geleverd, dus controle achter de voordeur, is nodig. De gemeenten staan nu voor de taak om bij de uitvoering van de nieuwe zorgtaken controle en toezicht zodanig op te tuigen dat fraude vroegtijdig kan worden ontdekt en zo veel mogelijk door de gemeente zelf kan worden aangepakt”. Lees verder op pagina 3

Cultuur? Net als bij de PGB’s, leidde ook fraude met medische declaraties tot maatschappelijke verontwaardiging en zelfs Kamervragen. Zie bijvoorbeeld de media-aandacht voor ‘oorsmeergate’, waarbij een hoog bedrag werd gedeclareerd voor een simpele ingreep als het verwijderen van oorsmeer door een medisch specialist. Bakker: “Mogelijk is daar nog veel meer aan de hand dan nu zichtbaar is. Vaak worden foute declaraties als ‘vergissingen’ afgedaan, of afgeschoven op de complexe declaratieregels. Het is misschien ook een kwestie van cultuur en van de acceptatie van de declaratieregels. Ik verwacht dat uit strafrechtelijke onderzoeken op dit gebied, duidelijk zal worden dat declaratiefraude een probleem is waarmee alle betrokkenen aan de slag moeten. Als dat beter in zicht komt kan door alle spelers binnen de keten worden opgetreden, door bijvoorbeeld controle en toezicht te intensiveren en regelgeving aan te passen”.


Nr 25 – oktober 2015

Fraudebestrijding verzekeraars goed voorbeeld voor andere branches Vervolg van pagina 2

Zelf verantwoordelijkheid In de schadeverzekeringsbranche is er al veel ervaring met zelfregulering en de ketenaanpak, daar bestaat onder andere het ‘convenant aanpak verzekeringsfraude’ tussen de verzekeringsbranche, de politie en het OM. Bakker: “Wij zijn enthousiast over deze afspraken. Dit is een goed voorbeeld van hoe een branche zelf haar verantwoordelijkheid neemt. Het uitgangspunt is dat bij de aanpak van fraude preventie voorop staat en dat verzekeraars primair zelf verantwoordelijk zijn voor de (civielrechtelijke) afhandeling. Ook wordt binnen de branche met elkaar gecommuniceerd over trends en ‘rotte appels in de mand’, om te voorkomen dat het probleem zich verplaatst. Dat doen de verzekeraars en het Verbond heel goed. Aangifte wordt in beginsel alleen gedaan als er sprake is van een concreet fraudevermoeden binnen één van de door de verzekeringsbranche zelf benoemde aandachtsgebieden. Eén daarvan is op dit moment fraude met inkomensverzekeringen. Dat betekent trouwens niet dat we alle andere zaken niet doen. Als er ergens opschudding is vanwege een bepaalde zaak, dan kan dat best worden opgepakt. Maar we hebben nu eenmaal niet de capaciteit om na elke melding met zwaailichten aan uit te rukken. De verzekeraars begrijpen dat goed en vragen dat

ook niet. Wij vinden de wijze waarop de schadeverzekeraars hiermee omgaan een sprekend voorbeeld van ‘volwassen fraudebestrijding’. De branche is zeer professioneel georganiseerd. Vaak worden zaken kant-en-klaar bij ons aangeleverd en bij vragen van bijvoorbeeld de officier van justitie is altijd snel een antwoord klaar. Soms vragen we via het Verbond een aantal fraudecoördinatoren om bepaalde verzekeringstechnische aspecten toe te lichten. De opzet van de gezamenlijke aanpak van fraude in de verzekeringsbranche kan wat ons betreft dienen als voorbeeld voor andere fraudefenomenen.”

Wanneer aangifte wordt gedaan bij de politie kunnen die zaken onder het gezag van het arrondissementsparket worden opgepakt. In de Veiligheidsagenda 2015-2018 heeft de minister van Veiligheid en Justitie ‘horizontale fraudebestrijding’ (fraude tussen burgers en bedrijfsleven) aangemerkt als één van de vijf veiligheidsthema’s. Bakker: “Dat gaat al aardig goed, een flink aantal verdachten wordt strafrechtelijk vervolgd. Maar ik verwacht dat dit in de toekomst, vooral als de politie uit de reorganisatiefase is, meer zal gaan opleveren. Mijn verwachting is dat bijvoorbeeld de informatiehuishouding op het gebied van financieel-economische criminaliteit bij de politie nog efficiënter zal worden ingericht en daardoor fraude effectief kan worden aangepakt”.

Op weg naar de toekomst Vervolg van pagina 1

Krammer en Facts! hebben zich in de laatste jaren sterk ontwikkeld. We hebben zeer veel klanten binnen de verzekeringsbedrijfstak (nog steeds vrijwel alle verzekeraars en zorgverzekeraars) en ook daarbuiten (transport en logistiek, Telekom) en de toepassingswensen en technische mogelijkheden ontwikkelen zich razend snel. Met de toenemende brede toepassing van Facts! en de Ringen is het nodig om in Facts! steeds meer ‘techniek’ te bieden en te ondersteunen, iets wat voor één persoon toch wat pittig wordt. Eigenlijk zou ik dus moeten zeggen dat het zó goed gaat, dat ik me er zorgen over maak of ik in de toekomst onze klanten (technisch gezien) wel kan blijven bedienen zoals ik dat wil en zoals de Facts! gebruikers dat ook verwachten. Goede toekomst Dan kun je maar één ding doen. Je moet dan oprecht en eerlijk naar het bedrijf en jezelf kijken om te zien of dat lange termijn perspectief realistisch is. Mijn conclusie is dat Krammer een heel goede toekomst voor de boeg heeft, maar dan wel samen met een ander bedrijf, dat ook snel en verantwoord vooruit wil en up-todate technische kennis en vaardigheid, ideeën, maar

Pagina 3

Het Krammerteam. Van links naar rechts: Ronald Verburg, Gerwin Marskamp, Marco de Bruijn en Andor de Vries.

ook aanvullende markten en inzichten aan Facts! kan toevoegen. Andersom denk ik dat de kennis en ervaring van het Krammerteam bij kunnen dragen aan de versnelde ontwikkeling van zo’n ander bedrijf, dat in dezelfde markten opereert. Het synergie-effect heet dat, en daar gaat het om: onze klanten blijven voorzien van de beste techniek en de beste service. Dat hebben we als Krammer 15 jaar succesvol zelfstandig gedaan. Maar zelfstandigheid als bedrijf is wat mij betreft geen doel op zich. Waarom zouden we wielen gaan uitvinden die andere bedrijven al uitgevonden hebben en die uitstekend passen bij onze wagen... en andersom?


Nr 25 – oktober 2015

Op weg naar de toekomst Vervolg van pagina 3

Lees verder op pagina 4

Stand van zaken De stand van zaken is dat er op dit moment met een aantal partijen wordt gesproken. De kennismakingsfase hebben we inmiddels achter de rug en met een aantal ‘kandidaten’ gaan we binnenkort een spade dieper. Het is een bijzonder proces, verrassend ook. Het aantal geïnteresseerde bedrijven is namelijk verrassend groot. Aan enkele kansrijke ‘kandidaten’ hebben we gevraagd om een ‘visie-document’ op te stellen, waarin zij beschrijven hoe zij de voortzetting en de ontwikkeling van Facts! binnen hun bedrijf zien. We gaan niet over één nacht ijs. Inmiddels hebben we

een aantal heel interessante ‘visies’ ontvangen. Wanneer u dit leest zijn we vermoedelijk inmiddels al weer een stuk verder. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via korte update mails als daar aanleiding voor is. Zo open als we kunnen en zo beknopt als verstandig is. Als u een vraag heeft, een gerucht hoort of er gewoon even over wil praten… bel me gerust! Dat stel ik zeer op prijs. In de tussentijd is het ‘business as usual’. Wij zijn er elke dag voor u en blijven werken aan verdere verbetering van onze producten en diensten. Hartelijke groeten, Marco de Bruijn

Invoerwebsites steeds meer gebruikt Eén van de services die Krammer biedt, is het ontwikkelen van zogenaamde ‘invoerwebsites’. Dit zijn kleine websites die door specifieke doelgroepen gebruikt kunnen worden om bepaalde informatie geordend aan te leveren. Pre-employment Marco Tangelder bouwt sinds een jaar of twee regelmatig dergelijke toepassingen. Tangelder: “ Ik heb het niet precies bijgehouden, maar het zijn er inmiddels wel een stuk of dertig denk ik. Eigenlijk zijn ze vrij eenvoudig, het zijn intelligente formulieren die voor verschillende toepassingen kunnen worden gemaakt. We maken bijvoorbeeld veel formulieren voor pre-employmentscreening. Hiermee voeren sollicitanten hun informatie direct in het systeem van de potentiële werkgever. Bij ons is dat natuurlijk vaak een verzekeraar, maar het zou ook voor andere bedrijfssoorten kunnen. Het mooie is dat we het zo maken dat het systeem ook een bepaalde selectie uitvoert naar aanleiding van hetgeen is ingevoerd en er ook aanvullende informatie aan kan toevoegen. Het systeem kan bijvoorbeeld automatisch in de VerzekeringsRing nagaan of de kandidaat op de EU- of NLsanctielijst staat. Ook kan gecontroleerd worden of betrokkene op een interne lijst van ex-medewerkers voorkomt of in een andere Facts!-databank is genoemd. Dat is waardevolle informatie, die zonder dit systeem tijdrovend is om te vergaren. Nu heeft de HR afdeling die hier gebruik van maakt, al direct veel informatie ter beschikking”. Fraudemelding Invoer websites worden ook veel gebruikt om verdachte informatie te melden. Dat kan intern, bij de maatschappij, maar ook door bijvoorbeeld tussenpersonen en klanten. Tangelder: “Wanneer iemand

Pagina 4

Marco Tangelder

te maken krijgt met een claim waar hij iets vreemds aan merkt, kan dat rechtstreeks worden gemeld en wordt de informatie bovendien direct in Facts! opgenomen en toebedeeld aan de workflow van de juiste afdeling of persoon”. De eerste invoerwebsites waren alleen voor de PC beschikbaar. Tangelder: ”inmiddels zijn ze bruikbaar op alle schermen, vast en mobiel. We maken ze uiteraard in de huisstijl van de betreffende klant. Dat gaat meestal vrij vlot. We zijn er behoorlijk bedreven in. Je kunt trouwens nu ook allerlei bijlagen meesturen. Zelfs een foto die je maakt met een mobiele telefoon. Ook die documenten komen dan direct terecht op de juiste plek binnen Facts! ”. Foute declaraties Een leuke en nuttige toepassing is bedacht door een zorgverzekeraars: Verzekerden kunnen online de declaraties inzien van de zorgverleners waar ze in behandeling waren of zijn. Zij kunnen dan zien hoeveel en waarvoor er is gedeclareerd. Dat is niet alleen informatief voor de verzekerde, maar ook voor de verzekeraar. Lees verder op pagina 5


Nr 25 – oktober 2015

Invoerwebsites steeds meer gebruikt vervolg van pagina 4

Wanneer de verzekerde iets vreemds ziet aan de declaratie, bijvoorbeeld een behandeling die hem niet bekend voorkomt, dan kan dit direct worden gemeld via een interactieve invoerpagina. Die pagina bevindt zich onder een prominente rode knop, die bij elke declaratie zichtbaar is. Dat valt op en helpt de verzekeraar nuttige informatie te verzamelen en vergissingen of fraude op te sporen. Plug and Play Omdat er inmiddels heel wat verschillende invoerwebsites zijn geleverd, die in de basis allemaal redelijk op elkaar lijken, is het mogelijk om snel aan de hand van bestaande structuren, die een beetje worden aangepast, een nieuwe te bouwen. Tangelder: “de bouw is vaak redelijk eenvoudig, maar de site moet natuurlijk vervolgens wel geïntegreerd worden in de systemen van de opdrachtgever. Daarover hebben we van te voren overleg met de IT afdelingen. Ook wanneer er eens iets aangepast moet worden, een extra vraag bijvoorbeeld, dan kan dat soms razend snel. Recent had ik per Skype een gesprekje met een opdrachtgever,

waarin hij vroeg of ik iets wilde aanpassen. Hij werd vervolgens een paar minuten weggeroepen uit het gesprek. Dat was voor mij in dit geval al voldoende tijd om de aanpassing door te voeren. Hij kon dus direct verder.” Als u meer wil weten over de mogelijkheden van invoerwebsites voor uw bedrijf, neemt u dan contact met ons op: helpdesk@facts.nl.

Wist u dat…

Wist u dat…

U lange keuzelijsten met items die niet meer gebruikt worden, gemakkelijk weer actueel kunt maken door ze op te schonen? Een speciaal script zorgt ervoor dat de vervallen items worden verwijderd of verborgen. Neem contact met ons op als u dit wilt.

op uw scherm kan komen? Neem even contact met ons op, dan verzorgen wij dat graag en zonder extra kosten.

Facts! 4.0 in de kleur van uw eigen bedrijfshuisstijl

Wist u dat… U eenvoudig een rapportage kunt maken van iedereen die is opgenomen in het Externe- of Interne Verwijzings Register (EVR of IVR)? Neem even contact met ons op zodat wij een dashboard kunnen aanleveren die exact die gegevens oplevert die u in het overzicht wil hebben. .

Wist u dat… U kunt controleren of meldingen van online invoerpagina’s wel binnen komen? Stuur een e-mail met in de onderwerpregel het woord ‘ping’ en verstuur die aan het FactsEmailin account. Het antwoord ‘pong’ betekent dat de verwerking goed verloopt. Deze methode werkt ook bij de FactsRing en de VerzekeringRing

Wist u dat…

Het PIFI voorschrijft dat slechts geautoriseerde functionarissen toegang mogen hebben tot het IncidentenrRegister? Controleer dus regelmatig op vervallen gebruikers. Leg deze controle ook vast.

Wist u dat… U meer dan één melding tegelijk aan het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) kunt versturen? Neem even contact met ons op zodat wij eenmalig de instellingen die daarvoor nodig zijn, kunnen aanbrengen. .

Wist u dat…

U oude dossiers die eigenlijk geschoond moeten worden, in een keer kunt verwijderen? Dat doet u met één zoekterm en de functie ‘Verwijder selectie’. Pagina 5


Nr 25 – oktober 2015

Gemakkelijke realtime analyse Flexibele management informatie

Geautomatiseerd rapporteren helpt inmiddels een flink aantal Facts! gebruiker bij hun periodieke standaard rapportages. Binnen Facts! is een rapportage dashboard beschikbaar dat – eenmaal ingesteld – snel de gevraagde informatie ophoest en in beeld brengt. Dat werkt goed voor wie altijd dezelfde informatie nodig heeft. Maar wie daarin wil variëren, of wie zo nu en dan wat dieper wil gaan, heeft meer nodig. Gut-feeling Zo zou je je ‘gut-feeling’ dat er de laatste maanden vaker bepaalde fraudemethoden worden toegepast, wel eens willen toetsen. Of je wil nagaan of er in een bepaalde regio ontwikkelingen zijn die extra aandacht moeten krijgen. Aan de hand van dit soort informatie, die je niet van te voren kunt bepalen, kun je beter en gefundeerd beleidsprioriteiten stellen. Met de statistiek en dashboard module van Facts! is er al veel mogelijk. Wel is hiervoor specifieke kennis nodig. Om het u nog makkelijker te maken hebben we een interface gemaakt voor Excel. Het is immers de kunst om gegevens er uit te krijgen in een hanteerbare vorm en bovendien op ad hoc basis, zonder dat je er database deskundigen voor hoeft in te schakelen.

len in de database kunnen benaderen en met elkaar combineren. Realtime in Excel Als ‘interface’ gebruiken we Excel. De informatie die je wil hebben is eenvoudig via een excelsheet in beeld te brengen en te bewerken naar grafische voorstelling. Hiermee wordt alle informatie in Facts! toegankelijk en kan bovendien realtime worden gevolgd. Hiermee kan je van minuut tot minuut ontwikkelingen in bijvoorbeeld de workflow binnen je afdeling, volgen. Uiteraard is de informatie eenvoudig te exporteren naar een wordbestand.

Dat kan nu. Naast de standaard rapportages via het rapportage dashboard, kun je nu eenvoudig alle mogelijke informatie uit de database halen en naar hartenlust combineren. We doen dit door middel van een zogenaamde ‘view’, waarmee we alle mogelijke tabel-

Eenmalig installeren Om flexibel en snel alle informatie uit Facts! binnen handbereik te hebben is eenmalig een aanpassing in Facts! nodig. Daarna kun je er mee doen wat je wilt. Als u hierin geïnteresseerd bent: stuur dan een berichtje naar helpdesk@facts.nl, wij nemen dan contact met u op.

Wist u dat…

Wist u dat…

U zelf kenmerken en keuzelijsten kunt maken? Zowel voor het dossier, de betrokkenen als de objecten, is het mogelijk kenmerken toe te voegen en daarachter keuzelijsten te definiëren, zonder dat ICT nodig is. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Wist u dat…

U Excel gegevens niet handmatig in Facts! hoeft over te zetten? Met het programma FactsBulk-In kan een Excel spreadsheet met tientallen records, in enkele seconden als nieuwe dossiers worden ingelezen. Dit is een snelle oplossing met veel minder kans op fouten.

Wist u dat…

Onze helpdesk gratis is! Neem gerust contact als u een vraag heeft of behoefte heeft aan advies of ideeën. U krijgt geen factuur. helpdesk@facts.nl

Pagina 6

U automatisch geattendeerd kunt worden op verlopen bewaartermijnen? Het is mogelijk om automatisch een logboekitem “Herziening bewaartermijn” in het logboek op te nemen. Een medewerker kan dan niet vergeten te schonen. Wanneer de datum gepasseerd is, komt het dossier naar voren. De gebruikelijke bewaartermijn is 8 jaar, maar ook andere termijnen kunnen worden ingesteld. Colofon Facts! & Ringen is een uitgave van Krammer Software in Pijnacker. www.KrammerSoftware.nl info@KrammerSoftware.nl, tel: 015-3610140 Redactie: Marco de Bruijn, Gerwin Marskamp. Interviews, tekst en fotografie: Maarten Uri (www.uricom.nl of 06-20440870) Overname van artikelen is toegestaan. Bronvermelding wordt op prijs gesteld.

Profile for Maarten Uri

Krammer nieuwsbrief facts en ringen nr 25 oktober 2015 def  

Nieuwsbrief van Krammer Software voor fraudecoördinatoren bij verzekeringsmaatschappijen en banken

Krammer nieuwsbrief facts en ringen nr 25 oktober 2015 def  

Nieuwsbrief van Krammer Software voor fraudecoördinatoren bij verzekeringsmaatschappijen en banken

Advertisement